GROEN Nieuwe alcoholcontroles Venrayse politie succesvol HINDERWET Venrays Reis- en Passagebureau Vrijwilligers gezocht voor de consumenten winkel FIETSER LAAT JE ZIEN Kerstboom verbrandingen HET LICHT OP Voortgang snoeiwerkzaamheden Hondenbelasting PEEL EN MAAS Donderdag 5 januari - Pagina 14 RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak wor den afgeweken. Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Spreekuur Raad van Arbeid Maandag van 10.00 tot 11.30 uur in het raadhuis. Openingstijden Gemeentelijk zwembad Maandag 8.00-8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Dinsdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 15.30-16.30 (65+) 18.30-19.45 (jeugd) 20.00-21.00 (dames) 21.00-22.00 (vanaf 16 jaar) Woensdag 8.00-10.00 (vroege vogels) 10.00-12.00 (dames) 14.00-16.30 (jeugd) Donderdag 7.00- 8.30 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Vrijdag 8.00- 9.00 (vroege vogels) 18.30-19.45 (jeugd) Zaterdag 8.30-10.00 (vroege vogels) 11.00-12.00 (moeder en Kind) 14.00-16.00 (jeugd) Wijzigingen voorbehouden Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. DOORRIJDING Weer moest aangifte worden gedaan van beschadiging aan een op de Deken Tielenstraat geparkeerde personenauto. Die beschadiging is veroorzaakt door een ander motor voertuig. De bestuurder daarvan moet dat ongetwijfeld hebben be merkt. Maar hij is er vandoor gegaan, zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld. DIEFSTAL BAGAGE Een inwoonster deed bij de politie aangifte van diefstal van een deel van haar bagage, uit het vliegtuig van Madrid naar Schiphol. De schade voor haar zou 1000,- bedragen. DRONKEN BESTUURDER Zondagmiddag verbaliseerde de politie een inwoner, omdat hij als bestuurder van een personenauto, midden op de rijbaan van de Catharinastraat, bij de Enge Steeg, was blijven staan. De bestuurder weigerde de bekende alcoholproef te ondergaan. Proces verbaal werd hem aangezegd. De politie zoekt in dit verband naar de bestuurder van een beige/gele personenauto, die achter die auto tot stilstand is gekomen. Hij wordt verzocht kontakt op te willen nemen met de politie. De Venrayse politie heeft het afgelopen jaar een nieuwe methode van alcoholcontrole toegepast. Deze veranderde methode was mogelijk geworden door de aanschaf van moderne electronische ademse- lectie en -analyseapparatuur. Het gebruik van deze apparatuur, die het afnemen van een bloedproef overbo dig maakt, was met de invoering van de wet op de ademanalyse per 1 oktober 1987 mogelijk. De politie in Venray beschikte als een van de eerste korpsen in Nederland over deze geavanceerde apparatuur. Nieuw in de controlemethode was bovendien dat elke bestuurder die werd staande gehouden, moest blazen. Of er Wel of niet alcoholische dranken waren maakte niets uit. De blaaspijpjes met kristallen (in het zakje blazen) werden vervangen door electronische apparatuur die veel nauwkeuriger het promillage alcohol in de uitgeademde lucht vaststelde. Wie boven het wettelijk maximum zat, werd verzocht mee te gaan naar het politieburo waar de moderne electronische ademanalyse-appara- tuur stond opgesteld. Deze geijkte apparatuur werkt zo naukeurig dat de uitslag van deze ademanalyse als wettig bewijs geldt. Doordat de uitslag direct beschikbaar was, kon de politie ook onmiddellijk overgaan tot het opleggen van een rijverbod van maximaal 24 uur. Nadat de Venrayse gemeentepolitie de beschikking had gekregen over de moderne apparatuur is zij een zeer regelmatig verscherpt alcoholcontro- le-beleid gaan voeren. Minimaal 6 maal per maand werd er een duidelijk zichtbare alcohol controle gehouden. Niet alleen in het weekend en 's