Kerkelijke Diensten GROETEN UIT VENRAY GROTE KERK Zaterdag 19.00 Nederlandse Hoogmis int. jrd. Harrie Martens overl fam. Peelers Kerstjens Mathieu Dreijer (buurt) Ben Schim van der Loeff (buurt) Piet Vermeulen Zondag Eerste zondag van de advent; 8.00 leesmis int. overl. parochianen; 9.30 gregoriaanse Hoogmis, int. Piet Oudenhoven en overl. fam. Theo Thijssen (buurtver. St. Jozef) 11.00 Ne derlandse Hoogmis int. Cor Vink en beide echtgenoten Anna Loonen- Gommans Huub Reijnders Jack en Riekie bijzondere intentie (A) Maandag 9.00 oude stichtingen Fer--' dinand van Pelt 19.00 Heeroom Jan en Marinus Hagens echtpaar Hermans-v. Maren. Dinsdag H. Franciscus Xaveris priester. 9.00 bijzondere intentie (VR) overl. ouders Thuijls Muijzers en overl. kinderen. 19.00 Sraar Spee. Woensdag; 9.00 pastoor Amouri Es- ser, ouders broers en zussen overl. ou ders Kersten-Daniels, zoon Piet, overl ouders van Soest-Swinkels en overl. fam.; 19.00 Nellie de Bruijn-v.d. Voort. Donderdadg; 9.00 Piet en Mina Kersten-v. Bracht. Vrijdag; H. Nicolaas Bisschop; 9.00 Elisabeth Gerrits-Hermans en echtge noot bijz. intentie: 19.00 St. Nicolaas- gilde Hendrikus Drabbels, echtgenote en kinderen Handrie Jansbeken en zoon Arnold overl. ouders Bom- Hendriks Ben van Daal. Zaterdag Onbevlekte ontvangenis van de Heilige maagd Maria. 9.00 Wilhelm Wilms en Hendrina Huismans ouders Arts-Cornelissen, Jenniskens-Janssen en Willy Harrie Messemaeckers Ma ria Voermans-Janssen: 19.00 frans de Vocht Hedrica Reijnders-Philipsen, zoon Harrie en dochter Coby overle den ouders Baken-v. Rhee Harrie Pee- ters (v.d. Buurt) Koos Bertijn. Mededeling: Zondag onder de mis van 11.00 uur is er kinderwoorddienst met het thema: ,,vol verwachting" Akolieten Zaterdag: 19.00 Pascal en Maikel Brons, lezer A. Verbeek: zondag 8.00 Tom Kengen, lezer C. Hendriks: 9.30 Rob en Bart Derkx; 11.00 Timo Flinsen- berg en Wilco Janssen Misdienaars Maandag en dinsdag 19.00 Timo Flin- senberg en Wilco Janssen: woensdag en vrijdag 19.00 Anouk Pijpers. KAPEL ST SERVATIUS Zaterdag 30 november 18.30 Eucha ristieviering met volkszang: int. L. en F. Sala, voorgangers; g.v. Loenen en P. Hendriks, Lector: Christine v.d. Gou we. Kollekte: voor Solidaridad (Latijns Amerika) Zondag 1 december le zondag van de Advent 9.30 uur Eucharistieviering met koor en volkszang; int. Huub v.d. Beke- rom, fam v.d Bekerom-Straatman, Math van Houdt. Voorgangers P. Hen driks, en G. van Loenen, lector Zr. Ja- cintha Kollekte voor Solidaridad (La tijns Amerika) Door de week om 18.30 maandag, woensdag en donderdag eucharistievie ring, dinsdag; woord en communie dienst Dinsdag 3 december 16.00 uur werkgroep themadienst: vrijdag 6 de cember 15.00: Gez. eucharistieviering bgv het 25 jarig dienstjublieum van de heer H. Janssen PATERSKERK Eerste zondag van de advent: H. Mis sen 9.00 10.15 hoogmis gezongen door de zangers van St. Frans: 11.45; 18.00 uur avondmis. Vrijdag eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus; 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag viering van het feest van de Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria. 