Bt kerk in it et mtüöen rticE Dorpsfeesten Oostrum AGENDA GEVONDEN KO J KO J Harrie Stevens kreeg koninklijke onderscheiding DINSDAG YOUNG SHOP Feestavond organiseren daar ben je LEKKER"uit Pastoor te Castenray geïnstalleerd INGEZONDEN «i| MODESHOW MODESHOW SOUDARIDAD SPORTHAL DE WETTELING CLEANING Volkomen onverwacht werd zater dagavond, tijdens zijn receptie, de heer Harrie Stevens door burgemeester Defe- sche verrast met de zilveren ere medaille, behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De receptie was hem aangeboden door Marlens Bouwmateri alen b.v., waar Harrie Stevens veertig jaar werkzaam was. Als aankomend boekhouder startte Harrie zijn loopbaan bij de Venrayse bouwmaterialenhandel. Al vrij snel was hij er administrateur, terwijl hij 5 jaar geleden, de leiding kreeg opgedragen van het filiaal in Sambeek. In zijn vrije tijd trok hij op met de voetballende jeugd van S.V. Venray. Vijf en twintig jaar lang was hij jeugd leider en voorzitter van deze afdeling en tevens ook verschillende jaren bestuurs lid van de seniorenafdeling. De Venray se Vastelaovesvereniging De Piëlhaas heeft hem daarvoor reeds eerder onder scheiden met de Bronzen Piëlhaas. In zijn funktie van voorzitter van het jeugdvoetal, organiseerde hij jarenlang het Oranje voetbaltoernooi, wat b.v. door het Oranjecomité zeer werd gewar- deerd. Sinds enkele jaren is hij dan ook al in dat comité opgenomen en vervult daar momenteel de funktie van pen ningmeester. Volgens burgemeester Defesche alle maal verdiensten waarvoor een konink lijke onderscheiding zeker op z'n plaats was. Begrijpelijk dat na de ontvangst van deze onderscheiding de recepliegasten Harrie en zijn familie nog eens extra har- lelijk feliciteerden met zijn jubileum én z'n lintje! Wist U.... dat wij ook op altijd geopend zijn. GROTESTRAAT 62 VENRAY Gezellig BOWLEN, al dan niet gecombi neerd met een goedverzorgd ETENTJE. Reserveer tijdig bij mgr.Hanssenstr 10 OOSTRUM Tel. 04780-83223 Hoewel algemeen verwacht werd, dat na het heengaan van pastoor Keule naars, Castenray een lange pastoor-loze periode zou meemaken, heeft de dorps gemeenschap jl. zondag reeds een nieu we pastoor mogen verwelkomen. De nieuwe herder is de 69 jarige Pater J. Dorren, die mag terugzien op 36 jaar missie:arbied en feitelijk van een welver diende* rust 'zou mogen gaan genieten. Maar -desondanks heeft hij met plezier zijn benoeming in Castenray adnvaard. Zijn plechtige installatie werd vooraf gegaan door een muzikale intocht van Castenray's fanfare, die de pastoor aan de pastorie had opgehaald. De installa tie, die werd geleid door deken L. Theu- nissen, ging vergezeld van een symboli sche handeling: het overhandigen van de sleutels van de kerk en het herders- schopje, door twee schoolkinderen. Bij de eucharistieviering assisteerden verder de heren pastoors van Oirlo en Leunen - Lempens en Ewals. Terwijl de muzikale omlijsting verzorgd werd door het dames- en herenkoor en een fanfare- ensemble. -De nieuwe pastoor werd van harte welkom geheten door de secretaris van het kerkbestuur, de heer P. Maes, ter wijl ook burgemeester Defesche namens het gemeentebestuur graag op een pret tige samenwerking rekende. Zeer vele parochianen maakten na af loop van de plechtige eucharistieviering kennis met hun nieuwe herder. van 30 sept. t.m. 6 okt. 1985 Een dameshorloge merk Seiko Een dameshorloge, merk Ancre Een rode portemonnee, met inhoud Een kinder schoentje maat 19, blauw Een bruin sleuteletui met twee sleutels Twee autosleutels, vermoedelijk van Citroen Een donkerbruin sleuteletui met vier sleutels Een zwart etui opschrift „Van de Ven Autobedrijven" Een fietsleutel merk Assa Een sleutel merk Schafer, nr, 130F Een blauwe wekkendtas, in houdende Fischer-speelgoed Een rij zweep voor paardrijden Een junioren- ledenpas van TC Rhode Venray Een zwarte damesfiets, merk Juriolon, fra- menr. 2535792. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de administratie van gemeentepolitie Venray, Leunseweg 4, tel. 04780 -84888 tst. 224. Naar aanleiding van de gebeurtenis sen rond de komst van de naaktrecreatie aan de Ossendijk te Merselo wil ik als inwoonster van deze buurtschap de vol gende opmerkingen maken. Onder de vleugels van de K.V.P. hebben wij, en destijds onze voorgan gers, die nog echte pioniers waren dit hele gebied in deze streek ontgonnen en tot ontwikkeling gebracht waarmee de basis gelegd werd voor de bloei waarin dit gebied thans verkeert en waarvan zowel de gemeenschap als de onderne mers nu de vruchten mogen plukken. Een belangrijk deel van dit prachtige levenswerk van deze pioniers wordt nu vernietigd. Dat druist in tegen de diepste morele en ethische gevoelens van deze pioniers, waarvan menigeen zijn inzet voor dit gebied met zijn leven heeft moeten betalen. In deze streek werden lief en leed ge meenschappelijk gedeeld, er werd ge rouwd als iemand aan de gemeenschap ontnomen was, er werd feest gevierd als de oogst binnengehaald was, als er kin deren werden geboren of als er iemand trouwde. De kerk stond in deze gemeenschap centraal en deelde mee in de gevoelens van vreugde en verdriet van zijn gelovi gen en stond ze bij in moeilijke momen ten. Des te triester is daarom nu het feit dat door invloeden van buitenaf de teruguitgang van het aanzien van de kerk en de daarmee samenhangende plaats die de kerk in de gemeenschap inneemt, aanleiding geeft tot het verval van het morele recht, wat deze pioniers toekomt, om dit soort ontwikkelingen tegen te houden. De hedendaagse wereld die alleen op juridische spitsvondigheden reageert, is wettelijk niet bij machte om de stellin gen te verdedigen die in de tien geboden zijn vastgelegd, en juist door de vanzelf- sprekendheid'niet in de wet Öp de juiste; manier zijn samengevat. Dit is de reden dat wij een dringend beroep doen, om met deze groep ver ontruste ouderen, die ook een minder heid zijn en wier mening weinig ge vraagd wordt, (omdat ze zogenaamd verzorgd van hun oude dag of levens avond in bejaardenoorden onbezorgd mogen genieten), om met deze minder heid rekening te houden. Een minderheid die dit recht in het verleden verdiend heeft, wegens hun daadwerkelijk geleverde inzet en hun morele recht zoals eerder in dit schrij ven vermeld werd. Indien aan déze minderheid recht wordt gedaan is tevens ook recht ge schied aan het streven van destijds en is dit mede een gebaar naar de Christelijke samenleving van heden, omdat de samenleving zich kenmerkt door de wijze waarop ze met haar tegenstanders en minderheden omgaat. Een inwoonster. De zondagsmis De Venrayse katholiek-van- vroeger was van huis uil een .trouwe" katholiek, die zich in de zondagse mis aangesproken wist als dierbare parochiaan" of „beminde gelovige", al naargelang de eigen pastoor of een vreemde priester op de preekstoel stond. Voor de gelovige, die tot de parochie van de Grote Kerk be hoorde, bestond er op zondag morgen vijf maat de gelegen heid als een trouwe katholiek antwoord te geven op het lui den van de klok voor het ver vullen van de zondagsplicht. Immers, de