Uenrag Anno lomini 1988 Nieuwjaar „valium" STOMERIJ PEEL EN MAAS Donderdag 5 januari - Pagina 5 JANUARI De politie meldt dat Venray „net jes" oud en nieuw heeft gevierd. Onder de naam „weer een gehan dicaptenproject" wordt aan het college van b. en w. een rapport uit gereikt over de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten van winkels, straten en openbare gebouwen in het centrum van Venray. In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. De Protestantse Gemeenschap krijgt 'n nieuwe ruimte voor de kerk diensten; het voormalig internaat van de Paters Fransciscanen. Hans Munten uit de Tinnegieter straat wordt door wijk vereniging ,,'t Schöpke" onderscheiden met het zilveren schöpke voor zijn inzet voor de gemeenschap van Veltum. Het jongenskoor de Zangers van Sint Frans neemt in Rome deel aan het internationaal congres van Pueri Cantores. De nieuwe bibliotheek en de in hetzelfde pand gevestigd speel-o- theek worden officieel geopend door wethouder Van Oers. De tweede - en voorlopig tevens laatste - katholieke basisschool in Landweert wordt officieel geopend met het onthullen van de naam „De Kruudwis". Truce Coenen treedt terug uit de zaak Coenen waar zij precies vijftig jaar een dominerende rol heeft gespeeld. De Gemeente Venray is koploper geworden door de start van het Landelijk Veilig Verkeersproject. Dat heeft het te danken aan het feit Üat de afdeling Venray van Veilig Verkeer Nederland alle mogelijke akties voor het verkeersveiliger maken van Venray graag stimuleert en onder steunt. Burgemeester Defesche overhan digt op officiële wijze de sleutels van het gemeentelijk museum aan de voorzitter van de Stichting Beheer Geschied- en Oudheidkundig Muse um 't Freulekeshuus. Zo wordt een officieel tintje gegeven aan het feit dat deze stichting per 1 december het beheer heeft overgenomen. De officiële regeerperiode van Prins Bruno I wordt vastelaoves- I zaterdag ingeluid. Een vastelaovend die zowel inhoudelijk als wat het weer I betreft prachtig genoemd kan I worden. De familie Michels uit Merselo draagt de molen „Nooit Gedacht" over aan 'n stichting voor het symbo lische bedrag van 1,00. Wanneer subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente verstrekt zullen worden en akties voor financiën zullen slagen, hoopt men de totale renovatie in drie jaar te kunnen verwezenlijken. Bij Koninklijk Besluit van 23 december 1987 is de heer mr. H.J.M. Defesche opnieuw benoemd tot burgemeester van Venray. Burge meester Defesche begint dus aan zijn derde ambtsperiode als burgemeester van onze gemeente. MAART Tijdens een officiële bijeenkomst op het hoofdbureau van politie wordt officieel afscheid genomen van adju dant J. van Ampting die in aanmer king komt voor functioneel leeftijds ontslag. Het NRC Handelsblad brengt Ysselsteyn onder de aandacht van haar landelijke lezers als zijnde de aars van Nederland nadat zij „de kwade reuk van Ysselsteyn" hadden opgesnoven! Volgens het toeristisch plan „Maasvallei" moet de functie van Venray als koopcentrum en bezoek- centrum worden bevorderd: het moet gaan functioneren als toeristisch winkelcentrum. De aid Venraods Ieërpries wordt door Veldeke Venray uitgereikt aan de heer Koos Swinkels bij zijn afscheid als voorzitter van Veldeke en zijn activiteiten om oud-Venray voor het nageslacht te bewaren. De besturen van de ziekenhuizen te Venlo en Venray zullen samen de bestuursraad gaan vormen van de Stichting Ziekenhuizen Venlo/Ven- ray. De nieuwe stichting zal zich beramen hoe een optimaal samen werkingsmodel stapsgewijs zal kun nen worden verwezenlijkt. Door het samengaan van de twee ziekenhuizen wordt het voortbestaan van het ziekenhuis in Venray gewaarborgd. P. Janssen, Pr. Bernhardstraat 5, maakt gebruik van de voor de Zuid ooster na 40 dienstjaren geldende VUT-regeling. Hem wordt daarvoor de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. De