KONINGINNEDAG I Vredepeel op de bres voor fietspad «ma belle" Florado® Bloemen geopend van 9.00 - 17.00 uur EMOFRA Villeroy&Boch center LET OP LENTEAANBIEDING WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING TROS MMSRS zaterdag 29 april oooo BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! OOOOOOOOQÖQ O I\NEET1ES O soft nougat 250gr. 2,95 O HTÖOOOOOOOOOOOOOOOOO Enorme buit bij inbraak in kledingzaak HMD (Mli» MENDY-LEE Gemeente beraadt zich over trapveldje Gouden kloosterzuster Nationaal Fonds Kinderbescherming damesjassen 150.- korting p.w. damesjassen 50.- korting herenjassen 100.- korting p.w. herenjassen 50.- korting damesrokken 50.- korting nieuwe kollektie Pagina DONDERDAG 27 APRIL 1989 Nr. 17 HONDERDENTIENDE JAARGANG PEEL EN MAAS H IITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY iROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIR0 1050652 orbeh r) "JEE! S ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING 8UITEN DE REGIO I 18 00 erdag .15 uu 5.15 ui De Bleek 46 Venray natuurlijk met „Oranje-bitter" GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. Vrijdag koopavond Venrayj Overloón, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON voor al uw bloemen-, perk en groenteplanten, tevens potgrond kunt u terecht bij plantenkwekerij J. van den Beuken Krekelkamp 3 Wanssum telefoon 04784-1629 grillrestaurant Grote Markt 11 tel. 04780-80250 O geldig van donderdag 27 april t/m woensdag 3 mei (3 In de nacht van woensdag op donderdag is op bruta le wijze ingebroken in de speciaalzaak voor mannen mode van Jac. Nooyen in de Grotestraat. De daders hebben, door forcering van het hang- en sluitwerk aan de achterzijde van de zaak, zich toegang verschaft. Een groot gedeelte van de voorraad is meegenomen. De heer Nooyen taxeerd de waarde op enkele tonnen. De daders hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van een in dezelfde nacht gestolen Mercedes Benz bestelbus, om de gestolen goederen te vervoeren. De achterzijde van het pand is gelegen en bereik baar via een bedryfsstraatje. De gestolen bus is nog niet gevonden. Van de daders ontbreekt ieder spoor en de recherche is met een grootscheeps onderzoek gestart. Deze brutale inbraak is vergelijkbaar met de enkele maanden geleden gepleegde diefstal by de kleding zaak by de fa. Cruysberg in Tienray. Ook daar was ge bruik gemaakt van een elders gestolen bestelbus en ook toegang verkregen via de achterzyde. De inwoners van Vredepeel zijn in het geweer gekomen naar aanlei ding van een uitspraak van wethou der W. Claessens in de commissie voor openbare werken en verkeer. In het verslag van deze commissie vergadering schreven wij, in onze editie van donderdag 13 april, dat de heer J. v.d. Vorle "zijn stokpaard je weer eens bereed" toen hy - voor de zoveelste keer - het herstellen van de fietspaden langs de Beekweg onder de aandacht van de commis sieleden bracht. Tevoren had de heer Robberegt (WD) de aandacht voor het onderhoud van fietspaden gevraagd. De wethouder antwoord de daarop, dat daarvoor in de begro ting voor dit jaar 145.000,- is gereserveerd. "Maar", zo voegde hij Door Maria tot Jezus O.L. Vrouw "Behoudenis der Kranken" Oostrum Het Mariajaar is wel voorbij maar de Maria devotie blijft. Of, zoals Bisschop Bar van Rotterdam zegt: Het is goed voor ons naar Maria te luisteren, om dat zij als moeder van Jezus Christus, de bood schap van de Verlosser zo goed verstaan heeft, dat zij de eerste der gelo vigen is geworden en met ons meegaat op de weg door het leven met haar voorbeeld en haar voorspraak. En wat is het dan fijn wanneer in onze nabij heid een plaats is waar Maria al eeuwen op bij zondere wijze aanwezig is en luistert naar ons die met hun vreugde, zorgen en verdriet bij haar komen bidden, O.L. Vrouw van Oosti^rm help ons. De kerkdiensten zijn: door de week om 09.00 uur; zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 08.30 en 10.00 uur. Voor invaliden is er een speciale helling ge maakt die de toegang van de kerk makkelij ker maakt. daaraan toe, "die begroting is nog niet door de provincie goedge keurd, gezien de slechte financiële toestand van de gemeente. Het is dus nog niet te zeggen of