Nederzetting uit de Ijzertijd tussen Oirlo en Oostrum PEEL EN MAAS Trottoir-perikelen Krijtschildering op celdeur Vlakwatergebied opnieuw in beeld Terugbetaling huur Dinsdag is nabij de Telefoonwinkel aan de Prins Bernhardstraat een 54 meter hoge zendmast geplaatst. Het is een steunzender t.b.v. het nieuwe (derde) autotelefoonnet. Te zijner tijd zal deze steunzender ook kunnen worden gebruikt voor ander telefoonverkeer van P.T.T.- Intercom. DONDERDAG 16 FEBRUARI 1989 Nr. 7 HONDERDENTIENDE JAARGANG Laten we nu altijd gedacht hebben, dat de trottoirs in onze gemeente allemaal eigendom zijn van die gemeente. Nu weten we echter beter, nadat mevr. Poels-Peters in de commissie voor openbare werken onthulde dat in Oostrum, langs de Mgr. Hanssenstraat, een flink stuk trottoir eigendom is van drie aanwonenden. Er daarbij doet zich dan nog het vreemde voor, dat eigenlijk alleen de grond eigendom is van die aanwonenden, maar de trottoir tegels destijds door en op rekening van de gemeente zijn gelegd. Maar ook dat is niet helemaal waar, want toen het Bowlingcentrum daar in 1978 ging bouwen, heeft de eigenaar het gehele trottoir op zijn kosten vernieuwd en zijn de oude trottoirtegels aan de gemeente gere tourneerd. Goed; er zou nog niets aan de hand zijn, als de bekende nutsbedrijven niet met de regelmaat van een klok in de Venrayse trottoirs zitten te graven, om er buizen en kabeltjes in te leggen. Dat deden ze ook in Oostrum. Dat begon in die jaren al met "Limagas", terwijl toen al bekend was dat men in particuliere grond bezig was. Zoals gewoonlijk ging na verloop van tijd door die graverij het trottoir aan het verzakken, maar volgens de heer Michiels van het Bowlingcentrum, werd dat nooit hersteld. Toen diende de Kabeltelevisie Venray zich aan. Men probeerde met dat bedrijf een "deal" te maken (afspraken over een mogelijke ver goeding) maar dat lukte niet. Toch kwam de kabel in het trottoir en opnieuw traden er naar verloop van tijd verzakkingen op, die niet hersteld werden. De volgende die in andermans grond ging wroeten was de PLEM Midden vorig jaar ging er zonder toestemming vooraf, een kabel in de grond. En om het helemaal mooi te maken liet men de gleuf een weekend-lang open liggen, tot groot ongemak van de bezoekers en de aanwonende eigenaren. Ook toen hield men weer een hoop zand over - aldus de heer Michiels - zodat het trottoir er weer schots en scheef bij kwam te liggen. Reden danook om te besluiten het gehele trottoir opnieuw te laten bestraten. Eind september '88 diende de PTT zich aan, met het verzoek een kabel in het trottoir te mogen leggen, het behoeft geen betoog, dat men daar helemaal niet blij mee was en dat liet men dan ook aan de PTT weten. En omdat de PTT-zelf voor ieder klusje wn rekening indient, zou men wel eens'willen praten over een vergoe ding. De heer Michiels kreeg van de PTT uiteindelijk keiharde afspraken over herbestrating bij eventuele verzak kingen en er werd een pvc-buis in de grond gelegd, zodat men niet opnieuw voor elk kabeltje de zaak moet opengooien. De twee andere eigenaren hebben op hun beurt gezamenlijk kontakt gehad met de PTT. Zij hebben ook een brief gestuurd aan de gemeente, waarin ze zeggen dat deze zaak (het eigendom) eerst geregeld moet wor den, voordat de PTT er door mag... Zoals gezegd, mevrouw Poels- Peters bracht deze kwestie aan de orde in de commissie voor openbare werken. En dat was voor het commissielid dhr. Klink aanleiding om even hard van leer te trekken over "de bewoners waar niet mee valt te praten". Hij gebruikte zelfs het woord "chantage", wat weer niet door dhr. Michiels "gepikt" werd. In een brief-op-poten aan het college van b. en w. verzoekt hij, dat in de eerstvolgende commissievergadering de zaak wordt rechtgezet; dat de heer Klink wordt teruggefloten èn dat de heer Klink zal