't Hof van Loon Derde fase De Bleek De Kruuze krijgt nieuwe entree Volkstuintjes gaan verdwijnen Venray's Mannen koor heeft nieuwe voorzitter Restaurant Vlooien- en Antiek markt Oirlo Zondagochtend concert door de Oostrumse Zangkompeneej Voorjaars feesten Adelbert Venray Schouwburg Bioscoop OP DE FIETS, VOOR ELK WAT WILS Sporthal Gevonden voorwerpen MODE ÖfVAN OORSCHOT MODE peel en maas Donderdag 13 april - Pagina 3 De commissie voor openbare wer ken c.a. heeft gunstig geadviseerd op het voorstel van burgemeester en wethouders, om 118.500- be schikbaar te stellen voor het bouw- ryp maken van de derde fase van De Bleek. Zoals bekend, betreft dat een ver dere bebouwing van De Bleek rich ting schouwburg. By de schouw burg worden ook veranderingen aangebracht om het winkelcircuit kompleet te maken. In dat kader lullen aan de Jan Hensenstraat en de Schoolstraat een aantal bomen moeten sneuvelen. Het is wel de be doeling dat vervangende bomen ge plant worden - ook aan de Schoolstraat. Net als ieder burger moet ook de gemeente een kapvergunning aan vragen. Maar men mag aannemen dat die vergunning niet geweigerd zal worden... Na de renovatie van de geriatri sche inrichting "De Kruuze" zal de hoofdingang niet meer zyn vanaf de parkeerplaats by de paterskerk, maar vanaf een nieuwe entree, wel ke gemaakt gaat worden aan de Beukenlaan, op het terrein van de Paters Franciscanen (tuin). De nieuwe entree is bedoeld voor bezoekers die per auto arriveren. Er zal daar ook een parkeerplaats wor den gemaakt Bezoekers die te voet of per flets van en naar "De Kruuze" moeten, kunnen gebruik maken van een entree welke voor hen wordt ge maakt aan de Oude Oostrumseweg. De renovatie van "De Kruuze" verloopt volgens de plannen en het ziet er naar uit dat de bewoners van de eerste en tweede etage medio ok tober weer naar "De Kruuze" kun nen terugkeren. Met de ontwikkeling van het bestemmingsplan Hardeweg, start direkt na de bouwvakvakantie, zal de gemeente Venray een mooi stuk je natuur verliezen. Bovendien zul len de volkstuintjes aan de Hardeweg verdwijnen. Maar ja, hierdoor wordt de bouw van 65 tot 95 woningen mogeiyk gemaakt. Het plan Hardeweg moet worden gezien als een bouwkundige verlen ging van Westeinde. De kavels zul len alleen wat kleiner zyn. Bovendien is hier de bouw van gro tere halfvrystaande woningen mo gelijk. Met de realisering van het plan Hardeweg meent de gemeente dat er voor elk wat wils is, als het om koopwoningen in Venray gaat. Het plan is eenvoudig van opzet met veel groen, vooral langs de Ku- luutweg. Gekozen is voor een kom- binatie van loofhout en dennenhout. De gemeente verwacht dat het ge bied binnen 1% jaar zal zyn uitge geven. De te bouwen woningen vallen allemaal onder de kategorie "vrye sektor". Een indikatie-onderzoek heeft aangetoond dat de grond "schoon" ia Nadere bodemonderzoeken zyn daarom niet nodig. Dat indikatie- onderzoek is gedaan, omdat het ge bied aan en gedeeltelijk op de oude stortplaats ligt. Op de jl. donderdag gehouden zeer druk bezochte jaarvergadering van 't Venray's Mannenkoor werd de heer Frans v.d. Kruyf, al jaren lang fungerend als sekretaris. met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van 't Venrays Mannen koor. Als nieuw bestuurslid werd gekozen dhr. Harrie Oudenhoven Lzn die de taak van sekretaris gaat vervullen. Veel lof werd er toegezwaaid aan 't adres van de scheidende voorzitter Hans Gommans die 8 jaar lang op meer dan voortreffeiyke wyze deze ftmktie vervulde. Hy mocht dan ook uit handen van de bescherm heer burgemeester Defesche 'n her inneringsbord in ontvangst nemen. Dirigent Pierre Gerits uit Hoens- broek die 't ruim 100 zangers tel lende koor ook al 8 jaren onder z'n hoede heeft gaf uitleg over het re pertoire; binnenkort wordt begon nen an 2 prachtige werken o.a. Requiem Cherubini en Missa Brevia in B. van Joseph Haydn. Laatstge noemde mis zal uitgevoerd worden tgv. het 80-jarig bestaan van het koor in november a.s. Verder ontvangt 't koor een tegen bezoek van 't Male Voicechore uit Cheltenham Engeland, welk gezel schap uit liefst 150 personen bestaat en van 26 t/m 30 okt. in Ven ray zal vertoeven en samen met het Venray's mannenkoor diverse kon- serten verzorgen. Zoals bekend wat het V.M.K. eind 1987 in Engeland op bezoek en boekte daar veel suk- ses met o.a. een prachtig konsert in de kathedraal van Gloucesters. In 1990 gaat het V.M.K. naar Bu dapest om aldaar deel te nemen aan het groot internationaal concours. 