Toewijzing zendtijd aan de Lokale Omroep Venray AGENDA Grote vangst van verdovende middelen Sponsorloop Marianum groot succes Officier van Justitie mee op surveillance Hartstichting kreeg donatie van 10.000,- van Rank Xerox Alkohol- VVV VENRAY OPENBARE BIBLIOTHEEK SPORTHAL DE WETTELING PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 3 Na wekenlange voorbereiding en met inzet van eigen politiemensen is het jl. zondagmiddag zo ver geko men, dat de politie kon toeslaan in een drugsaffaire welke zich in Venray afspeelde. Eind november ontdekte de politie dat er in Venray verdovende middelen werden verhandeld. Zonder dat daarvoor hulp van buitenaf werd verkregen, zette de politie een vijftal leden van de geüniformeerde dienst als versterking bij de recherche in. Zondagmiddag zag een politie patrouille in Venray-centrum een personenauto rijden, waarvan men vermoedde dat die verdovende mid delen vervoerde. Door deze patrouille werd een achtervolging ingezet, waarbij men onmiddellijk assistentie kreeg van collega's. De autobestuurder had de achter volging bemerkt en wilde zich aan een controle onttrekken. Op de Oost singel zag hij kans om een pakketje weg te gooien. Dat pakketje werd later in de wegberm teruggevonden. Op de Smak terveldweg gelukte het de politie de auto klem te rijden en de bestuurder, een 23-jarige Venrayer aan te houden. De politie gaat er vanuit dat die bestuurder als koerier werkte. Bij de test bleek het teruggevonden pakketje ruim één halve kilo cocaïne te bevatten, met een handelswaarde van 75.000,--. Als vervolg op die aanhouding, werden in de loop van zondagavond en zondagnacht drie andere Venray- ers aangehouden, resp. 44, 37 en 33 jaar oud. In de woning van de vier verdachten én in een woning te Bergen werden huiszoekingen ver richt, in aanwezigheid van de Roermondse Rechter Commissaris Mr. Van Doorn en de Officier van Justitie Mr. mevr. Bijl. Bij twee van deze verdachten werd in hun woning nog een kleine hoeveelheid cocaïne en de daarbij behorende attributen aangetroffen. Ook werd een halve kilo "ander spul" gevonden waarvan nog moet worden vastgesteld wat het eigenlijk is. Indien dat ook cocaïne zou zijn, is de handelswaarde natuurlijk nog veel groter. Bij een der huiszoekingen werd een flobert (kogelgeweer) gevonden, ter wijl ook werd vastgesteld dat aan de gasmeter was geknoeid, vermoedelijk om meer gas af te nemen dan dat er betaald zou moeten worden. In een andere woning werden 9 pantalons en 3 rokken gevonden, welke nog van een prijskaartje waren voorzien. Reeds nu is komen vast te staan dat die kleding van diefstal afkomstig is. Bij de huiszoeking van een andere verdachte werd een 50-tal beschermde vogels aangetroffen: barmsijsjes en goudvinken. De vier verdachten zijn ingesloten en zullen worden voorgeleid aan de Officier van Justitie te Roermond. Zowel de Rechter Commissaris als de Officier van Justitie waren zeer te spreken over de inzet van de Venrayse politie en de hardnekkig heid waarmee ze deze zaak tot een voorlopig einde hebben gebracht. Het onderzoek is namelijk nog niet afgesloten en het is niet uitgesloten dat nog meerdere arrestaties zullen volgen. Tijdens een persconferentie, maan dagmiddag, sprak ook de korpschef, Commissaris G. den Teuling, zijn grote waardering uit over de inzet en het bereikte resultaat, waarmee werd aangetoond dat ook een klein korps grote successen kan boeken. Het is de grootste vangst welke de Venrayse politie ooit heeft gedaan bij de drugsbestrijding. Eind vorig jaar hebben leerlingen en personeel van de scholengemeen schap Marianum te Venray hun beste beentje voorgezet. Met medewerking van de plaatselijke atletiekvereniging werd op het gemeentelijk sportcom plex "de Wieën" een sponsorloop gehouden ten behoeve van de STICHTING "HET ZIEKE KIND IN BEWEGING". Na deze goed verlopen aktiviteit haalden de lopers, leerlingen en personeel, de door sponsors geboden bedragen op. De totale opbrengst bedroeg 10.280,40. Zeker niet slecht voor een vrijdagmiddag. Aan Marcel Voermans van de brugklas