Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS PEEL EN MAAS GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman, Eindstraat 6. tel. 81275: kapl. H. de Wit O.F.M., Overloonseweg 2, tel. 82385 b.g.g. 85855. Zaterdag: H. Catharina vail Sie na. 9.00 uur lsm. te.v. de II. Maagd Maria(L). 14.00 uur II. Mis uit dank baarheid b.g.v. 25-jarig huwelijksju bileum van het echtpaar C. Storms- Papers, Stationsweg 73. 19.00 uur ZONDAGSDIENST, ouders Bakens- van Rhee; Jan Bakker (coll); Joos Di- reks (fam. Michiels); Johan Janssen en zoon Harry; Sjeng Hendriks en overl. familie: Mia Bouten-Gysberts (coll.); Louis Erkens (coll.); Jan van Goch en overl. familie. Van 12.00 t/m 17.00 uur zyn de kerk en de toren opengesteld. Zondag: Zesde zondag van Pa sen. Zondag van de arbeid. 8.00 uur lsm. Antoon Fteyen, echtgenote en Heerzoon (S). 9.30 Lat.Hgm. Wil helmus Hubertus Janssen: Guust Huysmans: t.e.v. de H. Jozef. 11.00 uur GEZINSMIS mei als thema 'Komt erby'; in deze H. Mis worden al de kinderen uitgenodigd, vooral de kinderen die deze maand hun eerste II. Communie hebben ont vangen. Voor Mien Verbakel-Beetz (coll.); voor de parochie. Maandag: II. Jozef de Arbeiden. 8.40 uur ROZENKRANSGEBED Li.v. alle bewoners van het Centrum, waarna Eucharistieviering; Bertus Meesters cn familie. Dinsdag: H. Athanasius. 8.40 uur ROZENKRANSGEBED Li.v. alle inwoners van de Oranjebuurt. waar na Eucharistieviering: tot zekere in tentie. 19.00 uur lsm. overl. ouders Frans Swinkels-Mareellis. Woensdag: H.H. Filippus en Ja cobus, apostelen 8.40 uur ROZEN KRANSGEBED Li.v. alle inwoners van de Molen klef. waarna Eucha ristieviering; oude stichtingen. 19.00 uur ZONDAGSDIENST v.w. He melvaart: ouders Jans Beken- Kessels, zoon Arnold en kleindoch ter Jacqueline; overl. familie Oudenhoven-Jenniskens; Rinus Beekers. Annie Flinsenberg en Koos van Heck; Mia Bouten-Gijsbert (coll.) Donderdag: Hemelvaart van de heer. Hoogfeest De diensten zijn als op zondag. 8.00 uur lsm. voor de parochie. 9.30 uur Lat.Hgm. overl. ouders van Osch-Ilebben. 11.00 uur Mie Swinkels-Seijkens; Louis Erkens (coll.); voor de we reldvrede. I Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. 8.40 uur ROZENKRANSGE BED Li.v. de inwoners van het Des- selke. waania Eucharistieviering: Wiel Custers. overl. ouders, schoo nouders en familie. 9.30 uur wordt de H. Communie naar de zieken ge bracht. Zaterdag: 8.40 uur ROZEN KRANSGEBED Li.v. de inwoners van de buurt Noord-WesL waarna Eucharistieviering; Harrie Messen- maeekers; Hendricus Pöels, Catha rina Kellenaers en Machtilde Poels. 19.00 uur ZONDAGSDIENST overl. ouders Van Bracht-Cremers; ouders Van Kessel-Versleijen en zoon Jan: Engelbert Oudenhoven (coll.): Jozef Verhaegh; Dr. Poels. ouders Jean en Jeanette Poels en zoon Martin; Coen Arts. Akolieten Zaterdag: 9.30 uur Louis Truyen. Donderdag: 9.30 uur Piet Vosbeek Misdienaars en lektoren Zaterdag: 19.00 uur Irma Maassen en Monique Volleberg. Lektor: J. Truyen. Zondag: 8.00 uur maikel en Pa- I seal Brons. 9.30 uur Wilbert van Hain en Ramon Klinckenberg. 