Geen honden in 't centrum Gouden Bruidspaar in de Oranjestraat Gouden Bruidspaar in Overloon AANPAK OVERLAST DOOR HONDENUIWERPSELEN Zijde (be)schilderen VENRAYS WOORDENBOEK zetklaar, maar nog lang niet drukklaar klaarmaken wist u Op tijd besteld. Niet teleurgesteld. Ingezonden PEEL EN MAAS Internationaal politietreffen in de Wetteling Milieu- klachtenmelding PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 13 april - Pagina 7 De commissie voor openbare wer ken ca. heeft zich deze week voltal lig achter de door b. en w. voorge stelde maatregelen geschaard, om de overlast door hondenuitwerpse len tegen te gaan. Wy hebben in Peel en Maas van vorige week uitvoerig by deze pro blematiek stilgestaan, maar willen Ie voorgestelde maatregelen toch nog even noemen: - geen toegang voor honden in bet winkelcentrum en in de win kelcentra van Brukske en Veltum. Evenmin toegang voor honden op ónderspeelterreintjes; - aanwijzing van uitlaatterrei- en en uitlaatpaden voor honden, waarby overleg met buurtbewoners noodzakelijk is; - meer voorlichting naar de hondenbezitters toe, door middel van een bysluiter by de aanslag hondenbelasting. Overtreding van het in de eerste alinea genoemde verbod zal gestraft worden met een boete van 20,-. Die boete vond de heer Van de Vbrle veel te weinig. Zeker met het oog op de kosten die de gemeente moet maken om uitlaatterreinen aan te wyzen en voorlichting te kunnen geven. Er moet volgens dit commissielid by elke overtreding zonder meer verbaliseerd worden. Anders worden de kosten straks toch weer op alle hondenbezitters verhaald en moeten de goeden voor e kwaden boeten... Mevr. Poels-Peters die er vooral op aandrong de kinderspeelplaatsen verboden gebied te verklaren voor de honden, vroeg ook de katten in deze kontekst op te nemen. Maar aangezien men nog nooit klachten over kattenuitwerpselen had bin- lengekregen, had men aan een lergelijk verbod geen behoefte. De heer Kusters (PvdA) had geen goed woord over voor de mentaliteit en zorgeloosheid van menig hon denbezitter. Op zijn vraag of Venray een hondenkontroleur had, kreeg hy het teleurstellende antwoord, dat zulks niet het geval is. Voor kon- trole van de hondenbelasting heeft men wel een free-lance persoon, maar om de honden te kontroleren op het doen van hun dagelykse be hoefte, had men niemand be schikbaar. De heer Robberegt (WD) ver wachtte dat 'n hondenkontroleur al gauw de gebeten hond zou zyn. Een dergelijke kontrole met verbalise rende bevoegdheid hoort thuis bij de politie. Maar die heeft voor zo'n ekstra taak ook niet gauw iemand beschikbaar. Dat laatste werd nog eens on derstreept door de direkteur van gemeentewerken, die het een ijdele hoop noemde als men zou verwach ten dat er nu intensief gekontro- leerd wordt.. IJdele hoop of niet - de heer Kusters wenste niet in 'n hoop te trappen en bleef aandringen op kontrole; minstens twee dagen per maand. Hij wenste ook bij de voor lichting aan hondenbezitters een platte-grondje mee te sturen waa rop de uitlaatterreintjes staan aan geduid. MAR ARENDSE-FAASSE expo seert t/m 13 mei handbeschilderde zijde-schilderijen en sjaals in Ate lier Immy Reynolds, Henseni- usstraat 28 hoek Paterslaan in Venray. Mar Arendse is vyf jaar geleden begonnen met deze oeroude tech niek van het schilderen op zyde, welke haar oorsprong vindt in het land van de zyde: China. Het subtie le gebruik van kleur maken zowel haar schilderijen als haar sjaals ex clusief. Openingstijden: Donderdag 14.00-18.00 uur Vrydag 14.00-21.00 uur Zaterdag 14.00-17.00 uur Al meer dan 15 jaar zyn leden van Veldeke Venray aktief met het verzamelen van woorden en uit drukkingen in het Venrays dialekt. Afgelopen week heeft deze groep een belangryke periode afgesloten, het jarenlang intensief verzamelen, sorteren, alfabetisch rangschikken van echt Ven ray se woorden en uit drukkingen is zover gekomen, dat alle letters van het alfabet zijn door genomen en zetklaar gemaakt Voor het bestuur van Veldeke Venray een goede gelegenheid om de werk groep in de