'I Hof van Loon" J Restaurant 't Hof van Loon net even anders Het adres voor: bruiloften personeelsfeesten (t.m. 350 personen) vergaderingen (eventueel met lunch) koude-, warme-, dessertbuffetten lunch- of ontbijtbuffet of zomaar een diner, gezellig in het restaurant Keuken dagelijks open vanaf 11.00 uur. Vrijdag uitsluitend op reservering Voor meer informatie Museumlaan 33 - 5825 AJ OVERLOON - Tel. 04788-1272 Uw gastheer en gastvrouw: Ben en Marlet Verheijen Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Eventueel wandel- en fietsroutes Op zondagmiddag 16 april organi seert muziekvereniging "Ons Ge noegen" uit Oirlo weer haar jaarlykse vlooien- en antiekmarkt. Ook dit jaar zyn er weer aUerlei ar tikelen by elkaar gebracht die het kopen of bekyken meer dan waard zyn, zoals meubilair, huishoudely- ke artikelen en vele snuisterden, die aUemaal een vleugje nostalgie met zich meedragen. Voor de lief hebbers is er zeker wat te vinden deze middag. De meer waardevolle, maar niet dure spullen, zuUen per opbod verkocht worden door de be kende veilmeesters H. Versieyen en J. Verstappen. De vlooienmarkt begint om 13.00 uur en de veiling start om 14.00 uur. Het hele gebeuren zaal plaats vinden in en om het gemeen schapshuis "De Linde" te Oirlo. Deze middag zal er ook een kleine lotery gehouden worden met als hoofdprys een hall varken. Een anonieme supporter van "Ons Ge noegen" staat garant voor deze pry's. De totale opbrengst van deze middag is bestemd voor de verbete ring van het uniformen- en instru mentenbestand van de muziekver eniging. Tot ziens op zondagmiddag 16 april. Op zondag 16 april a.s. zal de Oostrumse Zangkompeneej, in de volksmond beter bekend als "Oere toe" het zondagochtendconcert ver zorgen in de Venrayse schouwburg. Nog geen jaar geleden kwam dit jonge, energieke koor met een mooie eerste prys naar huis van het in Weert georganiseerde concours, met de lovende aantekeningen van de jury als "fraai van klank" en "goed verzorgd en leuk". Zondag krygt men dan de kans te horen wat dit koor nog meer kan dan al leen maar camavalsliecyes zingen. Dan zal men tevens merken, dat de lovende woorden van de jury beslist niet uit de duim zyn gezogen. Binnenkort neemt de Oostrumse Zangkompeneej voor de derde keer deel aan festivals in Son en Breug hel en Helden. By het zondagochtendconcert is de toegang gratis en iedereen is daarby welkom. Uiteraard wordt op een grote belangsteUing gerekend. Er wordt om 11.30 uur begonnen. Om ongeveer 12.15 uur zal het be kende koor "Evergreens" uit Vier lingsbeek het programma overnemen. De organisatie van de vooijaars feesten te Vierlingsbeek heeft na veel moeite het programma van de AVRO "Koperen Ko en Nikkelen Ne- lis", gepresenteerd door Kryn Tor- ringa en bekend van radio 1 op donderdagmiddag, weten vast te leggen. Het programma wordt zondaga vond 30 april 1989 opgenomen in de feesttent te Vierlingsbeek en donderdag daaropvolgend uitge zonden. De voorverkoop voor deze vier da gen durende vooijaarsfeesten is de ze week begonnen, by de Rabobank Vierlingsbeek. Op woensdag 19 april vindt in de boezem van de Adelbertvereniging een muzikaal evenement plaats. Piet Kingma, dirigent van het Ven- lose Symfonie Orkest en van het Koninklyk Tbonkunstkoor Orp heus, maar ook komponist en in strumentalist, komt praten èn spelen. In de Wieënhof om 20.15 uur be handelt PIET KINGMA het onder werp 'De hobo als solo-instrument' (met muzikale illustraties). Adelberters en hun muziekmin- nende introduce(e)s worden in gro te getalen verwacht donderdag 13 april, 20.15 uur YOUP VAN 'T HEK 'HOND OP HET US' Als een mitrailleur vuurt hy zyn woorden op zijn publiek. De vertel ler vertelt zijn meeslepende verha len. De verhalen zyn cynisch, brutaal, hard, agressief en trefzeker. De verteUer is bang ontwapenend, vol zelfspot, ongerust en begaan. Een avond Youp van 't Hek laat zich moeilijk omschryven, maar één ding staat sowieso vast: er zal veel en hard gelachen worden. Herha ling van de show die vorig seizoen in Venray een uitverkochte en laai end enthousiaste zaal boekte. Niet gezien? Kunt u nu veel goed maken. zondag 16 april, 11.30 uur Zondagochtendconcert m.m.v. zangkompeneej "OERETOE" en Zanggroep "Evergreen". zondag 16 april, 20.15 uur Amateurtoneel "OIRATO" met "Celien slaat toe". maandag 17 april 'LA BOHÈME' opera van Puccini Opera Forum heeft al heel veel schitterende uitvoering in Venray gebracht. 