MEmmsmuws GLA' ES Venray's Mannenkoor Koninklijke Harmonie Euterpe Zangers van St Frans Dameskoor Venrode Ars Musica Vocaal Ensemble Arabesque De Vredesklokjes Kinderkoor De Bandelieren Jeugdkoor Tomorrow People Jongerenkoor Chrisko Pastoor Kemmere Koor M.M.S.K. SL Petrus Banden Orkestvereniging Jongerenorkest Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt Schutterij St. Anna Schutterij 't Zandakker Gilde SL Jan Venray De Springplank De Peelspeurders Wijkcentrum Noord-West Jeugdnatuurwacht Juniorentoernooi Jong Nederland in Venray Jaarvergadering wijkcentrum 't Schöpke Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Wijkvereniging Veltum Vereniging voor alleenstaanden R.K. Bond voor Ouderen Katholieke Vrouwenvereniging Venray Huisvrouwen- kontakt Brukske Nationale Bedevaart Heil der Zieken ,04709-2019 Het Nederlandse Rode Kruis F.N.V. Info Vogelmarkt Pa»X PEEL EN MAAS Donderdag 13 april - Pagina 9 te omt. I: 19 tol 10 tot van Donderdag 13 april: om 19.30 uur petitie le tenoren en om 20.00 Fuur gehele koor. Na afloop repetitie tengers nr. 36. 39. 43. 45, 53 en ["Donderdag 20 april: om 19.30 uur letitie 2e tenoren en om 20.00 r gehele koor. Na afloop toepen j de V.M.K. wisseltrofee, nu in inden van Arno Sanders. [Donderdag 27 april: om 19.30 uur Lpetitie baritons en om 20.00 uur gehele koor. Na afloop repetitie toet- ingers. programma Merselo (11 jnei(. 29 april: opluistering 25-jarig hu- Lelyk Stan Storms. I 10 mei: bestuursvergadering, j li mei: optreden in Merselo. j 20 mei: opluistering 25-jarig hu- jelyk Piet Arts. 1 juli: opluistering H. Mis in steren voor Fons. Van de zeer druk bezochte jaar- idering vindt u een verslag el lens in dit blad. Afmelden-. A. van Gestel, tel. 13846. Harmonieorkest Vrijdag 14 april: 20.00 uur repetitie Zondag 16 april: verzamelen 09.00 uur Kennedyplein, ensemble Grote Kerk (10.30 uur). Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 12539. Agenda 16 en 23 april: eerste communie, Verzamelen Kennedyplein 9.00 uur. 20 en 21 april: ekstra repetitie. 22 april: voorjaarsconcert. 29 april: koninginnedag-aubade ieentehuis. 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang [04.30 uur. 14 mei: concert Broekhuizen, ivang 13.00 uur. j 19 mei; Algemene ledenvergade ring, aanvang 20.30 uur. 27 mei: uitwisselingsconcert: (eel-Grevenbicht-Ven ray. 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray. 25 juni: 25-jarig priesterfeest. 18 november: concours te Boekei. Jeugdorkest Donderdag 13 april: 18.30 uur re petitie. Afmelden: P. Noten, tel 87858 Agenda 29 april: uitvoering schouw burgplein. 7 mei: concert met jeugdfanfare Bchaesberg. 4 juni: aspergefeesten. Optreden schouwburgplein. 26 nov.: concert met jeugdharmo- rie Horst. Drumband Maandag 17 april: 18.45-19.30 uur s; 19.30-20.45 uur repetitie. Zondag 16 april: 09.00 uur Kenne dyplein. Afmelden: clublokaal, tel. 82515. Agenda 16 en 23 april: eerste communie. Verzamelen 9.00 uur Kenne dyplein. 29 april: koninginnedag-aubade gemeentehuis. 1 mei: 1 mei aanblazen, aanvang 04.30 uur. 19 mei: Algemene ledenvergade ring aanvang 20.30 uur. 3 en 4 juni: aspergefeesten Venray. 25 juni: 25-jarig priesterfeest. Bestuur D.B.