bloemetjes te zetten. Voordat men het Venrays woorden- boek kan uitgeven is er echter nog veel werk aan de winkel. Ruim vijftien jaar geleden vormde zich een groepje pure lief hebbers dat de vrijmoedige bedoe ling had alle, zeker de waardevolle woorden uit de Venrayse taal voor het nageslacht vast te leggen. Het zonder samenhang verzamelen en sorteren kreeg aanvankelijk niet het gewenste resultaat In 1975 werd een werkgroep ingesteld die de woorden systematisch ging rangschikken. Vooral de schryfwy- ze van de Venrayse taal vormt een probleem. Het dialekt kent meer nuances en klankverschillen dan de Nederlandse taal. Er is een schrijfwijze ontwikkeld waarin al die klanken worden aangegeven. Daarvoor zijn trema's en aksenten gebruikt. De werkgroep is zich bewust de wijsheid niet in pacht te hebben. Ie dere taal, ook de Venrayse, is een mysterie: alles is daarom bij voor baat niet te begrijpen, te verklaren en op te lossen. Toch heeft de werk groep enig inzicht gekregen in de wijze waarop zich de ordening van het Venrays dialekt zich voltrekt. Meer dan 12.000 woorden zyn nu verzameld, besproken, alfabetisch gerangschikt en zetklaar gemaakt, over een datum van uitgifte valt echter weinig te zeggen, na het zet ten volgt de eerste korrektie waar- by de nodige aanvullingen, toevoegingen en verbeteringen worden aangebracht. Deze worden verwerkt door de zetter waarna een tweede korrektie-ronde volgt. Hier na worden de diverse tekeningen en foto's toegevoegd, gevolgd door een derde korrektie-ronde, waarin de opmaak en laatste toevoegingen en aanvullingen kunnen worden Na de opmaak volgt een laatste korrektie. Er is dus nog enige tijd nodig voordat het monnikenwerk er op zit. De werkgroep gaat evenwel vol enthousiasme voort met de verwe- zelyking van haar ideaal: Het Ven rays woordenboek! wist u dat wij 85 van onze vleeswaren en worstsoorten ze't maken wist u dat wij alles ve«*s snijden wist u dat wij ook bestellingen Met begrip heb ik het artikel be treffende de overlast van honden uitwerpselen gelezen. Het is een probeem wat zeker serieus moet worden genomen. Wat m(j echter verbaasde waren de voorgestelde maatregelen. Het grootste struikelblok daarby is het weren van de honden uit de winkel centra. Dit is wellicht een van de simpelste doch ook een van de on- doordachtste oplossingen. Op betreurenswaardige wyze staan de laatste tyd veel honden in een kwaad daglicht wegens agres sief gedrag. Daarby wordt te weinig gerealiseerd waardoor dit vaak ver oorzaakt wordt: gebrek aan sociali satie van de hond. (Socialisatie is het vertrouwd maken van de hond met alle voorkomende dingen in het leven van alledag.) Dat het win kelcentrum hierby een grote rol speelt is vanzelfsprekend. Wat een hond daar meemaakt is onvoorstel baar veel: openvliegende winkel deuren, rammelende winkelkar ren, veel mensen, vallende spullen, rondvliegend afval, kleine kinde ren die op honden afkomen, kor tom.- teveel om op te noemen. Stuk voor stuk dingen die van een gewo ne hond een goed gesocialiseerde hond maken. Een hond die ner gens bekend mee is en niet is ge wend voor hem nieuwe dingen mee te maken, reageert uit angst voor het onbekende vaak agressief. Door een gedeelte van de mogelykheid tot socialisatie weg te nemen, werkt de gemeente onbewust mee aan het vergroten van de agressiviteit In myn ogen een zeer kwalijke ontr wikkeling! Myn goedkeuring gaat wel uit naar het plan de speelweiden en be paalde rekreatieve plaatsen van honden vry te houden. Het idee om te kontroleren in het centrum zou ik anders willen in vullen: Geef de kontroleur de be voegdheid om te kontroleren of een wandelaar met hond een schep met zakje by zich heeft om "ongeluk jes" van z(jn hond op te ruimen. (Overigens zyn er al "wegwerp- schepzakjes" verkrygbaar.) Heeft men zoiets niet by zich dan zou men een boete moeten kunnen krygen. Handig zouden containers1 zyn om je van een gebruikt zakje te ontdoen. Een zwaardere boete zou moeten staan op het laten liggen van voornoemde "ongelukjes". Dat het