Opruiming bij groot gedeelte wintercollectie HALVE PRIJS AGENDA Opruiming bij HEEL VEEL MODE VOOR HALVE PRIJS! rrii MODEHUIS IMIMI IBS Testlopen op de atletiekbaan Verkoop voormalige boerderij Zelfstandige brandweer vraagt uitbreiding kazerne PEEL EN MAAS Hts» Aj BUITENLIJST Toch kabeltelevisie? VERSLEDEN OIRLO Ontsnapte aangehouden Meer licht in de duisternis Vlakwatercross in Venray WAO VAN SOEST DE WETTELING GEVONDEN PEEL EN MAAS OPENBARE BIBLIOTHEEK INGEZONDEN «g>.lvnn HarenjVj KORTINGEN TOT 50% PEEL EN MAAS Donderdag 5 januari Pagina 3 Op donderdag 5 januari organi seert de Venrayse atletiekvereniging weer haar tweemaandelijkse testlopen over 3 en 5 km. Iedereen (leden en niet-leden) kunnen aan deze loop deelnemen en zijn/haar conditie te testen. De testlopen zijn geen wedstrijden, iedereen loopt gewoon zijn eigen tempo en test zijn eigen kunnen. De lopen worden gehouden op de atletiekbaan van sportpark „De Wieen". De 3 km start om 19.00 uur en de 5 km om 19.30 uur. Deelname is gratis. De gemeente heeft bij inschrijving het pand Stationsweg 119, naast Garage Gommans, te koop aangebo den. Als hoogste inschrijver kwam uit de bus dhr. J. van Goch, met een prijs van 126.300,--. Eind deze maand zal de gemeenteraad moeten beslissen of men met deze verkoop akkoord kan gaan. In de commissie voor openbare werken werd over deze verkoop advies gevraagd. Daarbij bleek dat het CDA de prijs aan de zeer lage kant vond. Mevr. Poels-Peters wist zelfs te vertellen, dat de boekwaarde* van deze voormalige boerderij zo'n 212.000,- zou zijn, en dat betekende dus dat de gemeente er 86.000,- op toe geeft, Spreekster meende dat het pand de komende jaren nog wel in waarde zou stijgen en daarom was wachten met de verkoop misschien wel gunstiger. In ieder geval behoudt het CDA zich een definitief oordeel hierover voor, tot de komende raadsvergadering. Dhr. A. Janssen (PvdA) had er niet zo'n problemen mee. Gezien de toestand van het pand en het feit dat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst staat, kon hij zich met de prijs verenigen. Wel vond hij de bestemming die het pand gaat krijgen (motorwikkelarij en electro- installatieburo) niet ideaal, maar hij benadrukte daarbij dat detailhandel er niet is toegestaan. Wethouder Claessens sloot waar devermeerdering in de komende jaren niet uit, maar dat zou nooit opwegen tegen het renteverlies wat men jaarlijks lijdt. Enkele jaren geleden kon men het pand verkopen voor 87.000; achteraf gezien was verkoop, toen, gunstiger geweest dan- nu voor 126.000. Zelfs de boekwaarde van de grond is vandaag hoger dan de geboden prijs, maar het is de komende jaren onmogelijk die grond in te brengen voor woning- bouw in het plan Landweert. Zijn dringend advies was dan ook; verkopen die hap... Daarbij moest men vooral niet vergeten, dat de koper misschien nog wel een paar ton kwijt is om het pand weer geheel op te knappen.. Sinds zondag 1 januari j.l. is de Venrayse Brandweer een zelfstandige organisatie. In de praktijk verandert er daardoor niet veel. Evenals de politie, valt men nu rechtstreeks onder het college van Burgemeester en Wethouders. Tot nieuwjaar was de brandweer nog ondergebracht bij de afdeling Openbare Orde en Veilig heid. Wel krijgt men nu vijf beroeps- brandweerlieden. Op de brandweer kazerne aan de Acaciastraat zullen twee van hen aangesteld worden voor het onderhoud en startklaar houden van matrieel en wagens en bij brand voor bet buitenrijden van dit materiaal. Volgens commandant W. Schillings wordt het onderhand tijd dat de tweede fase van de nieuwe kazerne gerealiseerd wordt. Het gaat daarbij om opleidingsruimten, kantoren en kantine en/of enige ruimte om na ernstige branden of ongevallen te kunnen napraten en de emoties welke ook bij een brandweerman optreden, te verwerken. Voorstllen voor deze uitbreiding zullen begin van dit jaar bij de gemeente worden ingediend. 