tik Bossen en drinkwater lijden zwaar als gevolg van nitraat en ammoniak Hilrürilk O De VVD afdeling Venray e.o. 1 een voorspoedig en stemvol 1986 Stichting Veltum 750 opent feestjaar CDA stelde kandidatenlijst vast Kerststal volop in de belangstelling UOftUnOM Pft Venrayse volksmuziek groepen bij ROZ I HYPOTHEKEN j BBC-filmploeg filmde in Venray voor documentaire Slavakto nogmaals succes Werkloosheid in Venray weer gestegen Het begint weer mes V/ VRIJDAG 27 DECEMBER 1985 Nr. 52 HONDERDENZESDE JAARGANG PEEL EN MAAS S UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY WttlfRI AO VOOR VENRAY EN OMGEVING ADVERTENTIEPRIJS 30 ct per mm. ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 BBlVDLMl/ VVR 1 WfWINJK V PER HALFJAAR 12,50 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 17,— wenst U en Uw huisgenoten Anderhalf jaar lang is door de Stich ting Veltum 750 en haar werkgroepen gewerkt aan de voorbereidingen voor een waardige viering van het 750-jarig bestaan van de wijk Veltum. Allerwege zijn 10-tallen lieden koorts achtig bezig geweest met de organisatie van het jubileumjaar. ALle bevolkings groepen zijn er bij betrokken, de kinde ren, de opgroeiende jeugd en ouderen, en nu is het dan zover, 1986 staat voor de deur. Veltum staat gereed voor het feeste lijk gebeuren. BALLONNENFESTIJN De opening van de festiviteiten vindt plaats op zondag 5 januari met het opla ten van een reusachtige gasballon vanaf het terrein voor de Veltumse kapel, 's middags om 13.30 uur. E.e.a. zal geschieden in aanwezigheid van burgemeester Defèsche en andere gemeentelijke autoriteiten. De stichting Veltum 750 vond de Haagse Ballonclub bereid, ijs en weder dienende, een kolos sale gasballon vanaf dit terrein te laten opstijgen, daarmee de start vanaf haar aktiviteiten door het gehele jaar inlui dend. Dit grootse ballon-evenement zal gepaard gaan met een ballonnen wedstrijd voor alle Veltumse kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes uit heel Venray. Aan het winnen hiervan is een aantrekkelijke prijs verbonden in de vorm van een crossfiets. MUZIEK EN CHOCOLADEMELK Natuurlijk wordt een en ander feeste lijk omlijst met muziek en zijn de ver snaperingen zoals chocolademelk en koffie rijkelijk aanwezig. De Stichting Veltum 750 geeft hier mee een spectaculair voorproefje op de gebeurtenissen, welke in de loop van het jaar zullen volgen. NIEUWJ AARSRECEPTIE Na deze happening worden alle Vel- tummers verwacht op de nieuwjaarsre ceptie in 't Schöpke waar samen, met de andere genodigden, het glas geheven zal worden op het welslagen van het nieuwe jaar. Namens het bestuur van de Stichting zal de voorzitter bij deze gelegenheid een boekje open doen over het verdere programma voor 1986 en de betrokken heid van alle Veltummers. ONDERTROUWBAL De wijk Veltum organiseert de Boe renbruiloft 1986. Binnen dit kader wordt op zaterdag 11 januari het onder- trouwbal gehouden in de Wieënhof, dat in dit jubileumjaar ook extra luister en kleur zal krijgen en waarmee tevens de Veltumse carnaval zal worden ingezet. EXPO VENRAY van 28 t.m. 31 maart 1986 op het industrieterrein De Hulst Inlichtingen: CIALONA ORGANISATIEBURO Schoolstraat 32-34, 5761 BV Bakel Tel. 04924-2923 04920-46263 Er werd een groot uithoudingsvermo gen van de ruim 60 leden van de afde ling Venray van het CDA gevraagd, eer de definitieve kandidatenlijst was vastgesteld. Het was reeds na midder nacht. En dat bij een ledenvergadering welke tijdig om 8 uur door voorzitter Harry Philipsen, met het gebruikelijke gebed werd geopend. Er werd kracht en wijsheid van de Heer gevraagd, maar men vergat te vragen om geduld De meeste tijd had men nodig om te beslissen of de fractie van het CDA in de gemeenteraad, haar toestemming kon geven aan de invoering van het rioolrecht, als de financiële