GROEN HINDERWET HINDERWET Regeling voor zelfstandigen die hun bedrijf wensen te beëindigen Winkelcentrum Veltum staat er gekleurd op Collektekalender februari 1989 MARKTGELD Spreekuur kwijtschelding afvalstoffen heffing Bouwvergunning aangevraagd ZWEMLESSEN HET LICHT OP Het snoeien van bomen Bestaan ze nog? De Berghaag dieren benodigdheden De Berghaag PEEL EN MAAS RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeelcultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Spreekuur Raad van Arbeid Maandag van 10.00 tot 11.30 uur i het raadhuis. Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65+) 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12.00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. In verband met een tekort aan collectanten gaat de eerder gemelde collecte van het Leger Des Heils (20/2 t/m 5/3) niet door. In de plaats hiervan worden op 23 en 24 februari 1989 door de P.T.T. huis-aan-huis brieven met actie acceptgirokaarten bezorgd. Bij Koninklijk besluit van 31 januari 1989, nr. 89 is goedkeuring verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 1988, nr. R 636, tot vaststelling van de "Verordening marktgelden Venray 1989". Vanaf 1 april 1989 is deze verordening van toepassing en be draagt het marktgeld per strekkende meter of een gedeelte daarvan per dag voor elke standplaats 2,05 en 17,65 per strekkende meter of gedeelte daarvan per kalenderkwar taal bij abonnement. Op 1 juli 1987 is de Wet Inkomensvoorziening oudere en ge deeltelijk arbeidsongeschikten gewe zen zelfstandigen in werking getre den. In de wandelgangen wordt deze wet de IOAZ genoemd. De IOAZ is de tegenhanger van een soortgelijke voorziening voor werknemers, de zogenaamde IOAW. Deze wet voor werknemers valt binnen het kader van de stelselherziening sociale zekerheid die per 1 januari 1987 plaatsvond. De IOAZ vervangt de bedrijfsbeëindigingshulp [bbh], een regeleing van het ministerie van economische zaken. Wie vallen onder de IOAZ? Doe van de IOAZ is het bieden van een inkomensvoorziening van gewe zen zelfstandigen. Dat kunnen zijn: 1. zelfstandigen jonger dan 65 jaar die na hun 55e jaar he t bedrijf wensen te beëindigen. 2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen jonger dan 65 jaar die een AAW-uitkering ontvangen, bere kend naar een arbeidsongeschikt heidspercentage van minder dan 80 procent en die hun bedrijf hebben beëindigd in verband met die arbeidsongeschiktheid Voorwaarden Op grand van de wettelijke bepalingen en de daarop gebaseerde besluiten moet de gewezen zelfstan dige die in aanmerking wil komen voor een uitkering, aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet: a. recht hebben op zelfstandigen aftrek, d.w.z. minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in het bedrijf; b. gedurende drie jaar vóór de aanvrage het bedrijf rechtmatig hebben uitgeoefend; c. bij voortzetting van het bedrijf daaruit een inkomen verwerven dat naar verwachting onder 32.300,- per jaar zal blijven; d. de aanvraag indienen vóór be drijfsbeëindiging; e. het bedrijf beëindigen binnen 18 maanden na aanvraag. Voor de 55-plus zelfstandige komen daar nog als extra voorwaarden bij: f. naast de drie jaar direkt vooraf gaande aan de aanvrage moet de 7 jaar daarvóór arbeid in het bedrijf of in loondienst zijn verricht; g. het inkomen in de laatste drie jaar moet gemiddeld onder 32.300,-- liggen. Uitkering De grondslag van de uitkering is gekoppeld aan het netto minimum loon. Afhankelijk van de persoon lijke situatie wordt een individuele grondslag vastgesteld. Deze kan gelijk zijn aan het netto minimum loon maar ook 70 of 90 procent daarvan bedragen. De individuele uitkering is dan het verschil tussen de van toepassing zijnde grondslag en het inkomen dat nog betaald wordt. Zolang het bedrijf nog niet beëindigd is bestaat er geen recht op uitkering. Een vermogen tot 175.000 gulden heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Van het meerdere wordt echter 5 procent per jaar als inkomen aangemerkt en dus volledig op de uitkering gekort. Aanvragen Aanvragen dienen te worden gedaan bij de Gemeente Venray, afd. Sociale Zaken. Hiervoor kunt u van 09.00 tot 12.00 uur terecht op het Raadhuis, Raadhuisstraat 1. De Sociale Dienst is ook telefonisch bereikbaar onder nummer 04780- 23333. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van respectievelijk 8 en 14 februari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning verleend. Zij, die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet A.R.O.B. daar tegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemoti veerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 30 dagen na datum waarop de betreffende vergunning verleend is. In de vergadering van 8 februari 1989. het bouwen van een woning aan de Matterhornlaan 13 te Venray, t.n.v. P.W. Halmans, Adelbertweg 25 Venray; het bouwen van een carport aan Grauwveen 4 te Ysselsteyn, t.n.v. G.M.P.H. Verheijen; het uitbreiden van een loods aan de Lemmenweg 16 te Heide, t.n.v. P.H.J.H. Camps; het bouwen van een woning aan de Athoslaan 18 te Venray, t.n.v. W. de Ruiter, Rieterweg 16 Maashees; het bouwen van 4 vrije sector woningen aan de Lidwinahof 13 tm 16 te Venray, t.n.v. Verhoeven Venray b.v. Dr. Poelsstraat 10 te Venray; het bouwen van een woning met garage aan de Alaertslaan 16 te Ven ray, t.n.v. P. Pop, Roef 1 te Grouw; In de vergadering van 14 februari 1989 het bouwen van een hobbykasje aan Vlasakker 2 te Oostrum t.n.v. H.P.J. Bol; het veranderen van de voorgevel van een woning aan de Rector Nab- benstraat 16 te Leunen, t.n.v. A.W.A.M. van Glabbeek; het uitbreiden van een woning aan de Past. Verheggenstraat 9 te Castenray t.n.v. H.J.G.M. Theeu- wen; het verbouwen van een woning aan de Hoopweg 12 te Venray, t.n.v. R.V.C. Cattoir; Venray, 16 februari 1989. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat door hen op de aanvraag van: - J. Philipsen, Deurneseweg 116 te Ysselsteyn op 8 februari 1989 hinderwetvergunning is verleend on der het stellen van voorwaarden voor het ex artikel 6a uitbreiden/wijzigen van een legkippenhouderij gelegen aan de Deurneseweg 116 te Yssel steyn; - H. Bennenbroek, Paardekopweg 9 te Deurne op 8 februari 1989 hinderwetvergunning is geweigerd voor het uitbreiden/wijzigen van een varkensfokkerij en -mesterij gelegen aan de Veulensewaterweg (ong.) te Veulen. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 17 maart 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kan bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend en degenen die aan kunnen tonen niet (tijdig) in staat te zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouder voor noemd Op maandag 20 februari a.s. zal van 09.00 tot 12.00 uur op kamer 128 van het gemeentehuis spreekuur worden gehouden over kwijtschelding afvalstoffenheffing. Ook telefonisch: 23424. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bou- waanvragen medewerking te verlenen: het aanbouwen van een serre aan Veenmos 10 te Ysselsteyn, t.n.v. J.H. van Lipzig. het bouwen van een garage/berging en carport aan de Wester Thienweg 9 te Oostrum het aanbouwen van een berging/hobbyruimte en stalling aan Bershof 20 te Leunen, t.n.v. P.C.J.M. Jeucken; het bouwen van een garage/hobbyruimte aan de Stations weg 55 te Venray, t.n.v. J.W.M. Arts; het aanbouwen van een berging aan de Kogeldistel 12 te Venray, t.n.v. G.J.M. van Dijck; het bouwen van een carport ga rage aan de Geijsterseweg 25 te Oostrum t.n.v. P. Dorenbosch; het bouwen van een garage aan de Vicarieweg 74 te Leunen, t.n.v. Th.G. Fila, Fagotstraat 55 te Venray. De bouwplannen liggen met ingang van 17 februari 1989 gedurende veer tien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raad huis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedu rende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche M.i.v. 20 februari a.s. start weer een serie zwemlessen voor de opleiding tot het A-diploma. De aanvangsleeftijd is 5 jaar. Deze lessen vinden plaats op maandag/donderdag van 17.30-18.00 uur en op dinsdag/vrijdag van 17.00- 17.30 uur. Belangstellenden kunnen zich van af heden opgeven bij het loket van het zwembad. (ARTIKEL 19 WRO/50,8 woningwet) Burgemester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Orde ning en/of artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet, bouwvergunning te verlenen voor de navolgende bouwplannen: het verbouwen van een opsla gruimte tot verkoopruimte aan Gou den Leeuw-terrein te Venray, t.niv. Praxis, Wildenborch 9 te Diemen. De bouwplannen liggen met ingang van 17 februari 1989 gedurende veer tien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau Bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Venray, 16 februari 1989 De burgemeester van Venray, H.J.M. Defesche. (ARTIKEL 18A VAN DE WET R.O.) Burgemester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 18a van de wet op de Ruimtelijke Or dening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van de navolgende bouw plannen: het bouwen van een tuinhuisje aan de Serenadestraat 8 te Venray, t.n.v. J. Wientjes. De bouwplannen liggen met ingang van 17 februari 1989 gedurende veer tien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen even tuele bezwaren schriftelijk bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 16 februari 1989 De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche KENNISGEVING BEKENDMAKING AANVRAAG Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dat bij hen een aanvraag is ingediend voor een hinderwetvergunning van: - M. Janssen, De Hoef 3 te Leunen voor het oprichten en in werking hebben van een tuinbouwbedrijf, waar elektromotren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan De Hoef 3 te Leunen; - Maatschap Philipsen, Roland 2 te Castenray voor het uitbreiden en wijzigen van een varkensmesterij en -fokkerij, gelegen aan Roland 2 te Castenray; - Jan Linders BV, Industrieterrein 15 te Bergen voor het uitbreiden en wijzigen van een supermarkt, waar elektromotoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Stationsweg 39 te Venray; - Maatschap Loonen, Volen 5 te Heide voor het uitbreiden en wijzigen van een rundveebedrijf, gelegen aan Volen 5 te Heide. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 17 maart 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van degene die een be zwaarschrift indient niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt verzocht (afdeling openbare orde, veiligheid en milieuzaken, toestel 247), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum bezwaren ook mondeling worden gemaakt, waarbij over de aanvraag kan worden gesproken met de gemeente, de aanvrager en eventuele overige aan wezigen. Alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag en degenen, die kunnen aantonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen tijdens de verdere procedure bezwaar maken tegen de ontwerp-beschikking en/of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Burgemeester en wethouders voor noemd, Mr. H.J.M. Defesche, burgemeester Drs. A. de Bever, secretaris Het winkelcentrum Veltum heeft de laatste weken een ware metamor fose ondergaan. Op de eerste plaats hebben schilders het centrum grondig onderhanden genomen, waardoor het centrum er letterlijk gekleurd is komen op te staan. Het struikgewas aan de voorzijde is gesnoeid en waar nodig vervangen door nieuw groen. De tegelpaden door het centrum zijn schoongestraald en de graffitti van de muren verwijderd. En of dat allemaal nog niet genoeg was, heeft de eigenaar ook nog de daken een opknapbeurt gegeven. Voor het eerst in de ruim vijftien jarige geschiedenis van het Veltumse Winkelcentrum zijn nu alle winkel panden in gebruik. In het pand waarin de drogisterij was, heeft zich thans een Turkse levensmiddelenwinkel gevestigd. Na het vertrek van "Super 10" is, de supermarkt "C1000" in Veltum gekomen. Slager Bart Oomens, die zich altijd heeft beijverd om het winkelcentrum Veltum eens goed van de grond te krijgen, is nu een min of meer tevreden mens. Zijn initiatief om het centrum een goede opknapbeurt te geven, heeft succes gehad. Ook hoeft hij zich niet meer te ergeren aan de leegstand van winkels in het centrum. Intussen heeft hij met de winkeliers Nu het einde van de 'winter' in zicht begint te komen gaan de eigenaren van (agrarische) grond hun perceel weer in gereedheid brengen voor het komende teeltseizoen. Als er op of langs deze grond houtop standen, en met name bomen, staan, dan worden deze vaak gesnoeid om de schaduw van het bladerdek in de zomer te beperken. Dit snoeien gebeurt niet altijd op een juiste wijze, terwijl e.e.a. met dezelfde moeite en hetzelfde resultaat goed uitgevoerd kan worden. Vaak wordt de tak op 10 of 20 cm vanaf de stam van boven af ingezaagd. Als gevolg hiervan scheurt de tak dan op een gegeven moment door zijn eigen gewicht af. Hierbij splijt vaak de resterende 'stomp' horizontaal tot aan de hoofdstam