11.00 uur Wilco Jansen. Woensdag: 19.00 uur C. Hendriks, lektor. Donderdag: 11.00 uur G. de Groot lektor. Ven ray bouwt aan zijn centrum, maar ook aan zijn toekomst Al ziet niet iedere inwoner van Venray dit. Bouwen aan het centrum is niet alleen straten verfraaien, maar ook monumentale gebouwen waar iede re Venrayer trots op is, in zijn oor spronkelijke luister herstellen. Goede voorbeelden hiervan zijn: de Mariakapel, waar iedere voorbijgan ger toch even naar binnen loopt om een Weesgegroet te bidden of een kaarsje op te steken. En niet te ver geten: de Grote Kerk. onze Petrus Banden. Wijd en zyd bekend en te zien! Gebouwen zijn maar muren, toch gaan die spreken als er een hart in klopt. Dat is de parochie van de St. Petrus Banden. Onze paro chie bewaart heel veel moois van het verleden. Dat geeft de verant woordelijkheid om dit erfgoed in zijn geheel, zowel geestelijk als stof felijk door te geven. Dat is ook bou wen aan zyn toekomst! Niet alleen door het bestaande mooier te ma ken. maar ook door het uit te bou wen en te bezielen! Dit kan niet gedaan worden door enkele men sen, maar hier hebben we de hele parochiegemeenschap bij nodig. Een van de aktiviteiten die in de meimaand weer opgenomen wordt is: het gezamenlijk bidden van het Rozenhoecye. Door en voor de pa rochiegemeenschap. Bouwen aan onze toekomst! Dat zyn onze kinde ren. dat is ons nageslacht! We starten maandagmorgen 1 mei om tien over half negen. Zie voor de intenties by het Rozenhoed je by de mededelingen hierboven. We zetten onze schouders eronder, want we bidden ter ere van Maria voor onze toekomst. Onze zorg is nog zoveel meer liédr Zorg. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag: 18.30 uur Liturgievie ring met volkszang. Voorganger: J. Korff. Misdienaar: Bas Dirkx. Lek- trice: Zr. Hélènc. Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang Voorganger: J. Korff. Lektor: Br. Artemius. In tenties: overl. fam. Straatman; overl. fam. Straatinan-v. Els; voor een jarige. Maandag: 16.45 uur Liturgievie ring Voorganger: J. Korff. Dinsdag: 13.45 uur Liturgiegroep. 16.45 uur Liturgieviering Voorgan ger: G. van Loenen. Woensdag: 16.45 uur Liturgievie ring. Voorganger: J. Korff. Donderdag: Hemelvaart 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger: G. van Loe nen. Lektriee: H. Brouwer. Vrydag: GEEN VIERING. PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur gelegenheid om te biechten. 18.30 uur ZON DAGSVIERING. Louis Boom (coll.); Harrie Rongen (coll.); Harry Crooymans. Zondag: 9.00 uur fam. Van Veg- chel. 10.15 uur Hoogmis gezongen door de Zangers van St. Frans. Jo hannes en helena van Helden; overl. fam. Litjens-Lemmen; overl. fam. Jacobs-Verpoort. 