gu EK3 Fidelen Rosentaler brengt nieuwe cassette uit i m 0Hij Zij cLeolSgoyen Staalstralen Metaliseren Spuiten „DE HULST ederlandsch ïïi&ibots ml Deurneseweg 76 - Ven ray telefoon: 04780-83639 b.g.g. 04924-1847 HAABMOOE KAPPERS VAN GROTE KLASSE. GEBR. RONGEN JNieuw hoogtepunt m 2 O-Jarig Gestaan: Pratelum" Tijdens de Muziekfeesten is de tent bereikbaar onder 04786-447 Merselo het dorp waar muziek in zit De regio over Die Fidelen Rosentaler Wie voor een ziektekostenverzekering meer premie betaalt dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt - kan dat ver anderen. U wilt dan natuurlijk een ziekte kostenverzekering waarbij u niet struikelt over de hoogte van de premie. VGZ is de aangewe zen maatschappij. Want bij VGZ bent u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos ver zekerd. Nu is de premie natuurlijk niet het enige waarop 'n ziektekostenverzekering wordt beoordeeld. Ook de manier waarop u zich kunt verzekeren is van belang. VGZ heeft daarom een verzekeringsvorm ontwikkeld die is gebaseerd op de gedachte dat u zelf be slist wat net beste voor u is: de Instappolis. Het unieke van deze verzekeringsvorm is, dat u uit wel 8 verschillende mogelijkheden voor een eigen risiko kunt kiezen. Daarbij heeft u ook nog het recht om elk jaar de hoogte van uw eigen risiko te veranderen, ongeacht uw leeftijd of gezondheidstoestand. Het spreekt voor zich dat het totale pakket van VGZ te veelzijdig is om hier op te sommen. Maar met één telefoontje naar 077 -879391 of met de ingevulde coupon krijgt u een uitge breid informatiepakket en een geheel vrij blijvende offerte toegestuurd. Ook voor meer informatie of vragen over de VGZ ziektekos tenverzekeringen kunt u altijd bij ons terecht. Zorgeloos verzekerd bij VGZ. [c GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIE^ 'lli EN EEN GEHEELVRIJBLIJVENDE OFFERTE. Geboortedatum m Gewenst eigen risiko: f Aantal kinderen: n boven de 16 jaar: Huidige verzekeraar: Bon in ongefrankeerde envelop opsturen naar VGZ, Antwoordnummer 292,6500 VC NIJMEGEN. VOLKSGEZONDHEIDSZORG-VGZ ONDERLINGE WAARBORG MAATSCHAPPIJ UA l Of bel 077-879391 Drie Decembersingel 50,5921 AC Venlo reparatie van KOEL- EN VRIESCELLEN WINKELKOELINGEN AIRCONDITIONING BIERBUFFETTEN SOFTIJSMACHINES ELEKTRONISCHE LUCHTREINIGERS MAGNETRON - OVENS Voor storingen dag en nacht bereikbaar Albionstraat 38 Leunen tel. 04780-86532 Op tijd gebeld, niet teleurgesteld: tel. 04780-81326 Bijna alles uit eigen worstkeuken STATIONSWEG 45 - VENRAY MODESCHOENEN Grotestraat 14 \fenray haar kapper, zijn kapper FILL-IN HAIR PRUIKEN TOUPETS HAARTRANSPL. Venray - Horst- Venlo m TEGELZETTERSBEDRIJF PARKWEG 5 - 5801 HS VENRAY TELEFOON 04780-86946/80811 Voor goede gebruikte auto's reparaties alle service-beurten schade reparaties en taxaties Autoruiten service... naar: AUTOCENTRUM Tijdelijk: Merseloseweg 62 tel. 04780-82277 Op le Pinksterdag, tydens de muziek feesten Merselo, zal de presentatie worden gehouden van de nieuwe cassette met. de Tsjechische naam "Pratelum". "Pratelum" is opgenomen in de studio van Jan Theelen b.v. en bevat 12 weerga loos gespeelde nummers. De presentatie zal worden gehouden na de plechtige hoogmis om 12.00 uur. Aan deze presentatie wordt meegewerkt door de dansgroep "Opanka" uit Venray, die enkele Tsjechische dansen zullen uit voeren op live muziek van Die Fidelen Ro sentaler. De eerste cassette zal worden overhan digd aan dhr. ir. P. Vriesekoop, kommer- cieel direkteur van "Dalland Varkens", gelegen in 't Roosendaal, waaraan de ka pel haar naar ontleent. Hoe komt u in het bezit van de nieuwe muziekcassette "Pratelum" van Die Fidelen Rosentaler? - De cassettes zijn verkrijgbaar bij de RABO-banken van Venray en Merselo. - Voorts kunt u terecht bij Wim Mi- chels, Op de Ries 13 in Merselo, tel. 04786-294. - U kunt ook per cheque bestellen door de kosten 20,-) en de portokosten 2,50) over te maken op banknr. 