in en wordt de bast tot een stuk op de stam meegenomen. Dit kan een stamwond van soms wel 70-80 cm tot gevolg hebben. Dat een dergelijke wond een invalspoort is voor ziektekiemen en inrotting tot gevolg heeft zal duidelijk zijn. Bovendien zal de boom niet in staat zijn om de achtergebleven 'stomp' te overgroeien. Na jaren is het inrot- tingsproces zover gevorderd dat op die plaats een zwakke plek in de stam ontstaan is. Hiervoor is het gevaar voor breuk, maar zeker ook voor een dodelijke schimmelinfektie, groot geworden. Gevolg: de boom is reddeloos verloren. De uitvoering van een dergelijke snoeiwijze wordt in het kader van de kapverordening gezien als 'het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben. Het is uiteraard toegestaan om onderhoudswerkzaamheden te ver richten. Tegen het opkronen is geen bezwaar om bijvoorbeeld de doorrij- hoogte voor machines of verkeer vrij te houden. De beste manier om te werk te gaan is als volgt. Zaag eerst, op ongeveer een meter afstand van de stam, de tak aan de onderzijde in, tot ca. éénvierde van de stamdikte. Zaag daarna, ongeveer 5 cm verder van de stam af, de tak vanaf de bovenzijde door. Op deze wijze zal de tak niet gemakkelijk in de richting van de stam inscheuren, en zal de bast niet meegetrokken worden. Omdat het gewicht van de tak weggenomen is, is het daarna gemakkelijk om de 'stomp' van ca. één meter lengte langs de stam af te zagen. Ook hierbij is het verstandig om eerst de onderzijde even in te zagen, zodat de bast niet meegetrok ken wordt. Zaag op die plek, waar de stam overgaat naar de tak, omdat dan de wond het kleinste is. Aan de onderzijde zal men dus iets verder van de stam af eindigen als men aan de bovenzijde van de tak begonnen is. Op de tekening is de juiste plek voor het afzagen aangegeven (lijn A-B). Zorg er in elk geval voor dat de wond een gladde oppervlakte heeft, dan overgroeit hij snel. CH Chr 121 Isat 580 „M NA Th. v. I Ooi OR Bel op deze wijze wordt de tak afgezaagd. afspraken gemaakt over het schoon houden van het centrum. Zij hopen, dat ook anderen zullen meewerken om het winkelcentrum schoon te houden. Vijf winkelcentrumwinkeliers: Sla gerij Bart Oomens, Bakkerij Jan Vass, Stomerij Veltum, de Turkse levensmiddelenwinkel en Toon Poels van Tuincentrum "Tuylshof" hebben bij gelegenheid van het gereedkomen van de renovatie van het winkelcen trum een aktie gestart met als hoofdprijs een CD-speler. Iedere klant mag, ongeacht voor welk bedrag hij heeft besteed, een bonnetje trekken. De aktie duurt tot 1 maart. BIJTENDE HOND Zondagmiddag liep een Venrayse jongedame met haar hond te wandelen langs de Gooperbaan in het rekreatiegebied Vlakwater. De hond was er kennelijk niet van gediend, dat een passerende 39-jarige trimmer in de buurt van de jongedame kwam. De hond beet de trimmer in het linker onderbeen en -bil. De beten waren niet ernstig, maar hij moest wel een tetanusspuit incasseren. De schade zal door de eigenaar van de hond met de trimmer worden geregeld. echte dierenliefhebbers die nog nooit bij zijn geweest. Wij bieden U met vakkundig advies kwaliteits aan tegen een scherpe prijs. grote keuze geen parkeerproblemen Vennenweg 5 Oostrum direct achter Frans Maas Tel. 04780-82512 WEER RUIT KAPOT Ook maandagmorgen moest er weer aangifte worden gedaan van vernieling van een ruit aan de basisschool "Den Bongerd" aan de Eikenlaan. Vermoedelijk is de ruit gesneuveld door een kogeltje uit een, luchtdrukgeweer. INBRAAK IN BEDRIJFSLOODS Door forcering van een deur was toegang verkregen tot bedrijfsloods aan de Scheiweg. Ontvreemd werden een lasapparaat en een radio. Dat alles ter waarde van 1.000,-. OFFERBLOK GESTOLEN Met geweld was toegang verkregen tot de kapel van het St. Elisabeth- ziekenhuis. Uit de kapel werd de offerblok ontvreemd. Die werd elders opengebroken teruggevonden. Moge lijk kan daarin een bedrag van 40,-- hebben gezeten. BROMFIETSTER REMDE TE HARD Een 17-jarige Venrayse bromfiets ster moest op het fietspad langs de Leunseweg, ter hoogte van de afslag met de Deurneseweg, afremmen. Zij trok te hard aan de voorrem waardoor deze blokkeerde. Ze kwam ten val en moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis worden vervoerd. Later kon ze naar huis worden overgebracht.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14