11.45 uur uit Ligne Suractif van Lancaster (voor vrouwen vanaf 40) rigoreus vernieuwd De eisen die vrouwen aan hun huidverzorgingsprogramma stellen stijgen evenredig met hun leeftijd. Vanaf een jaar of veertig kreeg de huid het altyd al behoorlyk moei- lyk, maar nu kan ze haar konditie vrywel niet meer op eigen kracht in stand houden. In de eerste plaats is er de steeds meer zorgen barende luchtverontreiniging, waardoor het wolkendek verzuurde regen loslaat op mens. pland en dier en tenslotte wordt de ozonlaag rond de aarde dramatisch afgebroken zodat steeds meer schadelijke UV-stralen de aar de bereiken. Kenrperken van huidveroudering Vanaf een jaar of veertig neemt de aktiviteit van de huidcellen af. De buitenste huidlaag (hoornlaag) die uit dode cellen bestaat is dikker ge worden. De zich daaronder bevin dende stekellaag is juist dunner geworden; er bevinden zich minder levende cellen. De bassal- of kiem- laag. waar de huidcellen ontstaan heeft een kleiner oppervlak gekre gen doordat deze van een golvend aanzien vlak(ker) is geworden. Ge ringe celaktiviteit betekent dat er minder nieuwe cellen worden ge produceerd. dat zich meer dode cel len aan het huidoppervlak bevin den. dat er minder vocht kan wor den vastgehouden en minder talg geproduceerd wordL dat de huid zichzelf minder goed kan bescher men en dat ze dunner en gevoeliger wordt. De huid gaat er vermoeid en slap uitzien, ze wordt droger en krijgt meer rimpels en wordt gevoe liger. In samenhang met de ge noemde aantasting van het milieu, een jachtig leven, roken en alcohol gebruik zal de huid hulp van bui tenaf moeten krijgen om er fris, vitaal en stralend uit te kunnen blyven zien. dankbaarheid. 18.00 uur Petra Mulder-Burwinkel (coll.). Maandag: 8.00 uur fam. Springin'tveld-Geurts en Konings. 19.00 uur voor overledenen (of ferbus). Dinsdag: Derde dinsdag van de Antoniusnoveen. 8.00 uur overl. fam. Arts-Janssen. 19.00 uur Avondmis met voorbeden voor ei gen en aanbevolen intenties. Ge rard Bete rams en overl. fam.; Antoinette Coopmans-van Kessel; Martha Thielen-Stevens; Wim Ver- leijsdonk. Woensdag: 8.00 uur zuster Man- sueta van der Helm. 18.30 uur Avondmis aan de vooravond van Hemelvaartsdag. Constant Pijls. Donderdag: Hemelvaart, 9.00 uur voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis gezongen door Crescendo; overl. ouders Akkerkmans- Timmemians. 11.45 uur overl. ou ders Madou-Klaassen. 18.00 uur overl. ouders Janssen-Krijns en kinderen. Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 8.00 uur Le.v. St. Antoni- us. 19.00 uur Gezinsmis; overl. fam. Philipsen. Zaterdag: 8.00 uur Celina Rojer en Constant Rojer. Misdienaars en Akolieten Zaterdag: 18.30 uur Pascal Kuste rs. Zondag: 9.00 uur Martyn Smelt. 10.15 uur René Jansbeken. 11.45 uur Leo en Johan Pouwels. 18.00 uur Martin Leenders. Dinsdag en vrydag: 19.00 uur Emiel Kusters. Woensdag: 18.30 uur André Basten. Donderdag: 9.00 uur Pascal Kusters. 10.15 uur Martijn Smelt. 11.45 uur René Jansbeken. 18.00 uur Leo en Johan Pouwels. Kan 't wat leien! Stand van de aktie op 24 april: tot nu toe werden 448 leien geschon ken voor het bedrag van 4.480,-. Het werk verloopt voorspoedig. U kunt "een of meer leien" over maken naar bankrekening 23.18.08.526 of postgiro 420.4020 ten name van Paterskerk onder ver melding: "voor de toren"; of de kist achter in de kerk. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: 10.00 uur Eucharistie viering met zang. Int. levende en overl. fam. Swinkels. Donderdag: Hemelvaart. 