Wijziging van het betalingstijdstip van de uitkeringen stuntverkoop seizoenabonnenmenten gemeente venray NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak 4, 5 en 15 mei RAADHUIS GESLOTEN Mededeling voor het bedrijfsleven Commissie-vergadering voor onderwijs, kuituur, jeugd, sport en rekreatie Afsluiten wegen en vervallen bus haltes in Veltum Commissie-vergadering voor financiële en ekonomische zaken Commisie-vergadering voor Openbare Werken Kollektekalender mei 1989 laatste dag: vrijdag 28 april a.s. Hinderwet Bouwvergunning verleend Commissie voor Algemene Zaken Bouwvergunning aangevraagd PEEL EN MAAS Bouwvergunning aangevraagd Openbare kennisgeving nieuwe destruktie- verordening WAO VAN SOEST 4 Mei Dodenherdenking Afsluiting Harden K op 6 en 7 mei a.s Begrafenis rechten te koop: twee kavels grond (grasland) t.w.: PEEL EN MAAS Donderdag 27 april - Pag EL E! lijwe RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en Inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeel „cultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). In verband met Hemelvaartsdag (4 mei), Bevrydingsdag (5 mei) en tweede Pinksterdag (15 mei) is het raadhuis op deze dagen geslo ten. Op tweede Pinksterdag ver valt uiteraard het wekelijkse spreekuur van de collegeleden. Spreekuur wethouder Willems vervalt Op maandag 1 mei a.s. ver valt het spreekuur van we thouder Willems. Regelmatig bereiken het bureau Voorlichting van onze gemeente be richten en vragen vanuit het be drijfsleven over vertegenwoordigers die in verband met de samenstel ling van informatiegidsen, platte gronden e.d., by het Venrayse bedrijfsleven advertenties trachten te werven, waarby deze vertegen woordigers de suggestie wekken als zouden zij handelen "in opdracht van de gemeente". Voor alle duidelijkheid attende ren wy het Venrayse bedrijfsleven er nog eens nadrukkelijk op, dat enkel vertegenwoordigers die in het bezit zy n van een (recente) brief van het college van B en W. waarin duidelijk omschreven is dat het be trokken bureau handelt in op dracht van de gemeente Ven ray en met betrekking tot welk onderwerp dit bureau bevoegd is akkwisitie te plegen, in dit verband als "hande lend in opdracht van de gemeente" kunnen worden beschouwd. Mochten er twyfels rijzen, dan luidt het advies: neem kontakt op met het bureau Voorlichting of met de bedryfskontaktfunktionaris van de gemeente Venray. In dit verband wijzen w(j er voor de goede orde op. dat binnenkort i.v.m. de vernieu wing en uitbreiding van de in Ven ray geplaatste wykplattegrond- kasten, een dergelijke akkwisitie in Opdracht van de gemeente zal wor den gepleegd door het bureau Suurland. Met ingang van 1 juni a.s. zal de gemeente Venray alle uitkering in gevolge de Algemene Bijstandswet (ABW, RWW)m de I.O.A.W. en de I.O.A.Z. vroeger gaan uitbetalen. De uitkering over de voorafgaande maand worden op dit moment be taald tussen de tiende en zestiende van elke maand. Met ingang van 1 juni a.s. wordt de uitbetaling over de voorafgaande maand voortaan gedaan op de achtste, de negende of de tiende van elke maand. De eerste vervroegde betaling zal op 9 juni a.s. plaatsvinden. Bovendien kunnen alle uitke ringsgerechtigden, met ingang van 1 juni a.s. maandelijks een gedeel telijke vooruitbetaling over de lo pende maand krijgen. Dit wordt uitbetaald tegelijk met de normale uitkering over de voorafgaande maand. Deze vooruitbetaling vindt niet automatisch plaats. Daarvoor dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden. Voor uitkeringsgerech tigden die vanaf 1985 een overbrug gingsuitkering hebben gehad en deze nog