PALET CUSTERS Truus Lemmens was weer in Venray Expositie te Castenray Unieke zijdekollektie uit Lyon Tekenwedstrijd Informatie avonden over gezonde voeding BUITENLAMP VOOR 101-JARIGE PUZZELMEE AUTO WASSEN FR. V. GERVEN SERVICESTATION B.V. AARDAPPELEN: Zeeuwse klei en Bintje Zaden Aardappelen B.V. De snoerioze kleine reus van Malrita outo-goha ^aodnWn,abr,Kaal J. THEUWS Tijdens de weekend-kerkdiensten in de Vredeskerk hebben de parochianen kennis kunnen maken met de markante verschijning van de in sarong geklede 71-jarige zuster Truus Lemmens, die 46 jaar geleden vanuit haar geboorteplaats Oostrum vertrok naar de missie van haar broer Salesius Lemmens o.f.m. in Pakistan. Haar broer had daar een Zustercongregatie gesticht en Truus was een van de eerste zusters van deze con gregatie. Vanaf de eerste dag was Truus be gaan met het lot van de verschoppelin gen, de paria's in Karachie, die geheel aan hun lot worden overgelaten. Als men in Pakistan verminkt, mismaakt of gehandicapt is dan wordt men uitgesto ten en aan zijn lol overgelaten. Al kreeg zuster Truus Lemmens geen medewerking van de autoriteiten, zeker niet in de eerste jaren, de bouw van een tehuis was niet meer te stuiten. Er kwam opvang, en er kwamen andere Neder landse zusters helpen, maar er kwamen ook meisjes uit Pakistan, die zich voor de verzorging van deze paria's wilden inzetten. In tegenstelling tot hier breiden zich daar de congregatie uit en toen haar broer, die inmiddels mgr. was gewor den, overleed, ging Truus gestaag ver der. Op dit moment heeft zuster Lem mens al acht tehuizen, waar 500 zorgen kinderen aan haar zijn toevertrouwd. Zij heeft nu tehuizen in Karachie, over een afstand van vier kilometer verspreid liggend, voor geestelijke en lichamelijk gehandicapten, poliokinderen, gehandi capten en ouden van dagen die hulpbe hoevend zijn. Op dit moment is een voor haar begrippen groot ziekenhuis in aanbouw. Dat is niet te vergelijken met een ziekenhuis zoals hier. Het is feitelijk een goed verzorgde opbergplaats.... Vanuit Nederland staat haar werk in veler belangstelling. Zo bracht minister Schoo haar een bezoek evenals een ka merdelegatie. Personeel van de KLM weet haar regelmatig te vinden. De Tele graaf voerde onlangs nog een aktie voor een van haar zorgenkinderen, die ver brand was. De lezers brachten veel meer op dan voor dat kind nodig was. De Li- onsclub van Schoorl hielp haar met een container vol ziekenhuisspullen. En al jarenlang krijgt ze hulp van een 10-tal Nederlandse meisjes die voor niets bij haar een half jaar komen werken. Op dit moment zijn vijf daarvan afkomstig uit Limburg. Het ziekenhuis dat in aanbouw is, moet worden afgemaakt. Daarvoor is nog veel geld nodig. En voor geld was ze bereid te preken in de Vredeskerk. Fen preek welke door haar eenvoud een die pe indruk achterliet. Ook het thuisfront van zuster Lem mens helpt waar mogelijk is en dat doet zelfs de bekende actrice Carrie Tefsen, bekend van „Zeg eens A". Het was ruim vier jaar geleden dat Truus in Venray was. Nu kreeg ze van haar neven en nichten een ticket om aanwezig te kunnen zijn op het gouden huwelijksfeest van haar broer. Haar Pakistaanse