viel de eer te beurt om de cheque aan directeur J. van Casteren van scholengemeenschap 'Marianum' te mogen overhandigen. Marcel is erin geslaagd om maar liefst 362,90, het hoogste bedrag, in zijn eentje bij elkaar te lopen. Dhr. Van Casteren zegde toe de cheque direct te zullen overmaken aan de stichting "HET ZIEKE KIND IN BEWEGING". Rest ons om alle sponsors te bedanken voor de vaak royale bijdragen, die men geleverd heeft. Scholengemeenschap "Marianum" Venray kan terugzien op een zeer geslaagde sponsormanifestatie ten behoeve van het zieke kind. Mr. mevr. V.d. Bijl, Officier van Justitie in Roermond, had de wens te kennen gegeven, eens in de "keuken" van de Venrayse politie te komen kijken, door met de serveillance mee te gaan. Zij wilde speciaal die plaatsen in het Venrayse bezoeken, waar ze mogelijk mee te maken zou krijgen, het uitgaansleven; maar dat niet alleen, ook ervaren hoe de Venrayse politie werkt. Vrijdagavond was het zover, dat mevr. V.d. Bijl zich meldde bij de wachtcommandant. Omdat de Ven rayse politie is uitgerust met de modernste apparatuur bij de bestrij ding van het alcoholgebruik, was tijdens de serveillance ook een alcoholcontrole ingelast. Op de rondweg van het Brukske kon mevr. V.d. Bijl zo'n controle meemaken. Daarbij bleek dat de gecontroleerde chauffeurs niet over de bekende "streep" gingen en steeds de gevraagde medewerking aan de ademtest verleenden. Mevr. V.d. Bijl kreeg bij de totale surveillance echt wel een indruk hoek de Venrayse politie werkt en welke knelpunten er zijn. Ook kon zijn constateren dat het gebied van de Venrayse politie enorm groot is, wat een extra zorg kan zijn bij het verlenen van bijstand. Bij de foto: Rechts staat de nieuwe Officier van Justitie mevr. V.d. Bijl. Zij kijkt toe, hoe een bestuurster de blaastest ondergaat. De foto is met toestemming van zowel de Officier als de bestuurster genomen. Tijdens een bijeenkomst in het direktiekantoor van Rank Xerox in Venray, in tegenwoordigheid van de algemeen direkteur de heer Sonne- born, en de heren Noordijk en Engels van de OR, verduidelijkte de heer Clevis waarom Rank Xerox aan de Nederlandse Hartstichting een dona tie wilde geven van 10.000,--. Uit die toespraak citeren wij het vol gende: Rank Xerox Venray is de grootste werkgever in deze regio en heeft daarom ook een grote maatschappe lijke verantwoordelijkheid. Deze do natie is niet afhankelijk van enig bedrijfsresultaat, maar omdat de maatschappelij ke verantwoordelij k- heid een onderdeel is van het ondernemersbeleid van Rank Xerox en de gezondheid van de mens het hoogste goed is in een bedrijf, is het voor het management de taak om voorwaarden te scheppen die zulks mogelijk maken. Rank Xerox doet dit al door een eigen geneeskundige diepst, met speciale taken voor harf- en vaat- onderzoek, met een trimcentrum, met een roken en niet-roken beleid. Verder nog reanimatiecursussen, bloeddruk pasjes etc. In het bedrijf zijn 60 EHBO-ers aanwezig. Omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de hartstichting is opgericht, wil. Rank Xerox Venray graag een éerste aanzet geven om óók in het jubileumjaar het noodzakelijk werk van de Hartstichting mogelijk te maken. Provinciaal bestuurslid de heer Het Commissariaat voor de Media heeft aan het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Venray bij brief van 26 januari zendtijd toegewezen voor lokale radio-omroep via de ether. Tevens werd toestemming verleend voor het verzorgen van een lokaal omroep-programma door middel van een draadomroepinrichting (het kabelnet van de C.A.I.). Bij de vergunning is bepaald, dat de toegewezen zendtijd gebruikt dient te worden voor een programma, dat in het bijzonder betrekking heeft op en bestemd is voor de gemeente Venray. Het toewijzen van de zendtijd betekent niet, dat nu direct kan worden begonnen met uitzendingen van de Lokale Omroep Venray. In eerste instantie zal de Stichting - voordat daadwerkelijk met uitzenden kan worden gestart - een machtiging ingevolge de Telegraaf- en Telefoon- wet moeten aanvragen. Daarnaast zal in Venray een programmaraad moe ten worden ingesteld, die er op zal moeten toezien, dat de Mediawet wordt nageleefd. De verleende vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Een jaar voorbereiding Het initiatief om te komen tot lokale omroep in Venray is destijds genomen door drie raadsleden, de heren L. Janssen, A. Jansen en A. Broeksteeg. Door hen is een werk groep, onder voorzitterschap van de heer Broeksteeg, in het leven geroepen, die het voorbereidende werk heeft verzet, zoals het opstellen van een draaiboek/schema voor lokale radio- en t.v.