10.00 uur Eucharistieviering met zang. InL Francisca Verhelst-van Mil. Voor afspraken kimt u kontakt opnemen met de pastorie van de Paterskerk, tel. 80202. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur gele genheid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor de zesde zondag van Pdsen. Kinderwoorddienst. Zang door het Jongerenkoor "Chrisko". Voor Gertruda Franssen- Linders (coll.); Tbon Albers (coll.); Koos van Rooy (coll.): Maureen v.d. Sluys (coll.); Marie Pelzer en overl. ouder Pelzer en kinderen; Jacobus Thijssen en overl. familie. Zondag: Zesde zondag van Pa sen. 8.30 uur voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie-, tot bijzondere intentie. 10.00 uur Hoogmis, Gregoriaans. Voor overl. ouders; Maria Cuppen-Pingen; voor een byzondere intentie (R); Marti- nus Bonants. 11.30 uur voor Piet Vemieltfoort en overl. fam. Maandag: Hoogfeest van de H. Jozef, de arbeider8.00 uur uit dankbaarheid bij een 25-jarig dienstverband. 19.00 uur voor Theo Thielen; Stien Wynhoven- Philipsen (coll.). Dinsdag: Gedachtenis van de H. Athanasius, kerkleraar. 8.00 uur voor mej. Dautzenberg: Martinus Pontman; Gysbertus van Blokland. 19.00 uur voor overl. fam. Aben-v.d. Mond; Arnold Swaghöfer. Woensdag: Feest van de H.H. Pi- lippus en Jakobus, apostelen. 8.00 uur voor de zieken van de parochie. 14.00 uur Kerk: 40-jarig huweiyk van echtpaar Matijsen-Peeters. 19.00 uur Vooravondmis voor het hoogfeest van Hemelvaart. Voor de weldoeners van de parochie; Coen Wiechert. Donderdag: Hoogfeest van He melvaart van de Heer. ,8.30 uur voor het geestelyk en tydelijk wel- zyn van de parochie. 10.00 uur Hoogmis, Gregoriaans. Voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven. 11.30 uur voor overl. ouders Spekschate- Ossenberg en zoon. Vrijdag: Eerste Vrijdag. 8.00 uur voor de hereniging van de priesters (D). 19.00 uur voor overl. ouders Thielen-Hendriks en overl. fam. Zaterdag: 8.00 uur geen H. Mis. (i.v.m. priesterzaterdag is er name- lyk een H. Mis om 11.15 uur.) Mededeling Zoals ieder jaar zal ook nu weer gedurende de maand mei het Ro zenhoedje worden gebeden van maandag t/m vrydag na de avond mis van 19.00 uur. In verband hier mede zal de openbare Kruiswegoefening vóór de avond mis van de le vrydag, 5 mei a.s. ko men te vervallen. Daar de onderdag voor de eerste vrydag dit jaar op het Hoogfeest valt van Hemelvaart is er op die avond géén H. Mis. Wel zal er 's avonds om 19.00 uur een openbare Kruiswegoefening zijn omdat die op de le vrijdag vervalt. Na de Kruisweg wordt het Allerheiligste uitgesteld tot 20.00 uur. Deze plech tigheid wordt besloten met het Thn- tum Ergo en de Zegen met het Allerheiligste. U bent allen van har te welkom. In de vroege ochtend van d- mei trekt jaarlijks een groepjj den van harmonie Euteipe r om bestuursleden en enige aut teiten (Deken en Burgemeester) aubade te brengen. Tevens dan bij de deur een tak van eenl kenboom geplant: de zogenaai mei-den. Op deze foto van omstreeks 1 ziet men het planten van de den by de pastorie aan Eindstraat. v.l.n.r.: Thei van Els. Jo Swinl Piet Siebers, Martien Tacken (p| boom), Wiel van Els, Jan Sieb Giel Arts, Fer van Els. t Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 Misdienaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Günther Stamper en Dennis Nottelman. Zondag: 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Urbain en Pascal van Weert en Robert Versteegen. 