niet geheel hebben terug betaald, geldt een andere regeling. Degenen, die in verband met de verschuiving van het beta lingstijdstip in 1985, een overbrug- gingsuitkering hebben ontvangen en die nog niet geheel hebben te rugbetaald, krygen binnenkort een nadere beslissing. Daarin staat dat bij de uitbetaling van de allerlaatste uitkering en in een aantal gevallen ook al by de betaling van 9 juni a.s. rekening zal worden gehouden met de niet-terugbetaalde overbrugging suitkering en dat zij dan minder krygen uitbetaald dan gebruikelijk. Op die manier vindt vereffening van de overbruggingsuitkering plaats. Alle uitkeringsgerechtigden wor den tussen 1 mei en 1 juni over het bovenstaande persoonlijk geïnfor meerd door een brief. De brieven worden niet allemaal tegelyk ver zonden. Het is daarom goed moge lijk dat sommigen begin mei een brief ontvangen en anderen pas in de vierde week van mei, maar iede reen ontvangt voor 1 juni persoon lijk een brief. Voor nadere informatie kunt u, nadat u de brief hebt ontvangen eventueel kontakt opnemen met de afdeling Sociale Zaken. Openbare vergadering van de commissie voor onderwijs c.a. op dinsdag 2 mei a.s. om 17.00 uur op het gemeentehuis, kamer 127. Op de agenda staan onder ande re de volgende onderwerpen: Bespreking rapport "Hoe vrouwvriendelijk is Venray?" Verzoek ex artikel 74 WBO om vergoeding voor de renovatie van het dak van bassisschool ConLxhof. Idem voor het herstellen van vernielingen aan basisschool De Kemp. Idem voor het aanbrengen van buitenverlichting bij basis school De Bongerd. Beschikbaarstelling van gel den voor het herstellen van scha den aan de gebouwen van het openbaar basisonderwijs over 1988 en voor het aanbrengen van buiten verlichting by de openbare basis school De Landweert. Verzoek ex artikel 82 ISOVSO om vergoeding voor het herstellen van schade aan LOM-school 't Groe- newold. Voorstel om niet over te gaan tot vermeerdering van het aantal openbare basisscholen in de ge meente Venray in de planperiode 1990/1993. Gewestzaken: Rapportage stand van zaken Maasvalleiprojekt. In verband met de "Koninginne- loop". georganiseerd door de Atle- tiekvemiging Venray, zullen op ZONDAG 30 APRIL tussen 14.30-15.30 uur een aantal wegen en/of weggedeelten voor het verkeer gesloten zyn verklaard. Het par- cous van de ateliekloop is als volgt: - De Sportlaan - het (zuidelijk) lïetspad van de Zuidsingel - het Kwezelpad - de Hoebertweg - de Langstraat - de Niessenstraat - de Vollenbergstraat - de Blauwver verstraat - de Veltumse Kleffen - de Haammakerstraat - de Weg in den Berg - de Kempweg - de Dakdek kerstraat - de Gratenstraat - de Vel tumse Kleffen - de Hubertusstraat - de Vollenbergstraat Bovenstaande wegen en/of wegge deelten en de binnen het parcours gelegen wegen zullen dan voor alle verkeer, behalve voetgangers zyn afgesloten. Het busvervoer zal tjjdens de "Ko- ninginneloop" als volgt worden aangepast: - lijn 27 rydt niet via de Langstraat, maar via de Deumese- weg en de Leunseweg; - lyn 29 rydt niet door Veltum. maar via de Westsingel. De bushaltes aan de Langstraat en in Veltum worden dan dus niet bediend. Met name de inwoners van Veltum dienen van het bovenstaande goede nota te nemen. Openbare vergadering van de commissie voor financiële en eko nomische zaken op woensdag 3 mei a.s., aanvang 17.15 uur, ka mer 127. Op de agenda staan o.a. de vol gende onderwerpen: Raadsvoorstel wijziging marktverordening. Nota Regionaal Ontwikke lingsplan Noord-Limburg 1988-1992. Nota city-marketing. Raadsvoorstel wijziging riool rechten. Gewestaangelegenheden. Openbare vergadering van de