uitwerpselenprobleem niet tot ieders volle tevredenheid kan worden opgelost is een feit. Dat we by de oplossing echter het be lang van de socialisatie niet uit het oog moeten verliezen is myns in ziens logisch. Laten wy met de oplossing van het ene probleem het andere niet vergroten! C. en W. J. Dat hy daarin suksesvol is geweest, getuigen de vele trofeeën. Als voor zitter van de tentoonstellingscom missie van "De Huisvriend" mocht hy meewerken aan een van de best georganiseerde tentoonstellingen in de verre regio. Voor zyn inzet in de verpleging van de zieke evenmens en voor zyn inzet in het maatschappelijke leven werd hem door H.M. de Koningin de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau verleend. DE GOUDEN BRUID BERTHA JANSSEN (78) is geboren en getogen in het kleine dorpje Groeningen onder de gemeente Vierlingsbeek. Zy behoefde na de lagere school te hebben bezocht niet uit te gaan dienen. Haar vader had namely k een klein aannemers- bed ry (je en hy vond het maar wat gemakkelijk dat zyn dochter toen ze de school had verlaten, klanten kon helpen als die wat bouwmateri alen kwamen halen, of b.v. gebluste kalk. Een emmer vol voor een kwartje. Haar moeder liet haar echter ook nog wat anders doen. namelyk gaan helpen in gezinnen die hulp nodig hadden, als b.v. de moeder wegens ziekte niet kon werken. Dat ging zelfs verder dan de gebruikely- ke burenhulp. De gulden die zy voor haar hulp wel eens in de han den werd geduwd, werd door haar moeder op een andere manier weer teruggegeven. Op Oeffeltse kermis leerde ze haar Hein Aben kennen. De vonk sprong over en is aangebleven. Na een niet te langdurige verke ring en met toestemming van Vader Overste kon er getrouwd worden. Dat was een paar maanden voor de Mobilisatie. Aan de Oude Oostrum- seweg kregen zy een woning en daar werd de bezetting en bevry- ding meegemaakt. Met St. Servatius moest er wor den geëvacueerd naar België en men keerde midden 1945 weer te rug. Tien jaar later kon de woning aan de Oranjestraat worden betrok ken en van daaruit genieten ze nu nog van een welverdiende en goed verzorgde levensavond en vooral op de zondagen wanneer het open huis is, voor kinderen en klein kinderen. Uit hun huweiyk werden 5 doch ters en 1 zoon geboren, die allen trouwden en zorgden dat 11 klein kinderen het gouden feest mogen meemaken. 'n leesbare krant Komende dinsdag viert het echt paar VOGELSANGS-VERVUURT, sinds 12 jaar wonende in de riante bejaardenwoning aan de Derphei in Overloon hun gouden huwe lijksfeest. Omdat dit nog vrij vitaal paar ra sechte Leunse mensen zijn geble ven en er trots op gaan door "Peel en Maas" ook 50 jaar op de hoogte te zijn gebleven van alles wat er hier te doen is of te doen is geweest, willen wy ook aan dit "buiten- Venrayse paar" aandacht besteden. PIET VOGELSANGS (79) is': zoals gezegd geboren en getogen in Leu nen. Na de lagere school kon hij mee gaan aanpakken; was het niet op de ouderlijke boerderij dan maar uit gaan werken. Piet wg|S een goede kracht, die het als jongè man meerdere jaren bij dezelfde liunse boer heeft volgenhouden. Toen hij trouwde kon mep aan de Stevensbeekseweg in Overlook een bedryf overnemen. Dat was in 1939, nog in de krisistyd met de zeer lage prijzen van de landbouwproduk- ten, van de slachtrijpe varken en van de melkopbrengst Oorlog en bezetting kwamen, met op het eind de zwarte bladzijde in hun leven: de aanval op Overloon. Er moest worden geëvacueerd en men kwam in Leunen terecht Op die tocht kwam hun wagen met daarop hun schamele bezit en hun kroost op een landmijn terecht. Al les spatte uit elkaar en het was hun beddegoed, dat bescherming bood en gelukkig geen slachtoffers eiste, al ging hun gehele hebben en hou wen praktisch verloren. Na vier maanden evacuatie aan het Laagriebroek in Leunen kon er weer naar Overloon worden terug gekeerd. Naar een bjjna verwoeste boerdery aan de Stevensbeekseweg. Maar men bleef niet by de pak ken neerzitten. De boerdery werd herbouwd. Het bedryf ging verder. De prijzen werden wat beter en de