situatie van de gemeente dat vraagt. Maar ook, omdat er ongelijkheid is bij de Onroerendgoed belasting, waar ook het reinigingsrecht in verankerd zit, terwijl er nog velen zijn die niet op de riolering zijn aangesloten. De CDA-propagandacommissie draait nu reeds op volle toeren. Deze zal worden aangevoerd door de campagne- leidster Lies van Bavel-van Nieuwenho- ven, bijgestaan door Jeu van Kempen, Anny Reintjes en de heren Janssen, Driessen, Broeksteeg en Hendriks. Een indrukwekkende agenda is al vastge steld. Up vrijdag 14 maart is door het Landelijk CDA de Venrayse schouw burg afgehuurd. Venray is namelijk een van de weinige plaatsen waar de minis ter-president, Ruud Lubbers, zal komen spreken. Hij wordt dan vergezeld van de heren Bukman en De Vries en alle Limburgse CDA kamerleden. Venray heeft die eer gekregen omdat bij de laatste verkiezingen het CDA zo goed uit de stembus is gekomen. Het CDA Venray heeft 14 zetels, dus een meerder heid in de gemeenteraad. Men is ervan overtuigd die meerderheid ook op 19 maart te kunnen handhaven. Dat zou moeten kunnen, want in 1982 stemde 55,7% CDA, met de Staten nog beter 58,5%, met de Tweede Kamer nog 51,7%. De fractievoorzitter van de Venrayse raad verklaarde tevreden te zijn met het Venrayse college, er wordt niet gekib beld over kleine zaken, waaraan de fractie Van de Vorle zich zo graag be zondigt. De fractie zal er voor zorgen dat het CDA, ook in het Venrayse be leid, duidelijk herkenbaar blijft. Van de 61 stemmen welke konden worden uitgebracht gingen er 60 naar de door het bestuur voorgestelde kandi- daat-fraktieleider Joos Truyen. En toen was er werk aan de winkel voor de stemgerechtigde leden, want nu moest de definitieve lijst van de 26 kandidaten worden vastgesteld. Theo van Waayenburg bleek de grote triomfater te zijn, want op de voor dracht stond hij op de 16e plaats; geen verkiesbare plaats. Na de telling werd dat anders. Hij steeg naar de 13e plaats. Voor de goede orde geven wij nu de definitieve lijst met daarachter het juiste aantal punten. 1.J. Truyen 1561 p. 2. W. Claessens 1464 p. 3. Mevr. Poels-Peters 1451 p. 4. J. van Oers 1348 p. 5.JanPoels 1313 p. 6. Jan Reintjes 1257 p. 7. Mevr. Hoppereys-de Loo 1143 p. 8. P. Driessen 1117 p. 9. A. v. Soest 1084 p. 10. A. Broeksteeg 1032 p. 11. F. Muijsers 951 p. 12. G.Janssen 879 p. 13. Th. van Waayenburg 825 p. 14. L. van Casteren 750 p. 15. Mevr. Bosmans-Aarts 724 p. 16. E.Cadirci 642 p. 17. W. Willems 572 p. 18. J. Reintjes 566 p. 19. W. Pubben 534 p. 20. Th. Gommans 455 p. 21. Mevr. v. Bavel-Nieuwenhoven415p. 22. J. Voermans 368 p. 23. A. Cornelissen 317 p. 24. J. Janssen 295 p. 25. J.Loonen 204 p. 26. F. Welschen 144 p. De consulent van het CDA Limburg stelde de afdeling Venray ten voorbeeld voor de wijze waarop in Venray de lijst is en werd samengesteld. Ook in 1982 reeds had de afdeling Venray het Pro vinciaal bestuur versteld doen staan, voor de wijze waarop toen het CDA aan de gemeenteraadsverkiezingen had deel genomen. Het waren bepaald geen prettige be richten, welke vorige week in de pers verschenen. Staatsbosbeheer heeft alarip geslagen omdat het Nederlandse bos ai voor de helft doodziek is. Uit een rapport van Staatsbosbeheer blijkt, dat zure regen en de overbemesting door de bio-industrie er deels de oorzaak van zijn, dat de bosgebieden ook het afgelo pen jaar opnieuw sterk aan kwaliteit hebben ingeboet. „De prijs van het drinkwater moet waarschijnlijk worden verdubbeld als gevolg van te grote hoe veelheden nitraat - afkomstig van mest - in het grondwater" wordt gesteld door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) in een vorige week donderdag verschenen rapport over de ruimtelijke visie op intensieve veehou derij. En dan was er het verbod van mi nister ir. G. Braks van Landbouw op