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis van de tweede zondag van Advent. Mededelingen Aktie kerk in nood (Oostpriesterhulp) maandag 2 december kunt U kleding brengen in het portaal aan de Oude Oostrumseweg van 09.00 tot 12.30 uur. U wordt vriendelijk verzocht de kleding in dozen of zakken te verpakken. Alles is bestemd voor de mensen in nood. Gezinsbijdrage: We beginnen aan de laatste maand van 1985. Allen hartelijk bedankt voor het voldoen van Uw kerk bijdrage. Er moet nog heel wat binnen komen. Was U het vergeten? Doet U het dan nog, december is altijd vol ver rassingen Postgiro 420.40.20 Bank: 2318.08.526 t.n.v. kerkbestuur O.L.Vrouw van Zeven Smarten. Misintenties Zaterdag: 18.30 Sjaak Classens en overl. fam. Martien Fleurkens (fam. Fleurkens) Zondag: 9.00 voor de overledenen (offerbus) voor de parochie: 10.15 Konrad Thijssen en overl. fam. overl. ouders Rutten fam. Van Dierendonck; 11.45 overl. fam. Dechnar-Sijbers en Vermeulen-Dijkmans Ben Coolen, Riet v.d. Berk en overl. fam.: 18.00 jrg. fam. van Waayenburg-Janssen Jan Arts. Maandag; 8.00 overl. echtpaar Gerrits-Hermans; 19.00 tot zekere in tentie Antonia Schaeffers-Verbeek en overl. fam. Schaeffers-Dupont. Dinsdag 8.00 overl. echtpaar Her mans v. Maren; Constant Pijls Her man Coopmans. Woensdag 8.00 overl. ouders Akkermans-Timmermans; 19.00 Piet en Theo Linders. Donderdag: 8.00 overl. fam. Esser- Timmer-v. Geffen; 19.00 voor overle den familie. Vrijdag 8.00 Celina zuster Elmyra Hoeymakers; 19.00 gezinsmis; Jac. v. Dijck. Zaterdag: 8.00 Celina Rojer en Constant Rojer. Akolieten en Misdienaars Zaterdag: 18.30 Leo en Johan Pou- wels Zondag 9.00 Tony Vermeulen; 10.15 Martijn Smelt; 11.45 Per Lenssen; 18.00 Andre Basten. Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 Theo Camps en Peter Weijs; 19.00 Mar cel Meijer en Jaap Janssen Dinsdag en donderdag: 8.00 Pascal en Emiel Kusters; 19.00 Nancy Eibers. KERK 'T ZONNELIED Zaterdag 30 november: 19.00 H. Mis tot zekere intentie. Zondag 1 december eerste zondag van de Advent. 10.00 Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie; ter ere van de H. Geest. Deze hoogmis zal er volkszang zijn afgewis seld met gitaarspel door Fran Spek- horst. Er is ook kindercrèche. Maandag 19.00 H. Mis tot eerherstel aan de Heer in het H. Sacrament. Dinsdag: Gedachtenis v.d. Franciscus Xavier, priester; 8.30 H. Mis voor priesterroepingen Woensdag: 18.40 rozenkrans; 19.00 H. Mis voor overl. hr. Lei Bos. Donderdag: 8.30 H. Mis voor de wel doeners van onze parochie Vrijdag: gedachtenis v.d. H. Nico laas, bisschop Eerste vrijdag 18.40 kruisweg; 19.00 H. Mis tot intentie van de kinderen van onze parochie. Zaterdag Hoogfeest van de Onbe vlekte Ontvangenis van Maria 10.00 uur Hoogmis tot intentie van ons bisdom en onze parochie. Klassieke schoonheid en élégance, kenmerk van alle GUCCI creaties, vin^- den hun volmaaktheid in de nieuwe geurcreatie GUCCI Nr. 3. Dit parfum, betoverend en tevens on vergetelijk, dankt zijn uitstraling aan de overvloed van de meest kostbare bloe mengeuren. Zoals ontluikende knoppen hun geur teder aankondigen, zo ont vouwt zich langzaamaan het rijke bloemen-aldehyde boeket van GUCCI Nr. 3. In de veelvoud van de fantasievolle samengevoegde bloemenextracten, overheersen rozen, jasmijn, narcissen en irissen. Zij behoren tot de meest ede le en waardevolle ingrediönten. Pat- chouly