11.30 uur Jos Verstegen. Maandag/dinsdag: 19.00 uur Ivo Niessen en Emiel Ubaghs. Woensdag: 19.00 uur Alberto Om ar Alverez en Juan Lopez. Donderdag (Hemelvaart): 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Urbain en Pascal v. Weert, Robert Verstee gen en John Dommeck. 11.30 uur José Comego. Vrijdag: 19.00 uur José Plasencia. Zaterdag: 19.00 uur Günther Stamper en José Plasencia. PROTESTANTSE KERKENGE- MEENSCHAP VENRAY e.o. Op zondag, 30 april a.s. zal in het IMBO, Leunseweg 2a te Venray, Ds. H.J.C. van Es de voorganger zijn in de dienst waarin de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Aanvangstijd is 9.30 uur. Tydens de dienst is er kin deropvang en wordt er kindeme- vendienst gehouden. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 14.00 uur voor het bruidspaar Boom-Poels. 19.00 uur overl. ouders Manders-Emons; Ilen- drica Vennekens-Verschuren; jrd. toon Janssen en overl. familie Zondag: 8.30 uur tot zekere in tentie. 10.00 uur Eerste Heilige Communie (Harmonie en Kin derkoor. Maandag: 9.00 uur Michel Ver meulen (namens buurt Gil- destraat). Dinsdag: 9.00 voor Pierre Poels. 14.00 uur uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk Weys-Litjens (Gem.Koor). Woensdag: 19.00 uur Pierre Van- devenne. Donderdag: Hemelvaart. 8.30 uur uit dankbaarheid. 10.00 uur overl. ouders Janssen-Renkens (Gem.Koor). Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand 9.00 uur tot. zekere intentie. Zaterdag: 14.00 uur uit dank baarheid bij 25-jarig huwelijk Jeuken-Pingen (koor "Harmony"). 19.00 uur zeswekendienst Harry Bol; overl. ouders Vermeulen- Moorrees en dochter Truus; overl. ouders Janssen-Peeters; overl. ou ders Van Soest-van Vechel; Martien van Arsen; Hendrica Vennekens- Verschuren. Misdienaars Zaterdag: 14.00 uur Maike Selder en Maud van Arsen. 19.00 uur San dra van Limbeek, Pascalle van Ree- nen, Hanneke v.d. Ven en Lieke Volleberg. Akoliet: Ad Benders. Zondag: 8.30 uur Rob Kessels, Frank Laurenssen, Emiel Truijen en Jom Rongen. 10.00 uur Elles lenssen. Carmen Moure, René Clep- has en Ludo v. Mill. PAROCHIE OIRLO Zaterdag: 19.00 uur gez. H.Mis (Jonge Garde Koor); Lambert Joosten en Gertruda Hoeijmakers; Piet Verstappen; Frans Maas; overle denen van de familie Van Dijck- Strik; Harrie Baten en overl. fam.: Maria Catharina Martens-Philipsen; Gerardus Wismans en Petronella Lommen; voor de levende en over leden leden van de Handboogschut terij "Willem Ttell". Zondag: Zesde zondag van Pa- sen.10.00 uur PI. Eucharistievie ring waaronder Eerste H. Communie der kinderen. Medewer king Fanfare en Kinderkoor. Woensdag: 14.00 uur PI. H. Mis b.g.v. 40-jarig huwelijksfeest echt paar Kuncn-van Dyck (Dameskoor). 