commissie voor openbare werken c.a. op dinsdag 2 mei a.s. om 18.00 uur op kamer K 19. Agenda: Hoorzitting n.a.v. beroepschrift herplantverplichting Tegen de door burgemeester en wethouders opgelegde herplantverplichting in kader gemeentelijke kapverorde- ning (verzonden 17 maart 1989), heeft G.Th. Bongers. Beek 7, Merse- lo beroep aangetekend bij de ge meenteraad. De commissie treedt op als hoorcommissie. Openbare vervoer-voorzieningen Venray. Mede uitgenodigd: verte genwoordiger Zuid-Ooster. Bespre king van de huidige busroute de wijziging van de route door Landweert. Verkoop landbouwgrond. Betreft 2884 m2 grond in Merselo (Groot dorp). die wordt verkocht'aan pach ter G. Wismans. Herziening afvalstoffenveror- déning Krediet dakherstel. Betreft kre diet 140.000,- t.b.v. renovatie dak basisschool Coninxhof. Gewestaangelegen heden Verkeersaangelegenheden, a. Ver slag werkgroep verkeersmaatrege len d.d. 6 april 1989. b. Verslag bijeenkomst verkeersproblematiek Oude Oostrumseweg. op 6 mei: Muziek- en Majorettens- howkorps St. Petrus Banden (plaat selijke aktie in het kader van het jeugdkollektewezen); 8 t/m 14 mei: Nederlands Astma Fonds (landelijke aktie): 15 t/m 21 mei; Vereniging AVO- Nederland (landelijke aktie); 22 mei t/m 4 juni: Nederlands Ro de Kruis (landelijke aktie). Alleen voor deze akties is een kol- lektevergunning verleend. Koliek- teren buiten de aangegeven periode is niet toegestaan. De kollektanten en kollektriees moeten een op de kollekte gericht legitimatiebewijs kunnen tonen. Gemeentelijk Combi-Zwembad Parkweg 2 - Venray - Telefoon 04780-82069 Evenals vorig jaar zullen seizoenabonnementen tegen sterk geredu ceerde prijzen worden verkocht De verkoop is uitsluitend aan de kassa van het zwembad op ma/di/do/vr 8.00 tot 20.00 uur en wo 8.00 tot 17.00 uur TARIEVEN persoonlijk abonnement t.m. 15 jaar f 30.- persoonlijk abonnement vanaf 16 jaar 1 50.- De seizoenabonnementen zijn geldig van 1 mei t.m. 31 au gustus voor het buitenbad. Met een seizoenabonnement mag ook in het binnenbad worden gezwommen op de vrijzwemuren van het binnenbad als beide baden gelijktijdig geopend zijn. Voorkom teleurstelling, na de aktieweek zijn de abonnementen aanzienlijk duurder! 4 maanden zwemmen voor 3 of 5 tientjes is geen geld, altijd doen!!!! GA VAKER ZWEMMEN; GEZONDHEID VAN DE BOVENSTE PLANK!!!! Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat by hen een aanvraag is ingediend voor een hinderwetvergunning van: H. Kusters, Hoofdstraat 5 te Oirlo, voor het wijzigen van een var kensfokkerij, gelegen aan de Hoofd straat 5 te Oirlo; L. Willems, Laagriebroekse- weg 24 te Leunen voor het oprich ten en in werking hebben van een bloemen- en sierteeltkwekery, gele gen aan de Laagriebroekseweg 24 te Leunen. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 28 mei 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tbt bovengenoemde datum kun nen gemotiveerde bezwaren schrif telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarby kan worden ver zocht de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift in dient niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt verzocht (afdeling openbare orde, veiligheid en milieuzaken, toestel 247), kunnen tot één week voor bo vengenoemde datum bezwaren ook mondeling worden gemaakt, waar bij over de aanvraag kan worden gesproken met de gemeente, de aanvrager en eventuele overige aan wezigen. Alleen degenen die bezwaar heb ben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag en degenen, die kun nen aantonen dat zij niet (tydig) in staat zijn geweest dit te doen, kun nen tijdens