HINDERWET HINDERWET ESFc Veilig Verkeer Nederland heeft succes tegen rijden onder invloed! 1990-maatregel buurtbuschauffeurs Bouwvergunning verleend DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak RAADHUIS GESLOTEN GEEN HUISVUIL OPHAALDIENST REGIONALE STORTPLAATS GESLOTEN Commissie vergaderingen verplaatst Gewijzigde openingstijden zwembad in de Carnavalsweek ZWEMLESSEN Bekendmaking Bekendmaking Bekendmaking Collektekalender Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. 99 Bouwvergunning aangevraagd PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 16 RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Spreekuur Raad van Arbeid Maandag van 10.00 tot 11.30 uur in het raadhuis. Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12;00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Op carnavalsmaandag en -dinsdag, 6 en 7 februari a„s. is hel raadhuis de gehele dag GESLOTEN. Wel is op de ze dagen van 09.00 lol 10.00 uur de af deling Burgerzaken geopend, echier uitsluitend voor hel doen van aangif- ten van geboorten of overlijden. Op maandag 6 en dinsdag 7 februari a.s. zal geen huisvuil wordenopge- haald i.v.m. carnaval. De regionale stortplaats „Zu- ringspcel" zal op maandag 6 en dins dag 7 januari wegens carnaval gesloten zijn. Heden donderdag, valt bij alle ouders/verzorgers van 15- en 16- jarige kinderen een brief van wethouder Hoppenreijs-De Loo in de bus. Middels deze brief wil zij deze ouders/verzorgers op de hoogte brengen over de "1990-maatregel", waarmee jongeren van 18 jaar en ouder, vanaf 1990 economisch zelf standig worden beschouwd. Door middel van deze brief hoopt de wethouder te kunnen helpen in het overleg tussen de ouders/verzorgers en de kinderen, over deze maatregel. De tekst van de brief luidt als volgt: Door middel van deze brief wil ik u informeren óver een wettelijke maat regel die in 1990 van kracht wordt. Deze maatregel heeft gevolgen voor de sociale zekerheid van jongeren die in of na 1990 achttien jaar worden. Vanaf 18-jarige leeftijd zijn jonge ren meerderjarig. Jongens en meisjes die in of na 1990 meerderjarig worden, worden vanaf dat moment ook als economisch zelfstandig beschouwd. Dat is iets nieuws, en heeft gevolgen voor hun toekomstige financiële positie. Wat houdt die maatregel precies in? Het principe is dat elke burger, gehuwd of niet gehuwd, zelfstandig door middel van arbeid in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Tot nu toe was dit principe in mindere mate van toepassing op partners in gezinsverband, omdat iemand die op een uitkering aange wezen was een zogenaamde "kost winners- of gezinstoeslag" kon krijgen. Daardoor was de noodzaak voor de partner - in veel gevallen de vrouw - om een eigen inkomen te verwerven minder noodzakelijk. De bedoeling van de overheid is om mede door middel van deze maatregel te komen tot een meer gelijke verdeling van betaalde arbeid over mannen en vrouwen. Dat betekent overigens ook een gelijker verdeling van huishoudelijke en verzorgings taken. Zo zullen jongens straks dus meer dan nu vaak het geval is, huishoude lijke taken mede ter hand moeten nemen en zullen meisjes zich actiever moeten richten op de arbeidsmarkt. Zijn zij namelijk straks, onverhoopt, aangewezen op een uitkering (zoals Ziektewet, Werkloosheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke- Burgemeester en weihouders zijn voornemens aan de navolgende bou- waanvragen medewerking te verlenen: het bouwen van een onoverdekte houtopslag aan de Alhoslaan 8 te Ven- ray, t.n.v. Chr. v.d. Zanden; het bouwen van een hobbykas aan de Stationsweg 179 te Oostrum, t.n.v. J. Hoeijmakers. (ARTIKEL 18A VAN DE WET R.O.) Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van artikel 18a van de wet op de Ruimtelijke Or dening vrijstelling ie verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van de navolgende bouw plannen: ring, Algemene arbeidsongeschikt heidswet en dergelijke) dan zal die lager zijn dan de huidige normen. Daalt het inkomen tot beneden het sociaal minimum, dan is weliswaar een beroep op aanvullende bijstand mogelijk, doch dan gelden ook de strenge - en beperkende - bepalingen van die uitkeringsregeling. De noodzaak dat beide partners werken wordt dus veel groter. Het idee dat meisjes als ze eenmaal getrouwd zijn "voorgoed onder de pannen zijn" gaat - in het geval men op een uitkering is aangewezen - dus niet meer op. Vandaar dat de schooi en beroepskeuze van jongeren - en met name voor meisjes - steeds belangrijker wordt. Immers: om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, is 'het belangrijk