'La Traviata', 'Rigoletto' en TElisir d'Amore' klinken nog steeds na. Theater in de grootste vorm, ge bracht op internationaal niveau met groot orkest, uitstekende so listen en in oogstrelende mon tering. Puccini is de komponist van de prachtige duetten. Zyn werken zyn byna niet te evenaren. Puccini schreef naast andere opera's zyn gouden triangel 'Madame Butter fly', 'Tosca' en 'La Bohème'. Welke van de drie het bekendste of het meest geliefd is, is niet uit te druk ken, want ze scoorden aUen even hoog. U kunt erop rekenen, dat hier weer een opera gebracht wordt waaraan men zeer veel plezier zal beleven, zelfs als men geen opera kenner is. Deze opera biedt zoveel prachtige melodieën, dat het een lust is om al dat moois te be luisteren. Koor en orkest van Operagroep Forum. De solisten zyn van interna tionaal niveau. donderdag 20 april, 19.30 uur HABBE UND MEK (BRD) 'Tiemwork' TEO JOLING (NL) Clownerie en commedia dell'Arte waren de voedingsbodem voor het maskertheater van Hartmut Ehren- field en Michael Aufenfehn. De nor se lange en de onbenullige kleine laten het publiek schateren van het lachen. Maar de dramatische zeg gingskracht van de zelfgemaakte en op hun lijf geschreven maskers zal het publiek tevens diep ontroeren. Teo Joling studeerde mime en theater in Parys by Marcel Marceau en Alexandre Jodorowsky. Hy ver wierf bekendheid met een eigen soor muziektheater, het lukt. hem voortdurend musici te strikken om samen met hem een voorsteUing te maken waarin humo en absur disme de boventoon voeren. FILMPROGRAMMA ZONDER WEERGA Deze week start in Venray de vier voudig bekroonde film RAIN MAN met Dustin Hofman en Ibm Cruise. Het verhaal van twee broers waar van een spastisch is, is een ontroe rend filmwerk geworden dat rekord aantallen bezoekers trekt in de ge hele wereld. Vorige week kreeg de film de prys als beste film van het jaar, terwyl Hofman de prys kreeg als beste akteur. Een film die eigen- lyk iedereen zou moeten gaan zien. Maar er is meer in Venray. Niet al leen nummer 1 van dit moment is in Venray te zien maar ook 2, 3 em 4. Want TWINS met Arnold Schwar zenegger en Danny de Vito is voor de vierde week geprolongeerd. Voor de zesde week gaat COCKTAIL met Ibm Cruise, eveneens voor de zesde week A FISH CALLED WANDA met John Cleese. Deze film die mensen buikpyn van het lachten bezorgt is werkelyk een avond echt uit. Dat is het motto voor de aktivi- teiten van Toer- en Wielerclub Oostrum. Al enkele jaren biedt deze club een breed skala aan fietsaktivitei- ten, voor jong en oud, sportief of rekreatief. In wezen bestaat de club uit drie afdelingen: Wedstrydrenners: Een groep van zo n 30 renners, die verdeeld naar prestatienivo en leeftyd elke week een wedstryd ryden. Deze wedstry- den staan onder auspiciën van de Nederlandse Wielren Bond en wor den voomamelyk gehouden in Oost-Brabant en Limburg. Voor jeugdigen (vanaf 9 10 jaar) worden aparte wedstryden gehou den. Elk jaar organiseert de club ook een eigen wielerronde in Oostrum (dit jaar op 4 juni) waar veel van onze eigen leden aan de start komen. Trimmersgroep 1: Dit is een groep van totaal 40 tot 50 leden die elke zondag een trimtocht maken, variërend van 40 km by het begin en eind van het seizoen (maart t/m oktober) tot zo'n 120 km. Ook wordt aan verschillende georganiseerde tochten deelgenomen, waarby de langste tocht ongeveer 200 km is. De gemiddelde snelheid van deze groep bedraagt 27 km per uur, ter wyl de maximum snelheid niet ho ger komt dan 30 km per uur. Een tempo dat door elke volwassen en min of meer