berden PEEL EN MAAS ien zeer zeldzame en unieke archeologische vondst 29 april koninginnedag geopend van 9.00 tot 17.00 uur Peeltoernooi Verkeersonderwijs Raadsvergadering gemeente Vierlingsbeek Dansmarathon Veiling Lions Club Venray werd on verwacht sukses Kennedy Mars AANBIEDING ZONNEKUUR Gedistingeerde mode met het accent op 'chic'. Om bewonderende blikken te oogsten... DONDERDAG 27 APRIL 1989 Nr. 17 Veilig Verkeer Nederland besluit morgen, vrijdag 28 april haar Ver- keersedukatietoemooi met een be zoek aan Venray. Van 10.00 tot 12.00 uur zal het mobiele informa tiecentrum voor het raadhuis staan opgesteld. Verkeer is de belangrijkste doo- doorzaak voor jongeren in de leef tijd tot 25 jaar. Verkeersonderwijs moet meer aandacht krijgen, vindt Veilig Verkeer Nederland.. Boven dien moeten de leermethoden en het lesmateriaal aansluiten op de tien jaar oud. ging voor 2.200,-- van de hand. Overigens werd er goed geboden en menig artikel ver wisselde voor een hoger bedrag dan was ingeschat van eigenaar. Het door burgemeester Defesche ge maakte schilderij "Stoelendans" bracht 250- op. Dit schilderij zal binnenkort een plaatsje krijgen in de hal van een van de Venrayse be drijven. "Nu men in Venray weet, hoe zo'n veiling in zijn werk gaat. zullen wij ongetwijfeld in de toekomst meer van dergelijke veilingen organise ren. In ieder geval heeft men ont dekt, dat zoiets wezenlijk iets anders is dan een rommelmarkt", aldus een van de organisatoren. voor harmonie en fanfare Regionale Omroep Brabant in Maashees?? Jawel, als alles goed gaat present op het onder auspei- ciën van de Stichting Peeltoer nooi door onze fanfare georganiseerde Peeltoernooi 1989 voor harmonie- en fanfare orkesten. We zijn er bijzonder trots op, méér dan 1000 muzikan ten mèt aanhang te mogen ver welkomen op 4, 6 en 7 mei a.s. in ons dorp. De tot concertzaal om getoverde sporthal De Ze vensprong beleeft haar eerste muzikale happening met blaas muziek van de bovenste plank! Bijzonder vereerd zijn wij met de deelname van (ex) wereld kampi oen Fanfare St. Caecilia Horst- America, die met ruim 80(!) muzi kanten uitkomt in de hoogste in- terantionale muziekafdeling: de concertafdeling, o.l.v. Leon Adams. Tevens wordt acte de presence gegeven door méér dan 5 korp sen, die uitkomen in de op één na hoogste muziekafdeling: supe rieur, waaronder o.m. Overloon, Meterik en Asten. Naar verwachting is o.m. het plechtstatige 'Rule Finlandia' te beluisteren, alsmede Cordilleras de los Andes van Malando en ze ker ook het eigentijdse 'Sympho- nieën der Nederlanden' van Louis Andriessen. Ook ons eigen jeugdorkest BMV o.l.v. dirigent/komponist Jos Rij ken is te beluisteren met o.m. de door hem gekomponeerde Limburg-Brabant-mars (Limbra), welke wel zeer toepasselijk is voor dit tussen-provineiale muzikaal treffen! Nee, dus géén bierfestival, waar joekskapel-achtige muziek ge maakt wordt, maar een muziek festival, waarbij harmonie- en fanfare-orkesten uit de gehele Peelstreek met elkaar wedijveren om de eer! Als jury fungeert de bekende komponist Piet Stalmeier, wiens prachtige voor fanfare en koor ge komponeerde mis 'Missa Sim plex' zal worden uitgevoerd bij gelegenheid van ons 70-jarig bestaan in 1990. Graag dus tot ziens in liet Ge meenschapshuis én in de Sport hal op - 4 mei: 17.00-22.00 uur - 6 mei: 17.00-23.00 uur - 7 mei: 15.00-23.00 uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een geringe entreeprijs ge heven: mèt programmaboekje 3,50. Fanfare St Cecilia Maashees, 70 jaar muziek vóór en dóór Maashees! HONDERDENTIENDE JAARGANG leefwereld van leerlingen van de verschillende schooltypen en leef tijden. WN heeft hiermee reke ning gehouden by de ontwikkeling van een aantal nieuwe leermetho den en bybehorende materialen. De leermethode "Straatwerk" is ontwikkeld voor het basisonder wijs, het. lespakket "Doorgaand Ver keer" kan funktioneel worden ingepast in een aantal verplichte vakken van het voortgezet onder wijs en "Trap voor Trap" is speciaal ontwikkeld voor de midden- en bo venbouw van het speciaal on derwijs. Het enthousiasme en de inzet van de onderwijzers en docenten is be palend bij het realiseren van goed verkeersonderwijs. Hun wensen en behoeften zijn daarom nadrukke lijk verwerkt in de leermethoden en bijbehorende materialen. De gemeenteraad van Vierlings beek, nam in de vorige week gehou den vergadering o.m. de navolgende besluiten. De PK-fraktie had nogal wat moeite met het voorstel, om ten be hoeve van de bassisschool te Maas hees, in verband met technisch onderhoud en technische en funk- tieverbeterende aanpassingen, een bedrag beschikbaar te stellen van 19.401.