de verdere procedure bezwaar maken tegen de,, ontwerp beschikking en/of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 25 april 1989 voor de on derstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun nen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrft in dienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. het verbouwen van een gara ge/berging aan de Jan Poelsweg 13 te Ysselsteyn, Ln.v. F.P.M. van Die- rendonck; het oprichten van een be drijfsruimte met kantoor aan de Smakterweg 27 te Venray, tn.v. Cox Metaal b.v., Steegse Peelweg 45a te Leunen. Burgemeester en wethouders voornoemd, Op maandag 1 mei a.s. vindt een openbare vergadering van de com missie Algemene Zaken plaats, om l/.lb uur in kamer Uü4 van het raadhuis. Belangrijkste onderwerp van bespreking is de nota City- marketing. Artikel 18a van de Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens om op gtond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten be hoeve van de navolgende bouw plannen: het bouwen van een berging aan de Griegstraat 16 te Venray, t.n.v. J.P. Verkoeyen; het bouwen van een berging aan de Akelei 40 te Venray, t.n.v. P.J.A. Huberts; het bouwen van een berging/ bijkeuken aan de Akelei 22 te Ven ray, t.n.v. M.J.G. Donkers; het bouwen van een carport aan de Veltumse Kleffen 10 te Ven ray, Ln.v. P.J.G. Mulders; het bouwen van een carport aan de Veltumse Kleffen 8 te Ven ray. t.n.v. J.Th. Sillessen; het bouwen van een tuinhuis je en erfafscheiding aan de Arons kelk 33 te Venray, tn.v. H. Gorree; het bouwen van een erfaf- scheiding/overkapping aan de Jof ferspas 31 te Oostrum, t.n.v. RTh.A. Verheyen, Van Broekhuizenstraat 3a te Oostrum; het bouwen van een serre aan de Monikesstraat 3 te Venray, t.n.v. J.G.M. van Ooi; het uitbreiden van een ber ging aan de Aronskelk 68 te Venray, tn.v. J.G.M. Cox; het bouwen van een tuinhuis je aan de Polkastraat 20 te Venray, tn.v. M.W.A. Linders. De bouwplannen liggen met in gang van 28 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester EEN ABONNEMENT WAARD! Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het uitbreiden van een garage aan de St. Antoniusstraat 28 te Ven ray, tn.v. J.A.J.G. Hendriks; het verbouwen en uitbreiden van een garage/berging aan de St Antoniusstraat 30 te Venray, tn.v. J.A.M. Houwen; het bouwen van een tuinhuis je aan de Polkastraat 28 te Venray, tn.v. J.H.T.A. Jochems; het bouwen van een garage aan de Vicarieweg 54 te Leunen, tn.v. R.P.H. van der Putten. De bouwplannen liggen met in gang van 28 april 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelyk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, Burgemeester Burgemeester en wethouders van Venray maken hierby bekend dat met ingang van heden voor een ie der in het raadhuis, Raadhuisstraat 1, kamer 119, ter lezing is neerge legd de nieuwe destruktieverorde- ning voor de gemeente Venray, vastgesteld bij belsuit van de raad dezer gemeent, d.d. 31 januari 1989, nr. R 692 en goedgekeurd door ge deputeerde staten bij besluit d.d. 21 maart 1989, nr. 89/3982 F. De veror dening treedt op de dag na deze af kondiging (openbare kennisgeving) in werking. Deze verordening vervangt die van 1958. In verband met het over gaan van bevoegdheden naar de kring-direkteur moest een nieuwe verordening worden vastgesteld. De in de praktijk al uitgeoefende be voegdheden zijn daarmee formeel vastgelegd. In dit verband wordt nog eens met nadruk geattendeerd op de ver plichting, op grond van artikel 88 van de Algemene Politie Verorde ning, dat het destruktiemateriaal moet worden aangeboden in de daarvoor bestemde