13.32.92.010 van RABO-bank Merselo. Niet vergeten uw volledig adres op de cheque te vermelden! U ontvangt de cassette per post. Voorverkoopadres cassette Fidelen Rosentaler: VVV Kantoor Grote Markt Venray. zo heet de nieuwe cassette van Die Fidelen Rosentaler. "Muziek voor vrienden" is de vertaling van dit Tsjechische woord. Wy hebben onze tweede studio-opname zo genoemd als een geste naar onszelf, omdat wy, le den van Die Fedelen Rosentaler, allemaal vrienden van elkaar zijn, maar vooral ook als een blijk van dankbaarheid onzerzijds jegens allen, die ons een warm hart toe dragen. Het is alweer zeven jaar geleden dat wij de stoute schoenen aantrokken en onze eerste plaat "lm Rosengarten" realiseer den. Het is kennelyk een feit, dat een mens na zeven jaar, biologisch gezien, een geheel ander wezen is omdat in die t(jd al le cellen vervangen zyn door nieuwe. Zoi ets gebeurt er ook met eeu orkest en zeker voor Die Fidelen Rosentaler is dat van toepassing. Haar muzikanten zijn ver anderd d.w.z. er zyn nieuwe gezichten by- gekomen en de "ouwe hap" heeft al lang in de gaten, dat de jonge garde echt wel van wanten weet op hun instrument. Als muzikaal leider van de kapel durf ik wel te beweren dat de "sound" van het orkest grotendeels bepaald wordt door de in breng van de jongeren. De meeste re gisters nu, anders dan in het verleden, aardig aan elkaar gewaagd en de prestatie, die op deze cassette "Pratelum" geleverd word, mag er dan ook helemaal zijn. De meest in het oor springende num mers zijn naar Pratelum zeker nog: - Die Jager im Rosental, waarin Theo Koppes en Joel Eyssen (beiden trompet) een moeilyk én spektakulair duet erg knap vertolken. - Die Fidelen Rosentaler-mars. Einde lijk dan een eigen herkenningsmelodie met eigen tekst en heel aardig gezonden. Dat mocht wel eens na 20 jaar samen mu ziek maken. - Carnival for Bass. Hoogs tantes op het technische vlak, maar ook qua embou chure: een omvang van 4 octaven is niet niks op een blaasbas. - Serenada. Een zeer sfeervol en gevoe lig stuk muziek met als solisten Theo Kop pes (trompet) en Wim van Osch (tuba). Overigens: de andere nummers op de cassette zijn eveneens alleszins de moeite waard. Tot slot: Dank aan alle muzikanten voor hun inzet. We hebben er flink voor moe ten werken, allemaal! Het resultaat is er dan ook naar. Voor iedere blaasmuziekliefhebber is "Pratelum" van Die Fidelen Rosentaler een cassette, die niet in zijn verzameling mag ontbreken. Merselo is bekend van de muziek feesten. Verschillende programma onderdelen op zondag en op de Aid Mer- selse Dag worden verzorgd door de inwo ners van Merselo. Muziek is de meest beoefende hobby. Eén op de vier inwoners is betrokken bij de fanfare of de drum band, de jeugdfanfare, de kapel Die Fide len Rosentaler, het gemengd koor of het jongerenkoor, terwijl enkele muzikanten tydens de carnavalsperiode de Platvuut vormen. Hiernaast zyn er nog zo'n 35 in woners, die een niet-hafa instrument bespelen. Gemiddeld komt het hier op neer, dat in elk Merselo's huisgezin aan muziek wordt gedaan. De basis hiervoor wordt sinds 10 jaar gevormd door de IVM- cursus van de Muziekschool. Deze wordt om de twee jgar in het