verdere groei van de veehouderij. Het een het gevolg van het ander.... In onze editie van 10 oktober jl. schreven wij, dat uit een globaal onder zoek naar de vitaliteit van het gemeente lijk bosbestand gebleken is, dat grote percelen in met name hei Zwartwater (Vredepeel) en op de Paardekop (Yssel- steyn) de volledige afsterving nabij zijn als gevolg van de zure regen enerzijds en de schimmels diplodea en bronchorstia anderzijds. TERUGLOPENDE VITALITEIT Volgens het rapport van Staatsbosbe heer is de vitaliteit van de bossen in Noord Brabant - vooral in het midden en oostelijk deel - in het afgelopen jaar sterker achteruit gegaan dan gemiddeld in Nederland. Dat geldt ook voor de bossen in De Peel en Noord Limburg. Hoewel, zo wordt gesteld, in deze streken veel bio-industrie is gevestigd, waar mestammoniak wordt uitgestoten, wordt niet bevestigd dat er een directe relatie bestaat tussen de uitstoot van ammoniak en de verslechterde situatie van de bossen. Volgens de directeur van Staatsbosbeheer, ir. F. Prillevitz is luchtverontreiniging, waaronder ammo niak, stikstofoxiden en zwaveldi-oxide (uitlaatgassen) voor een deel verant woordelijk voor de achteruitgang van de Nederlandse bossen. „Hoge concen traties ammoniak en zwaveldi-oxide maakt dal de Domen gevoeliger worden voor vorstschade en aantasting door in-, secten en schimmels" aldus het rapport. SAMENLOPENDE FACTOREN Feit is, dat de aantasting van de bos sen in Oost Brabant en Noord Limburg nog een graadje erger is dan in de rest van ons land omdat hier het zwaarte punt ligt van de intensieve veehouderij in Nederland. Een op de vier Neder landse varkens wordt gefokt in drt ge bied en ook de pluimveesector en de rundveehouderij zijn in dit gebied ruim schoots vertegenwoordigd. Vooral de Corsicaanse den en de Oosterijkse den, Douglas en fijnspar hebben in het afgelopen jaar de grootste klappen gekregen en dat zijn juist de boomsoorten, die in deze streken het meeste voorkomen. Ga maar eens kijken in het Zwartwater, in de Rouwkuilenbossen en in de bossen aan de Paardekopweg/Konijnenweg om geconfronteerd te worden met een na tuur, die op sterven na dood is... Deskundigen wijten het aan een sa menloop van omstandigheden: de zure regen (ammoniakneerslag) en de beide schimmels, die vrijwel niet meer zijn te bestrijden in de bossen met weinig of geen weerstand. Daarbij komt nog de bijzonder strenge vorst, vorige winter. Wat dat laatste betreft, staan deskun digen voor de vraag waarom de bomen van om en nabij de veertig jaar de onge meen strenge winters van 1956 en 1963 wèl hebben overleef^. UITGEGROEID Hoewel de deskundigen hierover nog weinig of niets hebben losgelaten, zou het ook nog wel eens kunnen zijn, dat de bomen, die nu - wat wordt genoemd - geen groei- en levenskansen meer heb- RESTAURANT In de Keulsche Pot Fondue-, Gourmet- en specialiteiten restaurant. Voor informatie of reservering. TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 0VERL00N Den, van nature „aan het eind van hun latijn zijn". De dennebossen in Oost Brabant, de Peel, rond Venray en verder in het Noordlimburgse, die zonder meer ten onder gaan, zijn destijds aangeplant als produktiebossen. Er moesten toen snel groeiende en kaarsrechte dennen wor den geplant, die na 'n bepaalde tijd kap- rijp waren en derhalve geveld moesten worden. De stammen werden op lengte gezaagd en verkocht om te dienen als stuthout voor de mijnen. De mijnen werden gesloten, maar de bomen bleven even zo vrolijk door groeien, ook als zij kaprijp waren. We- licht, dat uitgegroeide bomen veel ge voeliger zijn voor de ammoniakuitstoot en de zure regen. DRINKWATER Het rapport van de RARO over de ruimtelijke visie op intensieve veehou derij is voor Venray al evenmin opwek kend. Zo staat er in te lezen, dat onge veer 25% van de