wethouders Willems en Claes- sens hebben bewoners yan het Brukske duidelijk gemaakt dat de door hen clandestien gebouwde schuttingen en schuurtjes niet geto lereerd worden en binnen een maand zullen moeten verdwijnen. De Bevers en Kabouters van Scoutinggroep de Peelspeurders heb ben een dag voor de afsluiting van het Europees Jaar van het Milieu namens alle Venrayse scouts, een boom aangeboden aan burgemeester Defesche. Stichting Culturooy maakt het mogelijk dat Venrayse gezelschappen zich op hun gebieden inzetten voor de mensen in Afrika. Dat gebeurt door middel van zang, dans en muziek tijdens de manifestatie „akkoorden voor Afrika". Pater Falco Franken viert zijn 25- jarig priesterfeest. Voor velen geen onbekende vanwege zijn vele .muzi kale' verdiensten en bijdragen aan tal van activiteiten. Zwemvereniging SPIO zegt bij b. en w. een plan voor 'n vernieuwd zwembad op tafel om zo'n belang rijke bijdrage te leveren aan het ver wezenlijken van 'n grote wens. De begin van maart aangekondigde nieuwbouw van C&A in de Grote straat gaat voorlopig niet door. Zoals de situatie nu ligt, wordt pas in 1992 met de bouw gestart, aldus een woordvoerder van de direktie. Een nieuwe regeling van het ministerie van volkshuisvesting, waarin de rijksbijdrage in de her- inrichtingskosten aanzienlijk verlaagd worden, dupeert de bewoners van 238 woningen in het Brukske. Zij zouden voor herinrichtingskosten 1.000,- ontvangen wat nu teruggedraaid wordt naar 400,- terwijl de gemeente er niets aan kan ver anderen. De leden van de „Werkgroep Emancipatiebeleid" bieden het col lege van b. en w. een rapport aan met de vraag/titel hoe vrouwvriendelijk Venray is. De werkgroep houdt zich bezig met verstrekken van aanbe velingen voor het gemeentelijk eman cipatiebeleid op allerlei terreinen. Als de commissaris voor de konin gin, de heer J. Kremers, een groot aantal ballonnen loslaat op het nieuwe kunstzinnig aangelegde plein aan De Bleek, heeft Venray er offici eel een aantrekkelijk en intieme winkel-, woongebied bij gekregen. De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van gronden op het terrein van de Gouden Leeuw aan het Henseniusplein aan Bovex Maas tricht. Deze projektontwikkelaar gaat er samen met de Venrayse bouw maatschappij Janssen plannen ver wezenlijken bestaande uit 1700 m2 winkels met 800 m2 kantoren en magazijnen en verder circa 50 appar tementen. Middenstanders van de Grote Markt, Marktstraat en Hofstraat nemen kennis van de reconstructie plannen zoals die door de Gemeente zijn opgesteld. De verwezenlijking ervan zal in drie fases plaatsvinden: de Marktstraat nog dit jaar, de Grote Markt begin volgend jaar en hopelijk aansluitend direct daarop de Hof straat. Onder het motto verrassend Ven ray vindt in sporthal De Wetteling, in combinatie met Prodima een mani festatie plaats waar een aantal Ven rayse bedrijven, overheids-, onder wijs- en gezondheidsinstellingen zul len laten zien wat zij te bieden hebben. Ter gelegenheid van Koninginne dag komen in Venray drie inwoners in aanmerking voor een onderschei ding: mevrouw Batenburg-Mère Ur sula mag de gouden ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau in ont vangst nemen, de heer De Jong ontvangt de zilveren ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau en L.M.M. Laurensse wordt bevorderd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Speciaalwerk Venray b.v. ontvangt de felbegeerde Xerox Award of Excellence. Tijdens een plechtige eucharistie viering wordt de heer Joep Krijnen van Schutterij Het Zandakker/Gilde St. Jan als Keizer van de Venrayse Schutters geïinstalleerd. „De Hakkespits" organiseert het eerste folkloristische weekend in Venray en mag meteen van een succes spreken. De commissie voor openbare wer ken adviseert gunstig voor het beschikbaar stellen van 1,1 miljoen gulden voor openbare werken aan de Eindstraat en de Noordsingel. De