19.00 uur Vooravondmis van He melvaart. SL Gerard Peters en Pe tronella Arts; Carolien Philipsen-, voor priesterroepingen. Donderdag: Hemelvaart, 11.00 uur Hoogmis. St. Jacobus Diricks; Maria Linders; Hendrina en Piet Di- recks; overledenen van de fam. Kunen-van Dijck. Vrijdag: 15.00 uur PI. Huwe lijksmis bruidspaar Claessens- Heldens. Zaterdag: 19.00 uur gez. H. Mis (Dameskoor). Frank Voermans: Frans Maas; Jac Driessen en zoon Jos. PAROCHIE CASTEN RAY Zaterdag: 19.00 uur voor Gertru da v.d. Sterren-Jenniskens (coll.). Zondag: 8.00 uur voor de paro chie. 10.00 uur Eerste H. Commu niedag. Voor Communikantjes en hun ouders en tevens overl. fam. Phüipsen-Vousten en hun kinderen. Dinsdag: 19.00 uur voor Gerrit v. Meyel en tevens voor Bernard Frie- sen (coll.). Woensdag: 19.00 uur voor overl. ouders Maes-Baeten. Donderdag: Hemelvaart 8.00 uur Le.v. O.LVr. v. AlLBijstand. 10.00 uur voor Marie v. Kuyck en overl. ouders v. Kuyck-Verrydt. Vrydag: 13.30 uur PI. Eucha ristieviering b.g.v. gouden bruiloft van echtpaar Th. Stybos-Cleven. Misdienaars Joep en Joan: zaterdag, dinsdag en woensdag 19.00 uur. Martijn en Marinanne: zondag 8.00 uur, donderdag 10.00 uur en vrijdag 13.30 uur. Renee en John: zondag 10.00 uur. Michel en Pieter Jan: donderdag 8.00 uur. PAROCHIE LEUNEN Zaterdag: 19.00 uur uit dank baarheid: lsm. Mathijs Litjens en echtgenote; lsm. Teng Noijen (vw de buurt); lsm. Martinus Vennekens; lsm. overl. fam. Van de Berg-Jacobs; jrd. Teng Michels en overl. tam.; jrd. Grad Bomm; gest. jrd. Helm Claessens. Zondag: 9.45 uur Hgm. als weekd. Han Ouwerkere-Mandere (2); hgm. als jrd. Jozef Croymans, echtgenote en Martin Croymans. 14.30 uur DOOPVIERING van Lisanne Claessens. Maandag: H. Jozef, de arbeider. 19.00 uur lsm. Matliieu Vervuurt en overl. fam. Timmermans-Koenen- Vervuurt. Dinsdag: H. Athanasius, bis schop en kerkleraar. 19.00 uur lsm. Teng Noyen (vw kaartvrien- den); gest. jrd Martinus Claessens, echtgenote en zoon Gerard. Woensdag: Vooravond van He mel vaart.(II. Mis als op Hemel vaartsdag). 19.00 uur lsm. Frans Verkoeyen en overl. fam. Verkoeyen-Janssen; lsm. Peter Jo hannes Arts en Maria Poels; lsm. Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Donderdag: Hemelvaart van de heer. 9.45 uur Eerste Communie viering. Voor de oudere van de com munikantjes zijn in de nieuwe kerk de voorste banken gereser veerd; daarachter ook voor hun broers en zussen. Vrijdag: Eerste Vrydag van de maand. Vanaf 8.45 uur wordt de Ziekencommunie aan huis ge bracht, 19.00 uur lsm. Le.v. II. Hart (vw offerblok); lsm. Maria Loonen- Scheffere. Zaterdag: 19.00 uur lsm. Bert Geurts en overl. fam. Geurts- Reynders; lsm. overl. fam. Claessens-Gussen; maandd. Teng de Lauw; maandd. Wim Litjens; maandd. Anna Verheijen; lsm. Toon van Cuyck, Jan van Cuyck en echtgenote en overl. kinderen; Frans Rongen en overl. familie. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Martijn Mer- tens en Roel Kersten. Zondag: 9.45 uur Barry Willems, Twan Willems en Erik Litjens. Misdienaars Ma, di. wo en vrijdag: Giel van Glab- beek en Bob Kersten. Donderdag: 9.45 uur Fred en Erik Litjens. Lektoren Zaterdag: 19.00 uur Jan Jen- niskens. Zondag: 9.45 uur Jan Reintjes. Woensdag: 19.00 uur Jan Jen- niskens. Donderdag: 9.45 geen. Huwelijksafkondiging 1. Geert Claessens uit onze paro chie en Yolanda Heidens uit Oirlo (3e roep). 