-vergadering: 13 april, 20.30 uur Perdstal. Bestuursvergadering: 24 april 20.00 uur. Kantoor notaris Kooien. Repetitie drumband Maandag 17 april: J. Vossen. Maandag 24 april: H. Stevens. Agenda: Vrydag 14 april: om 18.30 uur t alten en sopranen; om 19.15 lur voor tenoren en bassen. Zondag 16 april: om 10.15 uur loogmis in de Paterskerk. Maandag 17 april: om 19.00 uur spelavond voor alle jongens. Dinsdag 18 april: om 18.30 uur al leen voor de alten. Woensdag 19 april: om 19.00 uur alleen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alleen by dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: Dank voor het inleveren van oud papier, afgelopen zaterdag. De vol gende inleverdatum is zaterdag 29 april a.s. Ook dank aan alle koorleden en aan Saltarello voor hun medewer- Iring aan de jubileummis, afgelopen Verder vragen we nog de aan dacht voor de aanmeldingen voor zwel de vakantiewerkweek als het helpen tydens de Kennedymars. Graag tydig bericht. Zaterdag 15 april: om 19.00 uur avondmis in de Vredeskerk. Woensdag 19 april: om 20.00 uur repetitie. Vrijdag 21 april: om 11.00 uur H. Mis t.g.v. een gouden huwelijksfeest, in de Grote Kerk. Donderdag 4 mei (Hemelvaart): om 19.00 uur medewerking «ar» de Dodenherdenking in de Grote Kerk Zaterdag 13 mei: om 19.00 uur avondmis in Oostrum. Als u verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. V.d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. Sybers, tel. 81353. Dinsdag 18 april: 19.30 uur repeti tie voor de tenoren; om 20.00 uur voor het hele koor in de Essel, Ursu- Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden by-. dhr. J. Steylen, Kolkweg 3, tel. 81221 of mevr. E. Coppus, Houtzagerstraat 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Repetitie 13 april van 20.30-22.00 uur. Afhielden bij André, tel. 88131. Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 14 april: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Zondag 16 april: we zingen de communiemis De Kemp, 09.30 uur. Woensdag 19 april: optreden Schuttersveld, 19.30 uur. Vrijdag 21 april: repetitie voor het HELE koor van 16.00-16.45 uur. Zondag 23 april: we zingen de com muniemis Coninxhof, 09.30 uur. Vrjjdag 28 april en 5 mei: GEEN REPETITIE. Zondag a.s. verwachten we jullie om 9.10 uur in het zaaltje. Je hoeft geen koorkleding aan. Woensdag a.s. verwachten we jul lie om 19.15 uur bij de ingang van het Schuttersveld. In koorkleding. En morgen is er weer de repetitie. Zaterdag 15 april: repetitie om 14.00 uur in het zaaltje i.v.m. trou wen Karin. Dinsdag 18 april: koorrepetitie van 18.30-19.30 uur. Vrjjdag 21 april: Huwelijk van Ka rin en Fred om 13.30 uur in de Gro te Kerk. Zaterdag 15 april: repetitie om 14.00 uur. Dinsdag 18 april: koorrepetitie van 19.00-20.00 uur. (zie agenda "de Bandeheren"). Ben je verhinderd, bel dan even met Joke. Hallo allemaal, allereerst harte lijk dank voor jullie opkomst afge lopen zaterdag. Verder wil ik jullie meedelen dat we 6 mei weer zin gen. Als je niet bij de repetitie kunt komen kun je je bij mij afmelden, tel. 04780-82826. Verdere data: 6 mei: mis Vredeskerk 19.00 uur 3 juni: mis Vredeskerk 19.00 uur 25 juni: mis Vredeskerk. Jongeren tussen de 13 en de 30 zijn van harte welkom een kijkje te nemen bij onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het zaaltje naast de Vredeskerk. Groetjes, John. De dirigent van het Pastoor Kem mere koor uit Geysteren, Ad Voesten uit Grubbenvorst, gaat op dinsdag 13 juni a.s. zyn diploma koordirektie behalen. Daarvoor kan hij nog enkele goede stemmen ge bruiken. De repetitie is op dinsda gavond. Op het programma staan o.a. werken van Gounod, Kingsley, Kef en andere komposities van de dirigent zelf. Heeft u interesse??? Bel even 'met Ad Voesten, tel. 077- 661521 of 04784-1828. Tbt ziens in Geysteren. GERARD REIJNDERS schilderwerken b.v. Plataanstraat 12 Venray Tel. 82635 Agenda: 16 april: Limb, kampioenschap pen solisten drumband te Venlo. 