vijf Geboden van de Heilige Kerk had als t weede gebod, dat op zondagen en ver plichte feestdagen de H. Mis moest worden bijgewoond. En de katechismus voegde daar aan toe, dat allen, die de leef tijd van zeven jaar hadden be reikt, verplicht waren op zon en feestdagen aan het H. Mis offer deel te nemen als zij niet om geldige redenen verhinderd waren. Het deelnemen aan hel Misoffer moest dan ook ge daan worden met eerbied en aandacht. Tot die verplichte feestdagen behoorden Kerst mis, Hemelvaartsdag, Maria ten Hemelopneming en Aller heiligen. De klok van de Grote Kerk luidde op zon- en feestdagen vóór de H. Missen van 6, 7, 8, 9 en 10 uur (de hoogmis). Zeer maiineuze kerkgangers konden op zondagmorgen om 5 uur al in de Paterskerk terecht. Deze mis noemde men de Vis- sersmis" De mis van 9 uur was de spe ciale kindermis. De schoolkin deren, onder leiding van het onderwijzend personeel van de lagere school zaten dan in de zondagse kleren en schoonge wassen, klas bij klas; de jon gens rechts en de meisjes links met de Zusters Ursulinen en en kele onderwijzeressen om ,,de orde te handhaven". De grote mensen hadden niets te zoeken in de kindermis. Voor hen was speciaal de hoogmis van tien uur waarbij het voltallige kerk koor, beslaande uit enkele mannen, de Gregoriaanse en meestal een speciale meerstem mige mis, al dan niet van Pero- sï, ten gehore bracht. Omdat de parochiegeeste lijkheid bestond uit de pastoor - later deken - en drie kape laans, moest een van de vijf missen door een vreemde priester", meestal een pater Franciscaan, worden opgedra gen, want twee missen opdra gen op èèn dag was er niet bij. De hoogmis begon met zege ning met wijwater, waarbij de priester en zijn misdienaars door het middenschip liepen terwijl het koor Asperges me" of (in de Paastijd) Vidi Aquam" zong. De beminde gelovige wist, als gold het de kennis van de katechismus, wanneer hij moest gaan staan en zitten, en knielen en weer gaan slaan of knielen, op zijn borst moest kloppen of zijn voorhoofd, lip pen en borst met de duim moest kruisen. Evenzo wist men dat na hel Agnus Dei in lange rijen naar voren moest worden geschui feld om hel heilig Brood op de tong te ontvangen en - weer te rug op de plaats - de handen voor de ogen moest slaan, om dat het zo hoorde. En terwijl het lauwere kerk volk, dal genoegen nam met een staanplaats achter in de kerk, zich at langzaam maar ze ker naar de uitgang bewoog, klonk uit 's priesters mond de bede voor hei! aan onze konin gin, de roep van de ballingen, kinderen van Eva, die zuchtend en wenend uit dit dal van tra nen Maria smeekten haar barmhartige ogen op te slaan om na deze ballingschap Jezus de gezegende Vrucht van Haar schoot te lonen. Öm dan tenslotte de H. Aartsengel Mi chael de vorst van de hemelse legerscharen te vragen Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de god delijke kracht in de hel terug te drijven. jeugdige grote maten Iedere vrijdagmiddag. Kerkstraat 24 Deurne bruidskleding iedere vrijdagavond. Kerkstraat 24 Deume Zondag 13 oktober a.s. is het de zon dag van het Werelddiakonaat, het dia- konaat dat grenzen passeert. Op deze zondag besteden wij in de kerkdienst extra aandacht aan het soli dair zijn met ondermeer de bevolking van Latijns Amerika. Wij staan stil bij het samen delen van de gaven die wij, maar ook zij hebben ontvangen. Om de solidariteit te beklemtonen wordt aan deze dienst medewerking ver leend door een Chileense zang- en mu ziekgroep. Aanvang 10.00 uur in de au la van Den Hoebert aan de Westsingel te Venray. Iedereen is uiteraard van harte welkom. van 11 t.m. 17 oktober 1985 Vrijdag 11 okt.: 18.00-20.00 Manual tr. 20.00-24.00 KNVB comp. Noord West P.S.