toegeven onjuiste uitspraken gedaan te hebben, zonder voldoende informatie vooraf. INBRAKEN - Tijdens de krokusvakantie heeft een onbekende met geweld toegang verkregen tot een woning aan de Wilhelminastraat. Een ruitje was vernield en daardoor heeft de dader kans gezien binnen te komen. Ontvreemd is een geldkistje met daarin sieraden, enig geld en buitenlandse valuta. Hoe groot het bedrag en de waarde van de sieraden is, kon ons niet worden medegedeeld. - Ook was via het dak toegang verkregen tot een aan de Maashese- weg gelegen metaalbedrijf. Hier is de dader op zoek geweest naar geld, dat niet aanwezig bleek. Wel waren de kantoren doorzocht. Voor zover kon worden nagegaan wordt er niets vermist. - Met geweld heeft iemand toegang verkregen tot een aan de Deputé Peetersstraat in Oirlo gelegen schuur. Ontvreemd werd een zwart/wit TV, een pendule, tinnen bekers en borden. De inbreker had z'n buit in een nabij gelegen dennebos opgesta peld, mogelijk om die later op te halen. Maar de politie vond het gestolene terug. Het is ook mogelijk dat de dader bij zijn werk verrast werd en op de vlucht is geslagen. Volgens de Venrayse Woonlasten Werkgroep heeft de Woningbouw vereniging Noord-Limburg bij een groot aantal woningen teveel huur geïnd. Het gaat hier om de vaste lasten van de G.A.I. (Gemeenschap pelijke Antenne Inrichting), die de Woningbouwvereniging Noord-Lim burg in het huurbedrag heeft verwerkt. Deze vaste lasten zijn, volgens de Werkgroep, in de huren blijven zitten toen de G.A.I. veranderde in Kabel T.V. Venray. Bewoners van de Mackenhof, de Laterije, Veltumse Kleffen, Huben- hof en Brukske I werden, toen de woningen in de beginjaren '70 werden gebouwd, aangesloten op de Ge meenschappelijke Antenne Inrich ting. Als vergoeding werd toen een bedrag van 3,50 opgenomen in de totale huur van de woning. Dit betrof de zg. vaste lasten. Verder betaalden de bewoners een huur van 0,35 per maand voor de ontvangst van de zenders. Met de invoering van de Centrale Antenne Inrichting de K.T.V. Venray heeft een groot aantal bewoners een volledig abonnement genomen. Zij die een half abonnement namen bleven 0,35 Buma-Stemra- rechten betalen. De mensen met een volledig abonnement betalen nu bijna 18,--aan de K.T.V. De vaste lasten, die deze bewoners betaalden voor de G.A.I.zijn echter nooit uit de huursom van de bewoners gehaald. Volgens de Werk groep Woonlasten gaat het hier nu om zo'n 6,-- 7,-- per maand gebaseerd op de ontwikkeling van de huurprijs vanaf 1970. De Werkgroep Woonlasten vraagt in de brief, of de Woningbouwvereniging de huren met terugwerkende kracht wil verlagen. Het zou om circa 1250 woningen gaan. VIJF KOSTUUMS ONTVREEMD Tijdens het opmaken van de ba lans kwam aan het licht dat in het tijdvak van 5 tot 26 januari j.l. uit een kledingzaak in de Grotestraat vijf complete kostuums, ter waarde van enkele duizenden guldens, zijn ont vreemd. Er kon niet worden medege deeld hoe de diefstal heeft plaatsge vonden. DIEFSTAL VLAG Weer moest aangifte worden gedaan van diefstal van een vlag èn vernieling van een vlaggemast. Deze keer was Tuincentrum Thuylshof weer het slachtoffer. KAT VERGIFTIGD Er werd aangifte gedaan van vergiftiging van een kat. Het dier werd dood aangetroffen bij een woning aan de Akelei. ERG DIEP IN HET BEKENDE GLAASJE De politie hield een 42-jarige Venrayse autobestuurder aan, die toch wel erg diep in hei bekende glaasje had "gekeken". Gezien het alcohol-promillage werd hem een rijverbod van 10 uur opgelegd en natuurlijk volgt nog een proces verbaal. "Het is jammer om zo'n uniek gebied onbenut te laten". Zo omschrijft PvdA fraktievoorzitter Bert Kersten een van de redenen, waarom zijn fraktie een notitie heeft gemaakt over het rekreatiepark Vlakwater. Met deze notitie wil de PvdA de besprekingen over dit gebied weer openbreken. In