-uitzendingen en het verzorgen van een Kabelkrant. Overigens had het weekblad Peel en Maas al jaren geleden toestemming tot het verzorgen van een kabelkrant, doch men heeft met de uitvoering gewacht totdat de lokale omroep Venray een feit was. De werkgroep heeft zich door middel van werkbezoeken aan gemeenten waar reeds met lokale omroep werd gewerkt grondig voorbereid. Boven dien was het belangrijk de kosten van een en ander op papier te krijgen. Om lid te kunnen worden van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) diende een notariële acte aanwezig te zijn. Hiervoor was een representativiteits- verklaring van de gemeenteraad vereist. Na het verlenen van deze verklaring kon de officiële aanvraag bij het Commissariaat van de Media (opgericht na het in werking treden van de Mediawet) worden ingediend. Representatief In deze representativiteitsverklaring moesten alle stromingen binnen de gemeente Venray zich uitspreken, dat zij uiteindelijk medezeggenschap wil den hebben in de op te richten programmaraad. Van de vijftig aangeschreven verenigingen hebben dertig positief gereageerd. Op korte termijn zullen de diverse stromingen worden opgeroepen om te komen tot invulling van de pro grammaraad, die inhoud zal moeten geven aan het programma, maar bovendien namens het Commissariaat voor de Media toezicht houdt op het naleven van de bepalingen van de Mediawet. Gezien de niet eenvoudige bepalingen van deze wet zal de taak van de programmaraad niet gemak kelijk zijn. In de praktijk De zendtijdtoewijzing houdt in, dat de Lokale Omroep Venray (L.O.V.) zowel radio- uitzendingen via de ether (zendmachtiging) als via de kabel (C.A.I.) mag verzorgen. Tevens mogen t.v.-beelden via de kabel in de huiskamer worden gebracht. Onder zocht moet nog worden, wat voor Venray het meest interessant is: radio-omroep via de ether of via de kabel. Omdat de werkgroep indertijd heeft gekozen voor de stap-voor- stap-methode, ligt het voor de hand, dat de L.O.V. eerst met de radio-uitzendingen van start gaat. Over het verzorgen van de kabel krant, waarvoor Peel en Maas de licentie heeft, zijn al enkele gesprek ken gevoerd met de K.T.V. Drehmans uit Roermond, mocht namens de Nederlandse Hartstichting de cheque van lOiOOO,-- in ontvangst nemen. Hij benadrukte nog eens het doel én de noodzaak van de Nederlandse hartstichting. Direkt daarna gaf hij de cheque weer terug, met het verzoek, het bedrag aan de landelijke stichting te willen overmaken, omdat hij met vakantie ging.... Wij vonden hel jammer dat geen representant van de afdeling Venray van de Nederlandse Hartstichting aanwezig was, want het gebeurt niet iedere dag dat binnen deze Venrayse afdeling een zo hoog bedrag wordt aangeboden! DE VERLOREN ZOON Venrays politie heeft met de ouders van de 8-jarige Nordine uit Well, enkele uren in het centrum van Venray naar hem gezocht. De jongen, die met de ouders aan het winkelen was, was plotseling verdwenen. Achteraf bleek "het manneke" heel zelfstandig te kunnen zijn, want toen hij zijn ouders niet kon vinden, ging hij te voet richting Well. Op de Wanssumseweg kreeg hij een lift van een onbekende maar vriendelijke autobestuurder, die met het lot van de knaap begaan was. Hij bracht hem thuis in Well, niet vermoedende dat de ouders reeds de politie hadden ingeschakeld. Die zagen tot hun grote vreugde dat hun zoon al in de ouderlijke woning terug was, toen ze daar drie uur na de verdwijning van hun zoon onverrichter zake