organisatie, van de muziek feesten te Merselo kan ook dit jaar weer terugzien op een geslaagd pro gramma. De Leunse gemeenschap werkt hard om zelf een bedrag van een ton bijeen te brengen als eigen inbreng in de kosten van de renovatie en ver bouwing van het gemeenschapshuis/- gymzaal in Leunen. De vijfde Kennedymars Venray gaat van start met een record aantal deelnemers. Wethouder W. Claessens verricht de officiële openingsceremonie van de Gouden Gids op kabel TV. De avondvierdaagse gaat haar der tigste wandel jaargang in. De heer G.H. de Bruyn, commis saris van pontie, neemt afscheid van het Venrayse corps wegens het berei ken van de zestigjarige leeftijd en daarom wordt hem functioneel leef tijdsontslag verleend. Bij Koninklijk Besluit is tot korpschef benoemd, als opvolger van commissaris De Bruyn, hoofdinspecteur G. den Teuling van de gemeentepolitie in Landgraaf. Burgemeester H.A. v.d. Moosdijk van de gemeente Vierlingsbeek hul digt „de verslaggever van Peel en Maas" F. Hovens vanwege het feit dat hij veertig jaar in het krantenvak werkzaam is. De restauratie van de Grote Kerk is voltooid. De beëindiging van de renovatie wordt met een feestelijk tintje gevierd: maar liefst 335.000,- is door de Venrayse gemeenschap bijeengebracht. De Gemeente Venray bekijkt in hoeverre het financieel haalbaar is om klein* chemisch-afval gescheiden op te gaan halen. De tweede editie van Jumping Venray mag wederom een groot succes genoemd worden. Venrays Gemeengde Zangvereni ging Ars Musica viert haar derde lustrum met een prachtig jubileum concert in samenwerking met het Tegels Symphonie-orkest in Venrays Grote Kerk. Ondanks de slechte weersomstan digheden klimmen circa 4000 deel nemers op de fiets om de fietsvier daagse „De Peel" van start te laten gaan. De besturen van de bejaardencen tra Het Schuttersveld in Venray en Eldershove te Well besluiten in de toekomst nauwer te gaan samenwer ken. De beide besturen hebben een werkgroep geformeerd met de op dracht te bekijken hoe die samenwer king concreet gestalte moet gaan krijgen. Na een kranslegging door de Duitse jeugd bij het monument van de Ven rayse gevallenen, vindt voor de 25ste maal een officiëlè ontvangst plaats door het gemeentebestuur. In en rond de tuinen van Het Schuttersveld wordt de jaarlijkse picknick voor ouderen gehouden. In Venray worden de eerste asiel zoekers ondergebracht: zes Ghanese mannen krijgen een woning in Veltum ter beschikking. Per jaar zal Venray zo'n 34 asielzoekers woon ruimte moeten aanbieden, in afwach ting van een definitieve beslissing op hun asielaanvraag. AUGUSTUS Michael Werikhe uit Kenia wordt officieel in het gemeentehuis ontvan gen: deze 31-jarige Afrikaan houdt een voettocht van 2600 km om geld en aandacht te trekken voor het behoud van de zwarte neushoorn in zijn land. De kermis in Venray wordt zater- 1988 is weer voorbij! Vele dagen lang wensten we familie, vrienden en bekenden het allerbeste voor het nieuwe jaar: gezondheid en voorspoed: ,,veel heil en zegen.... Velen onder ons zullen zich her inneren, dat zo'n nieuwjaarswens in vroegere jaren heel wat uitge breider gebeurde dan nu het geval is. Zusters en meesters leerden hun leerlingen passende nieuwjaars- wensjes en de hogere klassen, van wie men mocht verwachten dat ze de schrijfkunst meester waren, mochten (lees: moesten) hun heil wensen op papier zetten, welke dan versierd met 'n fraai poezie- plaatje aan vader en moeder, ooms en tantes werden aangebo den. Een nu bejaarde Venray er heeft zo'n heilwens uit z'n jeugdjaren bewaard en ons nu ter publicatie afgestaan. Wij willen die vrome wens onze lezers niet onthouden. De datum luidde: 1 januari 1921 Waarde Oom en Tante, Wederom is een jaar in den kolk der eeuwigheid verdwenen. Bij het begin van het nieuwe jaar past het ons zeker op de eerste plaats, on zen Lieven Heer te bedanken voor de weldaden, die wij in het afge- loopen jaar