het 15-pagina dikke boekje wordt een inventarisatie van het gebied gegeven, gevolgd door 'n aantal suggesties, die in de toekomst gebruikt kunnen worden bij de inrichting van Vlakwater. Met nadruk wees samensteller Pieter van den Boogaart erop, dat deze notitie geen plan is. Wel kan het als leidraad gebruikt worden door de gemeente, die zich dit voorjaar over het Vlakwatergebied buigt. Afgelopen dinsdag bood Van den Boogaart de notitie, tijdens de commissievergadering van Onderwijs, Cultuur, Sport en Rekreatie, aan wethouder Hoppenreys aan. VLAKWATER Het gebied Vlakwater, ten westen van de stadskern van Venray, wordt omsloten door de Westsingel, Kemp- weg, Hardeweg, Hoopweg en Merse- loseweg. Ongeveer tweederde van de grond is gemeentelijk eigendom. Bij alle uitbreidingsplannen op het gebied van de woningbouw in de loop der jaren is Vlakwater altijd ontzien, zodat het gebied met zijn dichte begroeiing enerzijds en zijn bijzon dere landschappelijke elementen an derzijds het karakter van een stadspark gekregen en behouden heeft. In het verleden waren er o.a. een kampeerterrein, een speeltuin met kleuterbad, vakantiehuisjes en een goed lopend café-restaurant met een midget-golfbaan. Acht vakantiehuis jes zijn nu nog in gebruik. Daarnaast is er een gering aantal partikuliere woningen, vooral aan de oostzijde en in het midden, die het gebruik van het gebied in het verleden nooit in de weg gestaan hebben en ook bij toekomstig-gebruik geen problemen opleveren. Een tiental jaren geleden is het kampeerterrein als zodanig opgeheven, maar erger voor de rekreatieve mogelijkheden was het wegvallen van het café-restaurant, dat door brand verwoest werd en nooit herbouwd is. Daarmee was de "motor" van het geheel verdwenen en sindsdien heeft het gebied nooit meer die waarde gekregen die het op grond van ligging, natuurschoon en reeds aanwezige voorzieningen ver dient. Maar in potentie was en blijft het Vlakwatergebied uniek. PLANNEN De laatste plannen rondom Vlak water dateren uit 1980. Toen wees de gemeente die plannen als financieel onhaalbaar van de hand. Ook werd toen, volgens de PvdA-notitie te weinig uitgegaan van een "grote trekker" die het gebied als geheel kon stimuleren. Omdat nu het rekreatieve toerisme in Noord-Limburg een steeds grotere rol gaat spelen, is de PvdA-fraktie van mening dat de tijd rijp is om het rekreatiepark Vlakwater weer in beeld te brengen. Tijdens de begro tingsbehandeling van 1989 heeft de PvdA zich hier dan ook sterk voor gemaakt. SUGGESTIES In de notitie doet de PvdA een groot aantal suggesties omtrent het Odapark en op het gebied van sport en rekreatie. Ook de kinderboerderij waarvan de plannen in 1986 in de ijskast waren gezet, komt hierbij aan de orde. Deze kinderboerderij zal vooral een educatief karakter moeten krijgen. Als "trekker" voor het rekreatie- gebied staan zo'n tien voorbeelden in de notitie vermeld. Het gaat hier o.a. om diverse hotel-vormen (bejaarden hotel, gehandicaptenhotel, sauna hotel, sporthotel), of een congres centrum, konferentie-oord e.d. Hier aan wordt vooral gedacht aan een niet al te grote onderneming. BASIS Als basis voor eventueel uit te voeren plannen gaat de PvdA uit van partikulier initiatief en partikuliere investeringen. Financiële konsekwen- ties voor de gemeente zullen alleen het Odapark en de kinderboerderij opleveren. Doch hiervoor kunnen diverse subsidies aangeboord worden. Financiële helderheid kan echter pas verkregen worden als er definitieve plannen komen. Het hoofddoel is, aldus de PvdA-fraktie, dat het Venrayse Vlakwatergebied vrij toegankelijk blijft voor alle Venrayse burgers en dat de faciliteiten aan die burgers ten goede komen. Daarbij moet er niet vanuit gegaan worden dat er geen geld voor is en dat er daarorh niets kan. Volgens de PvdA-fraktie moet deze gedachtengang