Pielhaas heeft weer nieuwe vastel aovesliedj es DICK H0LTHAUS, IS DURF, AGENDA GEVONDEN DINSDAG YOUNG SHOP RAMPENPLAN OPNIEUW VASTGESTELD TANKSTATION YSSELSTEYN Venrayse judoka's in Born onverslaanbaar Kinüerkerk in Valkenburgse grotten OP CONCOURS Muziekuitvoering te Oostrum CLEANING «F «jt» Schouwburg goed van start VLECHTE MIT STROI EN SMELE tentoonstelling te Oirlo A SPORTHAL DE WETTELING Oude foto Door de uitzonderlijk vroege vastel- aovesdaag (9 februari 1986) dreigen heel wat carnavalsverenigingen in tijdnood te geraken, wat betreft de afwikkeling van hun gebruikelijke programma's. Zo zag bijvoorbeeld De Piëlhaas geen kans een liedjesavond te organiseren, als een selectie van de ingezonden car navalsschlagers. Om op tijd de nieuwe carnavalsplaat te kunnen presenteren, moest men op één avond de beslissing laten vallen. En wat vermoedelijk niemand ver wachtte, gebeurde maandagavond toch, toen een zeer groot publiek getuige was van de liedjeskeuze. Vooral de jongeren waren in groten getale aanwezig en brachten de carnavalsstemming er goed in. In totaal werden 9 liedjes met meer of minder succes ten gehore gebracht. Opvallend was daarbij, dat de inzenders het publiek de keus gaven uit meerdere „geestesprodukten". Zo bracht Hans Peeters 3 liedjes op de bühne; Engelbert Oudenhoven, Boy Derksen en Sjef Goumans en ziene huushald ieder twee. Aldra bleek dat de gelegenheidsjury geen al te moeilijke taak zou krijgen. De liedjes van Boy Derksen en Sjef I Goumans waren duidelijke uitspringers. Het zou 'n kwestie van rangschikking I worden: een, twee, drie of vier. Uiteindelijk was dan het woord aan Piëlhaas-voorzitter Leo Janssen, die de uitslag bekend maakte: Boy Derksen 1 en 2; Sjef Goumans en ziene huushald 3 en 4. De liedjes zijn gètiteld: 1. Disco-haas 1 2. ös Rose Vlek 3. Ut Haze-pad 4. Vastelaovestied. En natuurlijk moesten toen de zangers tesamen op de bühne, om met vereende krachten de topper van dit seizoen, de Disco-haas, nogmaals ten gehore te brengen. De muzikale intermezzo's werden de ze avond weer verzorgd door de Hofka pel o.l.v. Herman Stevens. Wist U.... dat wij ook op altijd geopend zijn. GROTESTRAAT 62 VENRAY #!n april 1980 heeft de Venrayse ge meenteraad het Rampenplan voor deze gemeente vastgesteld. Daarna, in 1983, is aan de hand van een provinciaal mo del een modelplan voor Noord Limburg verschenen. Dal modelplan is weer be werkt naar Venrays inzicht en jl. dins dag in de gemeenteraad goedgekeurd. Het voldoet aan de eisen die de dit jaar afgekondigde Rampenwet stelt. Het Rampenplan is een organisatie plan, waarin in algemene zin is aangege ven hoe in geval van een ramp, of drei gende ramp, gehandeld dient te worden, teneinde tot een doelmatige bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan te komen. Er is ook in opgenomen een Rampen bestrijdingsplan, het samenstel van maatregelen dal voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet, die naar plats, aard en gevolgen voorzienbaar is. Hel CDA, bij monde van de heer Jan Driessen, noemde het Rampenplan met zorg samengesteld, waarvoor hij zijn waardering uitsprak. Hij noemde het noodzakelijk dat de bedrijfshulp- diensten van de Venrayse industriën en instellingen, bekend zijn met het Ven rayse Rampenplan en dat hun plannen daarop worden afgestemd. Driessen wees er nog op dat de grote bedrijven en instellingen verplicht zijn een bedrijf- hulpdienst in het leven te roepen, indien zulks nog niet is geschiedt. Zoals wij vorige week reeds mede deelden gaat het Autobedrijf Gommans en De Wit aan de Jan Poelsweg te Ys- selsteyn een benzinestation inrichten. Deze week heeft de gemeenteraad in gestemd met het noodzakelijke voorbe- reidingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse. Eveneens ging de raad accoord met de verkoop van 1250 m1 grond aan genoemde firma om dat tankstation te kunnen verwezen lijken. Normaliter had men moge verwach ten dat het bestaande rijwielpad naar