-Pauline 3 Venrode 3-Wittenhorst 4 Venrode-Wittenhorst 2 Venrode 2-de Klomp Zaterdag 12 okt.: 09.00-17.30 volleybaltoernooi Rank Xerox. 18.30-22.00 Jumpers basketbalcomp. 19.30 H3-Akros 4 J. J. -Gennep Cougars J.A.-Vido 1 20.30 H2-Rush Foto Dl-Tantalus D2-Yellow Sox 1 22.00-23.00 KNVB zaalv. comp. De Slopers-Wijk Zuid Zondag 13 okt.: 09.30-13.00 Badminton comp. Venray T-BfcR 3 Venray 3-BCM 1 Venray 4-BCR4 13.00-19.00 Rooyse V.K. driekamp wedstrijden Dames 1 - Heren 1. 19.00 Old Calahan zaalv. vr. 20.00-21.00 ZVV Jenniskens zaalv. vr. Maandag 14 okt.: 18.00-21.00 Rooyse V.K. tr. 21.00-24.00 KNVB zaalv. comp. SVCB-'t Kelderke SVCB 3-Volle Maan Le Coq-Veronica 2 Dinsdag 15 okt.: 18.00-21.00 Rooyse V.K. tr. 21.00-23.00 Badminton Woensdag 16 okt.: 18.00-23.00 Badminton. openbare bibliotheek Q venray OPENBARE BIBLIOTHEEK Afd. voor volwassenen, Julianasinge! 33. Afd.voor de jeugd, Schoolstraat 32, VENRAY Tel. 81970 Nieuwe aanwinsten voor de jeugdafde ling: „ONZE STRAAT" is een serie prentenboeken uit diverse gezinnen. Ze wonen allemaal bij elkaar in dezelfde straat. De kinderen komen uit gezinnen van verschillende samenstelling: vader, moeder en enigst kind: twee kinderen uit één-ouder-gezïn. Ook komen ver schillende rassen en culturen voor: negerkinderen, een Japans jongetje, een Turks jongetje en Nederlandse kinde ren. In de straat wonen mensen met ver schillende beroepen: een sportleraar, een verpleegster, iemand die bij de ge meente werkt. De kinderen van „ONZE STRAAT" beleven in de 6 boekjes van de serie veel herkenbare avonturen binnen en buiten de straat. De titels van de boeken zijn: Makoto, ons nieuwe vriendje. Het verdwaalde honje. De storm. Een schat in de tuin. De eerste prijs. Wie heeft Tom gezien? De boeken zijn geschreven door Ulises Wensell. Er staan grote kleur rijke waterverfillustraties in. Om voor te lezen en over te praten vanaf ca. 4 jaar. De 6 boeken van deze serie zijn ook vertaald in het TURKS. De winnaars van de BOEKENPUZ- ZWL die georganiseerd werd in het kader van de LANDELIJKE BIBLIO THEEKDAG door de Openbare Biblio theek Venray, zijn bekend. De gelukkigen zijn: Cindy Penris, Zandakker 10, Venray en Daan Moerkerk, Rector Nabben- straat 2, Leunen. Bovenstaande winnaars kunnen hun prijs, een boekenbon, afhalen bij de jeugdafdeling van de Openbare Biblio theek, Schollstraat 32, Venray. Hoenderstraat 53 - Venray 104780-87024) Komend weekeinde, 11, 12 en 13 ok tober, staat Oostrum weer in het teken van de Dorpsfeesten. Dit jaarlijks terugkerend evenement, dat georganiseerd wordt door de har monie, is een niet meer weg te denken aktiviteit binnen de Oostrumse gemeen schap. De festiviteiten verlopen via een vast stramien, dat reeds jaren met succes wordt toegepast. Dankzij de welwillen de medewerking van de tuinbouwver- eniging, die haar tuinbouwloods ter be schikking stelt, is de organisatie in staat om ook dit jaar een aantrekkelijk pro gramma te bieden. De Dorpsfeesten beginnen morgen vrijdag 11 oktober met een dans- en amusementsavond m.m.v. het show orkest „FLEUR". Zaterdag 12 oktober staat allereerst in het teken van het zilveren bestaans- feest van het Oostrumse Tamboer korps. De avond begint dan reeds om 19.00 uur met een groots drumbaridtref- fen waaraan vele korpsen deelnemen. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het op treden van Drumfanfare HARTOG uit Oss. Aansluitend vindt dan een BEIERSE AVOND plaats met gezellige muziek en zang van de Panningse TOREN KAPEL. Uiteraard volgt dan op zondag weer het FRÜHSCHOPPEN met volop mu ziek voor elk wat wils. Tussen 11.00 uur 's morgens en 18.00 uur 's middags treden achtervolgens voor het voetlicht: 11.30 uur: Fanfare CONCORDIA uit Wanssum o.l.v. haar nieuwe dirigent Jan Bartels. 12.30 uur: Joekskapel BLAOS UM OP uit Venray. 13.30 uur: COUNTRY en WESTERN muziek met de TALAHASSEE HIC CUPS (zie foto) met in de pauze joeks kapel UT GÖT uit Oostrum. 15.30 uur: De EVERLANDERS uit Middelaar en de RAZELKAPEL uit Venlo. Zoals gezegd vinden de feesten plaats in de Tuinbouwloods aan de Stations weg. Gezien de ervaringen uit voor gaande jaren, zal ook dit programma weer vele mensen naar de Oostrumse Dorpsfeesten voeren. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, Gabeler, T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: T. LANKVELD Langstraat 76, tel. 83558 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck- Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: G. VAN LOON Telefoon 88800 DR. KEIJZER V. Beurden weg 10, Ysselsteyn Telefoon 04785-777 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN Van heden vrijdagavond 18.00 uur tot volgende week vrijdag. ST. ODA Passage 1, tel. 81255 Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: C. VAN GEMERT, tel. 80700 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en M.G.A.M. Loonen dienst op vrijdag, zaterdag en zondag W. KREMER Mgr. Nolensstr. 12, Venray, tel. 81000 Spreekuur kleine huisdieren: Za. en zo. van 13.30 tot 14.00 uur en volgens afspraak. DIERENARTSENPRAKTIJK Van Winden/E.M. Ruymbeek/De Vocht Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak M. VAN WINDEN, tel. 81336 WEEKENDD. VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. v. Dillen, Mevr. Stevens, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Timmermans. MEVR. TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. Stevens en Mevr. Tiggeloven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. STEVENS Merseloseweg 23, tel. 81152 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en"9 uür en 's avóridstussèhöën 71turr REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijk verpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor hei afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorsc reening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum „De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweer!" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273 of 85900. Wijkgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5, Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tol 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, L1MAGAS en WML Past. Wijnhovenpark 1, 5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar elke werkdag van 9.00-11.00 en van 19.00-20.00 uur. NVIH COC afd. Venray Vragen m.b.t. homoseksualiteit? Schrijf naar: Postbus 316 5800 AH Venray Tel. 10211 JEUGD MAATSCHAPPELIJK WERK Hoenderstraat 33, Venray tel. 85251 RECHTSKUNDIGE DIENST FNV Elke 2e en 4e donderdag v.d. maand van 17.00 tot 19.00 uur in wijkcentrum DE KI OSK in het Brukske. Eerst telefonisch afspraak maken te Tilburg Tel. 013-350315 KAMERBEMIDDELINGSBURO Hoenderstr. 33, tel. 85251 Algemene Vereniging Paliëntenbelangenbehartiging Spreekuur elke maandag in de Clockert van 14.00 tot 16.00 uur. Tel. 83100 REUMA VERENIGING VENRAY E.O. Tel. 83127

Peel en Maas | 1985 | | pagina 3