en Vetiver onderstrepen de crea tie, tezamen met exotische hars en bal sem, musk en amber. Zij geven het par fum zijn weergaloze flair, zijn fascine rende karakter en zijn lang aanhouden de werking. Voor dit grootse en bijzondere par fum ontwikkelde de ontwerper een waardevolle flakon in een modern ele gante lijn. GUCCI Nr. 3 vindt U bij de speciaalparfumerie in de exclusieve om geving van huizen als ESTEE LAU DER, LANCASTER en CHANEL. Mededelingen B iechtgelegenheid zaterdag 30 nov. van 18.00 tot 18.30 uur Gedoopt: 23 nov. Maarten Stoc, Winston Sumter, Clifton Stoc, Bianca Stoc, Chopinstraat 10, 24 nov. Ruud v.d. Bekerom, Sambastraat 20 Allen van harte proficiat en Gods zegen. Lektoren: zaterdag 30 november 19.00 zr. Servaas. Zondag 1 dec. 10.00 Dhr. Klaassen Huwelijksafkondiging: Marian en Jos Wijnhoven, Spinetstraat 14. Lambert Duyf en Chantal van Hoek, Tamboe rijnstraat 4. Om over na te denken: De kerk moet worden klaar gemaakt voor bekeerlin gen evenals bekeerlingen voor de kerk. Kledinginzameling: kerk in nood vraagt ons om kleding, schoeisel en bril len. Inzameling 3 en 4 december van 17.30 tot 18.30 uur in de hal van de kerk. Een goede manier om te helpen. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.45 gelegenheid tot biechten (K): 19.00 Kindermis met aan gepaste lezingen preek en kindercanon. Verzorgd door de Vredesklokjes voor Piet Loonen; Riek v. Soest-van Hooy Coll: Marie Marcellis-van Tilburg (bu ren Kempweg): Annie Goumans: voor Toon v.d. Laar Coll Zondag: de eerste zondag van de Ad vent: 8.30 voor het geestelijk en tijdelij- kwelzijn van de parochie voor overl. Harry Janssen en overl. fam. Voor Ger- truda Smits van den Hoogen (Coll).; 10.00 Nederlandse Hoogmis Toon en Mattie v.d. Beuken (Coll); Wim Nieuw- kamp: Tony Dommeck-van de Kruys (Coll.): 11.30 Herman en Lies Gerrits- Hermans en overleden familie Manta Schim van der Loef (coll.) voor de over leden gelovigen (Allerzielen coll)18.30 Martinus Pontman Jaarget. Piet Strij- bosch Overl. mevr. Reynders- Lemmen jrgt. ouders Vullings- Martens. Maandag: 8.00 priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven: 19.00 Toos Lamers-jacobs (Coll) voor Jan Es- sing Ann Coopmans-Lenssen. Dinsdag H. Franciscus Xaverius: 8.00 Marie Marcellis-van Tilbur (goede vrienden); 15.00 gelegenheid tot het bid den van het rozenhoedtje in de kerk; 19.00 Tony v.d. Bugt-Flinsenberg (Buurt) Overleden ouders Lensen- Jacobs Wimke Sijbers-Douma Woensdag: 8.00 tot zekere intentie (Th): 19.00 Gerard Bouten (Coll) Donderdag: 8.00 voor de gezinnen van de parochie voor de zielen in het vagevuur: 19.00 overleden ouders van Dijck-Janssen voor toon v. Dijck en overleden familie v. Dijck-Driessen. H. uur met na de H. Mis uitstelling van het Allerheiligste. Vrijdag: gedachtenis van de H. Nico laas: 8.00 uur voor de kinderen van de parochie: 19.00 voor overleden familie Thielen-Hendriks voor Piet Willems en overleden familie voor Marie Mar cellis-van Tilburg (Buren Kempweg) Zaterdag Hoogfeest van de onbevlek te ontvangenis van de H. Marie; 8.00 ter ere van O.L.Vrouw tot bijzondere in tentie. Als eerherstel aan het onbevlekt Harte van Maria. Mededelingen Zaterdagavond zijn de lezingen, preek inleidingen, voorbeden