'n leesbare krant 1 M' HOTEL-RESTAURANT Piet en Marwil Jacobs Maasheseweg 76, Venray Telefoon 04780-81181 Openingstijden: ma. t.m. vr. 12.00-22.00 uur zondags v.a. 15.00 uur De KTVenray, exploitant van de kabeltelevisie in Venray, heeft de bewoners van de nieuwbouw appar tementen aan de Langstraat (voor malige marechaussee-kazerne env.) medegedeeld, dat nog geen overeen stemming' is bereikt over de eenmalige aansluitkosten per woning. Volgens de KTV zijn die kosten voor rekening van de Woningbouwvereni ging. De Woningbouwvereniging meent echter dat zulks niet het geval is en „weigert" vooralsnog te betalen. Wellicht ook als gevolg van de krantenpublicaties heet de KTW voor de feestdagen een noodvoorziening getroffen zodat de bewoners in ieder geval gedurende die tijd van hun televisie konden genieten...Kosten waren er voor hen niet aan verbonden. In afwachting van een definitieve beslissing gaat de KTV deze week toch al de huisaansluitingen ver zorgen. De bewoners die de aansluit kosten ad 177,75 voor eigen rekening willen nemen, kunnen dan direct aangesloten worden. Bij ver huizing worden die aansluitkosten niet terugbetaald. Dat is wel het geval als de Woningbouwvereniging alsnog besluit voor de kosten te willen opdraaien. In de vergadering van de commissie van openbare werken, dinsdag j.l. vroeg dhr. Van de Vorle aan wethouder Claessens of het niet mogelijk was, dat de gemeente een kort-geding gaat aanspannen tegen de KTV. Volgens hem is die KTV namelijk verplicht de kabel gratis binnen te brengen, zoals dat destijds bij de eerste aansluitingen is ge schiedt. Dat bleek evenwel niet het geval te zijn. Er zal betaald moeten worden - wie dat uiteinelijk gaat doen, is een kwestie tussen Woningbouwvereni ging en de KTV. De gemeente kan hooguit een bemiddelende rol spelen, maar heeft er verder geen bemoeie nissen mee. WINTER- EN BEDRIJFSKLEDING - bodywarmers - werkschoenen en klompen - laarzen IgevoerdI - sokken en over sokken - overalls stofjassen - regenkleding TEL. 04787-1941 Op de vroege maandagmorgen was het rijgedrag van een autobestuurder, op de Leunseweg vlak bij het politiebureau, aanleiding dat de politie een onderzoek instelde. En dat was wel nodig. Volgens zijn eigen verklaring had de 42-jarige chauffeur uit Roermond 30 glaasjes pils genuttigd. De blaastest op het ademanalyse apparaat wees dan ook een promilage van meer dan 2 promille aan. De politie ontdekte ook dat de auto diezelfde nacht in het Brabantse Boekei was gestolen en de bestuurder zou ontsnapt zijn uit de open inrichting „De Roer" in Roermond. Omdat men nog enkele inbraken in de buurt van Gemert aan het onderzoeken was, sluit de rijkspolitie de mogelijkheid niet uit, dat deze man daarbij betrokken is geweest. De man is voor het verder onderzoek overgedragen aan de rijkspolitie van Gemert. Die wens komt over het algemeen tot uitdrukking in een in de wijk Veltum gehouden enquête. Meer dan driekwart van de bewoners vindt dat een betere straatverlichting noodza kelijk is. De huidige verlichting is van dien aard, dat men zich er niet veilig bij voelt. Niet dat men om de „haverklap" lastig wordt gevallen, maar men heeft toch het bange voorgevoel, met „iemand" gecon fronteerd te worden