23 april: Limb, kampioenschap pen Mqjoretten te Hoensbroek. 11.00 uur Paterskerk, opluisteren le communie. Verzamelen 9.45 uur Leunseweg. 29 april: Koninginnedag Sittard - 11.00 uur KTS. 30 april: Koninginnedag rond gang Brukske. 10.00 uur. 7 mei: Nederlands kampioen schap drumband te Bussum. 21 mei: begeleiden communican ten Brukske, 9.30 uur. 26 aug.: Gennep. 27 aug.: St. Annakermis. 2 sept.: Thptoe Venray. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Tbn Huybers, tel. 87380. VENRAY Woensdag 19 en 26 april repetitie symfonie-orkest o.l.v. L. Boogaarts in de schouwburg van St. Anna om 20.00 uur. Afmelden bij M. Groote- maat, tel. 80358. Woensdag 19 en 26 april repetitie voor "En Bloc" om 20.00 uur in de muziekschool o.l.v. A. Thijssen. Af melden by P. Houba, tel. 87362. BOJEMA Vrijdag 14 april: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrijdag 21 april: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrijdag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. De aankomsttyd wordt nog bekendgemaakt. Zie voor het verloop van het bezoekje eigen programma. SALTARELLO Zaterdag 15 april: 16.00 uur huis concert Merselo, Grootdorp 65, 15.30 uur vertrek vanaf het Bosch- veldcollege als je mee wilt rijden. Zondag 16 april: 10.30 Algemene ledenvergadering in de Galmhut. 10.30 uur gezamenlijke repetitie. Vrijdag 28 april: Ontvangst van de Duitse gasten. Aankomsttyd wordt nog bekendgemaakt. Zie voor het verloop van het programma je eigen programma. Afhielden bij P. Fhlco Franken, tel. 85855. Donderdag 13 april hebben we de wekelijkse repetitie in het Pel grimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Voor diegenen, die nog geen tij gehad hebben om hun loten te kon- troleren, volgt hier nogmaals de uit slag van de loterij: le prijs (fiets) is gevallen op num mer 2913; 2e t/m 10e prys zijn ge vallen op de nummers: 491, 14, 1578, 1767, 202, 427, 138. 854, 888. De pryzen zyn af te halen bij Mari an van de Woude, Bredeweg 7B Hol- thees tot 1 augustus 1989. Opruimploeg voor de maand april: Annemarie v.d. Winkel, Wil- bert v.d. Winkel en Frans Koopmans. Den alvast aan het programma van mei: 4 mei: Peeltoemooi in Maashees 7 mei: eerste communnie 20 mei: afhalen Koningin Gilde. Voor afmeldingen: Leo van Dyck, tel. 04780-87663 of Geert Mulders, tel. 04782-830. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude. tel. 04782-801. AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen bv Het juiste adres voor: - stallenbouw - woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie. Lovinckplein 5 - Vsselsteyn Tel. 04785-1406/1811 Op zondag 9 april werd om de gouden trofee geschoten. Na een sportieve en spannende middag behaalden P. v.d. Broek, P. Willems en J. Willems. ieder 25 van 27 pun ten die gehaald konden worden. Na het afkampen werd P. v.d. Broek winnaar met P. Willems als tweede en J. Willems als derde. In de ekstra rónde werden de vol gende pryzen behaald: 1. J. Willems: 2. P. v.d. Broek: 3. H. Willems; 4. L. Pullens; 5. W. Jacobs. Heden-, donderdagavond 13 april, oefenen muziekkorps, in het Trüm- ke. van 19.15-19.45 uur leerlingen; 19.45-21.00 uur korps. Zaterdag 15 april: werken op het scliietterrein, zoals harken