nu te kiezen voor een zodanige opleiding en/of beroep dat straks een goede kans bestaat op een betaalde baan. Met deze brief heb ik u duidelijk willen maken dat de "1990-maat regel" ingrijpende consequenties kan hebben voor de kinderen die straks 18 jaar worden. Het is ondoenlijk de exacte gevolgen en de uitzonderingen op de regel hier volledig op te sommen. Mijn bedoeling is aan te geven dat de maatregel nogal wat gevolgen heeft voor de toekomst van uw kind(eren) en dat het goed is hen daarop te wijzen. Ook de scholen worden geïnformeerd en gevraagd hieraan aandacht te besteden, met name in het kader van de voorlichting over beroeps- en opleidingskeuze, vakken pakket-keuze enz. Voor nadere informatie kun u dus daar terecht. Over enkele weken zal ik ook an uw kind(eren) rechtstreeks een brief over dit onderwerp sturen om hen persoonlijk te informeren. Ik hoop dat de informatie u zal helpen in onderling overleg met uw kinderen te bouwen aan een positieve toekomst voor hen. Hoogachtend, M. Hoppenreijs-De Loo wethouder van Venray. Deze brief wordt naar circa 1000 gezinnen in Venray verstuurd. De Marokkanse en Turkse inwoners ontvangen een brief in hun eigen taal. Over enkele weken zullen ook de jongeren persoonlijk aangeschreven worden. hel uitbreiden van een berging aan de Kruidenlaan 40 te Venray, t.n.v. M. van Houdt; het uitbreiden van een berging en het bouwen van een tweede bijge bouwtje aan de Kruidenlaan 38 te Venray, t.n.v. Th. Minten; het bouwen van een kweekkasje aan de Overloonseweg 75 te Venray, t.n.v. M. Puts. De bouwplannen liggen met ingang van 3 februari 1989 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Ge durende deze termijn kunnen eventue le bezwaren schriftelijk bij burge meester en wethouders worden inge diend. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche De openbare vergadering van de commissie Financiële en Economische Zaken van 1 februari is verplaatst naar woensdag 8 februari 1989, 17.15 uur. De openbare vergadering van de commissie Onderwijs, Cultuur, Jeugd, Sport en Recreatie van 9 februari 1989 is verplaatst naar dinsdag 14 februari 1989, 17.00 uur. In verband met carnaval zal het zwembad op maandag 6 en dinsdag 7 februari gesloten zijn. Op woensdag 8 februari a.s. is er ex tra vrijzwemmen van 08.00 tot 10.00 uur, van 10.00-12.00 uur (voor dames) en van 13.00 tot 16.30 uur. Op donderdag 9 en vrijdag 10 fe bruari a.s. is er extra vrij zwemmen van 9.00-12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend dal zij van plan zijn om op de aanvraag voor een hinderwetvergunning van P. Litjens, Laagriebroekseweg 1 te Leunen voor het uitbreiden en wijzi gen van een varkensmesterij, gelegen aan de Laagriebroekseweg 1 te Leunen positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden met dien verstande dat in de inrichting maximaal 360 mestvarkens gehouden mogen wor den; J. Berkers, Timmermannsweg 68 te Ysselsteyn voor het wijzigen van een varkensfokkerij en -mesterij en een stierenrnesterij gelegen aan de Timmermannsweg 68 te Ysselsteyn; J. Loonen, Hoogriebroekseweg 21 te Oirlo voor het wijzigen van een varkensmesterij en legkippenhouderij, gelegen aan de Laagriebroekseweg 21 te Oirlo; positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden. De ontwerp-beschikking en bijbe horende stukken kunnen op het raad- Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 31 januari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning ver leend. Zij, die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunnin gen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet A.R.O.B. daartegen bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen 30 da gen na datum het bouwen van een veranda aan de Castenrayseweg 5 te Oirlo, t.n.v. A.A.M. Nellen; het bouwen van een hobby- kweekkasje aan de Jofferspas 27 te Oostrum, t.n.v. H. van de Venne; het verbouwen van een houtop slagloods tot berging/garage aan de Matthiasstraat 5 te Castenray, t.n.v. W.T.M. Dinghs, Matthiasstraat la te Castenray; het bouwen van een woonhuis aan de Matterhornlaan 20 te Venray, t.n.v. C.C. Dundas, Ravelstraat 6 te Venray; het verbouwen en uitbreiden van een woning en het slopen van bestaan de opstallen aan de Merseloseweg 105 te Venray, t.n.v. A.J.E. Maassen; het bouwen van een entreehuisje op Sportpark ,,De Vlies" te Ys selsteyn, t.n.v. Sportvereniging Ys- Eind 1988 is Veilig Verkeer Nederland gestart met de derde fase van de campagne "Alcohol en verkeer, dat kun je niet maken!" Doel van de campagne die vijf jaren achtereen loopt is het terugdringen van rijden onder invloed, vooral