PEEL EN MAAS 1 GESLOTEN BIJ VERKOOP HILHORSl Meer dan 22.000,- schade aan scholen door vandalisme Bij Xerox 2000 man overbodig de Rosmolen 90 jaar Mina van VAN UW WONING Europa begint in Venray Assurantiekantoor Boer in een nieuw pand Stationsweg 45 - Venray Wij zijn carnavals maandag 6 februari dinsdag 7 februari woensdag 8 februari Donderdag 9 februari zijn wij weer open WIJ WENSEN U PRETTIGE CARNAVALSDAGEN EEN HELPENDE HAND Beroepskeuze bureau Venray biedt informatie over studie en beroep Venrays meisje op AVRO-radio Herplantplicht Geen tuinhuisjes in openbaar groen FOTO PRINTSHOP VENRAY The Southern Bluesband succesvol na Rock 'n Rooy Slagerij Drabbels en medewerkers Patersstraat 17 Venray - Tel. 04780-85958 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 Nr. 5 HONDERDENTIENDE JAARGANG Makelaarskantoor De werkgroep Anti-Vandalisme welke enkele jaren geleden werd ingesteld, heeft nog veel werk te verzetten eer het vandalisme aan scholen tot het verleden zal gaan behoren. Ze gaat zich nu bezinnen over welke maatregelen er genomen moe ten worden, om vandalisme tegen te gaan. Zal er meer verlichting rond de scholen moeten komen of zullen de speelplaatsen tot verboden gebied worden verklaard? Wij hebben nu de schadeposten van door vandalisme in 1988 getroffen scholen op een rijtje gezet en dan blijken de scholen in Landweert als slachtoffers hoog te scoren 6.250,--) inclusief een termopaneruit van 3.000,--. Verder vernielingen aan de scholen in Brukske 4.395,--. Hier was de vernieling aan dak en afvoer f 3.300,--) de hoogste post. De scholen aan de Eiken- en Beukenlaan liggen ook hoog geno teerd: een bedrag van 3.300,--. En terwijl de Openbare school "De Keg" aan de Blauwververstraat toch mid den in de bebouwing ligt, was hier het schadebedrag 1.910,--. Volledigheidshalve vermelden we ook nog de schade aan de andere scholen: de basisschool aan de Oostsingel 128,-; de MLK-school aan de Ursulastraat 564,-; de Petrus Bandenschool 600,-; de Dr. Poelsschool 270,-; de basisschool "De Kemp" 200,-; de basisschool "De Meent" in Leunen 250,-; de LOM-school 75,-; de voormalige kleuterschool te Ysselsteyn 1.500,-; de basisschool te Oostrum 250,- en de MAVO 1.216,-. Opmerkelijk is dat de scholen in Vredepeel, Merselo, Heide, Veulen, Castenray en Oirlo verschoond bleven van vernielingen. De Werkgroep doet een dringend beroep op omwonenden van de scholen, om medewerking. Indien er gezien wordt, dat vandalisme wordt gepleegd, moet men direkt de politie daarvan in kennis stellen. Een bedrag van ruim 22.000,-- aan vernielingen in één jaar, is te veel. In de gemeenteraad van jl. dinsdag, kwam de heer Jan Driessen (CDA) op bovenstaande gegevens terug. Dit naar aanleiding van enkele preventieve maatregelen waartoe de gemeenteraad besloot. Die preventie ve maatregelen zijn voornamelijk het aanbrengen van enkele lichtpunten op de speelplaatsen van de "gevaarlijke" scholen. Het CDA verleende maar al te graag medewerking aan die preventieve voorzieningen. De heer Lemmens (vdV) dacht er heel anders over. Zijn partij meende dat een goede opvang van de opgroeiende jeugd beter is dan het aanbrengen van lichtpunten welke weer uitnodigen tot vernieling.... Wethouder mevr. Hoppenreijs ver wees al bij voorbaat naar de komende nota "voorkoming criminaliteit", waarin aan dit probleem - de jeugdopvang en het vandalisme - aandacht wordt besteed. Maar, het is niet zó, dat de gemeente alleen, de zorg voor de opgroeiende jeugd op zich kan nemen. Die taak is voor meerdere van ons weggelegd. Het Amerikaanse concern Xerox, dat in Nederland een grote pro- duktievestiging heeft in Venray, gaat dit jaar 2.000 werknemers ontslaan in het kader van een ingrijpende reorganisatie. Kernactiviteit De directie in Venray kon nog geen mededelingen doen over eventuele gevolgen voor zijn bedrijf. Xerox maakte gisteren bekend zicht te zullen concentreren op zijn kernactiviteit, apparatuur voor de verwerking van documenten, zoals kopieerapparaten. De Industriebond FNV zal op korte termijn met de directie van Rank Xerox in Venray de eventuele gevolgen van de reorganisatie