krisis leek voorbij. ANNA VERVUURT (79) eveneens geboren en getogen in Leunen, aan het Laagriebroek, moest ook na de lagere school uit gaan werken. Ze presteerde het zelfs om 5 jaar op de zelfde plaats te dienen en zou dat mogelijk nog langer hebben ge daan. als ze niet naar huis moest komen, om haar moeder, die zieke lijk was, te gaan helpen. Dat bete kende tevens uitstel van hun huweiyk, maar dat was in die dagen iets heel gewoons. Voor de boerinnen op de gemeng de bedrijven was het ook van 's morgens vroeg tot *s avonds laat aanpakken. Dat kon ook haast niet anders. Er was toen ook nog niets geautomatiseerd en van gespeciali seerde bedrijven wist men amper iets af. Wy bezochten dit gouden paar in hun riante bejaardenwoning, in een prachtig rustige omgeving, op een steenworp afstand van "Huizti Loon". Dat heeft als voordeel, dat de bewoners indien nodig gebruik kunnen maken van de diensten van dit bejaardencentrum. Tweeentwintig jaar geleden zag het er niet naar uit dat ze nog ooit een huwelyksjubileum zouden vie ren. De gezondheidstoestand van de gouden bruidegom was zodanig, dat het boerenbedrijf niet meer ge rund kon worden. By gebrek aan een opvolger werd het bedryf gesa neerd. Men bleef daar nog wonen, totdat de kans kwam om hun in trek te nemen in de toen nieuwe bejaardenwoningen aan de Derp hei. Van die verhuizing hebben ze nooit spyt gehad! Uit hun huweiyk werden zes kin deren geboren. Die zullen met hun dertien kleinkinderen en de drie achterkleinkinderen het feest mee maken. Dat wordt dan begonnen met een plechtige Eucharistievie ring in de Theobalduskerk in Over loon en daarna gaat het gehele gezelschap naar het "Hof van Loon" voor de verdere viering. De receptie wordt gehouden van 18.00 tot 19.00 uur en dan zal ook de fanfare na mens de Overloon se gemeenschap haar gelukwensen overbrengen. Voorbijgangers op de Zuidingel zullen zich onlangs wel hebben af gevraagd, wat er in sporthal "de Wetteling" eigenlijk te doen was. Een scala van de meest vreemd soortige politie-auto's trok veler aandacht. Het was weer het traditionele tref fen van volleybalteams, samen gesteld uit leden van politie korpsen uit België. Engeland. Duitsland en Nederland. Ook waren er leden èn voertuigen van de Doua ne en de Royal Air Fbrce Police. Volleyballers waren er "gerekru teerd" uit het Mobiellegioen van de Rijkswacht en de Koninklijke School der Rijkswacht uit Brussel; de Bereitschaftspolizei Hannover; de RAF Police uit Rheindalen; de Boezem Boys uit Rotterdam; de Poli zei uit Aken; de m annen van de Ex plosieve Opruimingsdienst uit Culemborg en uit de mannen van de Gemeentepolitie Helmond en Venray. De wedstrijden hadden een span nend en sportief verloop. De man nen van de EOS, in Venray geen onbekenden, bleken zelfs in de Wetteling-arena tot het meest vriendschappelijk team te behoren. Zy kregen daarvoor terecht dan ook de uitgeloofde beker. De eindstand was als volgt: Klasse A: 1. Douane Limburg 112- 59 2. Bereitsch.pol.Hannover 98- 85 3. Kon. Rijkswacht Brussel 104- 93 4. Gempo Venray 73-120 5. Kon. School der Rykswacht Brussel 81-111 Klasse B: 1. Gempo Helmond 178- 68 2l Polizei Aacfyen.^ 133- 76 3. Boezem Boys Rotterdam 114-112 4. Royal Air Force 86-145 5. EOD Culemborg 54-164 Voorzitter Sjef Janssen van de or ganiserende Politiesport- en Ont spanningsvereniging reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit VERNIELING AAN SCHOOL Er moest weer aangifte worden gedaan van vernieling van een gro te ruit van de basisschool "Den Bongerd" aan de Eikenlaan. De ruit was met een steen ingegooid. Scha de 300,-. De bestaande praktijk voor wat betreft milieuklachten verdient meer bekendheid en verfijning. al dus de commissie voor openbare werken c.a. En de commissieleden werden prompt op hun wensen be diend met een terzake doende noti tie van b. en w. Hoewel, aldus deze notitie, de burger nu al voor een belangryk deel zijn klachten kwy t kan. zou dit nadrukkelijker en voor eenieder duidelijker moeten kunnen plaats vinden. Via deze krant zal