bij jongeren. Bij meer dan 30% van alle verkeersongevallen is alcohol in het spel. Een op de twee betrokken autobestuurders is jonger dan 25 jaar. De nieuwe campagnebenadering van Veilig Verkeer Nederland vanaf 1984 heeft succes. In dat jaar startte de agressieve campagne "Alcohol in het verkeei, al gauw een misdaad". Rijden onder invloed is asociaal, was de boodschap. Bovendien eiste Veilig Verkeer Nederland verhoging van de pakkans door een betere politie controle en snellere bestraffing van rijden onder invloed. Inmiddels is de ademanalyse geïntro duceerd. Daarmee is directe bewijs kracht mogelijk. Bovendien heeft de huis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur worden ingezien tot 17 februari 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donder dag van 16.30 tot 19.30 uur na telefo nische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gege vens van degene die bezwaar maakt niet bekend te maken. De aanvrager en degenen die be zwaar hebben gemaakt naar aanlei ding van de aanvraag en degenen die aan kunnen lonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kun nen bezwaar maken tegen de ontwerp beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester Drs. A.W.M. de Bever, secretaris selsteyn, Van Beurdenweg 8 te Ys selsteyn; het bouwen van een bedrijfshal (2e fase) aan de Energieweg 22 te Ven ray, t.n.v. Damen Hydrauliek b.v., De Run 12 te Best; het bouwen van een opslagloods aan de Wanssumseweg 18b te Oostrum, t.n.v. Vissers' Wegenbouw, Bosscheweg 67 te Drunen; het verbouwen van basisschool „De Kemp", aan de Kruitweg 12 te Venray, t.n.v. Stichting Kath. Onder wijs, Athoslaan 12 te Venray; het aanbrengen van luifels c.q. overkappingen aan de Stationsweg 74 te Venray, t.n.v. Metaalwarenfabriek Van Geel b.v.. Postbus 22 te Boxtel. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche M.i.v. 20 februari a.s. start weer een serie zwemlessen voor de opleiding tot het A-diploma. De aanvangsleeftijd is 5 jaar. Deze lessen vinden plaats op maan dag donderdag van 17.30 tot 18.00 uur en op dinsdag vrijdag van 17.00- 17.30 uur. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden opgeven bij het loket van het zwembad. politie de bevoegdheid gekregen om direct het rijbewijs in te nemen. Al in 1985 was er voor het eerst na jaren een aanmerkelijke daling in de cijfers van alcoholongevallen te zien. In 1984 registreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog 9,3% alcoholongevallen, in 1985 was. dat 8,7%. Deze daling zette zich voort; in 1987 was het percentage 7,2%. "Onze welhaast marketing gerichte aanpak werpt duidelijk vruchten af" constateert drs. H.A.H. Gribnau, directeur van Veilig Verkeer Neder land. In het derde jaar van de campagne "Alcohol en verkeer, dat kun je niet maken!" wordt het accent nog sterker op de jongeren en hun omgeving gelegd. Juist deze benade ring blijkt effectief. Drie grote Nederlandse sportbon den, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de Koninklijke Neder landse Hockeybond en de Koninklij ke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat door hen, op 24 januari 1989 een hinderwetver gunning is verleend, onder het stellen van voorwaarden, op de aanvraag van Varkensonderzoekcentrurn Nieuw-Dalland b.v., Rozendaal 1 te Merselo voor het uilbreiden en wijzi gen van een .varkenshouderij, gelegen aan het Rozendaal 2 te Merselo. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, ka mer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 3 maart 1989 Tot deze datum, kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donder dag van 16.30 tot 19.30 uur na telefo nische afspraak. Tot bovengenoemde datum kan bij de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State een beroepschrift (in tweevoud) worden ingediend door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag om ver gunning tijdig bezwaren hebben inge- Burgemeester en wethouders van Venray, maken op grond van artikel 2, lid 3, van de inspraakverordening bekend, dat met ingang van 3 februari 1989 gedurende tien dagen ter inzage ligt op kamer 202 van het raadhuis het ontwerpraadbesluit tot verdeling van het aan de gemeente Venray voor 1989 in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing toege kende bedrag van 442.100,—, inhoudende: - 200.000,- voor herinrichting Grote Markt en reconstructie Markt straat; - 60.000,- voor aanleg parkeer terrein nabij het raadhuis; - 112.100,- voor openbare wer ken De Bleek, fase 3; - 35.000,- ten behoeve van de verbetering van door de eigenaren bewoonde woningen; - 10.000,— ten behoeve van verhuiskosten bewoners Wit Dessel- ke; - 15.000,-- voor monumenten zorg; - 10.000,- voor kunstzinnige ver fraaiing. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn mening omtrent de ter inzage liggende stukken bij burge meester en wethouders kenbaar maken. Burgemeester en wethouders De burgemeester van Venray maakt ingevolge het bepaalde in artikel 8, lid 3 alsmede artikel 24, lid 2 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Centrum" bekend, dat met ingang van 3 februari 1989, gedurende 14 dagen bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Centrum, ge deeltelijke wijziging en de tweede gedeeltelijke herziening van het uitwerkingsplan "Rose Vlek" (De Bleek). Bovengenoemd ontwerp beoogt de afronding van "De Bleek" mogelijk te maken, alsmede het mogelijk maken van winkel-/horeca- bebouwing aan de oostzijde van de schouwburg, langs de Schoolstraat. Ten slotte staat het ontwerp de zullen naar de aangesloten vereni gingen speciaal campagnemateriaal verspreiden. Om het jeugdige publiek op eigen wijze te benaderen is een groot aantal stripverhalen met als stripheld de private eye "Track" gemaakt. De afdeling Venray van Veilig Verkeer Nederland heeft tevens een aantal extra materialen vervaardigd om deze via haar contacten in te zetten. Ook is defensie, discotheken en een groot aantal autorijscholen bij de strijd tegen alcohol in het verkeer betrokken. In de campagneperiode die loopt tot begin maart 1989 zal via de regionale en lokale radio en via de Limburgse Kabelnetwerken een aan tal spots te horen en te zien zijn. Juist de jongeren krijgen daarin veel aandacht. Ook politiecontrole op rijden onder invloed is onderwerp van een aantal spots. Nadere informatie: M. Wijnhoven, Luzerne 5, 5803 JZ Venray, tel. 04780-86424. diend en degenen die aan kunnen to nen niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen. Op bovengenoemde datum wor.dt de vergunning van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschik king te schorsen of een voorlopigs voorziening te treffen. Het beroepschrift moet worden ge richt aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, post-j bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter vart 'de afde ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A. de Bever, secretaris oprichting van bebouwing ten be hoeve van onder andere woondoel- einden tussen de schouwburg en de N.M.B.-bank, langs de Merseloseweg toe. Gedurende de bovenvermelde ter mijn bestaat voor een ieder gelegen heid om schriftelijk bezwaar te maken tegen het ontwerp van College van Burgemeester en Wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Onder het motto "Venray volop aktief" wordt de laatste tijd door velen, letterlijk en figuurlijk, aan de weg getimmerd. Met andere woorden, op het gebied van ruimtelijke ordening en volks huisvesting zijn diverse plannen en projecten in ontwikkeling die op termijn het aanzien van onze gemeente mede zullen bepalen. Graag wil ik aan personen, bedrijven en organisaties laten zien welke ontwikkelingen er in de nabije toekomst zullen spelen. Gaarne nodig ik u dan ook uit voor een informatie-avond op dinsdag 14 februari om 20.00 uur in de burgerzaal van ons raadhuis. Aan de hand van kaarten en prenten zal ik de aanwezigen informeren over de plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening en woningbouw. Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht geschonken: 1. de woningbouw in Venray-kom; 2. de verdere invulling van het cen trum-gebied; 3. de woningbouw op de kerkdor pen; 4. de inrichting van bedrijventer reinen; 5. een presentatie van in aanbouw zijnde projecten. Ik stel het op prijs als ik u die avond mag begroeten, drs. H.P.T.M. Willems van 20 februari t.m. 5 maart Le ger des Heils (landelijke collekte). Alleen voor deze collektes is een col- lektevergunning verleend. Collekteren buiten de aangegeven periode is niet toegestaan. Collectanten en collectrices moeten een op de collecte gericht legitimatie bewijs kunnen tonen. ''"Huur Ssefkes agentik ben en vurzichtlR chauffeur. Van al die düizende verkiers- ongelukke van vurig Jnor bin ik d'r mar bej vier betrokki •wist!" ^re^aC VuV "Hèje- „„oeg vU ge**® -De SpurriervM" Ooldere Met spoed worden enige met gewoon rijbewijs (BE) gevraagd. Voor inlichtingen over dit VRIJWILLIGERSWERK voor enige uren per week gelieve U contakt op te ne men met de secretaris van het buurtbuscomité, ka mer 119, raadhuis Venray, telefoon 04780-23333 of 23250. KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERP-BESCHIKKING

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16