vullen en kogels maken, helpen met de bouw van het gildegebouw. Zondag 16 april: Dekenaal Schut tersfeest te Sevenum, byeenkomst bij het gildehuis café "De Klomp". Vertrek uiterlyk 12.30 uur. De op tocht begint om 13.30 uur. Tydens de optocht en de wedstryden heb ben wy nr. 5. Het opstellen voor de optocht is naby het scliietterrein in Sevenum. Donderdag 20 april: oefenen mu ziekkorps in het Trümke. Donderdag 13 april: tocht voor kinderen van 6-9 jaar. Dinsdag 18 april: kegelen. Zorg dat je op tyd bent. Voor kinderen van 9-12 jaar. Er is club van 18.30 tot 20.00 uur. Zaterdag jl. gingen er 12 gidsen en twee leiding van de dinsdaggid- sen naar Kerkrade voor een dans- festyn. Het grote plezier begon natuurlijk al in de trein 's morgens vroeg. Allemaal in uniform, maar met danskleding bepakt en bezakt want de hele dag zou er met andere scouts allerlei dansen uitgepro beerd worden. Onze scouts hebben genoten - het was dus voor herha ling vatbaar. Zaterdagavond was er voor alle kaderleden een Algemene Leden vergadering. De opkomst was groot, was by zonder prettig was. Na afloop was er een dropping uitgezet gespe cificeerd op kaart en kompas en ook dat was een sukses. Met z'n alle gaan we nu een goed vooijaar en een aktieve zomer tegemoet. We re kenen daarbij ook op de medewer king van jullie ouders. Op de vakature in het Dagelyks Bestuur (dit nqjaar) verwachten wij vanuit de ouders toch nog wel 'n reaktie; kom eens met ons praten, u bent van harte welkom. Ook doen wy een dringend be roep op iedereen om ons kader te komen versterken, wij hebben dringend wat leiding nodig op ver schillende groepen, omdat er na de kampen weer wat mensen weggaan vanwege andere werkzaamheden, studie en/of verhuizing. W(j willen geen kinderen naar huis sturen omdat er geen leiding is. Ouders en vrtend(inn)en van scouting, help ons een hancye! Voor inlichtingen tel. 85301 ('s avonds) of 84833. Vrydag 14 april: 20.00 uur KIE NEN Lb.v. Reisver. 19.00 uur zaal open. Maandag 17 april: 20.00 uur sjoe len o.l.v. Harry Scheepers. Dinsdag 18 april: 9.00 uur en 10.30 uur volksdansen o.l.v. Ans. Woensdag 19 april: 9.00 uur kur- sus volksdansen voor personen tus sen 35 en 50 jaar. 14.00 uur gezamenlyk handwerken. Tel. 81051 voor opgaven en/of inlichtin gen. 14.00 uur jeugdwerk. Estafette. 20.45 uur aanmelden nieuwe leden volksdansen. 21.00 volksdansen o.l.v. Nellie. 22.00 uur nog een gezel lig uurtje vertoeven. Vrydag 21 april: 20.00 uur KIENEN Lb.v. de Buurtver. St. Jozef. 19.00 uur zaal open. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM "DEN HOENDER" Hallo Jeugdnatuurwachters, deze week hebben jullie allemaal op school een plantje ontvangen. An dere jaren was dat een Vlytig Liesje (Impatient) maar dit jaar hebben we eens gekozen voor een zg. siemetel (Coleus). Het is de bedoeling dat je hiervan probeert om een zo mooi mogelijke plant te krygen. Medio juni zal de plant wel op z'n mooist zyn en deze kun je dan meenemen naar school voor 1, 2 of 3 stempels. Lees goed de bygeleverde be schrijving door en dan is sukses verzekerd! Tbt de volgende keer. Op 15 en 16 april a.s. organiseert Jong Nederland Venray het dis- triktstoemooi voor juniorenleden van Jong Nederland. Naar schatting 150 jongens en meisjes in de leef- tyd van 11 t/m 13 jaar zullen in het weekend by elkaar komen om op een speelse en sportieve manier een plaatsje op het provinciale toer nooi te veroveren. De deelnemers komen uit het