die fietspa den ook inderdaad hersteld worden en wanneer dat het geval zal zijn". Dit antwoord nu heeft de inwo ners van Vredepeel erg verontrust en geleid tot een handtekeninge- naktie. Bij gebrek aan tijd - men wilde de Vredepeelse cri de coeur voor de raadsvergadering van dins dag jl. onder de aandacht van B en W en de voorzitters van de verschil lende raadsfrakties brengen - is de handtekeningenaktie alleen in de kom gehouden. Hierbij viel het op, dat er een geweldige bereidheid was onder de mensen om aan deze aktie hun medewerking te geven. Op veel plaatsen werd spontaan door meer dere huisgenoten getekend. De peti tie heeft intussen haar weg naar het gemeentehuis gevonden. Zij is dinsdag (uiteraard) nog niet behan deld, omdat een dergelijke brief eerst van ambtelijke adviezen zal moeten worden voorzien, voordat B en W zich hierover zullen buigen. IN ZEER SLECHTE STAAT De Vredepelers herinneren er in hun brief aan, dat reeds meer dan tien jaar de fietspaden langs de Bee kweg in een zeer slechte staat van onderhoud verkeren. Het wegdek wordt enerzijds omhooggedrukt door de boomwortels. Van de ande re kant ontstaan er overdwarse sleuven, doordat mollen er gangen onderdoor graven. Bij warm weer, zakt de teer in deze gangen, aldus de brief. a.s. zaterdag vrijdag en zaterdag geopend vanaf 20.00 uur Gouden Leeuw 14 Venray route P3 volgen Over deze fietspaden gaan de scholieren van Vredepeel en Rips naar de diverse Venrayse scholen. Dag na dag over een hobbelpad, met een zware boekentas achter op de fiets. Kapotte fietsen, tot gebroken achterassen toe, zijn aan de orde van de dag. "In hoeverre dit dage- lyks gehobbel gedurende vele jaren op den duur rug- of andere klach ten tot gevolg kan hebben, is nooit onderzocht", aldus de onderteke naars van de brief. Uit het feit, dat vanuit Vredepeel meerdere scholie ren voortgezet onderwijs in Ste vensbeek volgen, konkluderen de briefschrijvers, dat dit ook wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de slechte berijdbaarheid van de fietspaden langs de Beekweg. REKREATIEVE ROUTE De ondertekenaars schrijven, dat het fietspad langs de Beekweg vroe ger ook door veel mensen uit Ven ray en omgeving werd gebruikt als rekreatief fietspad, men fietste b.v. over de Beekweg en Middenpeelweg via de Deumeseweg, terug naar Venray. Door de slechte toestand van de Beekweg-fietspaden wordt dit "rondje" veel minder gereden. Omdat deze rekreatieve route past in het rekreatief plan van de VW, werd een afschrift van de brief ook naar de Venrayse VW gestuurd. Al met al vinden de Vredepelers het zeer wrang, dat het pleidooi van de heren Robberegt en van V.d. Vor le voor het herstellen van de fietspaden o.a. langs de Beekweg, als 'stokpaardjes-berijderij" wordt afgedaan. "Als het jarenlang pleiten voor een goede bereikbaarheid van Venray per fiets zo bekeken wordt, dan ziet het er voor de fietsers va nuit Vredepeel niet zo best uit" zeg gen de Vredepelers, die de brief met de volgende wens besluiten: "Raadsleden en VW, rijdt allen op dit stokpaardje mee voor een goed fietspad naar de Vree". De gemeente Venray zal eind vol gende week laten weten wat er met het trapveldje achter de Aronskelk gaat gebeuren. Vorige week donder dag, tijdens een voorlichtings avond, werd dit aan de mensen, die rond dit veldje wonen, mede- De buurtbewoners zyn fel tegen de woningbouwplannen, die de ge meente onlangs presenteerde: Hen is in de begin jaren tachtig toege zegd dat dit terrein trapveld zou worden. „Zonder enig voorbehoud van eventuele woningbouw", aldus de woordvoerder van de buurt. Hans de Groot. Hierbij somde hij een aantal brieven op die door de gemeente aan de buurt gestuurd waren. Hierin wordt duidelijk ver meld dat het terrein gereserveerd wordt voor een trapveld. De Groot noemde dit een zware misstap van de gemeente. De gemeente had hier wel degelijk aan moeten denken. Dhr. Frencken, hoofd afdeling ruimtelijke ordening moest inder daad toegeven dat hier niet naar de voorgeschiedenis is gekeken en dat de gemeente dus slecht huiswerk had gemaakt. „We zijn hier duide lijk als een olifant in een porcelein- kast gestapt", liet hij zich zelfs ontvallen. Hij voegde er wel aan toe dat