-. Het schoolbestuur had meer moeten reserveren... 146.225- werd beschikbaar besteld voor het gedeeltelijk bouw rijp maken van het bestem mingsplan Groeningseveld. De raad was niet te spreken over de wijze waarop "het bejaar- denwerk" het voorstel voor subsi die in de aankoop van transport- cassettes voor maaltijden had voor bereid. In de toekomst zal men de aanvragen eerder en beter gedoku- menteerd moeten doen. Om echter de maaltijdvoorziening niet in ge vaar te brengen ging de raad toch akkoord met een subsidie van 7.368.-. De "Commissie Emancipatie" werd komform het voorstel van het college gevormd door de dames mevr. Friedericy, mevr. Linders, mevr. Stegers, mevr. Verheyen en mevr. Cornelissen en de raadsleden Van den Berg, Jansen en Ophey. De begroting van de "Raad voor het bejaardenwerk" werd kon- form het voorstel vastgesteld. Het nadelige saldo van 5.645- wordt door de gemeente bijgepast. Aan de heer A. Berden werd op de meest eervolle wijze ontslag verleend als ambtenaar van de Bur gerlijke Stand. De heer Berden had reeds per 1 januari 1987 gebruik ge maakt om vervroegd uit te tredén, maar was nog wel beschikbaar ge bleven als ambtenaar van de Bur gerlijke Stand. De toehoorders op de publieke tribune krijgen, nu de raad daar geen bezwaren tegen had, betere stoelen. De aanschaf van 25 bekle de kuipstoelen gaat 4.289,- kosten. NIEUWE AMBTSKETEN Binnen de gestelde tijd had edelsmid mevr. Kaya Peltenburg- Evers uit Maashees, haar opdracht afgewerkt en kon die ambtsketen burgemeester Van de Moosdyk wor den omhangen. Dat deed loco- burgemeester Litjens met veel ple zier. Hij vertelde ook, hoe het geko men was. dat men tot de aanschaf van een nieuwe ambtsketen was gekomen. Tijdens het gildefeest in Maas hees had burgemeester Van de Moosdijk met zijn uit 1940 stam mende ambtsketen gestaan naast baron De Weichs de Wenne. Die droeg in zyn kwaliteit als kring- voorzitter van de Gilden in het Land van Cuyk een prachtige ke ten. Dat lokte de burgemeester de wooi-den uit zyn mond "wat heeft die een prachtige keten, die zou ook een burgemeester van Vierlings beek waardig sieren". Van de Moosdijk toonde zich ver rast omdat hij het pronkstuk van de edelsmid nog niet kompleet had gezien. Hij vond het prachtig. De ke ten bestaat uit 24 schakels en die moet een stroom van saamhorig heid en leven verbeelden. Daartus- 0p 4 mei a.s. (Hemelvaartsdag) wordt 's ochtends om 8 uur begon nen aan de 2e dansmarathon die deze bijzonder aktieve Venrayse dansschool voor zijn leerlingen or ganiseert. Het vorige jaar toen de een na laatste deelnemer na ongeveer 16 uur non stop dansen het strijdperk verliet, was de eerste dansmara thon een feit. Omdat het sukses zo groot was. werd besloten deze ge beurtenis jaarlijks terug te laten keren. Ook dit jaar is men erin geslaagd een groot aantal deelnemers voor deze dansmarathon in te schrijven met als le prijs een gratis danskur- sus en een paar dansschoenen voor het winnende duo. Tijdens de eerste marathon werden door de leerlingen zelf sponsors gezocht, waarbij de helft van de opbrengst bestemd was voor de deelnemers en de andere helft voor het fonds van Jantje Beton. Ook dit jaar wor den er weer sponsors gezocht, nu echter zal de totale opbrengst zon der aftrek van kosten (deze neemt Danscentrum Jeanne en Paul Jans sen voor hun rekening) bestemd zijn voor de stichting "STINAFO"; een organisatie die zich inzet voor hulpaanvragen van invalide mede