in de avonduren of zelfs in de nacht. Daarom ook zou de verlichting na twaalf uur moeten aanblijven. Veltum was destijds de eerste Venrayse wijk waarin vanwege de bezuinigingen drastisch „geknepen" werd op de openbare straatverlicht ing. Dat de bewoners daar niet gelukkig mee zijn geweest, blijkt nu wel uit deze enquête. Overigens zijn uit meerdere wijken of straten in de loop van de tijd klachten over de povere straatver lichting bij de gemeente ingediend. Zo wordt bijvoorbeeld in het rapport „Hoe vrouwvriendelijk is Venray" Brukske afgeschilderd als de meest onveilige wijk. Niet alleen de grote verbindinswegen, maar vooral de binnenfietspaden en verbindings weggetjes zijn te donker en te dicht begroeid. Vooral vrouwen voelen zich er niet veilig. De verschillende wijkraden zullen dit onderwerp zeker nader bestuderen en met het Wijkradenoverleg de conclusies die men uit onderzoek en enquête heeft getrokken aan de orde stellen. Ook in de gemeentelijke commis sies is al eens gewezen op het onveilige gevoel dat ontstaat bij onverlichte fiets- en wandelpaden en doodlopende straten, zoals er in Brukske nogal veel zijn. Met name de fraktie Van de Vorle heeft hieraan reeds bij de begrotingsbeschouwingen voor 1986 uitgebreid aandacht be steed. INBRAAK IN WONING In een woning aan de Bazuinstraat werd tijdens afwezigheid van de bewoners ingebroken. Toegang was verkregen via de voordeur welke niet op het nachtslot was. Ontvreemd werd een bedrag van 400,-- en een videorecorder ter waarde van 1400. POSTSTUKKEN BESCHADIGD Kwajongens hebben vuurwerk ge gooid in de brievenbus van de PTT, aan de rondweg Brukske, ter hoogte van de Serenadestraat. Er ontstond brand, maar door tijdige ontdekking en snel ingrijpen bleef de schade beperkt tot enkele geschroeide post stukken. Waar het mogelijk was, zijn de benadeelden daarvan in kennis gesteld. - Dinsdagavond werd brand ont dekt in een brievenbus aan de Westsingel. Ook hier konden snel maatregelen worden genomen. Toch werden enkele poststukken bescha digd. Het vermoeden is dat ook hier door kwajongens vuurwerk in de brievenbus is gegooid. - Ook werd er tijdens de Nieuw jaarswisseling door kwajongens vuurwerk gegooid in de door de PTT geplaatste woningbrievenbussen. De bewoners moeten voor de aange brachte schade opkomen, tenzij het de politie gelukt de vandaaltjes te achterhalen. DOORRIJDING Ten nadele van een Venrayer werd in de nieuwjaarsnacht schade toege bracht aan zijn nabij de Kiosk geparkeerde auto. Dit moet door een ander motorvoertuig zijn gebeurd. De veroorzaker is weggereden zonder dat zijn of haar identiteit kon worden vastgesteld. De politie vraagt om eventuele getuigen. Op zondag 29 januari 1989 gaat inmiddels al weer voor de dertiende keer de Vlakwatercross van start. Deze cross is een niet meer weg te denken sportevenement geworden in en ver buiten Venray en trekt ieder jaar een groot deelnemersveld. De atletiekvereniging Venray-Regio heeft weer een mooi parcours uitgezfet in „Het Vlakwater". De inschrijving en de start zijn niet bij „De Holle Boom" maar bij het Gemeentelijk Zwembad van Venray. De organisatie beschikt nu bij het zwembad over ruime kleed- en doucheruimtge en er is een groot parkeerterrein. De Vlakwatercross biedt voor trimmer en KNAU-atleten een uitge breid loopprogramma. Voor iedere categorie zijn er mooie prijzen en iedereen die de wedstrijd uitloopt ontvangt een fraaie herinnering. beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 Vrydag: Rank Xerox Jumpers ZVV-IVO ZVV 2- Noord WDS Wijkzuid 2-De Wieèn De Steeg-Wittenhorst Zaterdag: MHCV Rooyse V.K. Venrode 2-Posno sp. Venrode - GFC Zondag: MHCV SVV Vol Manual Maandag: Gemeene Rooyse V.K. en Manual Rooyse V.K. Venrode 2-Wittenhorst 4 SVCB- Inter '80 Siehers Fr.