de bur ger daarom er op worden geatten deerd, dat het melden van milieu klachten als volgt dient te ge schieden: - tydens de kantooruren by de gemeente, afdeling milieuzaken; - buiten de kantooruren by de politie. De gemeentelijke afdeling milieu zaken zal met medewerking van de politie een centrale registratie van milieuklachten opzetten. Periodiek zal van de gemelde klachten een overzicht worden verstrekt aan de commissie, waaruit blijkt welke klachten en in welke hoeveelheid die klachten voorkomen. Die rapportage op langere ter mijn wil natuuriyk niet zeggen dat de klachten niet direkt of op zeer korte termyn behandeld zullen worden. De bedoeling van de rap portage is duidelijk bedoeld om te kunnen zien of er "uitschieters" zyn en of er mogeiyk iets tegen ge daan kan worden. Aan het verzoek van de PvdA fraktie in onze gemeenteraad, om één telefoonnummer beschikbaar te stellen voor het melden van mi lieuklachten kon geen gevolg wor den gegeven. Een kleine opsomming van rno- geiyke milieuklachten is: het klan- destien kappen van bomen en struiken: het lozen van giftige stof fen in riool of op het oppervlakte water; overbemesting; b(j voort during stinkende uitlaten van die selmotoren; last van hondepoep; ge luidshinder; het begraven van kadavers in tuinen of elders; ver nielingen van openbaar groen; enz. enz. EEN ABONNEMENT WAARD! Up vrydag 21 april- a.s. viert het echtbaar ABEN-JANSSEN, sinds 33 jaar wonende in de Oraiy'estraat, zyn gouden huwelijksfeest. t feest zal worden begonnen met een plechtige Eucharistievie ring in de St. Petrus Bandenkerk, welke om 11.00 uur zal aanvangen. Het feest wordt voortgezet in zaal In den Engel, waar van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid is tot feliciteren. Juist in de dagen dat verplegend personeel in den lande aktie voert, hadden wy een gesprek met dit gouden paar waarvan de bruidegom HEIN ABEN zich meer dan 43 jaar op zeer verdienstelijke wyze heeft ingezet voor hulp en bijstand aan de psychisch gestoorde evenmens. In 1931 was Aben op St Servatius begonnen, op de afdeling "observa tie". Daar waren ongeveer 30 pa tiënten aan de zorg van enkele verplegers toevertrouwd; en dat voor 30 gulden per maand, met kost en inwoning. De verpleging van die dagen bestond er ook in, dat drukke patiënten het spanzeil kregen of de badverpleging. Het is maar goed, dat die verpleging an ders is geworden en dat medica menten dat mede mogelijk hebben gemaakt. De tyd van opberging van de gestoorde mensen ligt al ver ach ter ons... Diploma's werden behaald en ver schillende afdelingen doorlopen: portier, wassery en de verzorging van de bejaarden in het Camillus- huis. De zware tijd van oorlog, be zetting en bevrijding, met het kelderleven van eigenlijk veel te veel patiënten, zal wel altyd in zijn geheugen blyven. Evenzo de evacu atie via Weert naar Daven in België. Maar ook de herinneringen aan het Rjjke Roomse leven met de macht en de glorie van de Broeders van Liefde van St Servatius zyn even min onuitwisbaar. Zo moest hij toestemming vragen aan Vader Overste om te mogen trouwen. Dat was nog zo, op het einde van de der tiger jaren- De nu 79-jarige Hein Aben is in Mülheim in Duitsland geboren. Al vrij jong verhuisde zyn ouders naar het Oost-Brabantse Cuyk. Toe hij 15 jaar was, kreeg hij werk als melkontvanger by de melkfabriek St Maarten in Cuyk voor 16 gulden per week, een vorstelijk bedrag. Maar toen hij de kans kreeg by De Gruyter te gaan werken, om bestel lingen bij de klanten op te nemen en daarvoor 20 gulden per week kreeg, veranderde hij van baan. Toen hy 21 jaar was, solliciteerde hij by St. Servatius in Venray. Hy werd aangenomen en bleef er ruim 43 jaar als verpleger werkzaam. In 1972 maakte hy als een van de eerste gebruik van de Overbrug gingsregeling, welke inhield: min der uren in de week werken, afbouwen en in 1975 met pensioen gaan. Na zyn pensioenering kon hij zich geheel gaan bezig houden met zijn hobby, de kweek van kanaries.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7