Grote veiling in Venrayse melkfabriek PEEL EN MAAS GESLOTEN! Weinig hoop op vermindering van geluidsoverlast DONDERDAG 13 APRIL en VRIJDAG 14 APRIL I ZATERDAG 15 APRIL I MIJLING Dp weq naar de ware schoonheid.."N Autocross in Oirlo Antoniusnoveen in de Paterskerk Niet blij met raket zijn wij wegens inrichten van onze geheel vernieuwde winkel U bent van harte welkom SPECIAAL OPTIEK Veldeke Venray Aanstaande zaterdag, zondag en maandag (15,16 en 17 april) kunt u uw overtollige goederen inleve ren b(j de oude melkfabriek aan de Leunseweg in Venray, waar ze vervolgens in het weekend van 22 en 23 april a.s. geveild zullen wor den. De opbrengst is voor de eige naar van de goederen, maar een bepaald percentage ervan komt ten goede van de reumapatiënten. De Lions Club Venray is de fa briekshal aan het opruimen en in richten om er in het weekend van 22 en 23 april a.s. een grote vei ling van roerende goederen te kunnen houden. Deze krant be richtte er al eerder over. Opbrengst voor reumapatiënten De Venrayse service-club zet zich in om het de reumapatiënten in de Noord-Limburgse regio mogelijk te maken de zwemsport te beoefenen. Daar is geld voor nodig. Om aan de benodigde middelen voor dit dank bare doel te komen, houdt de club op genoemd weekend een veiling van roerende goederen. Het ligt in de bedoeling dat op deze veiling waar maximaal 650 artikelen inge bracht kunnen worden, zaken van goede kwaliteit en enige waarde ge veild worden. Geen rommelmarkt! Het gaat dus duidelijk niet om ge bruikte kleding of goederen die op een doorsnee-rommelmarkt wor den aangetroffen. In bijna ieder huis staat op zolder, in de schuur, ergens in een verloren hoekje, maar bijna altyd in de weg een nog zeer bruikbare stoel of een niet meer gebruikte sjoelbak, een over- komplete computer of fornuis, of een elektrische trein, waar de jeugd niet meer naar om kijkt. Weggeven van deze zaken is vaak jammer. Daarom is zo'n veiling voor velen een uitkomst. Immers, na af trek van 10% (met een minimum van 5,-) is de gehele opbrengst voor u, de aanbrenger van het arti kel. Zo zijn ook grotere artikelen van harte welkom, zoals auto's, fiet sen, caravans, noem maar op. Voor al bij deze kostbare artikelen, waaronder ook sieraden e.d. vallen, bestaat de mogelijkheid dat de eige naar/aanbrenger zelf bepaalt, al dan niet in overleg met ter plaatse aan wezige deskundigen, welke mini mum-opbrengst hy voor een bepaalde zaak wenst te ontvangen. Is zo'n eis redelijk, dan wordt daar voUedig rekening mee gehouden. Wanneer kunt u uw goederen inleveren? Op zaterdag 15 april a.s. van 10.00 tot 17.00 uur, zondag 16 april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur en op maan dag 17 april a.s. van 17.00 tot 20.00 uur kunt u uw goederen afleveren bij de Campina-melkfabriek aan de Leunseweg. Wilt u een omvangrijk en zwaar artikel inleveren en be schikt u niet over eigen vervoer, dan meldt u zich op een van de ge noemde tijdstippen by de melkfa briek, zodat daar transport geregeld kan worden. Kijkdagen Op vrijdag 21 a.s. is er vervolgens een kijkdag van 16.00 tot 20.00 uur, evenals op zaterdag en op zondag, telkens voor aanvang van de eigen lijke veiling. De veiling, geleid door een deskun dige veilingmeester die de kneepjes van het vak leerde op de Aalsmeer- se bloemenveiling, is op zaterdag en zondag, beide dagen tussen 13.30 en 19.00 uur, met dus tijdens de ochtenduren nogmaals de gelegen heid tot kijken. De Lions Club Ven ray verwacht met de opbrengst van deze veiling genoeg middelen by- een te brengen om aan het door hen gestelde doel te kunnen beant woorden. Een "attraktie" voor het hele gezin Deze veiling is voor Noord- Limburg een nog niet eerder ver toonde "attraktie", temeer daar de mogelijkheid bestaat ter plekke een drankje en een hapje te nuttigen. By het gebouw is ruimschoots gele genheid tot laden en lossen of voor het parkeren van auto's van be langstellenden en kopers. v.a. 13 april t/m 25 april 1989 Deze week heeft wethouder Claes- sen gevolg gegeven aan zijn toezeg ging aan de gemeenteraad, om eens met de bewoners van de Oude Oostrumseweg te praten over een mogelijke oplossing van him pro blemen: de geluidsoverlast door het toenemende verkeer. De Oude