kinderen kan ze ei genlijk geen dag missen. Ze verlangt nu al naar de 13e oktober, als ze weer op het vliegtuig kan stappen. „Och" zegt ze, „ik heb toch zoveel kinderen waar van ik houd. Het zal wel de laatste maal zijn dat ik in Nederland ben, want het is steeds moeilijker de kinderen ach ter te laten, ook al zijn ze nog zo goed verzorgd. Vooral moet ik denken aan mijn jongste aanwinst, een zorgenkind, dat ik vond op de vloer van een zieken huis, geheel mismaakt, vol met mieren welke de kleine aan het opeten waren. Alleen al voor dat kind, schepsel van God te mogen zorgen, dat vind ik het te rugkeren waard". Als er nog lezers zijn die Truus Lem mens financieel willen steunen, dan kunnen ze dat bezorgen bij haar broer, G. Lemmens, Doormanstraat 34. Op zondag 6 oktober a.s. wordt in het pand van Ambalijsten aan de Campag nestraat te Castenray een jubileumexpo sitie gehouden ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van dit bedrijf. Wat begonnen is als een bedrijf dat zich toelegde op produktie en verkoop van foto- en schilderlijsten is ondertus sen uitgegroeid tol ondermeer tussen persoon tussen (amateur)kunstenaar en kopers. Amba lijsten is een onderneming van jan Maessen uil Venray, een jonge on dernemer die voor zijn activiteiten on derdak heeft gevonden in de voormalige kleuterschool van Castenray. Daar kan men zondag werken bekijken van diver se amateurkunstenaars uit Nederland maar ook van enkele buitenlandse kunstenaars. Een en ander is natuurlijk omgeven door lijsten van Jan Maessen. Tijdens de expositie zal Amba Iijstpn ook een geheel nieuwe collectie exclusie ve lijsten introduceren. De jubileumexpositie is geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De koffie is klaar. Wil men op een ander tijdstip werken van exposerende kunstenaars bekijken, dan kan men vrijwel altijd terecht. Elke vrouw weet dat voorwerpen, ge maakt van zuiver natuurzijde, iets bij zonders zijn. Meestal erg duur en exclu sief. Aan echte natuurzijde voor zelf- maakmode is bijna niet te komen. Er zijn nauwelijks ondernemers die groot genoeg zijn om meer dan een of twee rolletjes natuurzijde in huis te hebben. De komende veertien dagen is dat an ders. De firma Stoffels aan de Juliana- singel heeft gedurende veertien dagen een unieke zijdekollektie in huis. Van 4 tot en met 18 oktober wordt de kollektie van Tissues Mondiales tentoongesteld en ook verkocht. Dit is een zeer bijzon der waardevolle kollektie, originele na tuurzijden stoffen van een internatio naal vermaard zijdehuis uit Frankrijk. Tientallen rollen zijde van allerlei soor ten kunnen worden bekeken en ge kocht. Natuurzijde is afkomstig van de cocon van de zijderupsen. Deze worden voornamelijk gekweekt in China, Japan India en Zuid Frankrijk. Met name in Lyon groeien de z.g. moerbeibomen waarop de rupsen uit sluitend gedijen. In het lichaam van de zijderups bevinden zich twee klieren die een spin-vloeistof afscheiden. Als de rups zich gaat inspinnen maakt hij hier voor een cocon van maar liefst 3000 me ter zijdedraad. Het procédé om hiervan een lap zijde te maken is zeer arbeidsin tensief en ingewikkeld. Natuurzijde is erg mooi, maar meestal niet