van Hem mochten ontvangen. En laat ons Hem ook loven voor de kruisjes, die Hij ons overzond, want die dienden voor zeker tot ons eeuwig geluk. Een schoone gelegenheid biedt zich nu, U de gevoelens van mijn hart te vertolken. Ik wensch U in één woord: een 'Zalig Nieuwjaar; zalig naar het lichaam, maar voor al zalig naar den geest. Aan Jezus in het H. Sacrament zal ik met aandrang vragen, dat Hij U zege- ne, opdat mijn wensch in vervul ling moge gaan. Dat Hij U schen- ke gezondheid des lichaams, wel vaart in het tijdelijke, maar boven alles een vruchtbaar zieleleven. Ik bid V toe tevredenheid in alle om standigheden, want geluk woont alleen samen met tevredenheid. Ziedaar mijn vurige Nieuwjaars- wenschen en een hartelijken hand druk van Uw neefje. [^Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel. 82025 venray Onze openingstijden zijn ongewijzigd. We blijven maandag de gehele dag geopend en dinsdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. dag 6 augustus officieel geopend waarmee het compleet kermisver maak kan gaan beginnen. Het is feest in Heide: Rector Cox viert zijn 50-jarig priesterschap en neemt tevens, als parochieherder, afscheid van zijn parochianen. Hij wordt opgevolgd door pastoor Al- bers, die naast de Christus Koning Parochie ook Heide onder zijn hoede zal nemen. In het St. Elisabethziekenhuis overlijdt de oudste inwoonster van Venray, mevrouw puwals-Pijpers in de leeftijd van bijna 104 jaar. Ze was jarenlang de oudste inwoonster van Venray, maar bovendien ook van Noord-Limburg. SEPTEMBER Vanwege ingrijpende verbouwingen op De Kruuze zijn 125 bewoners en 175 personeelsleden van het geria trisch verpleeghuis tijdelijk verhuisd naar het Psychiatrisch Centrum Venray. T.W.C. Oostrum en Triathlonver- eniging Regio-Venray organiseren alweer de vierde kwart-triathlon Regio-Venray. Bij het 15-jarig bestaan van het JTK St. Petrus Banden te Venray werd in 1974 de eerste taptoe gehou den die zo in de smaak viel dat nu wederom voor de 15de maal de taptoe plaatsvindt op de Grote Markt. De R.K. Mavo „de Kolk" bestaat 50 jaar: de jubileummaand wordt officieel geopend met de presentatie van het jubileumboek gevolgd door tal van activiteiten. In het winkelhart van Venray wordt het jaarlijkse straatfestival gehouden: een gezellige mixtuur van amusement en braderie. In het gehele land wordt voor de tweede keer de Open Monumenten dag gehouden. Het kerkdorp Oirlo wordt binnen de gemeente Venray aangewezen als hèt monument dat op die dag centraal zal staan. De Burgerzaal van het gemeente huis wordt herschapen in een ver- keersveiligheidstentoonstelling om leerlingen van het voortgezet onder wijs voorlichting te geven over het zich veiliger gedragen in het verkeer. Vrienden Royal Norfolk Regiment uit Helmond herdenken op de Britse oorlogsbegraafplaats aan de Hoen derstraat de gevallenen. Tevens wordt dan aan de Overloonseweg een herin neringsmonument, opgericht namens de D-Day veteranen van het Royal Norfolk Regiment, onthuld. OKTOBER De kern van Venray wordt verrijkt met een nieuw kunstwerk. „Het Orakel", gemaakt door de Venlose kunstenaar J. Reijnders, wordt ont huld op het voorplein van het gemeentehuis. De opdracht werd ge geven door het gemeentebestuur en maakt deel uit van een reeks op drachten die de gemeente aan kunste naars uit de regio heeft verstrekt. In de bossen van de Rouwkuilen te Ysselsteyn is de afdeling aquatische oecologie van de Katholieke Univer siteit in Nijmegen begonnen met een bijzonder experiment dat drie jaar zal gaan duren: het onderkappen van de bomen" met de bedoeling om de zure regen op te vangen om zo na te kunnen gaan of de bomen zich met schoon regenwater herstellen. AMRO-Projektontwikkeling dient 'n plan in voor de invulling van het nog open liggende gedeelte van De Bleek met aansluiting op de School straat en Passage. „Het Winkelcentrum Venray" besluit eenheid te