thuis kwamen. Weet u dat de VVV in Venray ook een theaterbespreekburo is???? Dat wil zeggen dat de VVV voor u alle evenementen in Nederland kan bespreken. Van popconcert tot b.v. te Taptoe in Breda. Tot voor kort waren wij uitgesloten om de evenementen die plaatsvonden in AHOY te Rotterdam voor u te reserveren. Vanaf heden is dit wel weer mogelijk!!! Wij kunnen dus ook evenementen die plaatsinden in de AHOY*» hal in Rotterdam voor u reserveren. U hoeft hiervoor dus niet meer naar Venlo of Helmond toe. Om u een indruk te geven van de evenementen die in februari en maart a.s. plaatsvinden volgt hier een lijst met de data. Februari: 10 "Haris Alexlou", MC Vreden- burg, aanvang 20.15 uur. 11 "Kitaro", RAI Amsterdam, aanvang 20.15 uur. 16 "Scorpions", AHOY Rotter dam, aanvang 20.00 uur. 16, 17, 18, 19, 20, 25 en 26 "Dubliners", resp. Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Eindhoven, Amsterdam, Sas van Gent en Den Burg (Texel). 21, 22, 26 en 26 "Randy Newman", resp. Groningen, Sittard en Nijmegen. 23 "Rick Astley", AHOY Rotter dam. 25 "BZN", Maaspoort Den Bosch, aanvang 20.15 uur. Maart: 2 "Kool the Gang", AHOY Rotterdam, aanvang 20.00 uur. 3 "Al Jaareau", AHOY Rotter dam, aanvang 20.00 uur. 11 "Sapho Band", MC Vreden- burg Utrecht, aanvang 20.15 uur. PECH VOGEL LIJN AUTOJcWcBEDRIJF GEBR, TIMMERMANS HORST Beste mensen: als U onver hoopt schade heeft aan uw auto dan geldt: schade herstellen? Timmermans bellen want TIMMERMANS HORST MAAKT FOUTE BOEL GOED! twee tips: 1. inbraak preventie Vraag eens vrijblijvend naar de prijzen van onze diverse vreemde-vogel-afschrik- methodieken. niet zo heel goedkoop, maar wel ellende- voorkomend! En wilt U 'n eenvoudige manier voor het tegengaan van diefstal (of 't terugkrij gen) van uw auto? Graveer dan in alle ruiten uw... autonummer. Een doe het zelf pakket voor f39,50. Ja, U kunt het héél gemakkelijk zelf. 2. Géén lak hebben aan... lak. Lucht en wegen bevatten ver schillende lak-aantastende elementen. En al is er mini male gladheidsbestrijding, sporen zijn er toch tot in alle kieren en naadjes. Geef déarom uw auto een goede lak-boen beurt. Wij hebben alle fosfaatvrije middelen voor U Zegt het voort. Zegt het voort. Ter gelegenheid van de Landelijke Bibliotheekdag op 22 april organise ren de openbare bibliotheken een landelijke kijkdooswedstrijd. De kijkdozen moeten een indruk geven van het gevoel dat u had bij het lezen van een boek, verhaal, gedicht, het luisteren of kijken naar een toneelstuk, muziek of film. De voorstelling in de kijkdoos mag realistisch of abstract zijn, bewegen, geluid maken. U bent vrij in de manier waarop u de kijkdoos inricht. Voorwaarde is dat de titel waarop de kijkdoos is gebaseerd aanwezig is in de collectie van de bibliotheek. lederen van 16 jaar en ouder, amateur of beroepskunstenaar, kan meedoen aan deze wedstrijd. Het formaat van de kijkdoos moet minimaal 20x30x10 cm en maximaal 40x40x40 cm zijn, inclusief eventuele verpakking. Het kijkgat aan de voorkant dien minimaal 4x9 cm te zijn. De doos moet tegen een stootje kunnen. De bovenkant van de doos moet beschermd zijn met een losse deksel. Op de deksel en op de zijkant van de doos moet een wedstrijd-etiket geplakt zijn, waarop staan: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, de bibliotheek waar u uw kijkdoos inlevert en de titel. De kijkdozen moeten tussen 10 en 28 maart worden ingeleverd bij de bibliotheek Venray. Deze selecteert de drie mooiste dozen voor deelname aan de landelijke wedstrijd. Een deskundige landelijke jury zoekt uit alle inzendingen de vijftig mooiste kijkdozen uit en looft prijzen uit: een hoofdprijs van 5.000,-- en vijf prijzen van elk 1. Zin om mee te doen? In de bibliotheek, Merseloseweg 13 Venray ligt een folder voor u klaar met meer informatie. Openingstijden: maandag 10.00-12.00 14.00-18.00 dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 vrijdag 14.00-21.00 zaterdag 10.00-13.00 Donderdag: Atletiekclub 16.30-17.30 Manual 17.30-21.00 Rooyse VK 20.00-23.30 Vrijdag: Rank Xerox 16.30-17.30 Jumpers 17.30-19.30 K.N.V.B. 19.30-23.30 Zaterdag: Korfbal 11.00-13.00 Maandag: Manual 16.30-20.30 Woensdag; De Schuivers 16.30-22.30 GESLAAGD Aan de T.U. te Eindhoven slaagde Peter Paul Koonings uit Ysselsteyn als ir. wiskunde-informatica. VOETGANGSTER AANGEREDEN Een 82-jarige Venrayse voetgang ster stak plotseling de kruising van de Paterslaan-Langeweg-Langstraat over, zonder voldoende op het verkeer te letten. Een Venrayse autobestuurder kon de bejaarde dame niet meer ontwijken. Bij de botsing liep de dame een gebroken sleutel been en andere verwondingen op. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. INBRAAK IN AUTO Een nabij de Rabobank in Leunen geparkeerde personenauto van een inwoner uit Maasbree is met geweld opengebroken. Op ruwe wijze werd een daarin aanwezige booster ont vreemd. Vorige week donderdag presenteerde ,,Jolisa Bruidsmode" uit Oost rum, in de schouwburg te Venray, een exclusieve bruidsmodeshow. Jolisa is de enige speciaalzaak in bruidsmode bin nen onze gemeente. Men kon dan ook van een zeer geïnteresseerd publiek spreken, dat de exclusieve bruidsmode - zowel voor bruid als bruidegom - kwam bekijken. Met de benodigde accessoires en ex clusieve kinderkleding scoort Jolisa hoge ogen op dit terrein van de mode. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: Zaterdag 4 en zondag 5 februari T. LANKVELD Stationsweg 106, tel. 83558 Maandag 6 februari H. SCHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81465 Dinsdag 7 februari W. BLOEMEN Stationsweg 15, tel. 81465 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer. F. Schrneei/, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: Zaterdag 4 februari G. VAN LOON Patersstraal 60, tel. 88800 Zondag 5 februari P. CORVER Kennedyplein 8, tel. 81393 Maandag 6 februari I). VERCAUTEREN Merseloseweg 33, tel. 82200 Dinsdag 7 februari DR. COENEN Patersstraat 60. tel. 88800 Zaterdag 4. zondag 5 en maandag 6 februari DR. VAN DONGEN Past. Jeukenstraat 6 America Tel. 04764-1707 Dinsdag 7 februari I)R. KEIJZER van Beurdenweg 10 vsselsteyn Tel. 04785-1777 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur deze regeling geldt ook met carnaval ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Paterslaan 2, tel. 80140 St. Oda en De Burggraaf zijn maandag en dinsdag gesloten Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13 00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikjc) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VEN RAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: Zaterdag 4 en zondag 5 februari O. VERHAEGEN, tel. 82281 Maandag (Ten dinsdag 7 februari H. PETERS, tel. 83478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN^ DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. dc Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak R.C GOEDEGEBUURE Stationsweg 8, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kroner en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak W. LOONEN Mgr. Hansenstr. 42 Oostrum tel 82690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers. Mevr. van der Reis, Mevr Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. RAAYMAKERS Horst. tel. 04709-6538 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De vveekdienst van de praktijk van Mevr. van der Reis en Mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Kuluutsheuvel 16 Overloon Telefoon 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray. Mecrlo en Wanssuim is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door dc wijkverpleegkundigen alsmede het doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag l.m. vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit- leenartikclen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug Ie bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweerl" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30-12.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woens dag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Weslsingel 5, Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3