erg voorde lig. De kollektie natuurzijde die wordt getoond is dan ook tienduizenden gul dens waard. Er zijn speciale veilig heidsmaatregelen genomen ter bescher ming van dit dure natuurprodukt. Iedereen die deze unieke kollektie wil bekijken is van harte welkom bij de fir ma Stoffels, Julianasingel 3 te Venray. In de maand oktober gaat de Kados- hop op de Grote Markt elke week drie Snoopy schoolagenda's verloten onde de leukste tekeningen die in deze zaak worden ingeleverd. Iedereen mag zijn eigen Snoopy op A4-formaat inleveren. De drie leukste inzendingen worden be loond. Bovendien loot men mee naar een origineel Snoopy jogging pak dat op 30 oktober a.s. beschikbaar wordt gesteld. Iedereen die een tekening inlevert, ontvangt in ieder geval een Snoopy- potlood. Eind oktober zullen informatie avonden over gezonde voeding van start gaan. Sommige mensen zijn bij een natuur genezer geweest en hebben een voeding sadvies gekregen. Maar ze weten daar niet zo goed de weg mee. Ook zal ter sprake komen: hoe eet ik verantwoord, waarom is bepaalde voeding wel of niet gezond? Er is gelegenheid tol vragen stellen en ervaringen uit te wisselen. Voor degenen die pas beginnen zijn er enkele prima recepten. De avonden zijn onder begeleding van Els Miedema, iriscopiste. De data en plaats wordt later bekend gemaakt. Het aantal avonden hangt af van het aantal deelnemers(sters). Opge ven voor 19 oktober bij Natuurvoe dingswinkel „De Meikers", Eindstraat ERGERLIJKE DIEFSTAL Tijdens het weekeinde heeft men uit de telefooncel bij de Schouwburg ver schillende onderdelen van de tele foonautomaat gestolen, inclusief het kluisje met geld. De telefoonautomaat is later teruggevonden, ontdaan van ver schillende onderdelen. Men spreekt van een vakkundige wijze van demontage. Hoe groot het juiste schadebedrag is, kon nog niet worden medegedeeld. DIEFSTALLEN Uit een volkstuintje aan de Hardeweg werden drie rollen geplastificeerde groenkleurig kippengaas ontvreemd ter waarde van ƒ120,-. Mogelijk heeft een getuige iemand met de rollen gaas zien sjouwen. Maandagavond is uit de kleedruimte van de sportzaal aan het Groenewoldse- pad uit een portemonnaie ƒ70,- en uit een tas ƒ26,- gestolen. VERNIELINGEN Van een aan de Kastanjestraat gepar keerde auto werd de buitenspiegel ver nield. Van een school aan de Whistlerstraat werd een ruit vernield. DRANKGEBRUIK Opvallend rijgedrag was voor de politie aanleiding een autobestuurder te con troleren. Die bestuurder, een 18-jarige jongeman uit Venray, bleek onder in vloed van alcohol te verkeren. Nadat hem een rijverbod werd opgelegd en een proces verbaal werd aangezegd werd hij huiswaarts gestuurd. Onbetwist hoogtepunt van de gezel lige viering van de 101ste verjaardag van Mevr. Euwals-Pijpers, in haar woning aan de Deputé Petersstraat te Oirlo, was ongetwijfeld het bezoek van burgemeester Defesche, die nu eens met een bijzonder verjaardagscadeau naar de 101-jarige kwam: namelijk een buitenlamp met tijdklok. De verraste jubilaresse was zichtbaar blij met dit door het gemeentebestuur aangeboden cadeau, waarbij de burge meester nog de opmerking maakte dat personeel van de gemeente voor de aan