avonds, maar ook door-de-weeks en overdag. Ook de plaatsen van de controles waren afwisselend. De controles waren daardoor voor bestuurders onvoor spelbaar. Zo werden er controles gehouden bij de weekmarkt, de koopavond, de sportvelden, de kermissen, de disco's en de schouw burg. Het „normale" verkeer werd ook verrast met controles in de wijken en dorpen. De intentie van deze duidelijk zichtbare controles is, dat de bestuurders zich bewust worden dat de pakkans groot is. Door die bewustwording moeten de houding en de sociale normen ten opzichte van het alcoholgebruik in het verkeer veranderen. De cijfers spreken voor zich!. Gemiddeld had de politie jaarlijks met ongeveer 50 bestuurders te maken die een proces-verbaal kregen terzake over treding van artikel 26 van de Wegenverkeerwet, het artikel voor dronken bestuurders. In 1988 - het jaar waarin de vernieuwde controle methode werd toegepast - werden 118 bestuurders terzake overtreding van genoemd artikel geverbaliseerd. Dat is een vermeerdering van ruim 100 Het zal duidelijk zijn dat deze cijfers de noodzaak van een te veranderen houding ten opzichte van alcoholgebruik in het verkeer aange ven. Overigens is dit politie-beleid gekoppeld aan het samenhangend pakket van beleidsmaatregelen van de overheid in het kader van de alcoholmatiging. Tal van organisaties en instellingen werken daaraan mee. Zo wordt ook de wetgeving aangepast. Was daar in 1987 de ademanalyse wetgeving; in 1988 kwam daar de transaktiemogelijkhe- den voor de politie bij (direct betalen na een proces verbaal) en in 1989 zal de politie ruimere bevoegdheden krijgen om het rijbewijs na alcoho- gebruik in te nemen. De gezamenlijke autoverzekeraars in Nederland dragen hun steentje bij in de alcoholmatiging door de veroorzaakte schade aan eigen voer tuig bij alcoholgebruik niet meer te vergoeden. Het beleid van de gemeentepolitie Venray zal erop gericht zijn de nieuwe alcoholcontrole-methode ook in 1989 voort te zetten. Alcohol en verkeer Dat kun je niet maken!!! Het Venrays Reis en Passage- bureau aan de Kempweg is, onlangs volledig geautomatiseerd en voorzien van een modern interieur, om zo zijn clienten in 1989 nog beter van dienst te kunnen zijn. Via het Venrays Reis en Passage- bureau zijn de boekingsmogelijkhe den voor vlieg-, boot-, treinreizen etc, met gerenomeerde reisorganisaties legio. Ze worden u door het ANVR-lidmaatschap op een verant woordelijke manier aangeboden. Ter wijl de Stichting Garantie Fonds de cliënt een optimale zekerheid bij de boeking geeft. Volgens Dhr. v.d. Linden levert het geautomatiseerde boekingssysteem belangrijke tijdwinst op. „Dit sluit uitstekend aan bij onze ideeën over serviceverlening. Deze tijd kunnen we weer gebruiken om aan de cliënt die maximale en vakkundige voorlichting te geven, waar hij recht op heeft". Meer zekerheden kun je eigenlijk niet meer wensen bij deze vertrouwde Toerkoop reisadviseurs. Toerkoop: Waarschijnlijk is het voor de meeste reizigers een nieuwe merknaam in de reiswereld. Toer koop is een merk voor dienstver lening en de naam van een organisatie van meer dan 100 onafhankelijke reisbureau's in Nederland. Het is de naam voor een 5-sterren reisbureau waar de kennis en service voorop staat. Bij het Venrays Reis en Passage bureau aan de Kempweg kan de cliënt zich voortaan, via het aanwezige documentatiemateriaal, nog beter orienteren over de verschillende reismogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om videos over diverse bestemmingen uit te lenen, zodat de cliënt thuis kan zien welk hotel of appartement hem te wachten staat. Hierdoor kan men boeken zonder een gevoel van onrust. De cliënt weet wat