voor de Nederlandse vestiging bespreken, aldus districtsbestuurder H. van Rees. Talloze leerlingen staan dit school jaar voor de keuze van hun vakkenpakket: uit een breed scala van vakken moeten ze er zes of zeven kiezen en daarin doen ze uiteindelijk examen. De samenstelling van het vakken pakket moet op een verantwoorde en weloverwogen wijze gebeuren. De vragen die de leerling bij elk vak aan zichzelf kan stellen, zijn: - Heb ik, voldoende kapaciteiten/ aanleg om in dit vak examen te doen? - Heeft dit vak mijn belangstelling? - Heb ik dit vak nodig om mijn studie- en beroepskeuze te kunnen verwezenlijken? Uiteraard zijn voldoende kapaci teiten voor een vak een eerste vereiste, maar het is niet noodzakelijk dat de leerling alle bovenstaande vragen met "ja" kan beantwoorden. Toch is het wenselijk dat de leerling zich bij de samenstelling van het vakkenpakket toekomstgericht opstelt: Hij/zij zal zich dus moeten gaan oriënteren op de opleidings mogelijkheden na het examen. Ook moet hij/zij gaan nadenken over zijn/haar beroepsbelangstelling. Als de samenstelling van het vakkenpakket afgestemd is op de kapaciteiten, de belangstelling en de toekomstverwachtingen van de leer ling, zal dit ten gunste komen van de motivatie en werklust op dit moment. Het beroepskeuzebureau heeft mo gelijkheden - middels een uitgebreid informatiecentrum - om leerlingen te laten oriënteren op de wereld van opleidingen en beroepen. Ook kan men - na een vrijblijvend gesprek met een beroepskeuze-advi seur - deelnemen aan een onderzoek naar belangstelling en/of kapacitei ten, om uiteindelijk tot een persoons gerichte vakkenpakketkeuze te ko men. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de Stichting Onderwijs- en Beroepskeuze, Leunseweg 2a, 5802 CJ Venray (tel. 04780-10032). Hoeveel jong-getrouwde paartjes hebben hun trouwfoto's niet laten maken met het decor van de Rosmolen? Op hoeveel foto's zullen ook Mina en Frens voorkomen? Frens is in het bos van de heer Van Geysteren nog altijd aktief. Hij metselt zelf aan de boerderij als dat nodig is; is altijd bezig met hout en zorgt voor verharding van wegen met puin enz. Beiden hebben meermalen in de krant gestaan; Mina achter het spinnewiel zelfs met een tekening van Toon Willemsen in het Dagblad. En samen haalden ze zelfs de televisie in een programma van "van Gewest tot Gewest". Geen wonder dat de president van de harmonie dat toch meende even te moeten memoreren, want weinigen zullen dat kunnen zeggen. Als Mina nou 102 jaar wordt, zegt Frens, zal ze in drie eeuwen geleefd hebben. Frens zelf zal trouwens over twee ënhalf jaar, als God wil, 90 worden, het zou fijn zijn als ze dat samen zouden mogen meemaken. Het succes van afgelopen jaar krijgt een vervolg. Annemieke Thuis, lid van 't kinder- en Jeugdkoor "De Vredesklokjes" behaalde vorig jaar in Well en Deurne-Zeilberg tot tweemaal toe de eerste prijs en wisselbeker voor het hoogste aantal punten. Het Wiegelied, een compositie van dirigente Wijntje Strijbos-Norbruis zal a.s. vrijdag 3 februari om 19.00 uur in het radioprogramma Hobby vitaminen, AVRO radio 2, te beluisteren zijn. Met haar zal de presentator een gesprekje per telefoon voeren. De gemeenteraad heeft deze week het beroepschrift van dhr. Couwen- berg uit Ysselsteyn, inzake een hem opgelegde herplantplicht in Wevers- ven, ongegrond verklaard. Ingevolge dit raadsbesluit wordt de heer Couwenberg nu verplicht - ter vervanging van drie omgezaagde bomen - 10 essen met kluit te planten langs de Weverslose beek, op een onderlinge afstand van 15 meter. Deze aanplant dient vóór 1 mei van dit jaar te zijn geschied. Mochter er bomen zijn die niet "aanslaan" dan moet Couwenberg die telkens binnen «één jaar vervangen. De gemeenteraad stelt in haar besluit dhr. Couwenberg niet verant woordelijk noch aansprakelijk voor de velling van de drie essen. Doch als zakelijk gerechtigde moet hij wel voor nieuwe aanplant zorgen ILLEGAAL KAPPEN Tegen een bewoner van de Hoopweg maakte de politie proces verbaal op wegens overtreding van de gemeentelijke kapverordening. De bewoner had drie dikke