sluiting zou zorgen. Zoals bij onze lezer bekend kan zijn, schreef mevr. Euwals-Pijpers eigenhan dig op 16 september een brief aan de PLEM, waar ze o.m. schreef dat haar gezichtsvermogen niet meer 100 procent was, maar dat ze nog 4 avonden in de week ging kaarten en rond 11 uur huis waarts keert. Sinds 2 weken was de straatverlichting verplaatst, waardoor er geen licht meer was bij haar woning, en zij het tuinpad niet meer kon zien. Men was dus genoodzaakt haar 's avonds naar huis te brengen. Omdat zij haar zelfstandigheid wilde behouden en niet van anderen afhankelijk wilde zijn verzocht zij de PLEM om een oplos sing. De Stichting Botanische Tuin te Overloon start op donderdag 17 okto ber a.s. met een 10-weken durende puzzelaktie. Het behoeft geen betoog, dat de baten van deze aktie bestemd zijn voor de aanleg en het onderhoud van de Botanische Tuin, waarover wij reeds eerder berichtten. Enkele weekbladen waaronder Peel en Maas hebben hun medewer king aan deze aktie toegezegd, door het plaatsen van de puzzels. De oplossing van elke puzzel dient te worden opgestuurd per briefkaart, waarop 2.50 extra aan postzegels is ge plakt. Men mag zoveel briefkaarten in sturen als men wil. Elke week worden er vier geldprijzen onder de goede oplos singen verloot, t.w. 25,50,—, 75,—en 100,— Na 10 weken doen alle goede oplos singen mee aan de trekking van de hoofdprijs: een weekend Parijs of Londen naar keuze. Wie dus veel inzen dingen heeft gestuurd heeft ook meer kansen op de hoofdprijs. Middenstanders e.d. die deze aktie willen ondersteunen, hetzij in natura, hetzij middels een financiële bijdrage, kunnen dat doen via het secretariaat: Irenestraat 13, Overloon, bankrekening nr. 14.14.20.01. De milde gevers worden wekelijks bij de puzzels in de kranten vermeld. INBRAKEN In de nacht van 26 op 27 septem ber werd ingebroken in het kantoor van de SAWECO te Oirlo. Door forcering van een deur was toegang verkregen. De brandkast was opengesneden; ont vreemd werd het daarin aanwezige geld, a.o. 350 gulden. Van deze brief aan de PLEM kregen wij een afschrift en speelden die door aan de voorlichtingsambtenaar van de gemeente de heer Gé Schütte. Deze legde de brief bij b. en w. op tafel en droeg meteen een oplossing aan: Burge meester ga op receptie en biedt een buitenlamp aan. Het college kon zich daar unaniem mee verenigen. Burgemeester Defesche zei in z'n kleine toespraak, dat men niet moet denken dat het gemeentebestuur voor iedere inwoner een lichtpunt zal kunnen brengen, voor een 101-jarige werd graag een uitzondering gemaakt, in de hoop dat mevr. Euwals nog lang zal mogen genieten van haar zelfstandigheid en het licht van de aangeboden lantaarn. Haar voorspelling: „Daar hoor ik nooit iets van" is niet uitgekomen, al heeft ze van de PLEM nog geen ant woord gekregen. Overigens kunnen wij nog vermelden dat na het lezen van die brief in onze krant ook de buurtbewo ners een buitenlamp hadden willen aan bieden. Zelfs Veilig Verkeer Nederland had ook al aangeboden een buitenlamp te willen plaatsen, want ook voor een 101-jarige geeft Veilig Verkeer graag een bijdrage voor een veilige thuis komst. De openingstijd van het VVV is