hem te wachten staat. De video is immers het bewijs. Verder kan 't Venray's Reisbureau een beroep doen op een van haar zusterkantoren, in Someren, in Helden en in Weert. Momenteel is het Venrays Reis bureau met een actie gestart die geldt voor diegenen die vroegtijdig voor hun zomervakantie boeken. Een superaktie, waarbij men een handige roilerbag ontvangt die van pas kan komen tijdens de zomervakantie en een Toerkoop vakantie-voordeel boekje ter waarde van 200,-. Een nieuwe actie in het nieuwe jaar waarbij vakbekwame en gemotiveer de reisadviseurs nu ook op de gehele dinsdag voor u klaar staan. Wanneer het bovenstaande uw be langstelling trekt of wanneer u nadere informatie mocht wensen dan kunt u terecht op het reisbureau aan de Kempweg 2c. Het Venrays Reis-en Passage bureau helpt u objectief met de beste keuze voor uw vakantiebestemming. (advertentie) In de loop van 1989 wordt in Venray de eerste consumentenwinkel geopend. De winkel zal iedereen van een persoonlijk toegespitst advies kunnen voorzien waar het produkt- informatie betreft. Een soort VVV voor consumenten dus, gelegen in het centrum van Venray. Een dergelijke voorziening ontbreekt tot nog toe in nederland en vormt een extra uitdaging iets goeds tot stand te brengen. Op dit moment worden vrijwilligers gezocht, die de winkel, tesamen met een beroepskracht van de Stichting Consument en Huishou ding, draaiende moeten gaan houden. Misschien iets voor u? De taak van de vrijwilligers zal in eerste instantie bestaan uit het geven van informatie over allerhande producten. Te denken valt bijvoor beeld aan het voorlichten van het publiek over de verhouding tussen prijs en kwaliteit van een produkt. Echter ook wanneer men alleen op de hoogte gebracht wenst te worden welke producten men binnen een bepaalde prijsklasse op de markt kan VERLICHTING FIETS TIJDENS HERFST- EN WINTERPERIODE Uit een door de gemeentepolitie Venray ingesteld onderzoek aangaan de het voeren van verlichting van met name schoolgaande fietsers tijdens de ochtenduren, bij duisternis en sche mer is gebleken dat het merendeel van deze fietsers geen of nagenoeg geen verlichting voert. Het behoeft verder geen betoog dat daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Automobilisten bemerken de fietser niet, nauwelijks of pas op het laatste moment op. Naast de eventuele technische mankementen aan de verlichting van de fiets is vaak een onverschillige houding een tweede belangrijke oor zaak van bovenstaand. Veel gehoorde excuses zijn o.a.: „Ik ben vergeten om de dynamo tegen de voorband te plaatsen" en ,,'t trapt zo zwaar". Gelet op de verkeersveiligheid zijn genoemde excuses niet acceptabel. Er zal verbaliserend worden opgetreden tegen de veelal jeugdige schoolgaande verlichtings „zondaars". Gemeentepolitie Venray. Op zaterdag 7 januari a.s. vinden de onderstaande kerstboomver brandingen plaats, waarvoor door het gemeentebestuur vergunning is ver leend. - Leunen, aan de Enge Steeg, georganiseerd door de le Wijkvereni- ging Leunen; - Oostrum, aan de Randerade, georganiseerd door Buurtvereniging De Aide Beek; -Brukske, aan de St. Antonius- veldweg, georganiseerd door buurt vereniging Brukske; - Landweert, nabij het wijkge- bouw, georganiseerd door wijkvere- niging Landweert. De vier bovenvermelde verbrand ingen vinden plaats om 17.00 uur. In de loop van de middag kunt u aldaar uw kerstboom deponeren. Nadrukkelijk attenderen wij erop, dat in tegenstelling tot andere jaren de kerstboomverbranding in Veltum, nabij de Blokhut aan de Westsingel dit jaar niet plaatsvindt, omdat hiervoor geen organiserende vereni ging is gevonden. U wordt daarom dringend verzocht uw