en canon af gestemd op de kinderen. Vrijdagmorgen wordt vanaf 8.00 uur weer de ziekencommunie rondgebracht. Het eionde van het jaar nadert. Denkt U aan de gezinsbijdrage Samen de schouders er onder, dan kan de Vredes- kerk naar behoren functioneren Rabo Bank 15.39.39.559 of giro 42.02.249 t.n.v. gezinsbijdrage parochie Christus koning. Acolylhen en misdienaars Zondag: 8.30 Jose Cornejo 10.00 uur Urbain van Weert en Oscar Geurts 11.30 Stefan Rongen Giel Krijnen. Maandag tot en met woensdag 8.00 uur Olaf Bongers; 19.00 uur Ronald Aerts: Donderdag tot en met zaterdag 8 uur Sander Röttgering; 19.00 Jos Vercaute- PROTESTANTE KERKGEMEEN SCHAP VENRAY E.O. In den Hoebert Westsingel 1 te Ven- ray zal op le Adventszondag 1 decem ber a.s. Ds. H.J.C. van Es de voorgan ger zijn. Aanvang 10.00 uur. In deze dienst zal ook het Heilig avondmaal ge vierd worden. De koliekten zijn bestemd voor het Diakonaatsproject en de Diakonie. Tijdens de dienst is er kin deropvang en wordt er kindemeven- dienst gehouden. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag 19.00 Piet Arts, Cor Aben (namens Familie) Sjang Joosten. Zondag 8.30 uur Lei Janssen; 10.00 Wiel v.d. Pasch, Jaard. Jean Potten en overl. familie Leo Op het Veld, Leonard Maas en Maria Martens, Wilhelmina Jeuken en ouders, Jan Loonen, Jeu Arts Nol Verstegen (namens de bewo ners van de Ooster-Thienweg Hendrik Jeucken (namens de buurt) jongeren koor. Maandag 9.00 Mevr. Rutten uit Hee- ze Dinsdag 9.00 uur Theodora Camps- Strijbos. Woensdag: 9.00 Gest. jaard. Antoon en Wilhelmina Verheijen. Donderdag 9.00 Michel Jacobs en echtgenote. Vrijdag 9.00 voor de overl. van hen die offerden met Allerzielen. Zaterdag: 19.00 Overl. ouders Janssen-Peeters, Piet Dupont, overl. ouders Achten-Verdijk Misdienaarsdiensten Zaterdag: 19.00 Geert Verstegen, Be- noit van Osch, Robin van Mill, Korneel Jeuken; Zondag: 8.30 Paul Bovendeerdt, Marcel Nellen, Steijn Bus, Barry Corne- lissen: 10.00 Inge Kreuz, Monique Wilms, Anke Kusters, Ingrid Lenssen Eerste Adventszondag Met dit weekend begint het nieuwe ker kelijke jaar. Opnieuw een jaar van ver wachting en vervulling van belofte en werkelijkheid. Voortduren zijn wij op weg haar het heil. Ons Christen zijn kan zo gemakkelijk sleur worden. Daarom is het goed van tijd tot tijd eens achter om te kijken en vooral om weer op nieuw te beginnen. Dat is van toepas sing in het zakenleven, in de huwelijks- en gezinsverhoudingen enz. Zeer zeker geldt het voor onze relatie met God. Er daagt weer een lichtpunt: Jezus Christus. Hij is en blijft het Licht der wereld. Laten we ons zelf onderzoeken, of we ons wel voldoende richten naar dat licht. Het is nodig om niet in de duisternis rond te dolen en om uiteinde lijk goed uit te komen. Attentie!! Kerk in nood Oostpriester hulp Op maandag 2 en dinsdag 3 december kunt U in goede staat zijnde kleren op de pastorie afgeven voor „Noodlijden den" voor de „kerk in nood" van Oost priesterhulp. Mocht U mij niet thuis treffen dan kunt u de doos of zak met kleren van de pastorie leggen, dan vind ik die wel bij mijn thuiskomst. Woens dagmorgen 4 december komt de kapel wagen alles ophalen op de pastorie. Niet vergeten. PAROCHIE OIRLO Eerste zondag van de