eiken laten kappen zonder dat daarvoor een kapvergunning was aangevraagd. Twee bewoners van de Tarantella- straat in het Brukske hadden zich schriftelijk tot de gemeenteraad gewend. In hun brief protesteren zij tegen de noodgedwongen verplaatsing van h«n tuinhuisjes. Die bouwsels waren ongeveer een meter over de kavelgrens geplaatst - in het openbaar groen dus - aan de kant van de Henri Dunantstraat. In de gemeenteraad van jl. dinsdag meende de heer A. Jansen (PvdA) dat het college hier wel wat coulanter had kunnen optreden. De groenbuffer is daar zó groot, dat daar gerust een uitzondering gemaakt had kunnen worden. Ook het raadslid Van de Vorle was er van overtuigd dat zulks best had gekund. Hij sprak zelfs van rechts ongelijkheid, omdat b.v. aan de bewoners van het Witzand, langs de Westsingel, wel een flink stuk openbaar groen ter beschikking is gesteld. Wethouder Claessens was het daar allemaal niet mee eens. Er is nu eenmaal bepaald, dat de groene bufferzone in het Brukske zo breed mogelijk dient te worden gehouden; daar valt niet aan te knibbelen. Juist vanwege de rechtgelijkheid kan hiet ook geen uitzondering worden ge maakt, omdat elders in het Brukske dergelijke bouwsels ook geruimd zijn. De heer Van de Vorle, die meende dat de gemeente de "rijke wijken" ongemoeid laat, kreeg meteen als antwoord dat na het Brukske oók in de andere wijken gekeken wordt of er ten onrechte openbaar groen in gebruik is genomen. INBRAAK IN WINKEL Weer was met geweld toegang verkregen tot een winkel aan de Langeweg. Ontvreemd werden 2 truien en een calculator. Zaterdag 28 januari jl. trok de Oostrumse harmonie naar de Ros molen, want Mina Derckx, beter bekend als Mina van de Rosmolen, werd 90 jaar. Nog steeds een krasse dame, die zelf nog haar hele huishouden doet, zelf haar kleren maakt en achter het spinnewiel wol spint. Zij bewoont samen met haar broer Frans de boerderij die bij de Rosmolen in de Geysterse bossen ligt: niet in Geysteren maar in Oostrum! Volgens oud gebruik ging de harmonie haar een serenade brengen want én Mina én Frens zijn intussen heel bekende figuren in het Venrayse. SHOWDANSFORMATIE In november 1988 werd er een groepenpresentatie gehouden in de Venrayse schouwburg. Onder de naam Rock 'n Rooy werd er een elpee uitgebracht, waar een 8-tal Venrayse bands hun composities op vastlegden. Die presentatie was vooral voor The Southern Blues-Rock Band een stap in de goede richting. Aanbie dingen en optredens stroomden binnen. Men bestormde eerst de Venrayse podia, waarna de blues- rock fans elders in het land ook kennis met hen konden maken. De band bestaat uit 5 mensen uit de regio Venray. Gerard Bastiaans en Johan Philipsen vonden hun roots in Oirlo. Emile de La Rambelje in Venray. John Menheere en Alexander Baak vonden na enige omzwervingen ook Venray een geschikte bakermat. De muziek van The Southern Blues-Rock Band vond haar oor sprong in de zuidstaten van Amerika. Gecombineerd met hun eigen achter gronden leidt dit tot een bijzonder feestelijk reportoire, waarin uiteraard de blues-rock hoogtij viert. Menig horeca-exploitant heeft dit reeds ervaren. Ook hun gage is voor die exploitanten zeer aantrekkelijk. In juli 1989 zal de band, op uitnodiging van enkele blues-autori teiten in Zwitserland een korte maar krachtige toer doen in dat land. BESTUURSTER HAD DRANK GENUTTIGD De politie hield In de Wieën een 34-jarige Venrayse autobestuurster aan. De dame had alcohol genuttigd en moest de auto laten staan, want haar werd een rijverbod van 3 uur opgelegd. VRIENDIN WERD NIET VERRAST Een 27-jarige Horstenaar wilde zijn vriendin verrassen met een tapijt. Omdat hij niet over het benodigde geld beschikte, nam hij in de Tapijtenzaak in de Schoolstraat een tapijt ter waarde van 975,- zonder te betalen mee. Dat werd achter door het personeel bemerkt. Dank zij het verstrekte signalement gelukte het de politie de Horstenaar aan te houden, tjij kreeg nu zelf een verrassing: een proces verbaal terzake winkeldiefstal. N?'uurlijk kreeg de tapij(enzaak het tapijt terug. Maandag 9 jan. jl. hebben de medewerk(st)ers van Assurantie