2. Geert Reintjes en Annemarie van Lin, beiden uit onze parochie (2e roep). REKTORAAT VEULEN Zaterdag: 19.00 uur Hgm. Grad Classens; hgm. Jacobus Ewals en echtgenote. Zondag: 11.00 uur overl. fam. Geurts-Ambrosius; hgm. als jgt. Teng Aarts. Woensdag: Vooravond van He melvaart. 1900 uur Hgm Le.v. St. Antonius (offerblok). Donderdag: Hemelvaart. 11.00 uur Hgm. Dien Burgere-Driessen. Vrijdag: 8.00 uur lsm. int. fam. V. Dongen-Franken. Zaterdag: 19.00 uur hgm. Marlie Weys. Akolieten Zondag: Jac. Nijsen, André Reintjes. Misdienaars (Ook op 4 mei) Bas Snoeks en Paul Litjens. Huwelijksafkondiging Joop Claessens uit Venray en Ria van Kempen uit onze parochie (le roep). REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur Avondmis voor de overl. fam. Janssen-Gielen en zoon Jan. Zondag: 10 uur Hoogmis. Jrg. voor Peter Paul Janssen en Marti nus Janssen en tevens jrg. voor Va der Piet v. Schyndel. Akolieten: Ron Swinkels en Igor Erben. Mis dienaars van de week: Petra en Annuska. Maandag: H. Jozef, de arbeider Hoogfeest 8.00 uur H. Mis. Dinsdag: H. Athanasius, bis schop en kerkleraar. 8.00 uur H. Mis voor Sef Willems. Woensdag: H.H. Filippus en Ja cobus, apostelen. 8.00 uur H. Mis. Donderdag: Hemelvaart. 10.00 uur Hoogmis voor overl. oudere Huisman Poules en overl. zoons. Vrydag: Eerste vrijdag van de maand. 8.45 uur H. Mis voor Betje Geurts-Gellings en overl. familie. Zaterdag: 19.30 uur Avondmis voor overl. ouders Poels-Michels en tevens ter ere van Pater Roothaan en de II. Antonius en voor Sef Mi chel; jrg. Harrie Muyere. A.s. zaterdagavond en zondag is er kerkdeurkollekte voor de Ooster se Kerken. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 uur Jrd. M. Janssen-Keijsers; mndd. J. v.d. Ven: D. Kleuskens-Wynen (de Peelkorf); Zr. E. Spreeuwenberg; H. Stiphout echtg.; G. Fleurkens; J. Hendrix. Zondag: Zesde zondag van Pa sen. 10.00 uur T.i.v. onze eerste Communikantjes en hun oudere. 11.30 uur Th. Vollenberg: ouders SmedLs-Dings dochter; oudere Van Soest-Swinkels. Maandag: 19.00 uur tot zekere in tentie (A). Woensdag: 19.00 uur jrd. G. In 't Hulst echtg.: D. Geurts-Peetere (fam. Jeuken); D. Kleuskens-Wynen (Toneelver.). Donderdag: Hemelvaart van de Heer. Diensten als op zondag! Vrijdag: 19.00 uur overleden pa rochianen. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur E. Jenniskens en D. Wijnands. Zondag: 10.00 uur M. Potten, P. Potten en N. Jaspers. 11.30 uur D. v.d. Burgt en A. Philipsen. Maandag en woensdag: 19.00 uur B. Vergeldt en P. Potten. Donderdag: 9.30 uur D. Wijnands en D. v.d. Burgt. 11.15 uur Maj. Pot ten en N. Jaspers. Vrydag: 19.00 uur N. Jaspers en B. Pouwels. Spreuk van de week "Als ge niet wordt als kinderen, zult ge het Ryk der Hemelen zeker niet binnengaan!" (Nt.18,3) REKTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: H. Catherina van na 19.00 uur voor Peter Fleurei Zondag: Zesde zondag van sen. 10.00 uur voor Harrie en mon van Vegchel. Maandag: H. Jozef, de arbeii 19.00 uur fam. Arts-Herpers. Dinsdag: H. Athanasius, schop en kerkleraar. 