nog in gebruik zijnde waterwinputten in de komende jaren te maken krijgen met grondwater, dat de maximale concentratie nietraat - een be langrijk bestanddeel van mest - bena dert of overschrijdt. Nitraat verplaatst zich gemakkelijk. Een deel vervluchtigt direct, een ander deel wordt verder afge broken in de bodem. Uiteindelijk be reikt een deel de top van het grondwa ter. Als het nitraat eenmaal daarin zit, wordt het vrijwel niet meer afgebroken. In het rapport wordt tevens gewezen op de teelt /an mals in Oost Brabant en Noord Limburg. Op vele percelen kan door overbemesting geen andere gewas sen meer worden verbouwd dan maïs. Door de ammoniak, die met de mest vrijkomt, worden ook de bossen aange tast. Het rapport zegt dan: „op sommi ge plaatsen zijn de bossen aan het af sterven en krijgen naaldbossen aan de randen een bruine verkleuring". En daarmee hebben de rapporten van Staatsbosbeheer en de RARO èn een tekst, opgenomen in de Nota van Aan bieding bij de begroting 1986, en op gesteld door de gemeentelijke bosdes- kundigen, hun raakvlakken.... Of er in het Venrayse nog iets te red den is? We kunnen het slechts hopen.... Sedert zaterdagmiddag deken L. Theunissen de kerststal en de kerstbeel- den zegende, is een constante stroom bezoekers een kijkje komen nemen, nu voor het eerst sinds een jaar of twaalf weer 'n kerststal in het centrum is inge richt. Een knap staaltje van vrijwilligers werk, waarvoor zeker de bouwers, leden van schutterij 't Zandakker, en de nachtwacht alle hulde verdienen. Zij hebben een karwei opgeknapt dat meer inspanning vergde dan het zich in eerste instantie liet aanzien. De initiatiefnemers en alle medewer kenden dienen zich nu reeds te bezin nen, hoe men de komende jaren aan een permanente kerststal gevolg wil geven. Daarbij zal men zich ook de vraag moe ten stellen of de beeldengroep uitgebreid moet worden met herders en wijzen. Venray heeft de kunstenaars die daar aan ongetwijfeld gestalte willen geven. De traditie is weer opgevat. Het is aan ons allen die traditie in stand te houden en telkens nieuw leven in te blazen. Fantasievol en lekker tafelen Anders dan andersl 's maandags gesloten SPECIALITEITEN RESTAURANT 't oirat pastoricltc Venrayseweg 5 Overloon tel. 04788-1733 Zéér groot assortiment Automaterialen en Accessoires. .tegen betaalbare prijzen. NA DE MOLEN automaterialen Helden-Panningen, Venray. Maasniel (Roermond). Echt. PEEL EN MAAS uw weekblad 10 - 30 en 50% korting vanaf 3 januari (gesloten t.m. 2 januari) Modehuis ^Langstraat 61 - Venray Tel. 04780-81281 In het ROZ programma Speulentere zijn binnenkort twee Venrayse volks muziekgroepen te horen. Op vrijdag 27 december is dit „Wat hiet" en op zaterdag 3 januari is de beurt aan Mallemoer. Wat Hiet was onlangs nog te horen in Vara's Generale op de radio. De groep werd 3'A jaar geleden opgericht en bestaat uit: Hans Derks accordeon en zang, Els Verstappen gitaar, trom en zang, Yvonne Berden, banjo, mandoli ne, blokfluit en zang Anita Bijvoet zang Iepels en trom, Anita Kersten dwarsfluit en zang, en Pierre Bouwels fluiten en zang. Wat Hiet brengt in hun pro gramma een mengeling van Ierse, Schotse, Vlaamse, Waalse en Neder landse Volksmuziek. De laatste tijd onderneemt men ook pogingen om muziek uit de regio in het repetoire op te nemen. (Mensen die nog volksliedjes kennen uit Venray e.o. kunnen hierover kontakt opnemen met H. Derks tel. 80631) Belangstellenden die Wat Hiet live willen zien en horen moeten zondagmiddag 5 januari naar Venlo gaan. De groep treedt dan op in cafe „Eugenia" aan de Hogeweg. De groep Mallemoer bestaat uit Jos Cox, Peter Franken, Wim Kunen, Gerard Oonk, Theo Spronk en Henk Weijs. In deze bezetting speelt men sinds maart 1983. Voor die tijd waren enkele leden van de groep al aktief onder de naam