negen jaar geleden Venray er anders voorstond als nu. Niemand kan zo ver vooruitzien. Hans de Groot vond dat het ech ter om een principezaak ging. De belangen van de bewoners die er nu wonen worden helemaal achter gesteld aan die van dë toekomstige buren. Bovendien is het aantal voorzieningen voor recreatie in de wijk beperkt. Nu gaat de gemeente het nog meer beperken terwijl el ders in Landweert nog grond ge noeg voorhanden is. Dhr. Frencken stelde dat dit plan geen eindplan is, maar een voorstel tot inrichting van dit terrein, en dat hier wel degelijk over te praten valt. Hy zegde toe dit plan nog eens zorg vuldig te bekijken. Eind volgende week zullen de bewoners dan ver nemen wat de verdere plannen van de gemeente zullen zyn. Hans de Groot kon dhr. Frencken in ieder geval verzekeren, dat als de bouwplannen doorgang zouden vinden en daardoor het trapveldje moet verdwijnen, de buurtbewo ners dit tot in de hoogste instanties zullen aanvechten. serviesgoed - kristal - gl=s - bestek WMF WH /t de Villeroy BocbL catalogus ligt voor U klaèt patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... wat fijns voor jezelf Op 1 mei a.s. zal het 50 jaar gele den zijn, dat de uit Merselo af komstige LIES MUUZERS (73) haar intrede deed in het Moederhuis van de kongregatie van de Dominica nessen, aan de Kaldenkerkerweg in Venlo. Het bekende klooster Batlia- nië. Ze kreeg als kloosternaam: Zuster GERTRUDIS. Haar verblijf in het klooster Be- thanië was maar van korte duur want toen de Duitsers in mei 1940 In de week van 10 tot 16 april 1989 werd de Nationale Kollekte Kinderbescherming gehouden. De opbrengst van deze kollekte in de Gemeente Venray bedroeg: Venray Casten ray Heide Merselo Veulen Ysselsteyn Leunen Smakt/Holthees Oostrum Oirlo 2.263,45 435,00 413,60 807,00 352,00 1.445,00 1.145,00 279,00 467,00 413,60 Totaal gemeente Venray/ 8.020,65 Organisatoren, kollektanten en ge vers worden heel hartelijk bedankt!!! binnenvielen moesten ze het klooster verlaten, omdat het klooster te dicht bij het vliegveld lag. Na een tijdelijk verblijf in het Thomasklooster aan de Maaskade kwam men uiteindelyk terecht in een Patersklooster in Konings bosch by Echt. Maar ondanks de moeilijke jaren van oorlog en bezet ting, ging ze gewoon door met haar studie en behaalde zij de benodigde diploma's A- en B-opvoedkunde. wat haar het recht gaf kinderbescher- mingswerk te doen in Nederland en België. In vele tehuizen van haar kongre gatie werd ze belast met de opvoe ding van de daar door Overheid en Reklassering ondergebrachte kin deren. Dat heeft ze met veel liefde tot haar 65ste levensjaar gedaan; óók toen ze werd uitverkoren tot Overste in het klooster in Breda. Op welke plaats zij ook stond, steeds wist ze zich in te zetten voor de haar toevertrouwde en dikwyls ont spoorde jeugd. En nog altjjd onder houdt ze kontakten met vele van haar pupillen. Wie dacht, dat ze. toen ze 65 jaar werd en met pensioen moest gaan, van een welverdiend "otium cum dignitate" zou gaan genieten, kent niet haar instelling, want ze is nog iedere dag aktief, al is het maar met de verzorging van de bloementuin van het klooster Bethanië in Horn. Ieder jaar en dat doet ze al vele ja ren, gaat ze naar Lourdes met de be devaarten, om haar diensten voor de zieken aan te bieden. Daarnaast is ze al meer dan 10 jaar bij de va kantiekampen van gehandicapte LLTB-leden. En als het even kan, komt ze graag naar Merselo, want de schade van de jaren dat ze van de klooster regels niet mocht, wil ze graag inhalen. Onopvallend heeft ze steeds het werk gedaan en nu willen haar me dezusters haar, ter gelegenheid van dat 50-jarig kloosterjubileum, graat in de bloemetjes. En dat zal op 2 mei a.s. in het klooster Bethanië in Hom gebeuren, temidden van de 50 zusters die in het klooster ver blijven en waarvan het grootste ge deelte de AOW-leeftijd al ver overschreden heeft. Ook zal haar naaste familie uit Merselo dat feest meemaken. Wie Zuster Muijzers persoonlyk wil feliciteren, öf haar als oud-pupil wil bedanken, kan terecht bij het Klooster Bethanië. Bergerweg 25. 6085 AS Hom. Jledet Alode Schoolstraat 24. 5801 BP Venray. tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1