achter het te bouwen tankstation zou worden verlegd. Dat is hier niet het ge val. De exploitanten, die rechtstreeks van hel Provinciebestuur toestemming kregen voor een tankstation langs deze weg, werden geen voorschriften die naangaande opgelegd. Eerst op het moment van de bou- waanvrage werd de gemeente officieel met de situatie geconfronteerd. Rug gespraak met de Provincie maakte dui delijk dat er aan de situatie niets te ver anderen is. Het terrein is niet diep ge noeg om het fietspad te verleggen. We thouder Claessens betreurde het dat de Provincie geen inspraakprocedure kent. Het raadslid Van de Vorlo drong er op aan dat de automobilisten zowel bij het in- al^uitrijden van het tankstation duidelijk zouden worden geattendeerd op mogelijke fietsers. Dèt werd door wethouder Claessens met nadruk toegezegd Tijdens de in Bom gehouden Lim burgse kampioenschappen bleek duide lijk de overmacht van twee Venrayse ju doka's, die beiden lid zijn van JC Horst. Geert Jan Wismans wist met zijn 16 jaar beslag te leggen op de le plaats in de klasse heren onder 21 jaar -60 kg. In de voorrondes werkte hij alle partijen zeer snel af. In de finale kreeg hij echter wat meer tegenstand maar ook deze par tij wist hij te winnen met een schitteren de worp die de handen van de toeschou wers op elkaar brachten. Rudi Verhagen wist weer eens met overmacht al zijn partijen te winnen. De voorrondes waren ook voor hem geen probleem. Hij won ze dan ook allemaal. In de finale kwam hij eerst op een kleine achterstand maar werkte deze weer bin nen 2 minuten weg door met een prach tige De-Ashi-Barai (veeg techniek) zijn tegenstander letterlijk van de mat af te vegen. Gert-Jan en Rudi zullen op 5 oktober hoge ogen proberen te gooien op de Ne derlandse kampioenschappen. Dit weekeinde, als start van het win terseizoen, gaat de jeugd van de Pro testantse kerkgemeenschap in Venray er een paar dagen op uit. Deze zg. kinder- kerk, ca. 30 jongens en meisjes van 4-12 jaar gaat onder begeleiding en toezicht van een aantal ouders naar Schin op Geul, waar ze onderdak vinden in een kampeerboerderij. Met spel en wedstrij den zullen ze zich daar in het prachtige natuur- en recreatiegebied best verma ken. Hoogtepunt zal echter zeker zijn de kerkdienst die ze zondagmorgen gaan houden in de gemeentegrotten van Valkenburg. Diezelfde zondag en als afsluiting van dit na-zomer weekeinde wordt nog een bezoek gebracht aan het drielandenpunt in Vaals. De Drumband van muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo gaat a.s. zon dag naar het Bopdsconcours te Roggel. Zij treden daar, o.l.v. Henk Martens, op in de 2e divisie. Hun optreden is om 14.30 uur. De uitslag wordt om 19.00 uur bekendgemaakt. Wij verwachten de drumband terug om 20.00 uur bij Drees Willemsen MUZIEKSCHOOL VENRAY EN HARMONIE SUB MATRIS TUTELA UIT OOSTRUM Op zondag 29 september a.s. zal om 11.00 uur in het gemeenschapshuis te Oostrum een gezamenlijk optreden worden verzorgd. Het programma wordt geopend met het tamboerkorps onder leiding van Piet Poels. Tot de pauze wordt het verdere programma door leerlingen van de Muziekschool Venray gevuld. Veelal zijn het leerlingen die in Oostrum wonen. Na de pauze speelt het jeugdorkest van de harmonie ,,Sub Matris Tutela" te Oostrum, ook onder leiding van Piet Poels. Het gezamenlijk programma wordt afgesloten door het blokfluitensemble van de Muziekschool onder leiding van Ans Thijssen. De toegang van dit grootse evene ment is gratis en natuurlijk is iedereen van harte welkom maar bovenal de Oostrumse bevolking wordt in grote getale verwacht. Hoenderstraat 53 - Venray (04780-87024) Nadat de eerste voorstellingen vorige week van Urbanus beide stampvol za ten, wordt het succes nu voortgezet want ook de vrolijke en hartverwarmen de operette Wiener Blut op maandag 30 september is ook alweer volgeboekt. De goed in het gehoor liggende titelsong is zo bekend, dat het bijna een kenmerk is geworden van de