Lazarus, vanwege de „alcoholische bijsmaak" werd de groepsnaam omgedoopt in Mallemoer. Op het repetoire staan traditionele volksliederen, enkele Engelstalige wer ken en eigen nummers. Onder deze laatste categorie vallen nummers als „Nico van Melo" en „De Kiep". Muziekliefhebbers uit Venray doen er dus goed aan om beide vrijdagen tussen 18.00 en 19.00 uur af te stemmen op de ROZ. VAN DE KAMP ASSURANTIËN 1 telefoon 04780-87575 I 7,85% - 15 jaar vast Een filmploeg van de Britse Televisie, de BBC, is dinsdag in .Venray geweest, voor het maken van een onderdeel van een documentaire, rond de Venrayse tijd van de IRA-terrorist Mc Ghee. Er werd gefilmd in Overloon, waar deze terrorist woonde, bij het metaalbedrijf waar hij werkte en bij het uitzend bureau in Venray, dat toen voor hem werk in Venray bezorgde. In 1980 had het arrestatieteam van de rijkspolitie deze als uiterst gevaarlijk bekend staande terrorist op weg naar Venray gearresteerd en later aan Enge land uitgeleverd. Hij werd verdacht betrokken te zijn geweest bij een bomaanslag in het Grand Hotel in Brighton bij welke bom aanslag toen 5 slachtoffers te betreuren vielen. Omdat de zaak nog steeds niet defi nitief is afgerond maakte de BBC nu een documentaire rond deze IRA-ter rorist. Toen we vorige week, bij ons bericht over de successen van de Venrayse slagers Joos Truyen en Matt Deenen, op de slagers vaktentoonstelling in Utrecht grondig informeerden of er wellicht nog een Venrayse slager aan de tentoonstellingswedstrijd had deelge nomen, kregen we „nee" ten antwoord, Achteraf is dat niet juist geweest, want ook de Venrayse slager Sjaak Jacobs heeft er prijzen gewonnen. Sjaak is slager op St. Anna en kreeg voor zijn ingezonden Tongeworst een zilveren medaille. Zijn cervelaatworst werd beloond met een bronzen medaille. Ook hij wordt hartelijk gefeliciteerd. WONINGEN TE KOOP GEVRAAGD! Stationsweg 7b. Venray Alle goede verwachtingen ten spijt, is in november de werkloosheid in Venray en de rest van Noord Limburg weer gestegen. Bij het Arbeidsbureau Venray was de stijging 53 werkzoekende man nen; bij het Arbeidsbureau Gennep 23. Procentueel was die stijging iets hoger dan in de rest van Limburg, maar ook iets hoger dan de landelijke toename. Duidelijk waren in november twee be wegingen op de arbeidsmarkt te onder kennen. Enerzijds bleef het aantal inge schreven schoolverlaters verder dalen; anderzijds nam seizoensmatig bepaald de werkloosheid in enkele beroepsgroe pen toe. Dit was vooral het geval in de bouwgroepen, en in mindere mate bij het transport-, landbouw- en horecaper- soneel. Metaalbewerkers en handelsper- soneel daarentegen konden weer gemak kelijker werk vinden. In totaal stonden er per 30 november in Venray 1729 werkzoekende mannen ingeschreven; in Gennep waren dat er 914. De cijfers vorig jaar 30 november waren 1992 voor Venray en 1190 voor Gennep. Over het hele jaar gezien is dat toch een gunstig verloop van de werk loosheid in deze streken. Maar deson danks blijven de aantallen veel te hoog. Prettig is het, te ervaren dat de schoolverlaters beter dan in de voor gaande jaren werk hebben kunnen vin den. Procentueel was hun aantal nog niet zo laag als nu. De politie verzoekt ons dringend het volgende te melden: Met de grootste gestrengheid zal de politie optreden tegen het afsteken van vuurwerk, anders dan op de uren waar voor vergunning is gegeven. Maar nog strenger zal worden opgetreden tegen het afsteken van vuurwerk in de groene PTT-brievenbussen. De eerste melding is bij de politie al binnen. Door het af steken van vuurwerk in een brievenbus, sprong deze uit elkaar. De politie zal ook in burger en met burgerauto's ex tra surveilleren. Er zal geen pardon gegeven worden, maar direkt procesver baal worden opgemaakt. IC Ol1 da

Peel en Maas | 1985 | | pagina 1