voor lopig op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. WEEKAGENDA Zaterdag en zondag 5 en 6 oktober. Jaarlijks gemeentelijk muziektoernooi in de Tuinbouwloods aan de Stations weg in Oostrum. Aanvang zaterdag 20.00 uur en zondag 16.00 uur. Zondag 6 oktober. Ruilbeurs in wijkcentrum De Kiosk in het Brukske. Aanvang 10.00 tot 13.00 uur. Tot en met 6 oktober. Najaarsexpositie, schouwburg. Ten toonstelling Anna Claessens (doeken), Joop Wismans (schilderijen), Gussen Wie (beelden). Openingstijden ma. t.m. vr. 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. Zondag 14.00-16.0 uur. Zaterdags gesloten. Zondag 6 oktober. Extra openstelling tentoonstelling „Kin- ders leert U lesse wel" in museum „Freulekeshuus", Eindstraat 8, van 14.00 tol 17.00 uur. Verder iedere woensdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. 'A Marathon Rank Xerox ook voor trimmers, wegwedstrijden. Inschr. 6 ok tober op het terrein van Rank Xerox. Toegang vrij. Inlichtingen te verkrijgen bij het VVV Venray, Grote Markt 23, tel. 10505. Op 12 t.m. 16 oktober geeft Diana Ross een concert in het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Voor het concert op 15 ok tober heeft de VVV Venray nog enkele kaarten voorradig. in de self-service hogedrukwasserette of in de enigst^in Venray e.o. VOLAUTOMATISCHE BORSTELMACHINE dan naar Raadhuisstraat 30 Venray VOOR ALLE AUTOBEZITTERS! KIJK EN VERGELIJK! ONZE PRIJZEN ZIJN GELIJK LAGE PRIJZEN, SERVICE EN KWALITEIT ZIJN BIJ ONS NOG ALTIJD EEN FEIT STREEKSCHOUWBURG VENRAY Maandag 14 oktober - 20.15 uur Er zijn nog plaatsen beschikbaar Oirlo Oirloseweg 7 Tel. 04787-1282 Nu compleet met 6 bits, 3 boren magnetise bithouder. Bij uw gereedschappenleverancier rfientèuk* BLOEMSIERKUNST EN KADOSHOP gespecialiseerd in BRUIDSBOEKETTEN EN GRAFWERK Schoutenstraatje 4 - Venray Telefoon 04780-83931 Voor Mitsubishi - Suzuki Fiat en Mazda Service en verkoop VENRAY Stationsweg 113 - Tel. 04780-81337 VlilillU-LCU. Ramen-Rolluiken-Zonwering «iet deute° tiscaa> ■Woaa' Uw wero-vakbedrijf inl. H. Peeters, Horst tel.: 04709-4044 Q "DE DRIESPRONG' Auto Verhuur I Ptrtontn k Bestelwaï Brienshoekweg 9 Gob' van Doornelaan 29 LEUNEN-VENRAY HORST Tel. 04780 85828 Tol 04709-6005 1 TAKEL- EN BERGINSDIENSTEN 4 Volksdansvereniging OPANKA zie verenigingsnieuws TE KOOP Opel Kadett bj.'77 prijs ƒ2850,- Tel. 04780-11183 TE KOOP Ford Fiesta bj.'77 prijs ƒ2850.- Tel. 04780-89962 TF. KOOP éénpersoons oud eiken bed prijs ƒ150,- Tel. 04788-1476 TE KOOP Honda Civic, nieuw ty pe, blauw, 1984 MANDERS DEURNE Tel. 04930-12331 WELKE alleenstaande dame wil gedurende mijn afwezig heid van 2 a 3 weken in mijn huis voor mijn dochter en de huisdieren zorgen? Tel. 89740 TE KOOP GEVRAAGD ENCYCLOPEDIE Tel. 04780-85926 TE HUUR per 1 nov. ruime eenge zinswoning. Veel overna me mogelijk Ouverlurestraat 52 Tel. 88353 VOOR DE LIEFHEBBER te koop, van le eigenaar, zeer mooie, zo goed als nieuwe BMW 316, 1.8, juli '81, wit, 79.000 km, met veel extra's. Alle keuring toegestaan. Al leen serieuze kopers Th. Maessen Wagnerstraat 39 5802 JN Venray ANTIEK diverse kasten, eethoe- ken, salontafels, mooie klokken, staande lampen enz. enz. Jacobs, De Goeystr. 