mensen in Nederland. Daartoe'zijn een groot aantal bedrijven in Ven ray en omgeving reeds aangeschre ven. Natuurlijk worden de sponsors tijdens deze dag verscheidene ma len omgeroepen. Ook zal er dit jaar eveneens een Rode Kruis post inge richt zijn om bij eventuele proble men hulp te kunnen bieden. Heeft u interesse om deze sportie ve gebeurtenis te ondersteunen, neem dan gerust kon takt op met Danscentrum Jeanne en Paul Jans sen aaii de Raadhuisstraat 6 te Ven ray, tel. 04780-10500. Toeschouwers hebben deze dag natuurlijk vrij entree. De leden van de Lions Club Ven ray hebben zaterdag ongetwyfeld hun tenen kromgetrokken, toen zij zager, dat er zo weinig mensen wa ren gekomen voor de veiling van door partikulieren ingebrachte goe deren ten bate van de Noord- Limburgse reumapatiënten. Maar zondag bleek hun aanvankelijke vrees totaal ongegrond, toen de vei linghal in de oude melkfabriek aan de Leunseweg tot de uiterste hoe ken was gevuld met belangstellen den en bieders. Hoewel in de onmiddellijke nabyheid van de voormalige fabriek toch parkeer ruimte genoeg is, was er in de wijde omgeving zondagmiddag geen par- keerplaatsje meer te vinden. Het gevolg van deze grote drukte was, dat vrijwel alle ingebrachte goederen van eigenaar verwissel den, soms tot verbazing van dege nen, die de goederen hadden ingebracht en niet hadden ver wacht mee te delen in de opbrengst, zoals tevoren ook was afgesproken. Ook de organiserende Lions Club kon zich na afloop van de veiling vergenoegd in de handen wryven, want zeker is. dat de veiling met -een behoorlijk positief saldo van enkele duizenden guldens kon wor den afgesloten. Dit geld zal worden besteed voor het aanpassen van "De Meerpaal", het zwembad van Sint Servatius, voor het gebruik door reumapatiënten in de regio. Zeer gelukkig was de organisatie met de grote inbreng van de te vei len goederen, welke van zeer goede kwaliteit waren en waarop behoor lijk werd geboden. Overigens bestond weinig animo voor auto's. Alleen een Ford Capri van negen- sen zij 6 schakels met afbeeldingen van de patroonheiligen van de 6 kerkdorpen. De schakels monden zowel voor als achter uit in twee handen die het gemeentewapen vasthouden, zowel van de gemeente Vierlingsbeek als van de vroegere gemeente Maashees-Overloon. Trots was de burgemeester, omdat hij reeds in mei gebruik kan ma ken van deze nieuwe ambtsketen, omdat er dan verschillende repre sentatieve' verplichtingen plaats vinden. Aan de vervaardiging van de ke ten is ongeveer 1 kilo verwerkt en de kosten hebben 12.500,- be dragen. MOTIE Unaniem nam de raad van de ge meente Vierlingsbeek de motie van het college over waarin gepleit wordt dat de inspektie van de be lastingen niet zal worden geheven. Dat inspektie- en ontvangkantoor is voor de gemeente Vierlingsbeek en haar inwoners van groot belang, omdat men anders in de toekomst naar Venlo of Helmond moet gaan. Die motie zal ook ter kennis wor den gebracht aan de Staatssekreta ils van financiën en aan alle politieke partyen. ANTI-TANKSLAG N opdracht is gegeven te starten met de anti-tankslag hebben zich not 7 inwoners gemeld die nog giaag van de mogelijkheid om hun olietank op te ruimten gebruik wil len maken. De raad had er geen moeite mee. om het college te machtigen, dat in dien er nog aanvragen zouden ko men, ook die tanks te laten verwijderen of onbruikbaar te maken. !t hard 'posten woon bij garag( In het kader van een onderzoek oor wetenschappelijke medewer- !rs van het Rijksmuseum voor idlieden en het Instituut voor fe- en Protohistorie in Leiden, is ilangs een opgraving van een laat esolitische nederzetting 4000 !or Chr.) van start gegaan. Deze op-, raring vindt plaats in de buurt van erselo en heeft tot doel om meer izicht te krijgen over de bewoning aii het Maasdal en meer speciaal »er de eerste landbouwers in onze reek. Daarnaast is aan de Rij lts dienst oor het Oudheidkunig Bodemon- erzoek (R.O.B.) door de Ry'kswa- jrstaat in Noord-Brabant en jniburg verzocht om een onder- oek in te stellen naar mogelijke lo- aties