dis- trikt Utopia van Jong Nederland, bestaand uit 11 afdelingen, o.a. uit: HorsL Hegelsom, Meerlo en Sevenum. Het toernooi vindt plaats in en rondom de blokhut van Jong Ne derland Venray gelegen aan het kruispunt Kempweg-Westsingel die dit jaar 25 jaar bestaaL Op zaterdagmiddag om 12.00 uur zal door middel van het planten van een boom het toernooi worden geo pend. Daarna zal er door de jongens en gemengde teams aandacht besteed worden aan het sportieve element van het toernooi, de zoge naamde teamspelen: emmerbal, 3 ballenspel en burchtbal. Spelen zo als ze alleen by Jong Nederland gespeeld worden. Naast deze teamspelen zijn er nog een 2-tal be hendigheidsspelen De meisjes-teams zullen kreatief aan de slag gaan d.m.v. het maken van een marktkraam over het the ma van het toernooi milieu. Dit al les zal in éen wisselvorm op zondagmorgen terugkeren. Op zaterdagavond zal er aandacht besteed worden aan de buitenleven kant van het toernooi. De teams zullen een tocht moeten gaan lo pen, teamgeest en spelbeleving voorop staan, twee elementen die terug te vinden zyn in de doelstel ling van Jong Nederland. Op zondagmorgen zal er nog een moment van bezinning plaatsvin den. Rond 12.30 uur zal distrikts- voorzitter dhr. Jan Gielen bekendmaken wie de felbegeerde plaatsen op het provinciaal toer nooi veroverd heeft. Het sportieve gebeuren zal plaatsvinden op het trapveldje naast de blokhut van Jong Nederland en is toegankelyk voor publiek. Elk jaar houdt de stichting wijk centrum 't Schöpke een algemene vergadering, waarin aan de hand van het financieel verslag en het jaarverslag het voorbije jaar onder de loep wordt genomen. Deze verga dering vindt plaats op maandag 17 april. Zij begint om 20.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening; 2. Verslag bestuursverga dering d.d. 04-03-1989; 3. Ingeko men stukken en mededelingen; 4. Verslag kaskommissie en financieel jaaroverzicht 1988; 5. Jaarverslag 1988; 6. Beheerszaken; 7. Verhuur; 8. Rommelmarkt; 9. Rondvraag en sluiting. Iedereen is van harte welkom op de jaarvergadering. De betreffende verslagen liggen in 't Schöpke ter inzage. Tbt ziens op 17 april Aktiviteitenrooster Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Biljartclub "Op 't Nipperke", aanvang 19.00 uur. Dinsdag: lustrumfeest van de bejaarden vereniging "Ons Genoe gen" van 16.30-±20.30 uur. Woensdag: Jeugdvereniging "De Spetters" van 14.00-16.00 uur; Toneelvereniging "Ventiel", aanvang 20.00 uur. Donderdag: kaarten/biyarten van 19.00-24.00 uur Vrydag: jeugdclub "Chewing Gums" van 20.00-22.00 uur. Jeugd van 12 tot 18 jaar. Agenda knutselclubs: 18 en 19 april: Fimoklei werken. 25 en 26 april: prullenbak be plakken. Overige aktiviteiten: Dinsdagmiddag dansen voor ou deren (50+). Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom. 2 mei: vergadering bestuur wyk- vereniging. 25 juni: ZESKAMP 1989. Terrein aan de Pettenmakerstraat In Venray is men momenteel be zig met de oprichting van een vere niging voor alleenstaanden tussen de 30 en 60 jaar. Doel van deze vere niging is het ontwikkelen van akti viteiten zoals fietsen, wandelen, bowlen, etc., voor alleenstaanden uit Venray en omgeving. Regelmatig zal de vereniging bij eenkomsten houden in de verga derzaal van De ClockerL Bergweg 4. De bijeenkomst is op vrijdag 14 april van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie over deze vereni ging kunt u krygen onder tel. 83714, 80010, 10645 of 04787-1485. 