geoefende fietser rede ly k by te houden is. Trimmersgroep 2: Dit zyn meer rekreatief ingestelde fietsers die ook elke zondag een tocht maken, in lengte variërend van ongeveer 25 km by het begin en eind van het seizoen tot een maximale afstand van 80 km. Door deze groep wordt een gemiddelde aangehouden van zo'n 20 h 22 km per uur. waardoor deze groep uiterst geschikt is voor liefhebbers op de gewone fiets. Ook deze groep neemt deel aan georga niseerde tochten in de regio. Door alle drie de groepen wordt jaariyks een clubkampioenschap betwist De wedstrydrenners doen dat door twee toernooien op de baan in Baarlo en een lange tijdrit De beide trimmersgroepen doen dat door drie ritten met een indivi dueel gekozen gemiddelde over vooraf onbekende afstand. Enkele belangryke evenementen in de loop van dit jaar zyn: - Een weekend naar Zuid- Limburg voor de jeugdleden (He- melvaartsweekend). - De Pinksterrit Venray op Twee de Pinksterdag; de grote jaarlijkse toertocht, die nationaal en interna tionaal in de belangstelling staat Er wordt gefietst over vier afstanden naar keuze: 25, 40, 80 en 120 km. Deélname is voor iedereen moge- lyk. Dit jaar zelfs aanbevolen voor wandelaars die in training zyn voor de Kennedy-mars, vooral de 40 kilo- meterroute. Gezinsfietstochten, waarvan de eerste plaatsvindt op 30 april, de tweede deel uitmaakt van de Pinksterrit en de derde op 27 au gustus. Dit zyn echte tochten voor het hele gezin, over rustige wegen in een gezellige sfeer, en voorzien van een kopje koffie en een glaasje limonade. - De Kennedy-toertocht op zater dag 27 mei, voorafgaand aan de Kennedy-mars over dezelfde route. Gezien het deelnemersaantal en hun reakties bleek dit vorig jaar een echte voltreffer. Informatie over deze aktiviteiten en lidmaatschap is te verkrygen by Eric Classens, tel. 04784-2108. De Wetteling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrydag: Rank Xerox Jumpers Venrode Zaterdag: Roovse VK KNVB Zondag: Manual Old Calahan Maandag: Gemeente Rooyse VK en Manual Rooyse VK Veronica-FC Hento Veronica 2-IVO Huukske 2-Grashoek Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton De Schuivers 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-23.30 10.30-20.30 20.30-21.30 11.00-16.30 19.00-20.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 21.00-23.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 Schakelarmband Doublé Seiko. 3 huissleutels en één autosleutel aan groen label, twee vermoedelyk huisdeursleutels aan sleutelhanger, sleutelbos bestaande uit 4 sleutels waaronder één autosleutel. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888. EENPERSOONLIJKE ZAAK Hèt motief van dit seizoen is bloemrijk. En in de belijning ligt het accent op hals en taille. Ook deze fleurige combinatie van rok, topje en modieus in de taille ingerimpeld jasje getuigt daarvan. Het is mode van nu, mode voor u: SOEPELVALLENOE ROK EN TOPJE IN BLOEMMOTIEF MET ELEGANT KRAAGLOOS JASJE IN EEN AFSTEKENDE KLEUR. DRIEDELIG F 499,-. Grotestraat 73. Venray Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray. Op 29 april a.s. viert joekskapel "ZuuQes kn" haar eerste jubileum. De kapel, opgericht op 11 april 1985 in Veltum, begon zoals zoveel andere vlak na de carna val. Geen van de aspirant-leden had enig benul van no- tenleer, noch van 'n kruis c.q. bessen gehoord, behoudens op de vlaai. Dit ABRACADABRA is evenwel een must, wil ja als muzikant niet na een tycye op een door spoor komen te zitten. Er moest dus een trainer gevonden worden. Dit werd Piet Verheyen uit Oostrum die de euvele moed had om ons dit te willen leren. In overleg met hem werd tevens de bezetting van de in- stumenten vastgesteld. De aanschaf van de diverse instrumenten bleek voor sommigen evenwel een dusdanige financiële aanslag op het budget dat daarvoor ruimte moest worden ge zocht. Dankzy de Stichting wijkcentrum 't Schöpke en de spaarpot van enkele leden kon 'n joekspoije worden gevuld, waaruit de armlastigen konden putten en terugbetalen. Tbt voor kort was de kapel de enige die bestond uit zowel vrouwen als mannen, hetgeen toch wel enkele unieke voordelen heeft. Op dit moment telt