DARTS He Baatten uatt bt dkote Ktxk TRIMCLUB RED STARS L.K.I.B. I.S.V. Bed rijf s- tafeltennis KLEFFENLOOP 0VERL00N L. PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 2 februari - Pagina 15 Programma: Inlopen c.q. warmlopen 10-12 minuten, oefeningen voor losmaken spieren, loop- of spelcombinaties, uitlopen. Het geheel duurt 1 uur en werkt zeer ontspannend. Geschikt voor dames en heren van alle leeftijden. Zin om mee te doen! Onze activiteiten: Zaterdagmorgen om 8.00 uur vanaf parkeerplaats hazebroek Route Stevensbeeksweg voor trainingsduur- loop van 10 km. Zondagmorgen om 9.00 uur ver zamelen bij wandelpad Kapel Geyste- ren, programma als boven beschre ven. Lopersgroep: Maandag- en donderdagavond ver zamelen om 18.30 uur, St. Antonius- veldweg 1. Trainingsloop van 12 km. Verschillende routes. Inlichtingen te. 85384. Carnavalsavond Vrijdag 3 febr. is het weer zo ver, Klephazen en klephazinnen! Want dan wordt de carnavalsavond gehou den. En zoals ieder jaar is dat dolle pret. Iedereen komt fraai uitgedost en voorzien van goede zin. Om 19.00 uur begint de avond 'voor de jeugdige Klephaasjes en vanaf 21.00 uur zijn de ouder Klephazen welkom. Natuurlijk komt iedereen, want wie wil dit feest in ons jubileumjaar missen. Tot vrijdag! SJOELCLUB I.S.V. "DE SCHUIVERS" We hebben een leuke recreatieve ontmoetingsavond sjoelen gehouden met sjoelclub "Den Hoender". De opkomst was geweldig. Jo Borghs had er voor gezorgd dat de bakken op hun plaats stonden en netjes gepoetst waren. Alles zag er keurig uit en was prima in orde. Deze avond werd door Truus Jenniskens geopend die iedereen welkom heette en allen veel sjoelplezier toewenste. Alles is prima verlopen. Anny Burger en Thes Gerrats mogen ook wel eens genoemd worden. Deze twee houden de puntentelling steeds bij en werken ze uit. Jammer genoeg kon Theo niet aanwezig zijn op deze avond en heeft Anny het deze keer alleen gedaan. Twan van Dijck van sjoelclub "De Schuivers" wist op een succesvolle eerste plaats te eindigen. Het was voor beide clubs een gezellige sjoelavond waar we met veel plezier op terug kunnen zien. Wij willen sjoelclub "Den Hoen der" bedanken voor deze geslaagde sjoelavond die we met hen beleefd hebben en voor de uitnodiging van Harry Scheepers om bij het terug te komen. De datum wordt nog bekend gemaakt. Uitslagen le speeldag maandag 23 januari: Klasse 1: RX Venray 1-Gemeente 1 10-0 Inalfa 1-Gemeente politie 1- 6-4 Klasse 2: RX Venray 2-C S Keukens 1 4-6 Ziekenhuis 1-I.S. Venray 1 6-4 NLW 1-Red stars/ree. 2 8-2 Klasse 3 Red stars/ree. 3-I.S. Venray 2 10-0 Inalfa 2-De Munkie Boys 1 uitgesteld Grens van vijfhonderd deelnemers niet niet gehaald. Bert van Nuenen uit Erp is er in geslaagd de halve marathon van de Overloonse Kleffenloop op zijn naam te schrijven. Het is de tweede maal in successie dat Van Nuenen in Overloon zegevierend de streep passeert. Aan de Kleffenloop werd door 450 fanatieke lopers deelgenomen. Het streven van de organiserende tourclub Overloon om de magische grens van 500 deelnemers te doorbreken werd dit jaar niet gehaald. Met name de organisatie van andere lopen in Venray en de regio was hier debet aan. De eerste dame die over de finish "wandelde" was Franca Jansen uit Ysselsteyn. In de kwart-marathon werd Danny Hoedemakers uit Venray eerste bij de 31/2 km. PEELLAND DARTBOND Uitslagen: Eerste divisie: Den Engel-Trouble 20 4-5 Bull's Eye-Cockney