omgedraaid, worden: "Venray groeit enorm in zijn centrumfunktie. Er gaat wel ge ïnvesteerd worden; het Vlakwaterge bied hoort bij die ontwikkeling. Wij maken dus een plan en dan gaan we kijken hoe we het kunnen realise ren", zo staat in het slotwoord van de notitie. Politiecellen zullen wel niet de meest aantrekkelijke verblijfsruimten zijn. De muren maar vooral de celdeuren worden door de gasten vaak gebruikt om daarop "gram en liefde" tot uitdrukking te brengen. Het is voor de volgende gast dan geen prettig gezicht om naar andermans spreuken en teksten te moeten kijken, terwijl men zelf toch eigenlijk ook graag z'n "zegje" zou willen doen. Twee jaar geleden heeft de Venrayse politie, in navolging van b.v. het politiekorps van Deurne, de binnenzijden van de celdeuren laten behandelen met schoolbordverf, zo dat de "gasten" daarop naar hartelust konden kladderen. Voor heen moesten de deuren nogal eens worden overgeverfd. De gasten krijgen bij hun verblijf in 'n Venrayse politiecel niet alleen het gebruikelijke plastic bekertje en een rol toiletpapier, maar ook een doosje met krijtjes, waarmee men de deur c.q. bord kan "bekladden". Als de gast- vertrekt gaat er een natte doek overheen, en de deur is weer gebruiksklaar voor de volgende klant. Voordat een25-jarige klant uit Roermond, op het Venrayse politie bureau aan zijn vierde krijttekening begon, mochten wij daar een foto van maken. Wij vonden z'n "kunst werk" zó mooi, dat wij het graag onder de aandacht van onze lezers willen brengen. De gast uit Roer mond had geen bezwaar tegen publikatie van deze foto, waarop hij ook staat afgebeeld in de deurope ning van z'n cel. De kleurkompositie was echter in werkelijkheid veel fraaier dan op deze zwartwit-foto tot uitdrukking komt. Navraag leerde ons, dat juist door de mogelijkheid tot tekenen en kleuren, de cellen veel schoner blijven, waardoor het kostenaspekt van het schoonmaken aanmerkelijk lager is geworden. Met gerechtvaardigde trots kon dhr. Jan Driessen (CDA) deze week in de commissie voor Cultuur mededelen, dat in het gebied tussen Oirlo en Oostrum een unieke historische vondst is gedaan. Het betreft een nederzetting uit de Ijzertijd, op afgegraven zandheuvels tussen Pauw weg en Stokven. Ook zijn er enkele voorwerpen uit de Bekercultuur gevonden. De Heemkundegroep "Aid Oel- dere", waarvan Jan Driessen mede oprichter is, heeft met behulp van de provinciale archeoloog Henk Stoep- ker en een medewerker van het Rijksbodemonderzoek Nico Rooy- mans, na intensief speurwerk, de restanten bloot gelegd. Het gaat hier om een nederzetting van 3 k 4 woningen waarin zo'n 50 mensen geleefd hebben. i Zowel woensdag als donderdag werd deze unieke archeologische vondst door de Heemkundegroep verder blootgelegd, daarbij profes sioneel bijgestaan door de genoemde 1 provinciale archeoloog en mede werker van het Rijksbodemonder zoek, die op hun beurt vakkundig werden geholpen door enkele studen ten van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Alles werd tot in de finesse geregistreerd en op foto- en filmband vastgelegd. Vanzelfsprekend is de Heem kundegroep "Aid Oeldere" enorm trots met deze vondst en de heer Driessen nodigde dan ook burge meester en commissieleden uit het veldwerk ter plaatse te komen bekijken. Oirlo, dat zich terecht een dorp met historie noemt, heeft met deze vondst een nog grotere betekenis gekregen en schrijft hiermee inder daad historie - tot in de pre-historie toe De Ijzertijd is de prehistorische cul tuurperiode waarin de mensen hun voornaamste wapenen en gereed schappen uit ijzer vervaardigden. Rond 600 voor Christus was het ge bruik van ijzer verspreid van West Eu ropa tot China. De gevonden voor werpen uit de Bekercultuur kunnen wijzen op een nederzetting van nog oudere datum.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9