Oostrumseweg is een zg. struktuurweg - een verbindingsweg tussen de binnen- en buitenring. Als zodanig is de weg gelyk te stel len met de Leunseweg, de Lang straat, de Merseloseweg e.d. Alleen... op de Oude Oostrumseweg is de verkeersdrukte veel en veel groter. Met name het verkeer van en naar Brukske maakt gebruik van deze weg, omdat men daarmee enkele stoplichten kan ontwijken. Per dag passeren zo'n 7000 voertui gen deze weg, waaronder veel vrachtverkeer en bussen. De groot ste drukte is natuurlyk overdag, maar 's avonds en 's nachts maakt men er met alle plezier een race baan van. Vooral de taxi's zouden zich hier aan geen enkele snel heidslimiet houden. Al twee en 'n halfjaar lang "han gen" de bewoners van de Oude Oostrumseweg by de gemeente aan de bel. Maar de gemeente heeft geen enkele oplossing voorhanden. En eerlyk gezegd: men zal ook niet echt naar een oplossing gezocht hebben, want verkeersonveilig is de weg niet. In drie jaar tijd slechts drie ongevallen... En wat het hard-rijden betreft is men ook niet zo pessimistisch. Per halfjaar houdt met een telling en kontrole en daarbij is gebleken dat enkele jaren geleden 20% van de automobilisten te hard reed. Nu is dat gedaald naar 9%. Cijfers om teet by wakker te liggen. Maar dat doen de bewoners wel. Slapen met een open raam is er echt niet meer by... Ditmaal hadden de bewoners zelf een aantal voorstellen op tafel ge legd. Voorstellen die een einde zou den moeten maken aan de geluidsoverlast, helaas, verschillen de voorstellen waren in de praktijk niet haalbaar en werden zonder meer van de tafel geveegd. Uiteinde- lyk bleven er twee povere mogelijkheden over: meer kontroles; eenrichtingsverkeer vanaf de Paterskerk. Dus een inryverbod vanaf de Oostsingel. Wat de snelheidskontroles be treft, was al eerder beloofd dat die zouden worden geïntensiveerd. Die belofte werd nu nog eens herhaald. Het eenrichtingsverkeer is wel wat moeilijker. De verkeersdeskun- digen zyn bang, daarmee de proble men te verleggen naar de kruising Zuidsingel-Leunseweg en Leunseweg-Paterslaan. Om daar een juist inzicht in te krijgen, gaat men via de auto-kentekens kontro- leren waar het verkeer vandaan komt en wat de bestemming is. Dat is een omvangrijk werkje, dat zeker niet een, twee, drie, gedaan is. Mocht uit het resultaat blyken dat de verkeersproblemen inderdaad verlegd gaan worden, dan komt er geen eenrichtingsverkeer... Zo sim pel is dat. We hebben zo de indruk, dat de bewoners nog heel lang kunnen "genieten" van het verkeerslawaai. Zondag 16 april a.s. autocross in Oirlo op het terrein "de Versen" aan de Sinnesstraat. Door omstandigheden konden wy, A.C.C. 't Veule, op 2e Paasdag de autocross in het Veulen niet verry- den. vandaar dat wy nu moeten uit wijken naar het evenementen terrein "de Versen" in Oirlo. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en dat de weg naar "de Ver sen" aan de Sinnesstraat geen be lemmering zal zyn om van de spektakulaire autocross te komen genieten. Dit is de eerste autocross onder auspiciën van A.S.U.Z. en georgani seerd door A.C.C. 't Veule in Lim burg. Daar er weer veel de wagens hebben aangepast, of veranderd, of zelfs weer geheel nieuwe wagens hebben gebouwd, zal de strijd in de verschillende klassen zeker niet ontbreken. Er zal gereden worden in de 1300cc klasse, 1600cc klasse en 2000cc klasse, de vrije klasse, de rodeo klasse, de dames race en op het einde hebben wij nog de win naarsrace en afvalrace rodeo zelfbouw. De eerste start zal om 13.00 uur zyn. Het terrein "de Versen" wordt met bordjes aangegeven. Dinsdag 18 april begint de Anto niusnoveen die afgesloten zal wor den op dinsdag 13 juni, de feestdag van de H. Antonius. Voor velen is Antonius een vriend, toevlucht en steun in hun leven. Wy nodigen u uit om aan de negen dinsdagen deel te nemen. Iedere dinsdag om 19.00 uur avondmis met voorbeden voor de eigen en aangeboden intenties. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Bewoners rondom de PTT.