kantoor Boer hun intrek genomen in het nieuwe pand aan de Hoogakker 11 te Venray. De nieuwe behuizing biedt dhr. J.A. Boer en zijn binnen- en buitendienstmedewerkers alle ruimte om hun klanten nog beter van dienst te zijn. De verhuizing is 't logische gevolg van de gestage groei, die dit assurantiekantoor de laatste jaren doormaakt. Voor de bestaande relaties en een aantal genodigden heeft afgelopen vrijdag en zaterdag een receptie plaatsgevonden. Succesvol De heer Boer kwam in 1978 naar Venray en nam toen Assurantiekan toor Atlas over. In nog geen 11 jaar is de omzet van dit assurantiekantoor meer dan vervijf-voudigd en is het klantenbestand enorm gegroeid. Twee keer eerder moest er naar een grotere behuizing worden uitgekeken. De relaties van dit kantoor zijn over het algemeen totaalklanten. Dit betekent, dat zij al hun verzekeringen hebben ondergebracht bij Assuran tiekantoor Boer. Voor de klant biedt dit vele voordelen. Zo houden de heer Boer en zijn staf in de gaten wanneer polissen moeten worden aangepast. Door een regelmatig persoonlijk contact en de automatisering kan de klant ervan verzekerd zijn dat zijn polissen optimaal bewaakt worden. Dat deze wijze van werken succesvol is, blijkt wel uit het steeds groeiende klantenbestand. Op de groei het oude kantoor, aan de Tuin straat 20 te Venray, was duidelijk veel te klein om de klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Vandaar dat de heer Boer het architecten bureau Lerou en Lerou opdracht heeft gegeven voor het maken van een ontwerp voor het nieuwe kantoor. Na goedkeuring van de tekeningen heeft het aannemingsbedrijf Bouw bedrijf Verhoeven Venray B.V. het pand in vier maanden tijd gebouwd. Het nieuwe pand voldoet in alle opzichten aan de eisen van deze tijd. Aan de inrichting is veel aandacht besteed. Bovendien is er rekening gehouden met een verdere groei in de toekomst. Met een vloeroppervlakte van 650 m2 kan men prima uit de voeten en is er nog plaats voor vele medewerkers. Het is duidelijk dat de heer Boer de toekomst met vertrou wen tegemoet ziet. (20 x 28 cm) bij inlevering van uw volle kleurenfilm in de maand februari Wij wensen U prettige carnavalsdagen JOOP WITTE Jan Hensenstraat 2 (achter de schouwburg) tel. 04780-88559 carnavalsmaandag en -dinsdag gesloten Over enkele weken zal in Venray gestart worden met een showdansfor- matie. Wij zoeken hiervoor nog een aantal meisjes van 16 t.m. 25 jaar. Voor opgave en verdere informatie kunt u kontakt opnemen met Ad Wetjens, tel. 04780-83264. "Europa begint in Venray", dat was de titel van een thema-avond, belegd door de CD A-jongeren en de VVD-jongeren. Achter de forumtafel hadden plaatsgenomen (v.l.n.r.) de heren L. Rooskens, secr. van de Lozo; W. Friedrichs, voorzitter FNV Limburg; G. Wismans, voorzitter CDJA Venray; en de heer H. Clevis, hoofd soc.zaken bij Rank Xerox Venray. Duidelijk werd op deze avond, dat de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf weinig of niets zullen profiteren van de Europese grens- openstelling in 1992. Voor hen die wel in een Europese markt geïnteres seerd zijn, zal een moordende concurrentiestrijd ontbranden en veel bedrijven zullen door fusie e.d. verdwijnen. Iets gunstiger ziet het uit voor gespecialiseerde bedrijven, wier af zetmarkt vergroot wordt, maar die zeker met dalende prijzen te maken krijgen. Voor hen wordt de "speel ruimte" kleiner. De heer Friedrichs wist te vertellen, dat onze buren in Nordrhein-West- falen en Belgisch Limburg, miljarden investeren voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behoud van werkgelegenheid. Ook ons eigen Limburg zal zich aan dergelijke investeringen niet kunnen onttrekken. De heer Clevis maakte nog eens ten overvloede duidelijk dat Noord Limburg slechts een klein plekje vormt in het grote Europa dat straks ontsloten wordt. Alleen de gunstige geografische ligging kan als een voordeel worden ervaren. DIEFSTAL GASMETER Uit een sloopwoning aan het Wit Desselke werd een gasmeter ont vreemd. Namens het Limagas werd bij de politie aangifte gedaan.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 11