kerstboom niet naar deze locatie te brengen. verkrijgen, kan die informatie gebo den worden. Daarnaast is het de bedoeling, dat de vrijwilligers ook kennis van zaken hebben, als het gaat om aankoopvoorwaarden, garanties en rechten en plichten van de consument. Het is niet zo, dat men nu al een volleerd consumentenvoorlicht(st)er behoeft te zijn. Aan de vrijwilligers zal namelijk een uitgebreid scholings programma worden aangeboden. Daarnaast zullen de vrijwilligers in de uitoefening van hun taak altijd worden bijgestaan door de beroeps kracht. Wanneer dit vrijwilligerswerk ook u een uitdaging lijkt, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan Mevr. E. van Hal, Gemeente Venray, afdeling Sociale Zaken, postbus 500, 5800 AM Venray. Zij is graag bereid nadere inlichtingen te verstrekken. Zij is bereikbaar onder telefoon nummer: 04780-23333 toestel 353. Overigens is dit een tijdelijk huisvesting, omdat het te betrekken pand aan de Marktstraat 8 nog niet helemaal gereed is. RIJDEN ONDER INVLOED Op de Langstraat werd een chauf feur aangehouden, nadat de politie een nogal vreemd rijgedrag constateer de. Hierbij bleek dat de bestuurder te veel gedronken had. Na de bekende proeven kreeg de chauffeur een rijver bod en werd proces verbaal opge maakt. Door de medewerkers van Gemeentewerken is een deel van de beplanting in Brukske gesnoeid. Met name langs de Henri Dunantweg is dit duidelijk zichtbaar. De bomen die tussen rijweg en fietspad staan hebben hierdoor meer ruimte gekre gen, zodat ze ongehinderd door kunnen groeien. Zij zullen in de toekomst het aanzicht van deze weg gaan bepalen, en moeten dus een goede kroon kunnen vormen. Nu de werkzaamheden in Brukske, voor zover het de planning voor deze winter betreft, bijna afgerond zijn, richten we ons op het volgende project dat voor deze periode op het programma staat. De groep arbeiders die in het Brukske werkzaam zijn geweest gaat de beplanting langs Kiekweg en Deurneseweg aanpakken (Kuluut). Ook hier zal zodanig onderhoud gepleegd worden dat de onderbeplanting zich optimaal kan ontwikkelen. Dit is nodig om een gesloen beplanting in stand te houden. De brede strook langs de Deurneseweg zal, evenals destijds in Brukske langs de Deurneseweg toegepast, in twee gedeelten bewerkt worden. Ook hier wordt eerst de strook langs de weg (zonzijde) gesnoeid. Een tweede groep plantsoenmede werkers zal binnenkort aan de beplanting rond de flats in Veltum gaan werken. Hier zal geprobeerd worden om meer openheid in de beplanting te krijgen, zodat de natuurlijke onderbegroeiing kans krijgt zich te ontwikkelen. In oudere delen van de beplanting wordt in kleine stukken gepoogd de eikenhak- hout-cultuur een nieuwe kans te geven. Bij deze werkzaamheden worden bomen die van slechte kwaliteit zijn allereerst geveld om jongere, meer vitale, exemplaren ruimte te geven. Hierbij wordt met name aan de opstanden met grove den gedacht. Het vrijkomende hout, geschikt voor kachel en open haard, is uiteraard weer voor verkoop beschik baar. KENNISGEVING BEKENDMAKING AANVRAAG Burgemeester en wethouders van Venray, maken bekend, dat bij hen een aanvraag is ingediend voor een hinderwetvergunning van: - H. Holierhoek, Mgr. Hanssen- straat 77 fe Oostrum voor het uitbreiden en wijzigen van een konijnenhouderij, gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat 77 te Oostrum; - W. Janssen, Vredeweg 5 te Vredepeel voor het ex. art. 6a uitbreiden/wijzigen van een rundvee houderij, gelegen aan de Vredeweg 5 te Vredepeel. - A. Jenniskens, Puttenweg 108 te Ysselsteyn voor het ex. art. 6a uitbreiden/wijzigen van een varkens- en kalkoenhouderij, gelegen aan de Paardekopweg 11 te Ysselsteyn. De aanvraag en de bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119 Raadhuisstraat 1 te Venray elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien tot 6 februari 1989. Tot deze datum kunnen de stukken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur na een telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend bij B. en W. van Venray. Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens van diegene die een bezwaarschrift indient niet bekend te maken. Als daar telefonisch om wordt verzocht (afd. openbare orde, veilig heid en milieuzaken, toestel 247) kunnen tot een week voor bovenge noemde datum bezwaren ook mon deling worden gemaakt, waarbij over de aanvraag kan worden gesproken met de gemeente, de aanvrager en eventuele overige aanwezigen. Alleen diegene die bezwaar hebben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag en diegene, die kunnen aantonen dat zij niet (tijdig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen tijdens de verdere procedure bezwaar maken tegen de ontwerp-beschikking en/of beroep indienen tegen de uiteindelijke beschikking. Venray, 5 januari 1989 Burgemeester en wethouders voornoemd, Mr. H. Defesche, burgemeester, Drs. A. de Bever, secretaris. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de navolgende bouwaanvragen medewerking te ver lenen: - het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Merseloseweg 105 te Venray, t.n.v. A. Maassen. De bouwplannen liggen met ingang van 6 januari 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 09.00 tot 12.00 uur) Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Venray, 5 januari 1989, Burgemeester van Venray, Mr. H. Defesche. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 3 januari 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouw vergunning verleend. Zij, die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtsstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen dertig dagen na bovenstaande datum. - het bouwen van een atelier aan de Veulenseweg 41 te Veulen, t.n.v. H. Verheijen; - het bouwen van een garage/ber ging en het slopen van bestaande opstallen aan de Maasheseweg 95 te Smakt, t.n.v. M. Vermeulen; - het bouwen van een schuurtje aan de Vivaldistraat 33 te Venray, t.n.v. W. Kramasetja; - het bouwen van een carport aan de Goudsmidstraat 36 te Venray, t.n.v. M. Thuijls; - het uitbreiden van een tuinber- ging en het plaatsen van een erfafscheiding aan de Kruidenlaan 6 te Venray, t.n.v. J. Drabbels. - het bouwen van een carport aan de Goudsmidstraat 34 te Venray, t.n.v. W. Ewals; - het plaatsen van een tuinhuisje aan de Coppelenberg 13 te Merselo, t.n.v. M. Tonen; - het verbouwen van een woning aan de Dolomietenlaan 10 te Venray, t.n.v. F. Jacobs; - het bouwen van een woning en garage aan de Pastoor Strijkersstraat 15 te Leunen, t.n.v. Th. Stevens; - het verbouwen van een garage/ berging en het aanbrengen van een kelder aan de Allegrostraat 35 te Venray, t.n.v. C. van Raay; - het verbouwen van een woning aan de Dr. Poelsstraat 21 te Venray, t.n.v. L. van Haren. Venray, 5 januari 1989 Burgemeester van Venray, Mr. H. Defesche. Bij Koninklijk Besluit van 15 december 1988 nr. 8 is goedkeuring verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 27 september 1988 nr. R627 tot verhoging van het tarief van de hondenbelasting voor het jaar 1989. Voor 1989 zal de hondenbelasting voor de eerste hond 60,60 en voor elke volgende hond 90,90 bedragen. Voor honden, gehouden in kennels ingeschreven bij de raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting in 1989 242,40.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14