ma bel e Rioolrecht voorlopig voor een jaar 5 op op Laatste kans! opruiming tot 50% Villeroy&BocH center yj P WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Hardleerse vervuiler Compromis tussen raadsfracties: s 2 O n 31 2 2 o 2 2 2 2 O 2 o STOMERIJ „velfcunrf raedts stoffenboetiek KADO! Carnavals aanbieding HALVE PRIJS VERSLEIJEN OIRLO een behandeling gratis TRUDY BONGAKT5 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 Nr. 5 HONDERDENTIEN DE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 32727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 13.00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN OE REGIO f 18 00 ma belle ledermode winterkollektie lederen kleding 3 03 karin byous - ceintuurs - damestassen o* II AlodLe schoolstraat 24, 5801 bp venray, tel. 04780-83500 ma belle ledermode De politie heeft weer proces verbaal opgemaakt tegen een kippen houder aan de Rouwkuilenweg. Die man blijkt nog niets geleerd te hebben van eerdere boetes, welke hem door de Rechtbank waren opgelegd. Om hinderwetsvergunningen aan te vragen, gaf hij geen gevolg. Het overtollige mest liet hij maar gewoon via een bermsloot weglopen. Ook nu constateerde de politie weer, dat mest via de bermsloot was afgevoerd en dat het milieu door die overtollige mestafvoer ernstig werd vervuild. Zoals wij reeds uit de commissie vergaderingen berichtten, was er tussen de verschillende raadsfracties nogal enig verschil van mening over de vraag wie de rioolrechten gaat betalen. Dat er rioolrecht geheven moet worden, stond bij iedereen vast. Alleen was men het er niet over eens, of de huurder/bewoner van een pand het rioolrecht moet betalen; óf dat zulks de eigenaar moet doen; óf dat beiden hun centjes moeten dokken. Het CDA was met de VVD eerder duidelijk van mening dat de gebrui ker (bewoner) voor het rioolrecht moet opdraaien. De PvdA daaren tegen vond dat men eenzelfde verdeelsleutel diende te handhaven als bij de onroerendgoedbelasting (12:15). In de praktijk zou dat betekenen dat 1/3 door de bewoners wordt betaald en 2/3 door de eigenaar. Is de eigenaar tevens bewoner dan zijn de totale heffingen voor zijn rekening. De stemmen waren dus duidelijk verdeeld. Daarbij deed zich nog het geval EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA DC IL O Ui DC u. O 2 UI cc u. O UI cc IL O s UI cc u. O E Ui cc IL O E ui cc IL O e UI DC IL O e ui cc IL O S Ui m m 2 o -n 39 P m O -n 39 m Tl 39 m O Tl 39 m O Tl 39 m o Tl 39 m Tl 39 m Tl 39 EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA EMOFRA voor, dat wethouder Van Oers wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, en juist zijn stem kon beslissend zijn. Nu hij er niet bij kon zijn, was het best mogelijk dat de stemmen zouden staken. Met andere woorden: het zou best kunnen dat het rioolrecht bij gebrek aan een meerderheid niet afgekondigd kon worden. En dat betekepde dan weer minstens een maand verlies aan inkomsten voor de gemeente. Het gaat hier per slot van rekening over 1.240.000,— zodat elke maand feitelijk 100.000,— aan rioolrecht moet opleveren.... Het CDA was zich van deze impasse bewust en had in een vooroverleg met de Partij van de Arbeid en de VVD een compromis kunnen bewerkstelligen. "Het zou te zot zijn, als zo'n indringende heffing niet gedragen wordt door een brede stroom van de gemeenteraad", aldus dhr. Truijen. Dat compromis betekent dat alle partijen "water in de wijn" hebben gedaan. Het CDA en de VVD zien af van alleen-betalen door de bewoners en de PvdA gaat er mee accoord dat de gebruiker meer betaalt dan de eigenaar. In cijfers uitgedrukt: 1/3 deel van het rioolrecht betalen de eigenaren; 2/3 moet uit de porte monnee van de bewoners (huurders) komen. Het compromis strekt zich ook uit over het tarief dat zal worden geheven. In eerste instantie zouden de eigenaren een vast bedrag van 63,80 gaan betalen. Dat wordt nu 38,40. Verder betaalt de gebruiker voor een waterafvoer tot 100 m3 28,80 en voor een waterafvoer tot 400 m3 57,60. Bij hogere afvoer ook hogere rioolrechten. Maar, onder deze twee genoemde bedragen vallen praktisch alle huishoudingen. In een eerste voorstel was bij de tariefstelling eigenlijk geen rekening gehouden met heel kleine gezinnen of alleenstaanden die beneden een waterafvoer van 100 m3 blijven. Daar is nu wel degelijk rekening mee gehouden. En tenslotte was men het ook met elkaar eens geworden, dat het rioolrecht voorlopig alleen voor dit jaar zal gelden. In de komende maanden en bij de vaststelling van de begroting voor 1990, zal men uitgebreid onderzoeken of de tekor ten van het grondbedrijf (waarvoor het rioolrecht wordt ingesteld) niet op een andere manier gecompenseerd kunnen worden. De heer Den Brok (SV) erkende de noodzaak om een belasting te heffen teneinde het grondbedrijf weer gezond te maken. Het lag in de lijn der verwachtingen, aldus Den Brok, dat daarbij eenzelfde verdeling GEWAPENDE TREINREIZIGERS In de laatste trein, welke zaterdag avond vanuit Nijmegen in de richting Venlo vertrok, werd een tweetal mannen gesignaleerd waarvan er zeker één voorzien zou zijn van een vuurwapen. In Boxmeer was het tweetal nog in de trein aanwezig. De Venrayse politie werd telefonisch verzocht het tweetal aan te houden. Bij het onderzoek in die trein werd duidelijk dat de mannen niet meer aanwezig waren. Ze zijn vermoedelijk in Vierlingsbeek uitgestapt. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON gehanteerd wordt als bij de onroe rendgoedbelasting. ,Nu met name de PvdA dat standpunt verlaten heeft, hield spreker er maar een wrange smaak in de mond aan over. Ondanks zijn respect voor het bereikte compromis, vroeg hij zich af, hoe de mensen nu zó'n politiek moeten begrijpen De heer Kersten die het compromis iets heel gebruikelijks noemde, wat dagelijks voorkomt, meende zijn hart nog eens te moeten luchten over raads- en commissieleden die verkon digen dat rioolrecht helemaal niet nodig is en dat het benodigde geld wel op een andere manier te verkrijgen is "Leugenaars zijn dat.." Ook maakte hij nog eens duidelijk dat Venray echt niet bovenaan staat op het gebied van gemeentelijke belastingen, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Volgens Kersten blijft Venray toch nog altijd zo'n 60,— beneden elke buurtgemeente en zelfs onder het provinciaal en landelijk gemiddelde. De heer Truijen stelde er prijs op, nog eens duidelijk te vermelden, dat niet alleen de burgerij voor de bezuinigingen moet opdraaien. In het gemeentehuis zelf is op personeels zaken maar liefst 860.000 bezui nigd. En dat is niet niks.... De heer Van de Vorle was het er allemaal niet mee eens. Die 1.240.000,- betekenen wel, dat dat bedrag door de Venrayers niet meer op een andere manier besteed kan worden: vermindering van de koop kracht dus. Bovendien drukt dat rioolrecht weer het hardst op bejaarden en alleenstaanden. Volgens hem moet de gemeente het geld halen waar het te halen is: via een "weeldebelasting". Maar hoe dat zou moeten, werd er niet bijverteld. Achteraf verklaarde hij zich te zullen verzetten tegen invoering van het rioolrecht: tot bij de Kroon toeEn hoewel de voorzitter hem verzekerde dat zulks niet mogelijk was en geen enkele zin had, bleef Van de Vorle op zijn standpunt staan. Dat bleek ook bij de uiteindelijke stemming, toen hij en zijn partij genoot Lemmens tegen het rioolrecht stemden. Dat deden ook Den Brok en mevr. Roling van de fractie Samen werking. Eerder verklaarde de voorzitter desgevraagd, dat ook voor dit rioolrecht gespreide betaling mogelijk zal zijn. De wettelijke regeling is twee termijnen met een tussenpoze van 2 maanden. Mocht dat echter bezwaren oproepen dan is daar over te praten. En zou betaling helemaal onmogelijk zijn, dan kan in een dergelijk geval vrijstelling verleend worden. VERNIELINGEN AAN GEPARKEERDE AUTO'S - Puur vandalisme was de vernieling van een aan de Henri Dunantstraat geparkeerde personenauto. - Ook werd aangifte gedaan van vernieling van een aan de Molenklef- fen geparkeerde personenauto. Veltumse Kleffen 58a - Tel 84257 Poststraat 6 Tel. 82025 venray serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF de Villeroy Boch 1 catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... wat fijns voor jezelf TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 CARNAVALS MEEVALLER alleen geldig op vrijdag en zaterdag a.s. Bij aankoop van ƒ25,- of meer stoffenbon t.w.v./5,- U F=» F==S I l~-J passage 10 venray tel. 04780-85772 Naar de boerenbruiloft?? Wij hebben de klompen in div. kleuren en maten Tevens: gekleurde overalles TEL. 04787-1941 ledereen die zich bij ons als nieuwe cliënt laat inschrijven ontvangt na zes schoonheidsbehandelingen ad /50; PARFUMERIE HUIDVERZORGING VOOR VAKKUNDIGE HUIDVERZORGING EN EXCLUSIEVE PARFUMS Schoutenstraatje 16 (centrum) Venray Beste minse, Vur zaovèr ik meej nog vur mot stelle; „Ik bin Theej", Caente-kèl van „de Piëlhaas" en allicht, dat wétte Geej, Al jaore van os Jet, terninste zoë vertelt... Zeej, En aeve aid as „de Piëlhaas", dus ók niemèr zö neej, Fieftig jaor, „De Piëlhaas" en ikke, dus Weej, Dat wille we wiëte.., ABRAHAM...!! ik en Heej, Dat mot geviert würre, mar dan mit ollie d'r Beej, Vastelaoves-Zaoterdag, van 11 tot 17 uur, beej Jet en Meej. Zuerg dat ge d'r bint, nie te verlaege, kom Vreej, D'r kumpt van alles, d'r kurnpt en hiële Reej, En vur ieder kedootje, kriegde en pruumkes...-Sneej, Oostsingel 22a raekent d'r op, mit Vastelaovesgroete, Theej.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1