-tele- fooncentrale, aan de Pr. Bemhard- straat, zijn allesbehalve gelukkig met de zendmast die daar onlangs is neergezet. Deze 53 meter hoge to ren begint de omwonenden een doom in het oog te worden. "Elke keer als ik mijn tuin in loop, loop ik als het ware tegen die mast aan", zo verwoordde een bewoner van de Ju- liansingel zyn ongenoegen. r DONDERDAG 13 APRIL 1989 Nr. 15 HONDERDENTIENDE JAARGANG Dhr. Lemmens (fraktie Van de Vorle) wilde weieens weten hoe de bouw van zo'n mast mogelyk kon worden. Hy stelde deze vraag aan wethouder Wülems, tijdens de commissievergadering voor ruimte- lyke ordening. Ook wilde hij weten waarom die mast niet elders, op 'n industrieterrein, neergezet had kunnen worden in plaats van mid den in het centrum. Wethouder Willems antwoordde dat alle omwonenden een brief ont vangen hebben waarin de plannen van de PTT bekend werden ge maakt. Ook zyn er omwonenden in het gemeentehuis komen kyken naar die plannen. Geen van hen toonde bezwaren. "Als dat ding maar niet op mijn huis valt", was toen de algemene tendens. De bouw van zo'n zendmast, b.v. op industrieterrein De Hulst, zou de PTT tonnen ekstra aan investerin gen gekost hebben. Daarom heeft de welstandscommissie de lokatie aan de Pr. Bemhardstraat goedge keurd. Diezelfde welstandscommis sie heeft ook voor een dichte vorm van de zendmast gekozen. Een open vorm, zoals de iets kleinere zendmast, die nu nog langs de "ra ket" staat was een alternatief. Het is wel vreemd dat de welstandscom missie voor deze dichte vorm koos, zonder dat het een bouwtekening heeft gezien. Met een open zendmast zouden de omwonenden meer vrede gehad hebben. Vlak nadat de gemeente de buurt inlichtte over de plannen, werd een iets kleinere open mast geplaatst. Deze blijft staan totdat de dichte mast in werking is. Een aan tal buurtbewoners meende dat het deze mast was, waarover de ge meente hen aanschreef, en nam daarom de moeite niet, om de plan nen ten gemeentehuize te gaan be kijken. Nu zitten zij met een "raket" in de tuin en heeft Venray er een allesoverheersend bouwwerk bij... OPENING M Passage 5, 5801 BR Venray tel. 04780 - 83440 Een straat lang Coenen... Dat kan men nu wel zeggen, nadat de zo veelste interne verbouwing bij dit Venrayse bedrijf deze week gereed gekomen is. Een straat lang speel goed, op de eerste verdieping. Kom pleet vernieuwd, van vloer tot plafond, met een interieur dat veel ruimer aanziet en grotere presenta tie mogelyk maakt. En daardoor kan het publiek dan weer gemakke lijker zijn keuze maken. Wie Coenen van vóór de oorlog nog kent - ook toen zat de uitbrei ding er al dik in - staat versteld van de omvang welke dit Venrayse be drijf gerealiseerd heeft. En met die groei, groeide ook het assortiment; specialiseerde men zich in bepaal de merken en bepaalde artikelen. Wie kent nog het assortiment olie kachels waarmee Coenen na de oor log furore maakte...? Niet iedereen is gelukkig met dit grote winkelpand in de Hofstraat, dat het zicht op de Grote Kerk danig belemmert. Nog onlangs vroeg een gemeenteraadslid, welke raad zo dom was geweest, om destyds een bouwvergunning af te geven. En ook een van onze Venrayse wethou ders heeft zich wel eens in minder vriendelijke woorden over dit com plexe gebouw uitgelaten- De "jongens" van Coenen liggen er niet wakker van. De kerk heeft altijd ingesloten tussen woningen gestaan. Waarom zou dat nu anders moeten...? Bij de vestiging van het tweede bedryf - in Horst - heeft men al min of meer afstand gedaan van de naam Coenen. Aangesloten als men is by een aantal landelijke inkoop- kombinaties, haakt men in op de namen van deze inkoopkombina- ties. Voor speelgoed bijvoorbeeld is dat INTERTOYS, voor de betere huishoudelijke artikelen SPECTRA en straks komt er voor het leder werk e.d. wel weer een andere naam. Al die inkoopkombinaties adverteren in familie- en damesbla den onder eigen naam. Wil men daar ook van profiteren dan zal men die naam ook moeten voeren. Het publiek gaat dan vanzelfde link leggen: O. Intertoys. dat is Coenen. En Intertoys speelt natuurlyk ook in op de vernieuwde speelgoed afdeling met ekstra aanbiedingen. Bekykt u de advertentie elders in dit blad maar eens... De spreekbeurt over het Ven rays dialekt, welke voor 18 april op het programma staat, kan door onvoor ziene omstandigheden helaas geen doorgang vinden. De spreekbeurt wordt nu ver plaatst naar een latere datum.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11