de kapel 14 "musiserende",le den, al klinkt 't soms anders. Zeer recent bezitten ze ook een zangeres, Tbnny van Ham die sinds kort haar zangstudie heeft beëindigd. Het ligt in de bedoeling om op 29 april tydens de re ceptie, welke gehouden wordt van 19.00 tot 21.00 uur in 't Schöpke in Veltum, nog eenmaal met aUe leden en ex-leden enkele nummers uit de beginperiode ten gehore te brengen. De kleding van Zuutjes kn heeft in de loop van de tijd nogal wat te lijden gehad door het schuiven op de barkruk en was hoognodig aan vervanging toe. Het nieuwe kostuum, ontworpen door Carl Lagerfeld in sa menwerking met Mien Ty sen en Tbos Keuten zal op de 29e april voor het eerst gedragen worden. Nu het vaan del nog. Wy hopen op deze dag met alle vrienden, kapellen en bekenden MET of MET instument het jubileum te vieren on het genot van een glaasje. Ons kontaktadres: T. Boonhof, Eligiusweg 13, 5801 JM Venray. tel. 04780-82020. P.S. Wy kunnen nog enkele blazers gebruiken met enige kennis van noten en blazen voor trompet, trom bone, klarinet en bariton. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen. R.E. Gabeler. T. Lankveld. H. Schreven en J. Wittgen: DR. LANKVELD Langstraat 106, tel. 83558 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver. G. van Loon, F. de Muinck Keizer. F. Schmeetz. T. van Thiel. D. Vercauteren en J. de Vocht: DR CO EXEN Patersstraat 60, tel. 88800 DR KEUZER Van Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel. 04785-1777 vrydag 18.00 tot zondag 24.00 uur Vbor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data by de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Paters laan 2, tel. 80140 van vrydagavond 18.00 uur tot vol gende week vrydag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluiiye) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VEN RAY-Y88ELSTE YN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: G van GEMERT, tel. 80700 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak W.H.M. de VOCHT Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oost rum, tel. 82690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van mevr. Raay- makers, mevr. Van der Reis, mevr. Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. VERMAZEREN Blitterswyck, tel. 04784-2273 vanaf vrydag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktyk van mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrydag 12 uur waargenomen door MEVR VAN DER REIS Kuluutsheuvel 16, Overloon tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray. Meerlo en Wanssum is bereikbaar vla tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray-. Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrydag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrydag van 16.00 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wykverpleeg- kundige van de weekenddienst. Eenleder wordt verzocht de artikelen na gebruik z„s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleutert) ureau en gehoorscrecning: Uitsluitend op afepraak. tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afepraak. tel. 81269 Zwangerschap gymnastiek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis wykrenlrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrydag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. Wy kgezondheldscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wykver- pleegkundlge op maandag, woensdag en vrydag van 1130 tot 12.00 uur. en dinsdagmiddag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 88273 Wykgebouw Ysselsteyn Lltsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrydag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 04785-1492 GEZINSZORG VENRYY Westsingel 5, tel. 04780-86363 Spreekuur: dagciyks van 9 tot 10 uur ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstyden: ma t/m do 830-12.45 uur en 13.15-17.00 uur: vr 9.00-1230 uur en 13.00-1630 uur BUREAU VOOR RECHTSHUIJ' De Cloekert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tydens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar weekend van 9.00-11.00 uur en van 19.00-20.00 uur

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3