brengen in de ver schillende sluitingstijden. Vanaf 1 januari a.s. zullen de winkels 's maandagsmorgens gesloten zijn waar mee de winkelsluiting op dinsdag vervalt. De marktkooplieden zijn niet blij met dit genomen besluit omdat zij graag de markt op maandag morgen willen behouden. NOVEMBER Jan van de Meerendonk wordt door het voltallige college van b. en w. ontvangen om hem geluk te wensen met zijn prestaties op de Paralympics in Seoul. Hij behaalde op deze olympische spelen voor gehandicapten de bronzen medaille op het onderdeel „staand pistool schieten". Een cheque van 45.000,- wordt overhandigd aan Pater van de Zande voor de bouw van een school in India. Een kado, dat gegeven werd bij gelegenheid van de 50e verjaardag van Mavo De Kolk én als resultaat van tal van jubileumakties. De carnavalsvereniging binnen het Psychiatrisch Centrum Venray be staat 33 jaar. De Pica's vieren hun 3x11-jarig jubileum met tal van festiviteiten. Sint Nicolaas bezoekt traditie getrouw Venray en deed dat honderd jaar geleden voor de eerste maal! De dodenherdenking in Ysselsteyn gaat gewoon door ondanks het feit dat Ysselsteyn op deze dag het ver zamelpunt is van een anti-fascistische demonstratie. Reeds tien jaar geleden werd in Venray een Islamitische Stichting Moskee geformeerd, met als voor naamste doel, het oprichten van een moskee voor de uit circa 500 personen bestaande Turkse gemeen schap in Venray. Mevrouw Hoppenreijs-de Loo ver richt nu, twee jaar na aankoop van de kleuterschool aan de Eindstraat, de officiële openingsceremonie. DECEMBER Binnen de gemeenteraad wordt besloten dat de bunker in de Grote straat toch gesloopt .gaat worden in verband met de reconstructie van de Grote Markt en de toegang tot de Grote Kerk. De kerststal, een niet meer weg te denken onderdeel van het Venrayse kerstgebeuren, wordt wederom opge bouwd op het schouwburgplein. Na niet minder dan 54 keer in Lourdes te zijn geweest in 35 jaar, aanvankelijk als sub-hoofd en later als hoofd van de verpleging van de Limburgse Bedevaart, neemt broeder Lou Werson afscheid. Nadat het de gemeente Venray jarenlang moeite heeft gekost om percelen op de industrieterrein te ver kopen, lijkt de verkoop van deze percelen nu weer in de lift te zitten. Sinds kort is Venray ook weer 'n industrieterrein rijker: Keizersveld, oorspronkelijk bedoeld voor woning bouw (laatste fase Landweert). KALENDER 1989 Week nr. 12 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL Maandag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 Dinsdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 Woensdag 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Donderdag 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Vrijdag 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Zaterdag 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Zondag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Week nr. 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 33 33 34 35 MEI JUNI JULI AUGUSTUS Maandag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Dinsdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Woensdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Donderdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Vrijdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Zaterdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Zondag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Week nr 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 46 49 S0 51 52 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Maandag 4 11 1825 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 1825 Dinsdag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 Woensdag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Donderdag 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Vrijdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Zaterdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Zondag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 FEESTDAGEN Alg. chr. feestdagen Israëlitische feest- en vastendagen 1 januari Nieuwjaar 21 maart Poerimfeest 24 maart Goede Vrijdag 20-21 april Paasfeest 26-27 maart Pasen 26-27 april Paasfeest 4 mei Hemelvaartsdag 10 met Onafhankelijkheidsdag 14-15 mei Pinksteren 9-10 juni Wekenfeest 25-26 dec. Kerstmis 20 juli Inneming van Jeruzalem 10 augustus Verwoesting van de Tempel R.K. feest- en heiligendagen 30 sepl.