7 Maashees, tel. 04782-632 TE KOOP Mercedes 24QD beigi automaat MANDERS DEURNE Tel. 04930-12331 23 JAAR, ZOEK WERK voor 2 halve dagen in de week, o.a. kinderoppas, huishoudelijk werk Brieven onder nummer 401 TE KOOP ■nanou 2-zits bank, fau teuil en salontafel Tel. 04784-2155 TE KOOP gasfornuis, afzuigkap, ponytuig, groot rijzadel, groot rijgetuig Heidseweg 24, tel. 82377 TE KOOP een in goede staat zijnd bankstel en een salonta feltje Jan Poelsweg 2a Ysselsteyn Tel. 04785-387 TE KOOP eiken kast 2,40 m breed Francis, lel. 86852 Sarabandestraat 10 TE KOOP complete LPG tank z.g.a.n. afm. 1,10 m Telefoon 10660 TE KOOP elcctronisch orgel met kruk, Solina B 204 met rilh-o-matic Tel. 87310 TE KOOP 6 ha snijmais P. Takken, Veulen-Venray TE KOOP 4 deurs eiken kast z.g.a.n. Gen. Hasbroucklaan 14 Overloon, tel. 04788-1850 TE KOOP potkachel ƒ175,- Polkastr. 19 Venray Tel. 04780-86193 TE KOOP Marklin trein compleet, ook los te koop Tel. 04784-2480 TE KOOP cirkelzaagmachine (voor openhaard hout) 8 pk krachtstroom Tel. 04780-83337 TE KOOP complete 2 pers. sl.kamer met 3 d. kast. Wand- meubel eiken fin. afm. 175 h, 225b, 50 cm d. Compl. tuinstel. Bood- schappenwagentje. Kunst k.boom. T.V. antenne 6 m. h. 2 perzen vloerkl. met certificaat afm. 230x172 en 126x81. 1 perzen tafelkl. 160x115. Tel. 85770, zaterdag lussen 14.00 en 16.00 uur. TE KOOP Grootbloemige chrysan ten in div. kleuren. Ook hebben wij volop tros- chrysanten. Dagelijks vers uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij G. REINTJES Lorbaan 3, Veulen Tel. 04780-81197 TE KOOP Jonge leghennen, ook met hele snavels en klei ne kippenhokjes Tel. 04786-588 TE KOOP aardappelen, knolselde- rie, prei, wortelen, rode en savoyekool. Bonen Th. Vollenberg Deurneseweg 40 TE KOOP i.p.sl.z. bielzen tafel 1,20 X 1,20 ƒ175,- Tel. 80672 TE KOOP t.c.a.b. zwart-wit waud- meubel lengte 3,65 m Tel. 86364 AUTOLAKKEN VERF BEHANG MERSELOSEWEG 6 TEL. 81523 VENRAY TE KOOP Honda Accord 1.8 EX 3 drs., zilver, 1984 MANDERS DEURNE Tel. 04930-12331 Wolboetiek voor mode en kwaliteit. Scheepjes Neveda Aarlan Anny Blatt Merseloseweg 20 Venray \t.o. torro Tel. 82301/ TE KOOP Innocenti 90L, zilver, 1979 MANDERS DEURNE Tel. 04930-12331 Wij verkopen ook huishouddiepvries- kisten en -kasten MARCUS KOELTECHNIEK Leunen Tel. 04780-86532 TE KOOP voederbieten, witte, rode en savoyekool De Breid 8 Maashees Tel. 04782-370 TE KOOP dwergpincertjes De Groot, Rips Tel. 04939-391 TE KOOP bromfiets, Honda 50 met versn. Zeer mooi Kruidenfaan 71 TE KOOP opel kadett Berlina bj.'77, alleen op zaterdag T. Zegers Joh. v. Wyttenhorstweg 14 Vredepeel TE KOOP prei, wortelen, knolselde rij, rode, witte, savoye en bloemkool, uien, aardappelen M. Theunissen Horsterweg 16 Leunen Tel. 84559 TE KOOP bloemkool, prima voor diepvries. Bintje aardap pelen, tevens voeraard. a 5 et. G. Claessens Oirloseweg 14, Oirlo Tel. 04787-1380 TE KOOP partij gebruikte deuren, uitzoeken ƒ20,- per stuk Tel. 04780-84143 TE KOOP handtamme papegaai Tel. 04780-894% KLUSSENBEDRIJF BEN GEURTS Beekweg 32 5804 BE Tel. 04780-80268 Venray rfiernJfdki Holstraat 6 Venray Tel. 04780-81069

Peel en Maas | 1985 | | pagina 13