dorp gegeven en gemiddeld twee-derde van de kindem neemt hieraan deel. Het aantal muziekbeoefenaars is vooral de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Sinds 1979 worden de IVM-cursus van de Muziekschool in de basisschool in Merse lo gegeven. Zo'n twee-derde van de jeugd neemt hieraan deel. De start van de jeugd fanfare, zo'n 7 jaar geleden en de oprich ting van het jongerenkoor, dat dit jaar zijn eerste lustrum vierde, zijn logische gevolgen van de groeiende belangstelling voor de muziek. In 1972 werd de kapel Die Fidelen Ro sentaler voor het eerst nationaal kampi oen. Dit is herhaald in 1987, terwijl in 1981 de NCRV-trofee werd behaald. Ach teraf gezien, zo stellen Wim Michels en Wim van Osch, die al vanaf de oprichting by de kapel zyn, heeft het bereiken van het eerste nationaal kampioenschap niet zo veel energie gekost als de periode erna, om het niveau te handhaven. Er gaan mensen van het eerste uur weg of steppen ermee en zy worden opgevolgd door jongeren. Een terugslag ligt dan voor de hand. Dit is niet gebeurd. De grote be langstelling voor muziekbeoefening en het kwalitatief hogere niveau van de jeugd m.n. door het werk van de muziekschool, zyn hiervan de belangrijkste oorzaken geweest. Voor de muziekfeesten heeft het andere gevolgen. Wim van Osch: Het comité is te recht niet snel tevreden en erg kieskeurig by het kontrakteren van groepen. Zo is Moravanka voor Merselo een typisch or kest, waarvan we graag zien, dat het weer naar Merselo komt. Dat is een top-orkest. Van andere Tsjechische orkesten kun je zeggen dat er in Nederland vergelijkbare groepen zyn die Tsjechische muziek spe len. Hier reken ik ons ook toe. Het niveau in Nederland is erg hoog. Dat er dan toch voor een buitenlands orkest wordt geko zen is te begrijpen. Met een buitenlands orkest heb je meteen een internationaal programma. Dat doet het altijd beter, nu nog tenminste. Ik verwacht dat die perio de ook wel voorbij zal gaan. De nieuwe cassette "Pratelum" (Tsjechische voor voor "muziek voor vrienden") bevat ook Tsjechische muziek. Het klinkt als een klok. HARRIE DEFESCHE Burgemeester van Venray "Die Fidelen Rosentaler is een stuk Venray-promotion. H. POELS-PETERS Voorzitster Muziekfederatie Venray "...die club uut Mersele...? Ze speule de sterren van den hemel!" CH J.TH. LUYK Direkteur Dalland Merselo "kwaliteit in meervoud" is ook van toe passing op het orkers "Die Fidelen Rosen taler". Wij voelen ons door 't Roosendaal te Merselo verbonden. "Muziek voor vrienden" is voor ons daarvan het be- ivijs." HANNIE TEN BRINK-OOR Raadslid Horst "Een kern. waar muziek in zit Meester klasse - Superieur! Merselo werkt aan zijn m,uziék en hoeIn zo'n dorp moet het le ven goed zijn, dat ontdekke-n ze zelfs van uit Venlo, met een variatie op het bekende gezegde-. "Wo mann singt da loss dich ■nieder." A. CORNELISSEN Hoofdbestuurder L.L.T.B. "Met zo'n muziek kun je het hele jaar rond." RENÉ POEL8 (Meerlo) Journalist Dagblad v. Noord-Limubrg "Er zijn veel dingen in het leven waar je intens van kunt genieten. Een daarvan vind ik het luisteren naar de muziek van Die Fidelen Rosentaler uit Merselo. Uit dit kleine dorp klinkt Tsjechische muziek van hoog niveau. Pratelum. de jongste cassette van de kapel, bewijst dat weer eens. De muziek van IHe Fidelen Rosenta ler streelt je oren. En wie geniet daar niet van." PIET VLOET Leider van de Freunde Echo van Overloon "Sound en techniek perfekt" TH. VEItHAEGH Muziekhandel uit Panningen "Pet af voor die Fidelen Rosentaler."

Peel en Maas | 1989 | | pagina 26