in het tracé van de Rijksweg 73. Dit onderzoek wordt uitge- oerd door de daarvóór in het leven oroepen Stichting Regionaal Ar- oeologisch Archiverings Project I.A.A.P.) te Amsterdam. Dit in op- racht van de R.O.B. Alvorens echter tot een onder- over te gaan hebben de weten- chappelijk medewerkers van eide genoemde instanties uit Lei en en Amsterdam de archeologi- che kollekties in het Venrays [useum en het depot daarvan on- erzocht. Deze kollekties zijn gro tendeels bijeengebracht door jarenlange veldverkenningen vanaf 1955 door leden van de Archeologi sche Werkgroep Venray in nauwe samenwerking met de R.O.B. Bij een van de vele bestuderingen van genoemde kollekties vond drs. Terhart uit Leiden een zeer mer kwaardig voorwerp, dat iiog niet eerder was opgevallen. Het betreft een klein plat ovaal steentje waarop een mannenfiguurtje staat afge beeld. Het stelt een danser voor met een lendedoek. Dit figuurtje komt sterk overeen met het zg. "danse resje van Geldrop" dat in de zesti ger jaren aldaar in een Ahrendsburger nederzetting 8000-9000 v. Chr.) werd opgegraven. Op een symposium voor steen- tijdonderzoek, dat onlangs te Gro ningen gehouden werd, en waar het danserfiguurtje vertoond is ge worden, werd door deskundigen op dit gebied vastgesteld, dat men hier inderdaad te doen had met een zg. Antropomorfe-versiering. Op de jl. 22 april gehouden kon- taktdagvan Limburgse archeologen was men unaniem van mening dat dit wel een zeer byzondere vondst was; uniek voor Limburg en Ne derland. Voor zover ons bekend is dit het tweede exemplaar dat tot heden in Nederland en het eerste in Limburg is gevonden, en zeker de moeite waard is om in het Venrays Mu seum in een vitrine een ereplaats te krijgen. Het steentje werd gevonden in 1961 in de omgeving van Wanssum, door leden van de Venrayse Archeo logische Werkgroep o.l.v. Bernard Kruysen. Zoals toen gebruikelyk, werd het vondstmateriaal goed ge- dokumenteerd opgeborgen voor een later wetenschappelijk onder zoek. Dat wetenschappelijk onder zoek vond inderdaad enige tijd geleden plaats en leidde tot het ver rassende resultaat van het ontdek ken van een - door een prehistorische mens - in het zeer verre verleden - vervaardigd men senfiguurtje, uniek voor de Neder landse prehistorie!! Ze zijn er weer! Je ziet ze weer in rote getalen langs Venray's dreven ran delen. De mensen die oefenen oor de 6e Kennedymars Venray. fent trainen is erg belangrijk om monstertocht te volbrengen, lier volgen enkele tips die in de raining meegenomen kunnen vorden. Begin tijdig met regelmatig deine stukjes lopen en bouw dit terder uit tot zo'n 40 kilometer per teer. Forceer niet! (Denk hierbij lens aan de Natuurwandeltocht iondag a.s.) Oefen ook eens 's nachts, om i wennen aan het lopen in het ionker. Vergeet dan niet om reflek- erende stickers of kleding te Iragen. Oefen het eten, maar vooral bet drinken onderweg. De maag noet leren door te werken tijdens sen inspanning. En uw lichaam 'erliest veel vocht. Draag tijdens de mars schoe nen die u aan had tijdens het trai- 10 x 'A uur bank en hemel met gratis Lancaster zonnecosmetica probeerset. Zolang de voorraad strekt. '9V nen en draag naadloze sokken van een natuurlijk materiaal. Als u even pauzeert doe dan wat losmaakoefeningen. Train en loop de tocht in uw eigen tempo. Deze tips zijn natuurlijk geen ga rantie om de Kennedymars uit te lopen, maar ze zullen er wel toe bij dragen. Verder kunnen de mas seurs op de rustposten helpen om pijnlijke spieren te behandelen. Bij grote drukte kan het zijn dat hier gewacht moet worden, denk dan ook aan losmaakoefeningen. Heeft, u al besloten om mee te lo pen? Voorinschrijven kan tot en met 20 mei 1989 bij de VW- kantoren Venray, Venlo en Deume, of via de bank, op één van de vol gende rekeningnrs.: 15.39.93.561 (Rabobank) of 23.18.52.193 (CLBN Venray). Bij betaling via de bank moet ook het inschrijfformulier op gestuurd worden. De voorinschrijving kost 12,50 en de daginschrijving op 27 mei 17,50.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11