Advent Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis tevens Gezinsmis met medewerking van de kin deren van de basisschool Theodora Kemmelings (mnd.) Jan Peeters Pater Coen Classens (Koll.) Zondag: 8.30 uur H. Mis st. Ger Classens en Maria de Mulder. Herman Kerkhoff 10.00 Hoogmis Marie Wolters-Janssen (Koll) Pater Toon Pe ters (Koll). Petronella Peters-Arts (mnd) Frans Verstappen Maria Kuij- pers. Dinsdag: H. Mis st. Peter Van Kem pen, Anna Weijers, Peter v.d. Rieth en Petronella Litjens. Woensdag: 8.00 H. Mis Johannes en Johanna Hendriks en Math Vullings. Donderdag: 19.00 H. Uur en eucha ristieviering Petronella Peters-Arts (koll). Theodora Kemmelings (koll). Vrijdag: eerste vrijdag der maand, speciaal toegewijd aan de verering van het H. Hart van Jesus. 19.00 H. Mis t.e.v. H. Hart en voor Priesterroepingen. Zaterdag: 16.00 Gez. H. Mis (Jong Garde Koor) bij gelegenheid van de le H. Communie Maria Jansen. 19.00 Gez. H. Mis (Dameskoor) Anna Steeghs-van Rijswijck (Coll) Lei Ewals koll. Wiel Baltissen (mnd) St. Gerar- dus Nelissen en Johanna Geurts en zonn Martinus. Inzameling kleding Kerk in Nood- Oostpriesterhulp Zaterdag 30 november van 16.00 tot 19.00 uur. Zaterdag 1 december voor en na alle H. Missen. Maandag 2 december van 17.00 tot 19.00 Dit alles in het kerkportaal PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 13.30 uit dankbaarheid bij gelegenheid voor zilveren huwelijk v echtpaar Hay Dinghs-Martha Dings- Hesen: 19.00 v. Martinus Dinghs (Coll.) en t. intentie v. Andreas Seykens, b.g.v. zijn 90ste verjaardag. Zondag: 8.00 v. ouders Janssen- Emonts en Bertus en Pierre: 10.00 v. Jo hanna Elisabeth Philipsen-Camps (coll.) Dinsdag: 19.00 Antonius Drabbels (Coll.) t.e.v. O.L. Vrouw van Alt. Bijst. (v. Fam Bemard-Friesen). Woensdag: 8.00 t.i.v. offeraars. Donderdag: 19.00 v. overl. ouders Philipsen-Vousten. Vrijdag: 8.00 t.e.v. O.L.Vrouw v. Alt. Bijst. (offeraars) Misdienaars Zaterdag: 13.30 Ivan en Wouter: 19.00 Martyn en Joris tevens dinsdag en woensdag. Zondag 8.00 marcel en Ronny tevens donderdag en vrijdag. Zondag: 10.00 Guido en Roel. PARAOCHIE LEUNEN Eerste zondag van de maand bijzon dere kollete voor eigen kerk. Mogen wij in deze wintermaanden de kollekte „warm" bij U aanbevelen, opdat wij onze kerkruimte wat warm kunnen ma ken tijdens de diensten. U weet het: stookkosten zijn dure kosten in deze tijd. Zaterdag: 19.00 lsm v. Hermine de Bruijni-Raafs en overl. fam. lsm. v. Jan Verheijen (vw Boodenstraat). Weekd. v. Jacob Reijnders (4) jrd. v. Henri Martens gest. jrd. v. Gertruda v. Opbergen. Zondag: 8.30 lsm v. overl fam Claessens-Gussens; 10.00 Hgm voor Jo hannes Loenen en Leida Locnen-Poels; 11.15 Lsm. voor Gertruda Spreeuwen- berg lsm voor Piel Heesen lsm voor Michel Loonen lsm overl. fam. Baltussen-Bertrams. Maandag: 19.00 lsm voor overl. fam Loenen-Pouwels weekd v. Teng Swin- kels (2) Dinsdag: Franciscus Xaverius, priester 19.00 lsm v. Antoon Verheijen en overl. fam. Veriieijen-Droesen weekd. v. Jan Verheijen (5) Woensdag: 19.00 lsm t.e.v. O.L. Vrouw van Altijdurende bijstand (M) weekd. v. Bert Jenniskens (Overbroek) (5) Donderdag: 19.00 lsm voor Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels lsm voor Maria Loonen-Scheffers. Vrijdag: H. Nicolaas, bisschop. Eerste vrijdag van de maand vanf 8.45 uur ziekencommunie aan huis; 19.00 lsm ter intentie van het H. Hart (offer blok) lsm v. overl ouders Geurts- Zestig jaar geleden brandde het Pa- tersklooster en de kerk totaal uit. Hier aan wordt elders in dit blad ruime aan dacht besteed. Het was onlangs, om precies te zijn 22 oktober, óók zestig jaar geleden dat Venray vereerd werd met een bezoek van de Koninklijke fa milie, t.w. Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana. Dat was voor het eerst (en het laatst) in de ge schiedenis van Venray. Het bezoek duurde circa 1 uur. Wegens tijdgebrek werd een bezoek aan het dorp en het gemeentehuis ach terwege gelaten, zodat zich alles afspeel de in Oostrum, nabij het station. Omstreeks 13.00 uur arriveerde de Koninklijke trein. Toen de trein het sta tion naderde werden enkele saluutscho ten gelost en speelde de fanfare van Oostrum, thans harmonie Sub Matris Tutela, dat op het perron stond op gesteld, het Wilhelmus. Vervolgens in- Geurts, Ben, Harry, en Bert Geurts. Zaterdag: 19.00 lsm voor Theo Pou- wels lsm Henricus Bom, echtgenote en Johanna Beclet weekd. v Jacob Reijn ders (5) maandd. voor Harrie Reintjes maandd. v Henricus Leijssen. Akolythen Zaterdag: 19.00 Barry Willems en Ro bert Holtackers. Zondag: 8.30 uur John v.d. Aker en Sander Peeters Hgm 10.00 Geert Thijssen, Mark en Johan Her mans, 11.15 Martin en Tony Heesen. Misdienaars: Maandag t.m. vrijdag 19.00 uur Roels Kersten en Mare Theu- nissen. Lectoren: zaterdag 19.00 Mevr. Theunis. Zondag 8.30 J. Reintjes, 11.15 H. Boveê. Gedoopt: Jeroen Janssen, Steegse- peelweg 9. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 H.M. voor Ben Geurts en overl. Fam. HM voor jac Claessens nms. petekinderen HM voor overl fam Janssen-Smeets Maandd. voor Grad Verheijen HM voor overl. fam. Jansen-Jansen Zondag: 8.30 H. Mis voor een zieke 10.00 HM voor Frans Werneke en overl. ouders Werneke v.d. Akker HM voor Mevr. Gooren-Keijsers 11.30 jrgt voor Godfried Puts en Nico v. Beers Maandag: 19.00 HM voor opa en Oma Verhoeven-Arts. Dinsdag: 8.00 HM voor overl fam. Bos Janssen HM voor Gonda Baghus Woensdag: 19.00 Maandd. Voor Ri- nus Dijkhuizen Donderdag 8.00 HM voor Antoon Verheijen. Vrijdag: Eerste vrijdag 19.00 HM voor overl. Ouders Vergeldt-Burgers. Zaterdag: 19.00 HM voor Hubertus Koonings HM voor Jac Claessens na mens broers en zusters Claessens Maandd. voor Thei Janssen Misdienaars Zaterdag: 19.00 Mark Derkcx en Mi ke Kuunders Zondag: 8.30 uur Rob Gommans en Peter Janssen 10.00 Tjeerd en Rob Jen niskens; 11.30 Mattie v. Ass en Tom v. Asten Weekdagen Rob en Mark Reijnders Vrij: Roel Smits PAROCHIE MERSELO Zaterdag: H. Apostel Andreas 19.00 tot intentie van onze koren. We vieren vanavond Ceciliafeest. Zondag: Eerste zondag van de Ad vent Kerkelijk nieuwjaar. Ook eerste zondag van de maand speciale kollecte voor de kerk 10.00 jgt. Harry Verstee- gen (Haag); 11.30 Martinus Poels en Petronella Wismans. Maandag: 8.30 Mevr. Hanna Hoenselaar-Thijssen v.w. de Buurt. Dinsdag: H. Fransiscus Xaverius 8.30 uur Johan v. Keysteren. Woensdag: H. Johannes van Dama scus, schoolmis 8.30 schoolmis voor de roepingen: 19.00 Mevr. Truus Hendrix- Marcellis. Donderdag: 8.30 uur Joh Hub Jans sen echtgenoten en