Rebel 7-2 Tweede divisie: De Piëlhaas 1-Dartfighters 5-4 Derde divisie: De Mert 4-Picardie 2-7 D.C. 8-De Piëlhaas 2 3-6 Programma van 13 tot 17 febr.: Eerste divisie: Den Engel-Capri 2 Bull's Eye-Coat of Arms I Tweede divisie: De Piëlhaas 1-Pardoes 3 Derde divisie: 't Pleintje-Picardie De Mert 3-De Piëlhaas 2 Kwartfinale Peelland Beker H. Vogelpikers 1-De Piëlhaas 1 Buli's Eye-Wilri Dart Deze wedstrijden worden gespeeld van 27 febr. tot 3 maart. (Naar gegevens van Ben Kruysen.) Venray is in de middeleeuwen ontstaan als nederzetting uit een ontginning van bos- en heideland. In het gebied ten oosten van de Maas ontstonden toen meer nederzettingen, die later werden opgedeeld tussen slechts enkele kerken met zeer uitgestrekte parochies. Venray was het belangrijkste economische mid delpunt door zijn markten, die bij de kerk ontstonden. Venray bleef markt en halfstedelijke hoofdplaats van een zuiver agrarisch gebied. Cultuurhistorische banden heeft Venray, gezien zijn geografische ligging, door de eeuwen heen gehad met het land tussen Rijn en Maas, dat in de tweede helft van de 14de eeuw een enorme economische opbloei beleefde en voortduurde tot in het midden van de 15de eeuw. Het is in die periode, dat in dit gebied kerken werden gebouwd, waarvan men aan de bouw en afmetingen de opkomst en bloeitijd, alsmede het einde daarvan nauwkeu rig kan bepalen. uw weekblad Qua bouwtype is de Venrayse Grote Kerk nauw verwant aan de kerken van Kranenburg, Kleef en Kalkar. Naar alle waarschijnlijkheid is Meester Gisbert Schairt (van Zaltbommel), de schepper van de Venrayse kerk geweest, zoals ook van enkele van de hierboven genoemde Rijnlandse kerken. Naarmate de bevolking toenam, moest de oude Romaanse kerk worden vervangen. De Venrayse kerk kreeg zijn huidige gestalte dank zij pastoor Gijsbertus van der Gaet. Het duurde niet lang meer of de kerk werd rijk gevuld met kunstwerken, waaronder altaren, afkomstig uit het Nederrijnse gebied en hoofdzakelijk uit beroemde ateliers van Kalkar, gelegen ten zuidoosten van Kleef. Bekend is, dat de Venrayse kerk reeds Het Marianum van de Grote kerk, op de tentoonstelling van Grubben- vorst (1965). vóór 1500 vijftien altaren bezat, maar van de makers en hun ateliers was weinig bekend. Tot ver in deze eeuw was er nog geen voldoende aandacht geschonken aan het bestuderen van de laat middeleeuwse houtsculpturen. Tot voor kort bekommerde zich niemand hiervoor. De voornaamste oorzaak zal wel gelegen zijn in het feit, dat vooral de Nederlandse kunstgeschie denis zich te lang beperkt heeft tot de schilderkunst. Het is de verdienste van Dr. D.P.R.A. Bouvy en J. Leeuwenberg, dat hierin verandering kwam. Hun namen zijn en blijven verbonden aan de eerste systematisch ondernomen poging tot opstelling en ordening van de Nederlandse beeldhouwkunst. Aan Prof. Dr. J.J.M. Timmers komt de eer toe, dat hij verstrek kende publiciteit heeft gegeven aan de beelden van Venray en omgeving. Dr. Fr. Gorissen uit Kleef is een van de meest deskundige wat betreft de middeleeuwse beeldhouwkunst in het Rijnland, het Maasdal en Gelderland. Aan hem is het te danken, dat na jarenlang onderzoek in archivalische bronnen onder zoek in archieven), in kerken en diverse musea in deze gebieden èn het organiseren van tentoonstellingen, men meer te. weten kwam over de makers en over de vestigingsplaats van hun ateliers. Wekenlang bestudeerde Dr. Goris