-SVCB 3 Dinsdag: Rooyse v.k. Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton Veronica 3-Rooy 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 22.30-23.30 08.00-10.30 10.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 08.30-10.00 10.00-14.00 14.00-18.00 18.00-22.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 22.30-23.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 22.30-23.30 1 Gestroomde goedverzorgde bou vier; reu jonge bouvier blonde; 1 bankbiljet; Mosgroene heren rib broek merk Rosner; Kinderwant kleur groen met witte beertjes; Grijze leren dames handschoenen; Zwart kinderschoentje, laarsje. Portemonnee met bankpas van Rabobank; Zwarte portemonnee zonder inhoud; Grijze knipbeurs met inhoud, oude NS-kaart; Klein rond protemonneetje blauw met rits; Donkerblauwe portemonnee met huissleutel-en inhoud. Gouden revertspeld met sluiting zijnde een kruisje; Een goud-zilveren armband. Zilver kinderarmbandje inscriptie Hariët, hartje. 10 Sleutels aan ring (o.a. een moedersleutel en een loper); 8 Sleutels in zwarte etui, tevens inhoudende een zilveren ring met Jacqueline 1984; Sleutel van geld kistje; Autosleutel merk Volvo en 2 huissleutels in bruin mapje; Bruin leren etui, Van Haren 1 Ford sleutel, 1 sleutel, 3 sleutels, 1 sleutel Dominon look Co; 1 Huissleutel lips no. 00204, 1 sleutel no. 25, 1 Honda sleutel aan sleutelhanger David de Kabouter; Grote Bos sleutels. Zwarte tas met sportkleding; Witte canvas sporttas met opschrift Makita; Linnen tas met daarin een paar schoenen. Blauwe paraplu; Bruin-beige para plu; Schooletui, kleur blauw met inhoud. Deze voorwerpen zijn gevonden tussen 13 december 1988 en 2 januari 1989. Voor inlichtingen kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepolitie Venray, tel 04780-84888, tst. 224. 'n leesbare krant PADDY Henseniusplein 4a Tel. 85703 Nieuwe dierenboeken voor de jeugdafdeling. j 618.45 Giles, Brian; Wegwijs in de paardenstal. Aangegeven wordt hoe je het beste je paard of pony kunt verzorgen, vanaf 12 jaar. J 590.2 Hart, Lenie 't; Lenie vertelt over de zeehondencrèche in Pieterburen. De bekende verzorgster van zieke zeehonden vertelt over haar ervaringen, vanaf 11 jaar. J 592.3 O'Callahan, Karen. Groot worden. Over de hele wereld worden dieren geboren. In woord en beeld wordt verteld over hun gedrag, de verzorging, de voeding en de bescherming van deze jongen, Vanaf 8 jaar. j 596.9 Burton, Robert. Giftige dieren. Kijkboek met grote kleuren foto's en korte teksten over allerlei giftige dieren. Vanaf 11 jaar. J 598.1 Hieda, Kazutoshi. Zo leven de zalmen. Geïllustreerd door vele kleurenfoto's wordt de levens loop van zalmen verteld. Vanaf 10 jaar. J 598.2 Schnieper, Claudia. Hage dissen. In korte teksten wordt verteld over het leven van verschillende soorten hagedissen. Met veel kleu renfoto's. Vanaf 10 jaar. j 598.8 Mebs, Theodoor. Uilen van Europa. Van veel kleurenfoto's voorziene beschrijving van de dertien in Europa voorkomende soorten uilen. Vanaf 13 jaar. J 598.95 Duinker, Kees. Een otterfamilie. Een jaar uil het leven van een otterwijfje en haar drie jongen. Vanaf 12 jaar. Lidmaatschap tot 18 jaar gratis. Openingstijden: Ma: 10.00-12.00 di t/m do vrij Zat 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 10.00-13.00 Vanaf 2 januari 1989 zijn de winkels op maandagmorgen gesloten. In plaats hiervan