zoon Henry. Vrijdag: St. Nicolaas 8.30 uur Peter Mathijs Gielen en overl. kinderen. Zaterdag Vandaag wordt het feest van onbevlekte ontvangenis gevierd: 19.00 uur Henk van Meyel. specteerde H.M. de Koningin de ere wacht der Limburgse Jagers en werd de versierde wachtkamer door de Konink lijke familie bewonderd. Daarna volg de de ontvangst van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethou ders. Er werden diverse toespraken ge houden. Tijdens het défilé, voor de tribune die buiten stond opgesteld, werd door het Venray's Fanfarekorps (thans Harmo nie Euterpe) uitstekende marsmuziek uitgevoerd - zo meldde de Nieuwe Ven- lose Courant daags na het bezoek aan o.m. Venlo en Venray. Één kwartier eerder dan gepland ver trok de Koninklijke familie met bestem ming Mook, de laatste halte van dit kor te bezoek aan de provincie Limburg, dat in Maastricht begonnen was. Nadat de Koninklijke familie uit Ven ray was vertrokken, werd in het dorp die dag nog volop gefeest. De burge- Zondag 10.00 en zaterdagavond Cin dy Rongen en Heido Hendrix 11.30 Jac queline Willems en Nicole Troisfontai- ne. Kollectanten Zaterdagavond J. Verhaag Zondag 10.00 J. v. Hoof; 11.30 Teng Arts. Kerk poetsen: Mevr van Kempen Grootdorp 3., Mevr. Poels-Nooyen Kleindorp 24. Dank aan allen die hebben meegewerkt om de toediening van het H. Vormsel aan de zesde klassers een mooie viering te maken: Schoolteama, kerkbestuur, koren en alle anderen. RECTORAAT VREDEPEEL Zaterdag: 19.00 t.i.v. Fam. Peeters- Janssen Zondag: 10.00 eerste zondag van de Advent H. Mis voor de parochie. Maandag: 8 uur voor Henk Nabuurs Dinsdag: 8 uur voor bijzondere inten tie Woensdag: 8 uur t.i.v. fam. v. Hoof- Fleuren. Donderdag: 8 uur voor overl. fam Bloemen Vrijdag: 19.00 gezongen H. Mis 25 ja rig jubileum Tilla Janssen waarna recep tie in de kleine Loef. Zaterdag: geen H. Mis Misdienaars: van 1 tm 6 december Saskia Arts. Angela v.d. Heuvel Maan dag 2 december oostpriesterhulp inza melen van kleding en voedsel bij de klei ne Loef. RECTORAAT VEULEN Zondag eerste zondag van de Advent. Zaterdag:d 19.00 HGM zal Marie Ewals-Holtackers en overl ouders Ewals Holtackers Zondag: 9.45 Hgm. zal Handrie Rei ntjes en Anna Lemmen v.w. de Bejaar- densoos. 11.15 Hgm zal. W. Fleurkens en echtgen. Maandag: 8 uur lsm voor overl van v. Ool-Houben. Dinsdag: 8 uur gest jrgt. voor zal Jan Nabuur en echtgen. Woensdag 8 uur lsm. overl. fam. Timmermans-jacobs. Donderdag: 8 uur lsm. overl. fam. Dijck-Hagens. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan H. Hart om 9 UUR H. Mis ter ere H. Hart - Jezus. Zaterdag: priesterzaterdag Om 8 uur lsm. voor deze intentie, om 19.00 uur Hgm voor zal Piet Cleven en echtgen. en zal. Jan van den Aker. Misdienaars en acolylhen Acc voor 1 december P. Kupers, M. v. Kempen Verstegen. Misdienaars Nijs- sen, Soest, Spreeuwenberg. RECTORAAT HEIDE Eerste zondag v.d. Advent l-12-'85 Zaterdag: 19.30 Avondmis voor Wim Swinkels tevens voor de overlden ouders Poels-Michels. De hoogmis van zondag 1 december is voor de overleden vader Jan Droesen. Zondag: 8 uur H,. mis voor het recto raat. 10.00 uur Hoogmis voor de overle den vader Jan Droesen v.w. de buurt. Akolieten Corne v. Meijel en Hans v. Well Maandag: 8 uur H. Mis voor