sen de Grote Kerk van Venray en na onderzoek in het kerkarchief, werden de middeleeuwse beelden bekeken en beschreven. Een van de door Dr. Gorissen georganiseerde tentoonstellingen werd van 22 mei tot 13.juni 1965 in Grubbenvorst gehouden onder de titel "De meester van Varsseveld; de meester, zijn werk en zijn atelier in Kalkar". Een aantal gemeenten, links van de Maas gelegen hadden hem hiervoor uitgenodigd. Friedrich Gorissen zei hierover: ,,Voor zover ik weet, is hier voor de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse kunst het werk van één Het stadje Kalkar, ten zuid-oosten van Kleef (begin 1500) waar de beroemde ateliers van de makers van Venrayse beelden en altaren gevestigd waren. enkel beeldhouwersatelier uit de 15de eeuw tentoongesteld. Het atelier van Meester Arnt was voor deze tentoonstelling centraal gesteld. De kunstenaar werkte rond 1480 in Kalkar en overleed in 1492 te Zwolle. Ben Kruysen heeft als mede-orga nisator van deze tentoonstelling een groot aantal gegevens kunnen verza melen. Tien beelden en het Marianum uit de Venrayse Grote Kerk waren daar te bezichtigen samen met werken uii het naburige Rijnland, Gelderland en Maasland en aangevuld met beelden uit musea uit binnen- en buitenland. Dr. Gorissen: "Wat in Grubben vorst bij elkaar is, is van een kwaliteit, die men nergens in Nederland bij elkaar zal zien. Het zijn artistieke voorbrengselen van de eerste rang". De Rheinische Post van zaterdag 22 mei 1965 schreef: "Uil vele kerken langs de Maas zijn werken samenge bracht. Het grootste deel komt uit Venray, dat naast Kalkar en Xanten zonder twijfel de grootste schat aan GELUKKIGE VONDST De wekelijkse artikelenserie in onze krant "De schatten van de Grote Kerk", door G.A. Schütte aan de hand van gegevens van de documentalist Ben Kruysen bewerkt, heeft een aardig vervolg gekregen. Op 29 december werd geschre ven over de grafsteen van de bouwer van de Grote Kerk, pastoor Gijsbert van der Gaet. De steen zelf, die in de oorlog zwaar werd beschadigd, was voorzien van vijf koperen platen. De middelste plaat met de afbeelding van een dubbele keizerlijke adelaar met gesierde kroon is behouden gebleven en is thans aanwezig in de muur van de toren onder het orgel. In het artikel werd gemeld, dat de grafsteen vroeger verder was gesierd met vier koperen hoek- platen waarop de afbeeldingen van de vier evangelisten voor kwamen: de mens voor Matthe- us, de arend voor Johannes, de leeuw voor Marcus en de os voor Lucas. Deze platen hadden een afmeting van 29 x 29 cm. Dezer dagen heeft Ben Kruy sen, samen met de historicus Toon den Brok en kerkmeester Joos Verbeek, deze vier platen van de oude pastoorsgrafzerk ontdekt. Het ligt in de bedoe ling, dat deze grafstukken bij de centrale hoofdplaat onder het orgel zullen worden aange bracht. Ben Kruysen heeft zijn vondst gemeld bij de thans 94-jarige grootste grafsteendeskundige, de heer Dr. J. Belonje in Alkmaar, die zeer opgetogen was over de vondst van deze zeer mooi en kunstvol gegraveerde koperen hoekstukken, welke rond 1500 in Keulen vervaardigd zijn. Middeleeuwse beeldhouwwerken be zit". Van de meeste beelden kon ook worden nagegaan op welke altaren zij oorspronkelijk waren geplaatst. In volgende afleveringen zullen wij, voor zover daarover gegevens be schikbaar zijn, de Venrayse altaren en beelden behandelen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 15