zijn de zaken op dinsdag open. Behalve „De Grote Drie" die op hun^ beslissing zijn teruggekomen, en op maandagmorgen open blijven. Vele winkeliers willen natuurlijk en naar mijn mening terecht, niet achter blijven. Intussen zijn wij er als consument ingelopen. Zoals voorheen waren vele winkels toch weer open. Men wil zo graag alle winkeliers op één lijn. Dan moet men wel consequenter zijn. Eensgezindheid, samenwerking klinkt zo vertrouwd. Hopelijk is niet alles op drijfzand gebouwd? En ziet men elkaar niet enkel en alleen nog als concurrent. Blijft in 't vervolg dan óók consequent. M.V.L. Wage' De hoofdprijs van de loterij, die door Het Winkelcentrum Venray werd gehouden is eruit. De auto, een Ford Fiësta werd gewonnen door de familie Jeuken van het Nassauplein. Vrijdagochtend werd mevr. Jeuken door Notaris Kooien gebeld met die vreugdevolle mededeling. Eerst zaterdagmiddag, toen zij uit handen van Hub Clephas en Jos Arts de autosleutels ontving a wilde zij het pas echt geloven. Want donderdagavond nog „verzekerde" haar broer haar, dat hij het wel even zou regelen dat zij en haar man de auto zouden winnen. Ze ging er van uit dat het telefoontje dan ook een grap was. Ook toen Hub Clephas en Jos Arts haar vrijdagmiddag op zochten om haar te feliciteren, geloofde zij nog steeds niets. Nadat het echtpaar Jeuken de auto in ontvangst had genomen volgde een rondtour door hel winkelcentrum waarmee aan de loterij een einde kwam. „Een zeer geslaagde aktie" noemde Hub Cle phas het, die dit jaar waarschijnlijk herhaald zal worden. Naast hei echtpaar Jeuken kende de aktie nog twee winnaars; mevr. Valckx die een cheque van 500,-- ontving en het echtpaar Thomassen uit Oploo, die 250,-- wonnen. Alle drie de prijswinnaars werden uit meer dan 150.000 ingeleverde kaarten getrok ken. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler, T. Lank- veld, H. Schraven en J. Wittgen: J. WITTGEN Langstraat 106, tel, 86082 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: G. VAN LOON Patersstraat 60, tel. 88800 DR. VAN DONGEN Past. Jeukenstraal 6 America Tel. 04764-1707 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoerriöe data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 81255 Van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitslui tend na telefonische afspraak neemt waar: B. RUYTEN, tel. I. 82557 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden E.M. Ruymbeek J.M. van Winden W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak E.M. RUYMBEEK Brienenlaan 5, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak G. GELLING Julianasingel 24, tel. 10956 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. Raay- makers. Mevr. van der Reis, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Vermazeren. MEVR. RAAYMAKERS Horst, tel. 04709-6538 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. Stevens en Mevr. Tiggeloven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrij dag 12 uur waargenomen door MEVR. STEVENS Merseloseweg 23, tel. 81152 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorge ven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterburean en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30-12.00 uur. en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsen bergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woens dag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische afspraak tijdens kantooruren 85968 of 04950-30345 De allerbeste kwaliteiten voor dames en heren met GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3