25 april kontaktmiddag in Den Engel. aanvang 14.00 uur. Spreekbeurt notaris. Notaris Lunteren spreekt over de geschiedenis van 't notariaat en geeft 'n samenvatting van wat het notariaat eigenlyk is. a. Het personen- en familierecht. b. Het huweiyk vermogensrecht c. Het erfrecht, wanneer er geen testament gemaakt is. Daar naast kunnen de mensen door het maken van een testament zelf bepalen wie hun erfgena men zyn. Twee belangryke punten ko men aan de orde: 1. De verzorging van de langst levende van een echtpaar. 2. Door het kiezen van de erf genamen de hoogte van het successierecht beïnvloeden. Belangryk voor mensen zon der kinderen. d. Onroerend goed transakties. e. Zaken, welke met ondernemin gen samen hangen. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Als de men sen moeite hebben om dit in 't openbaar te doen, kunnen zy ano niem schrifteiyk vragen stellen, die voor of tydens de pauze kunnen worden ingeleverd. Entree gratis. Bovendien is er een leuke gratis lotery. De aktiviteitencommissie Dinsdag 18 april a.s. gaan we op excursie naar A.C. Restaurant in Se venum. waar we opm 14.00 uur ver wacht worden. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat, waar de bus klaar staat. Om 18.00 uur zyn we weer in Venray terug. Er zijn nog enkele leden die zich voor deze excursie opgegeven heb ben en nog niet betaald! Wilt u dit zo spoedig mogelyk doen door 7,50 in een envelop met uw naam, by L. Arts, Past. v.d. Gaetstraat 55 in de brievenbus te deponeren, of anders afmelden! Dit geldt ook voor de leden die zich opgegeven hebben voor het bowlen op woensdag 10 mei en voor degene die zich opgegeven hebben voor ons uitstapje naar Bokrijk op dinsdag 23 mei. Graag duidelyk uw naam en aktiviteit waaraan deelgenomen wordL op de envelop schrijven. Voor reis naar Bokryk in België zijn nog enkele plaatsen beschik baar voor leden en anders voor in- troducees. Een bewys van Nederlanderschap is vereist. Omdat het verkeer heden ten da ge alsmaar drukker wordt moeten de verkeersregels ook van tyd tot tyd aangepast worden. Voor ons één ran de redenen om dinsdag 18 april een ochtend verkeersvoorlich- ting te organiseren, die gepresen teerd wordt door de politie. Het spreekt vanzelf, dat dit programma voor iedereen, die aan het verkeer deelneemt leerzaam is. De voorlichting wordt van 9.00 tot 11.15 uur in wykcentrum De Ki osk gehouden en kost 2,75 p.p. en onze creche in het wykcentrum is gedurende de ochtend geopend. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v. Brederode (tel. 87042). De voorlichtingsavond wordt ge houden op 25 april om 20.00 uur in zaal Martens te Leunen. Eenieder is van harte welkom, ook diegenen die interesse hebben in 'n andere bedevaart of die zich hier al voor hebben aangemeld. De volgende be devaart gaat 14-21 juli. Ook kan men zich opgeven voor de busreis van 13-21 juli. Heb je interesse als medewerker voor Heil der Zieken, ben je van harte welkom. Voor verdere infor matie P. Willemse, Eisenho- werstraat 11, tel. 04780-10262. PECH VOGEL LIJN AUTOJ&rtfrBEDRIJF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t.m. zaterdag dag én nacht bereikbaar) RUITENSERVICE „Glasrep" wordt een nieuw be grip in Nederlandl Met gaat om een service-netwerk, waarvan al leen garages met gediplomeerde glasrerparateurs deel kunnen uit maken. Verzekeringsmaatschap pijen gaan glasschades namelijk UITSLUITEND vergoeden via garage-bedrijven met voldoende erkenning. Natuurlijk