rasechte, vrolijke Weense Strauss-operette. Het is een produktie van het Limburgs Symfonie Orkest, terwijl de solisten en regisseur aangetrokken zijn uit de bekende Duitse theaters. Voor de operetteliefhebbers is er dus volop te genieten. Omdat er door omstandigheden nog altijd wel kaarten terugkomen loont het vaak de moeite om de kassa te bellen. Wellicht krijgt U dan nog een plaats. De eerste jeugdvoorstelling, vorige week zondag, zat ook bijna vol. A.s. zondag kan de jeugd andermaal genie ten van een uitstekende uitvoering, overigens de eerste in het Limburgse Jeugdfestival, Miloe door het Amstelto- neel uit Amsterdam Het is een muzikaal spel ofwel een musical van Joop Stokkermans over beroemd zijn en beroemd worden. De aanvang is 14.00 uur. Eveneens op zondag 29 september, om 11.30 uur komen twee beroemde topsolisten naar Venray voor een reci tal. Vera Beths en Stanley Hoogland spelen werken van Busoni, Donizetti en Mozart. Voor de echte liefhebber is dit een concert om naar uit te zien. Overigens komen muziekliefhebbers volgende week wel heel bijzonder aan hun trekken, want het kamerorkest uit Sofia, een wereld beroemd ensemble komt donderdag 3 oktober naar Venray en brengen werken van Vivaldi, Hayden en Dvorak. Deze kwaliteit uit Oost Eu ropa is bijna een absolute must voor liefhebbers van goede muziek. Het is te hopen dat beide concerten veel publiek zullen trekken, opdat ook volgend seizoen weer solisten en ensem bles van dit grote formaat op het pro gramma geplaatst kunnen worden. De belangstelling van het publiek is hier voor bepalend. Tenslotte nog aandacht voor een al weer beroemd gezelschap nl. het Grips theater uit Berlijn. Dit gezelschap komt in het kader van het jeugdfestival door speciale subsidiëring van het Goethe in stituut naar Venray. Zij brengen een uit voering voor een publiek vanaf 18 jaar over actuele zaken die de jeugd aanspre ken zoals neo-faascisme en rassendiscri minatie. Dat alles op een vrolijke onder houdende toon en daardoor wordt de voorstelling voor het regulaire theater publiek ook zeer aantrekkelijk. De uit voering is uiteraard in het Duits. Er wordt de komende dagen in Ven ray volop kwaliteit geboden. Het is te hopen dat het publiek daar ruimschoots gebruik van zal maken. Veldeke Venray organiseert op dins dag 8 oktober om 20.00 uur weer een van haar bekende bijeenkomsten. Toch wordt deze avond op een andere leest geschoeid. Men heeft namelijk de Ys- selsteyner Jan Vogels uitgenodigd om in woord en beeld iets te vertellen over ,,het vlechte mit stro en smele". Wanneer deze avond in de smaak van het publiek valt, gaat men in de toe komst meer van dergelijke ongetwijfeld interessante lezingen houden. Zoals gebruikelijk zijn ook niet-leden welkom. De avond wordt gehouden in De Wieënhof aan de Leunseweg. Op zaterdag 28 september en zondag 29 september wordt in gemeenschaps huis ,,De Linde" de jaarlijkse hand werk- en hobbytentoonstelling gehou den. De openingstijden zijn: zaterdag van 14.00 - 21.00 uur; zondag van 10.30 - 17.00 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom. De toegang is gratis. exclusieve modes en schoenen van 27 sept. t.m. 3okt. Vrijdag 27 sept.: 18.00-20.00 Manual tr. 20.00-24.00 KNVB zaalv. comp. SVCB-'t Huukske Venrode 2-FC Hento 2 Venrode-Pauline 3 Venrode 3-Ford Oldtimer Zaterdag 28 sept.: 08.30-15.30 KNVB zaalv. comp. De Wieën-Wijk Zuid De Slopers-ZVV Venray 2 Thetru-MVC 3 (dames) SVCB-Klomp 2 dames Huukske-Klomp dames Venrode-Jeans Shop 2 SVCB 2-Volle Maan 15.30-18.30 Manual lustrum wedstr. 16.30 Oud DS 1-Huidige DS 1 17.30Oud HS 1-Huidihe HS 1 18.30-22.30 KNVB zaalv. comp. Le Coq-Wittennorst 3 DZWS-Klomp 2 Nrd. West P.S.