-l okt. Nieuwjaar (5750) 1 januari Nieuwjaar 9 oktober Grote verzoendag 6 januari Driekoningen 14-15 oktober Loofhuttenfeest 8 januari Viering Driekoningen 21 oktober Slotfeest 2 februari Maria lichtmis 22 oktober Vreugde der Wet 7 februari Vastenavond 23 december Inwijdingsfeest 8 februari Aswoensdag 19 maart St Jozef Islamitische feestdagen 19 maart Palmzondag 8 april Begin Ramadan 23 maart Witte Donderdag 7 mei ledul-fitr (einde Ramadan) 24 maart Goede Vrijdag 14 juli Iedul-ad-ha (offerfeest) 26-27 maart Pasen 13 oktober ledul-maulid (nieuwjaar) 3 april Maria Boodschap 4 mei Hemelvaartsdag Gedenkdagen 14-15 mei Pinksteren 8 maart Biddag voor gewas en arbeid 28 mei H. Sacramentsdag 30 april Koninginnedag 29 juni H.H. Petrus en Paulus 4 mei Herdenking der gevallenen 13 augustus Viering Maria-ten-Hemelopn. 5 mei Bevrijdingsdag 15 augustus Maria-ten-Hemelopneming 1 november Dankdag voor gewas en arbeid 8 sept. Maria geboorte 1 november Allerheiligen Dagen voor goede gaven 2 november Allerzielen 14 februari St. Valentijnsdag 25-26 dec. Kerstmis 14 mei Moederdag 31 december H. Silvester 18juni Vaderdag 4 oktober Dierendag 6 december St. Nicolaas VERJAARDAGEN KONINKLIJK HUIS 19 januari H.K.H. Prinses Margriet 30 april Mr. P. van Vollenhoven der Nederlanden 1943) (1939) 31 januari H.M. Koningin Beatrix (1938) 18 februari H.K.H. Prinses Christina der Nederlanden (1947) 22 maart Z.H. Prins Pieter-Christiaan van Oranje Nassau 1972) 10 april Z. H. Prins Floris van Oranje Nassau (1975) 17 april Z.H. Prins Maurits van Oranje Nassau 1968) 27 april Z.K.H. Prins Willem- Alexander der Nederlanden 1967) 30 april H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden 1909) 29 juni Z.K.H. Prins Bemhard der Nederlanden (1911) 5 augustus H.K.H. Prinses Irene von Lippe Biesterfeld 1939) 6 sept. Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden (1926) 25 sept. Z.K.H. Prins Johan Friso der Nederlanden 1968) 11 oktober Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden (1969) 25 december Z.H. Prins Bemhard Lucas Emmanuel van Oranje Nassau (1969) TOEKOMSTIGE FEESTDAGEN jaar nieuwjaar pasen hemelvaart pinksteren kerstmis 1990 maandag 15 april 24 mei 3 juni dinsdag 1991 dinsdag 31 maart 9 mei 19 mei woensdag 1992 woensdag 19 april 28 mei 7 juni vrijdag 1993 vrijdag 11 april 20 mei 30 mei zaterdag 1994 zaterdag 3 april 12 mei 22 mei zondag 1995 zondag 16 april 25 mei 4 juni maandag 1996 maandag 7 april '16 mei 26 mei woensdag 1997 woensdag 30 maart 8 mei 18 mei donderdag 1998 donderdag 12 april 21 mei 31 mei vrijdag 1999 vrijdag 4 april 13 mei 23 mei zaterdag 2000 zaterdag 23 april 1 juni 11 juni maandag SCHOOLVAKANTIES i »dgeru o^it vu! het Mmatesie vip Onderwijl en W Regio Noord FneeUnd. Cioiungen. Drenlhe. Ovenjuel. Noord HoUu Regio Midden: Celderluid. Ulrechl en Zuid HoUend. mei uiUondenng Regio Zuid: Limburg. Noord-Bribun. Zeelend en de gemeenten C dun. VUudingen en de Zuidholluidee ellenden Kerelvekentle 1988-'89 alle legio 11 Voorjearivakutle I#89. alle regio'a 4 lebruan I m lobman Paasvakantie 1989 alle regio's 25 maart i/m 27 maart Zomervakantie 1969: Regio Noord baeiaonderwlji. speciaal onderwas er 8 )uli t/m 27 augustus n voortgezet spooaal onder»ga en hel voortgesel onder rn Flevoland de gemeenten die bi| Regio Zuid mn ingedeeld rUe a'd l]tsel. Dordrecht, Maassluis. Ronetdam, S

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5