behoort Timmermans Horst als een der eersten in Ne derland tot de erkende firma's met de ,,Glasrep"-kwalificatie! Men kan zeggen: een garantieze gel bezegelt ons vakmanschap. Vraag inlichtingen en zegt het voort! Timmermans Horst pnaakt foute boei goed. Onder het motto "Zonder uw steun zyn wy hopeloos" gaat op 22 mei 1989 de jaariykse Rode Kruis Campagne weer van start. Deze compagne wordt gevoerd in de peri ode 22 mei t/m 4 juni 1989. De gelden afkomstig uit de cam pagne zyn één van de belangrykste inkomstenbronnen van het Neder landse Rode Kruis. Het is daarom belangryk, dat deze campagne opti maal gevoerd wordt. In Venray wordt in de meeste straten nog met de kollektebus gewerkt. Enkele wy- ken zullen benaderd worden via de bekende aceept-giro's. Het Rode Kruis doet een drin gend beroep op een aantal vrywilli- gers, die één of twee avonden of middagen de kollektebus willen hanteren, om daarmee een wijk te lopen. Vele vry willigere van het Ro de Kruis zelf zyn al aktief. Vele han den maken licht werk, daarom deze oproep aan inwoners van Venray of de kerkdorpen om enige uren voor het Rode Kruis te werken. Wat zou er gebeuren als het Rode Kruis er niet meer zou zyn? Kunt u zich vooretellen hoeveel mensen dan verstoken zouden biyven van hulp? Dat zouden er in Nederland al enke le tienduizenden zyn. Mensen die gebruik maken van onze diensten op het gebied van eerste hulp, aan gepast vervoer, aangepaste vakan ties en hulp in de huissfeer. We spreken dan nog niet van de ontel baar velen, die getroffen worderf door een ramp of konflikt. Daarom: steun ons financieel, of door uw daadwerkeiyke hulp in de vorm van enkele uren per jaar koliekte ren voor het Rode Kruis. Zonder uw steun zyn wy hulpeloos. Meldt u daarom aan als kollektant voor het Rode Kruis by de campagne leider mevr. H.P.M. Arts-van Leip- sig, Heggewikke 6. 5803 CS Venray. tel. 04780-89099. Zy neemt dan gaarne kontakt met u op om zoveel mogelyk aan uw persooniyke wen sen tegemoet te komen. Elke donderdag vanaf 19.00 uur heeft het FNV Infoteam zitting in wykcentrum "de Kiosk" in 't Brukske. Het Infoteam is voor alle FNV- leden. In principe kun u met alle vragen by ons terechL of het nu voor het invullen van een studietoe lage. huursubsidie of belastingfor mulier is. of voor een loonbereke- ning. of kontrole uitkering ZW-WW-WAO. Voor alle gevallen is het belang ryk dat u op tyd komL d.w.z. wacht niet te lang. b.v. veelal is maar een beperkte tyd voor het instellen van beroep tegen een beslissing van een uitkerende instantie. Het Infoteam werkt by voorkeur volgens afspraak, dat heeft voor u het voordeel dat u niet lang behoeft te wachten, voor ons het voordeel dat we gerichte informatie mee brengen en dat we de zaken beter kunnen plannen. U kunt ons bereiken op de vol gende telefoonnummers: J. Verstee- gen (koördinator) 04780-87312, G. Houtappels (afspraken belastingen) 04780-89043 en P. Smits (algemene afspraken) 04780-87933. tussen 18.00 en 19.00 uur op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vryda- gavond. Vogelmarkt te Wanssum De vogelvereniging de "Gevleu gelde Vrienden" Wanssum ex), te Wanssum organiseert op zondag 16 april 1989 haar maandeiykse vo- gelmarkL Deze zal worden gehouden ran 920 tot 12.00 uur in het gemeen schapshuis "De Zandhoek" (by de kerk) te Wanssum. Gevraagd worden alle soorten ka naries, parkieten en exotische vogels.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9