tonnen c.q. con- fiscaatemmers en deze tonnen mo gen alléén tijdens de ophaaldag aan de weg staan. Zij moeten dus na le diging nog dezelfde dag ook weer worden verwijderd. Grote kadavers, die niet door gebruikmaking van de bestemde tonnen c.q. confiscaa- temmers kunnen worden aangebo den, mogen uitsluitend VOLLEDIG AFGEDEKT aan de weg worden gelegd. Handelend volgens deze bepalin gen wordt de hinder van kadavers zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt dan ook met klem op aange drongen deze bepalingen nauwge zet in acht te nemen. Ten overvloede zij er overigens nog op gewezen, dat overtreding van deze bepalingen strafbaar is. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H. Defesche, burgemeester drs. A. de Bever, secretaris beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 uices mma (eboo Op donderdag 4 mei a.s. vindt oon 19.00 uur in de Grote Kerk de j tcH lykse Dodenherdenking plaats, dens deze plechtigheid zal woord worden gevoerd door bufcray meester Defesche en deken Bu onsk( man; dominee Van Es, die h« verhinderd is. zal worden verf^», gen door mevr. V.d. Ruijt die bede zal uitspreken. Ook zal één van de kinderen groep 8 van de Mariascho Oostrum, die dit jaar het logsmonument aan het Kei heeft geadopteerd, een voordien Ef houden. De kinderen van grof mnie van deze school zullen voorafga ndelt aan de herdenking op het raadl 02 H. worden ontvangen door het col fosse van B en W. De herdenkingsplechtiglkii wordt opgeluisterd door fanfare Dorpsklank" uit Castenray en dameskoor "Venrode". !4 ap Ie do IroiiK ANT 5 de !jj do rustei [nd. oor tome en 6 na afloop van de herdenking llij e een stille tocht worden gehoi vanaf de Grote Kerk naar het Ivan logsmonument aan het Kerkpad waar onder meer door de bu meester en de voorzitter van Orarye-comité kransen zullen il"; den gelegd. OUT sndri toon is ei lits-f: apri carie' t tfaan Marie uste .00 eurie gaan In verband met de te verwach Woen drukte bij gelegenheid van de Zi jn de Nederlandse selektiewedstriji boort fietscross op de fletserossbaan wijck kwater zal op zaterdag 6 mei va Rece] 13.00 uur tot zondag 7 mei 20.3(1 18.00 uur het gedeelte van deH scenl deweg gelegen tussen de Etnal ^ll1 en de Vliezenweg, voor het do gaande verkeer worden gesloten. By Koninklijk Besluit van april 1989 nr. 89.009452 is keuring verleend aan het bes van de gemeenteraad van 29 vember 1988 nr. R 664 tot vasts ling van de "Verordening op heffing en invordering van rech voor het gebruik van de algemf lrU(' begraafplaats Boschhuizen". 0 l'''r' verordening treedt in werking o mei 1989. De verordening ligt voor eeniei ter inzage op de afdeling finani vaan de secretarie, Raadhuisstrai te Venray, kamer 132. 1. kavel nabij Bakelsedijk-Ossendijk, groot ca. 0.96.46 ha. 2. kavel aan de Hardeweg (naast pand Hardeweg 4), groot ca.0.20.00 ha. De kavels zijn voor agrarische produktiedoeleinden te gebruiken. Verkoop vindt plaats bij inschrijving, voor elke kavel afzonderlijk. Inschrijvingsbiljetten, verkoopvoorwaarden en situatie-schets zijn verkrijg baar op het Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Venray (ka mer 204, tel 04780-23414). Gegadigden kunnen zich onder het doen van een bod, enkel middels genoemde inschrijvingsbiljetten, bij burgemeester en wethouders melden tot uiterlijk 1 mei 1989 tot 12.00 uur. fenn is ad 5801 lberl uud gaan lerda 13.30 zieke cepti 211.01 is ac m. En v 198E 15.0( We 2 vind zaal 10 Post hout 203' is a( terbi 109 I S'P'V' Wij bedt trou verg gem gran irit aypt iree imp' EL) Prii sch [695 IEVT Asp erv; zak 1786

Peel en Maas | 1989 | | pagina 18