-Veronica Klomp-Siebers Fruithal Zondag 29 sept.: 09.00-10.00 Veltumse Boys zaalv. vr. 10.00-13.00 Badminton comp. Venray 2-United 6 Venray 3-Horst 2 19.00 Old Calahan zaalv. vr. 20.00 Jenneskens zaalv. vr. Maandag 30 sept.: 18.00-21.00 Rooyse V.K. tr. 21.00-24.00 KNVB zaalv. comp. SVCB-FC Wierts 't Huukske-Venrode 2 't Huukske 2-Venrode 3 Dinsdag 1 okt.: 18.00-21.00 Rooyse V.K. tr. 21.00-23.00 Badminton Woensdag 2 okt.: 18. -23.00 Badminton Donderdag 3 okt.: 18.00-21.30 Manual tr. 21.30-23.00 Rooyse V.K. tr. Boekhandel van den Munckhof is ook dinsdags de gehele dag geopend Zelfverzekerde styling.] Originele stoffen. Dick Holthaus kostuums, blazers, kolberts en pantalons voor individualisten! Gespecialiseerd in mode voor mannen en jongemannen m openbare bibliotheek venray NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE JEUGD Héhé. Ik wou dat er eens iets gebeur de, zei Kleine Kraai. Altijd maar vliegen en eten en vliegen en eten. Grote Kraai keek hem aan. Wat zou jij dan willen? vroeg hij. Nou ik weet het niet. Waarom vliegen we niets eens weg? Ver weg, bedoel ik. Ver weg? vroeg Grote Kraai. Als je de mensen een verre reis willen maken, dan stappen ze in een vliegtuig. Maar wij kunnen ook vliegen. Wij hebben zelf toch vleugels, zei Kleine Kraai. Dit is een stukje uit het boek: WIJ HEBBEN ZELF TOCH VLEUGELS, geschreven door JAAK DREESEN. Het gaat over Grote Kraai en Klein Kraai. Ze gaan samen op reis. Ze komen in de stad en bij de zee. Ook ontmoeten ze andere vogels. Zelfs een gevaarlijke roofvogel! Toch zijn Grote Kraai en Kleine Kraai blij dat ze weer veilig thuiskomen. Want ze vinden het nergens zo fijn als thuis. Wil je dit verhaal eens lezen? Vraag het boek aan de juffrouw van de biblio theek. Er staan mooie tekeningen in en je kunt het boek zelf lezen als je op de tweede klas zit. Om voor te lezen vanaf 5 jaar. LEESPROGRAMMA 1985: ZWERVERS GEVRAAGD De komende maanden organiseert de jeugdbibliotheek het leesprogramma: ZWERVERS GEVRAAGD. In de jeugdbibliotheek staan de boeken over dit ondrwerp in een aparte kast. Zwerf de wereld rond en lees 5 boeken. Als je een boek gelezen hebt worden daar vragen over gesteld. Daar na krijg je een stikker op je KOMPAS. Elk kind dat tenminste 5 boeken ge lezen heeft krijgt op het einde van het Leesprogramma een beloning. Het leesprogramma begint op ZA TERDAG 28 SEPTEMBER en er kan gelezen worden tot en met 11 december. Zwerf er eens uit en vraag een KOMPAS aan de juffrouw van de j eugdbibliotheek Maar op zaterdag 28 SEPTEMBER is er nog meer te doen in de jeugdbiblio theek. Deze dag is de bibliotheek van 10.00 tot 17.00 uur open! Kom ook want er is van alles te beleven: Je kunt ganzeborden en meedoen met een memoryspel waaraan prijsjes zijn verbonden. Er worden dia's gedraaid. De oudere jeugd kan meedoen met een boekenpuzzel. Tot ziens op 28 september in de jeugdbibliotheek! Een Malthezer Leeuw, reu. Een bankbiljet. Drie sleutels aan een ring. Zwart etui met 2 sleutels en een bevei- ligingsslot-sleutel 5 sleutel waarvan 1 autosleutel. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de administratie van gemeentepolitie Venray, Leunseweg 4, Tel. 04780 -84888, tst. 224. Deze week een foto van de deelne mers aan een raelkcursus, gehouden in de zomer van 1948. Deze cursussen werden met de regelmaat van een klok georganiseerd, omdat het mechanisch melken van de koeien nog vrijwel tot de onmogelijk heden behoorde. Op de foto, van links naar rechts, bovenstye rij: Teng Arts, Teng de Mulder, Teng Pubben, Har v. Hoof, Har de Mulder, Teng de Mulder, Teng van Meyel, Toon Arts, Leo Arts. Tweede rij: Mien van Rijswijck, An Janssen, Truus van Rijswijck, Grada Janssen, Fien Pluk, Mien Pubben. In 't midden van Dommelen voor-melker. Onderste rij: Wim Janssen, Wim van Rijswijck, Wim Muyzers en Wim Arts. Hebt U ook 'n interessante oude iu- to, dan willen wij die graag in Peel en Maas plaatsen. Gezien de aktualiteit willen we de ouderdom van de foto's op maximaal 50 jaar stellen. Aan plaatsing zijn geen kosten verbonden en de foto's krijgt men onbeschadigd retour. Over het algemeen kan men afdruk ken van de in deze rubriek geplaatste fo to's verkrijgen bij J. van de Putten, Westsingel 18, telefoon 89803. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, Gabeler, T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: H. SCHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81464 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck- Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiel, D. Vercauteren en J. de Vocht: F. DE MUINCK-KEIZER Telefoon 88800 DR. KEIJZER van Beurdenweg 10, Ysselsteyn Telefoon 04785-777 van vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN Van heden vrijdagavond 18.00 uur tot volgende week vrijdag. DE MONNIKSKAP Paterslaan hoek Patersstraat, tel. 80140 Openstelling zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VEN RAY - Y SSELSTE Y N Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: H. JANSSEN JR. Tel. 82557 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTUK W.H. Kremer en M.G.A.M. Loonen dienst op vrijdag, zaterdag en zondag W. KREMER Mgr. N'olensstr. 12, Venray tel. 81000 Spreekuur kleine huisdieren: Za. en zo. van 13.30 tot 14.00 uur en volgens afspraak. DIERENARTSENPRAKTIJK M. en J. van Winden, E.M. Ruymbeek Behandeling in het weekend volgens telefonische afspraak J. VAN WINDEN, tel. 81336 WEEKENDD. VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van Mevr. v. Dillen, Mevr. Stevens, Mevr. Tiggeloven en Mevr. Timmermans. MEVR. TIMMERMANS Broekhuizen, tel. 04763-1466 Vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van Mevr. Stevens en Mevr. Tiggeloven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. STEVENS Merseloseweg 23, tel. 81152 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's avonds tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar via Tel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijk verpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er gelegenheid van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uit leenartikelen kunt U terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleegkundige van de week enddienst. Eenieder wordt verzocht de artikelen na ge bruik zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Spreekuur Diëüste Uitsluitend op afspraak, telefoon 81269 Zwangerschapgymnastiek: Aanmeldingen via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum ,,De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, telefoon 83859 Zuigelingen- en kleuterbureau uitsluitend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum „Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkverpleeg kundige op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur, en dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur telefoon 88273 of 85900. Wijkgebouw Ysselsteyn Liisenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur. Telefoon 04785-492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. Tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelijks van 9 tot 10 uur. ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma. t.m. do. 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur. vr. 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur. INFO 3 Informatiecentrum van de provinciale nutsbedrijven PLEM, LIMAGAS en WML Past. Wijnhovenpark 1, 5801 BZ Venray tel. 04780-86333 Geopend ma. t.m. vr. van 9.00-17.00 uur ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163 Bereikbaar elke werkdag van 9.00-11.00 en van 19.00-20.00 uur. NV1H COC afd. Venray Vragen m.b.t. homoseksualiteit? Schrijf naar: Postbus 316 5800 AH Venray Tel. 10211 JEUGD MAATSCHAPPELIJK WERK Hoenderstraat 33, Venray tel. 85251 RECHTSKUNDIGE DIENST FNV Elke 2e en 4e donderdag v.d. maand van 17.00 tot 19.00 uur in wijkcentrum DE KI OSK in het Brukske. Eerst telefonisch afspraak maken te Tilburg Tel. 013-350315 KAMERBEM1DDELINGSBURO Hoenderstr. 33, tel. 85251 Algemene Vereniging Paliëntenbelangenbehartiging Spreekuur elke maandag in de Clockert van 14.00 tot 16.00 uur. Tel. 83100 REUMA VERENIGING VENRAY E.O. Tel. 83127

Peel en Maas | 1985 | | pagina 3