de over meester had zelfs vergunning verleend tot het houden van muziek in de café's van half drie tot sluitingsuur (12.00 uur middernacht) zonder betaling van be lasting. Verder werden er volksspelen georga niseerd en vonden er muziek- en zang uitvoeringen plaats en o.l.v. dhr. Wel ting werd het lied „Ons Vorstenhuis" nog eens ten gehore gebracht. Bij dit verhaal deze week geen oude ansichtkaart, maar een niet zo duidelij ke foto van het koninklijk bezoek uit het tijdschrift de „Katholieke Illustra tie". Wanneer U goed kijkt ziet U in het midden het onderonsje van prinses Juli ana met haar moeder, koningin Wilhel mina met daarnaast Prins Hendrik en rechts daarvan de toenmalige burge meester van Venray, O. van de Loo. Sjaak Laurensse leden ouders Willems-Janssen Dinsdag: H.; Franciscus Xaverius, priester. 8 uur H. Mis voor Wim Derikx en de overleden familieleden Derixk- Voesten. Woensdasg: 8 uur H. Mis voor Betje- Geurts-Gellings en overleden familiele den. Donderdag: 8 uur H. Mis voor recto raat ,z Vrijdag: eerste vrijdag v.d. Maand 8.45 uur H. Mis voor Helm Claes en overleden familieleden. Zaterdag: Hoogfeest van de Onbe vlekte Ontvangnis van de H. Maagd Maria: 19.30 uur Avondmis voor Truus Gielens, tevens voor de overleden ou ders Gielens-Stax tevens voor de overle den familieleden Achten-Cox tevens voor Wim Swinkels en tevens voor de overlden vader Jan Droesen. RECTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 Avondmis voor Dora Versteegen-van Kempen (M) Jan Rou- wens en voor alle intenties van deze dag. Zondag 8.30 uur H. Mis te Holthees voor fam. v.d. Heijden: 10.00 uur Hoogmis voor Harrie van els, Drika Martens-Michiels, Rene Buijzen, G. Tuel-v.d. Ven, Fam Elzen en td.e.v. St. Jozef Maandag: 8.45 H. Mis voor de over ledenen van de Carmel Dinsdag: 8.45 H. Mis t.z.i. Woensdag 8.45 H. Mis t.e.v. de H. Jozef voor intenties van de Pelgrims Donderdag: 8.45 H. Mis voor Rector Creemers en rector Hijnen Vrijdag: 8.45 H. Mis uit dankbaar heid. VAMOS A VER Noticias Religiosas Edl domingo proximo al dia 1 de di- ciembre es el domingo Adviento a las once y cuarto en nuestra capilla OVer- loonseweg 2 Misa con plètica y cantos en Castellano. Después de la misa reuni on en la salita del convento con un cafe- lito. Hasta la vista. Noticias Culturales Estamos preparando de la fiesta de San Nicolas. Por mas detalles consulte el programma o la hoja de informacion del Centre, hasta la vista JEHOVA'S GETUIGEN Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema is het voor God de tijd om de wereld te regeren. In de Koninkrijkszaal aan de henri Dunantstraat 11 aanvang 10.00 uur vm Gratis toegang, geen col lecte. DOORRIJDINGEN Donderdagmiddag werd een per sonenauto die geparkeerd stond in de Schoolstraat, aangereden. Het rechter portier en voorspatbod werden inge deukt. De veroorzaker heeft geen visite kaartje achtergelaten. Dinsdagavond werd een persone nauto die geparkeerd stond op het Lo- vinckplein te Ysselsteyn door een ander motorvoertuig aangereden. Het linker- voorportier was geheel ingedeukt. Ook hier geen visitekaartje van de dader. Wilhetminastraat la Venray PARFUMERIE BYOUX SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN

Peel en Maas | 1985 | | pagina 22