19.00 fam. bloemen. Woensdag: H. Filippus en Js bus, apostelen. Vooravond vanl meivaart 19.00 uur fam. Heuvel-Peters. Donderdag: Hemelvaart des ren. Zondagsdienst 10.00 uur t Peeters-Janssen Vrijdag: H. Gemma Galga Eerste Vrydag van de maand. 1? uur ter ere van H. Hart. Zaterdag: H. Dominicus Sa\ 19.00 uur fam. Claessen-v.d. Wei Misdiena Zaterdag: Olga en Rudy Klaassi Zondag: Renzo van Duijnhoi en Janine Classens. Donderdag (Hemelvaart): 10 uur Bart Marcellis en Antoon Hoof. Lektoi Zaterdag: Dora Arts-Mennen. Zondag: Jan Classens. Donderdag (Hemelvaart): Ms Lenkens-Ermens. Mededeling Vanaf 1 mei zal de dagelyi mis om 19.00 uur zijn, tenzij ders aangegeven. Met Hemelvaart begint de vena voor Pinksteren. Laten we i met Maria en de Apostelen vooi reiden op de H. Geest. We hebb hem groot nodig... PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur overl. Hoedemakere-Gooren; Marti! Poels; Maria Arts-Emonts. Misd.E her Brands en Suzanne Wilms. Zondag: 10.00 uur Jacobus Martinus Poels. Misd. Wilma v Osch en Joy Arts. 11.30 uur v.d. Zanden; Martinus Arts; Johi na Wismans; levende en overl. Macelis. Misd. Tsun Franssen Martijn Rieter. Maandag: 8.30 uur Maria Pa Bouten: mevr. V. Dyck-Sanders. Dinsdag: 8.30 uur overl. fam. Zanden-Arts en uit dankbaarhei Woensdag: 19.00 uur Harrie Cuyck (vooravondmis voor meivaart). Donderdag: Hemelvaart 10 uur Johanna Pubben-Janssen zoon Peter; Ant. Michels. 11.301 Marie van Osch (coll.). Vrijdag: 8.30 uur ter ere van H. Hart: Harrie v. Cuyck; Leonard Kessels; Maria Kaffers; Piet Rijswijck. Zaterdag: 19.00 uur Antoon meers; Sjaak v. Osch. Misd.: Mart Wilms en Roel Creinere. Kollektant Zaterdag: Fr. Hendrix. Zondag: 10.00 uur G. Ewals. 11 uur H. V. Tilburg. Kerk poets Donderdag 3 mei: mevr. V. burg en mevr. De Mulder. Eerste zondag van de maand: k lekte voor de nieuwe venster REKTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 uur avondi voor alle stichtingen en fundal en voor Anna Maria Kerstt Geurts, fam. Kersten en Cof Peters. Zondag: 8.30 uur H.Mis te thees voor Piet Ermere en voorl en dankbaarheid. 10.00 uur Ha mis voor Amolda Reijnders en van de Oord-Berge; v.b.i. en dankbaarheid. Woensdag: 9.30 uur H. Mis t.< de H. Jozef voor gevraagde intent pelgrims. Donderdag: Hemelvaart uur H. Mis te Holthees voor vruchtbaarheid van de aarde. 10J uur Hoogmis voor Gerry van Loo Verschuren en Cees van Loon. Vrydag: 9.30 uur H. Mis Le.v. heilig Hart (Eerste Vrijdag). JEHOVAH GETUIGEN Hierbij nodigen wij u uit voor bijwonen van een bijbel toespra met als thema Zorg ervoor dat gehoor niet afstompt in Koninkrijkszaal aan de Ilenri nantstraat 11, aanvang 10.00 uu Gratis toegang, geen kollekte. Inge het van mot kan met het HUI CEt VEF De het uite De De Za He PARFUMERIE BYOUX Passage 12 Venray SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN Telefoon 04780-83877

Peel en Maas | 1989 | | pagina 20