GEMEENTEPRAAT Commissie financiën en eco nomische zaken Commissie onderwijs en cultuur Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Ysselsteyn Vergunning groepsvervoer Hinderwet NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY Redactie G.A. Schütte. Bureau Voorlichting Bridgecursus voor beginners Verklaringen van geen bezwaar Afscheid G. Hermsen van gemeentedienst Gemeente vraagt vrijwillig(st)ers Hinderwet Bouwvergunning verleend WEDEROM PRIJSVERLAGING Bouwvergunning aangevraagd Vergunning groepsvervoer BOUWKAVELS IN WESTEINDE De voor 2 oktober geplande vergade ring van de commissie voor financiën en economische zaken is verschoven naar 16 oktober a.s. Op 1 oktober a.s. komt de commissie i voor onderwijs en cultuur in vergade ring bijeen om 17.00 uur. In de vergadering komen o.a. de vol gende deelplannen voor het wel- zijnsplan aan de orde: cultuur, emanci patie en volwassen educatie. Burgemeester van Venray, maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning bekend, dat de gemeenteraad van Venray in zijn vergadering van 24 sep tember 1985 in voorbereiding heeft ver klaard de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Ysselsteyn voor een terrein gelegen aan de Jan Poelsweg ten behoeve van de bouw van een autobrandstof-verkooppunt Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening ligt ingaan de heden voor een ieder ter inzage bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis. Venray, 26 september 1985. Burgemeester voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester. Burgemeester en wethouders van Venray, maken hiermee bekend hun besluit van 18 september 1985, nr. 1148 waarbij aan b.v. Autobus-, Touringcar- en Taxibedrijf v/h G. van Ham, ge vestigd te Venray, tot 1 augustus 1986 vergunning is verleend voor de uitvoe ring als groepsvervoer binnen de ge meente Venray van het te verzorgen ver voer van M.L.K.- en L.O.M.-scholieren op schooldagen van diverse punten in de wijken Brukske en Veltum naar de M.ü.K.-school aan de St. Ursulastraat en 4e L.O.M.-school aan het Groene- woltsepad, beide te Venray, en terug, alsmede van het vervoer van leerlingen van de basisscholen in Venray en diverse kerkdorpen op schooldagen naar het zwembad aan de Parkweg te Venray en gymnastiekzalen te Venray, Oostrum en Ysselsteyn en terug. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen dertig dagen na datum van deze bekendmaking beroep instellen bij het college van gedeputeerde staten van Limburg te Maastricht. Het besluit ligt gedurende die termijn voor belangstellenden op kamer 119 van het raadhuis ter inzage. De vergunning is bij voorraad uitvoerbaar verklaard, hetgeen wil zeggen dat daaraan onmid dellijke werking is verleend. Venray, 26 september 1985. Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op art. 12 van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; ma ken bekend, dal op 22 augustus 1985 bij hen een aanvraag is ingekomen van J. Kersten, Loobeek 3a te Smakt, voor een vergunning ingevolge de Hin derwet voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een legkippen- houderij, gelegen aan de Loobeek 3a te Smakt. De aanvragen en andere ter zake zijn de stukken liggen in het raadhuis, ka mer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, ter inzage en wel tot 26 oktober 1985, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur; Na deze datum, tol het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, eveneens elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Desgewenst kan al daar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. De betreffende stukken kunnen tot bovengenoemde datum ook nog elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur wor den ingezien (na telefonische afspraak). Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift in dient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom telefonisch wordt ver zocht, (afd. openbare orde en veilig heid, telefoon 04780-83838, toestel 158), kunnen tot één week voor bovenge noemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een ge- dachtenwisseling over de aanvraag tus sen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Venray, 26 september 1985 Burgemeester en wethouders voornoemd Op 8 oktober a.s. start er weer een nieuwe cursus (de 7e) voor beginners, ditmaal op verzoek van de jongste van de drie Venrayse Bridgeclubs t.w. de B.C. Harte Drie. De kosten bedragen slechts 25,-(voor zaalhuur en materiaal) en dienen op de le cursusavond te worden voldaan. U dient in het bezit te zijn van de leerboekjes ,,Van start tot finish") I en II, welke verkrijgbaar zijn bij boek handel van den Munckhof, Grotestraat 68 te Venray. U kunt zich vanaf heden telefonisch aanmelden bij de Heer Joh. Spee, De Houten Hoek 32, Venray, Tel. 04780- 81105. school aan het Groenewoltsepad, beide te Venray, en terug. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen dertig dagen na datum van deze bekendmaking beroep instellen bij het college van gedeputeerde staten van Limburg te Maastricht. Het besluit ligt gedurende die termijn voor belangstellenden op kamer 119 van hei raadhuis ter inzage. De vergunning is bij voorraad uitvoerbaar verklaard, hetgeen wil zeggen dat daaraan onmid dellijke werking is verleend. Venray, 26 september 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester. J.M. Poels, secretaris. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 17 september 1985 aan het gemeentebestuur verzonden de navol gende verklaringen van geen bezwaar, zoals bedoeld in artikel 19 en/ of artikel 15, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 lid 8 van de Woningwet, welke zijn vereist voor het verlenen van de gevraagde bouwvergun ningen voor: het bouwen van een woonhuis met garage aan de Herik 12 te Venray, t.n.v. H.P.J. Goemans, Valkenkampstraat 4 te Oostrum; het bouwen van een bankgebouw met 4 bovenwoningen aan het Henseni- usplein te Venray, t.n.v. Algemene Bank Nederland te Amsterdam. Deze verklaringen van geen bezwaar kunnen worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 in het raadhuis, geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zij, die menen door de afgifte van een van deze verklaringen van geen bezwaar rechtstreeks in hun belang te zijn getrof fen, kunnen op grond van de Wet A.R.O.B. een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht. De termijn, waarbinnen een eventueel bezwaarschrift bij dat college moet zijn ingediend, eindigt dertig da gen na bovengenoemde verzenddatum. Venray, 26 september 1985. De burgemeester van Venray, mr. H.J.M. Defesche. Na 40 jaren dienst bij de overheid maakt de heer G. hermsen gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te tre den. De Heer Hermsen is zijn loopbaan begonnen bij de Belastingdienst. Alle reerst in Gennep, daarna in Venray en vervolgens in Venlo. De laatste veertien en een half jaar verzorgde hij de verzen ding van uitgaande brieven e.d. op de gemeente Venray. Langs deze weg willen wij de heer en mevrouw Hermsen een fijne toekomst toewensen. HERHAALDE OPROEP! Voor het begeleiden van leerlingen in de schoolbus naar de school voor bui tengewoon onderwijs 't Poortje te Ven lo (Z.M.O.K.-school). Kandidaten moeten ervaring en in teresse hebben in de omgang met kinde ren en woonachtig zijn in Venray. De bustijden zijn op maandag tot en met vrijdag: 's morgens van 7.45 to 9.15 uur. 's middags van 14.45 tot 16.15 uur (op woensdag 11.15 tot 12.45 uur) De werkzaamheden kunnen ook door meerderen worden verricht en door werklozen met behoud van uitkering, b.v. iemand 's ochtends en iemand an ders *s middags of de dagen van de week onder de vrijwilligers verdelen. Indien U interesse heeft kunt U zich zo spoedig mogelijk wenden tot de ge meente Venray, afdeling onderwijs, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, tel. 04780-83838, tst. 245. Nadere inlichtingen kunt U krijgen bij het hoofd van de Z.M.O.K. school 't Poortje te Venlo, mej. Berger, tel. 077- 18378. Kennisgeving bekendmaking beschikking Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder voorwaarden om gevaar, schade of hin der voor de omgeving te ondervangen, dat op 18 september 1985 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van: Speciaalwerk Venray b.v., Smak- terweg 23 te Venray voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een metaalbe- werkingsbedrijf gelegen aan de Smak- terweg 23 te Venray; Th. Droesen, Droesenweg 6 te Heide voor het wijzigen van een var kensfokkerij en -mesterij, gelegen aan Droesenweg 6 te Heide; Stichting Regionaal Instituut voor sociaal-cultureel werk, Bergweg 4 te Venray, voor het oprichten en in wer king hebben van een werkplaats, waar zuurstof en acetyleen worden gebruikt, gelegen aan de Prins Bernhardstraat 12 te Venray; P.J.H. Willems, Peelweg 9 te Ys selsteyn, voor het ex art. 6a uitbreiden wijzigen van een auto-servicestation en tectyleerinrichting gelegen aan de Noordsingel 24 te Venray; J.W.M. van Bommel, Zwartwater 1 te Vredepeel voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een varkens fokkerij en -mesterij, gelegen aan het Zwartwater 1 te Vredepeel; M.J.Th. Maes, Maasheseweg 31 te Venray, voor het ex art. 6a uitbreiden/wijzigen van een nertsen fok kerij, gelegen aan de Lollebeekweg 22 te Castenray; J.H. van Lipzig, Jan Poelsweg 2 te Ysselsteyn, voor het uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij, waar electromotoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW, gelegen aan de Jan Poels weg 2 te Ysselsteyn. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen in het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Venray, ter inzage en wel van 26 september 1985 tot 26 oktober 1985 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. De betreffende stukken kunnen gedu rende bovengenoemde periode ook nog elke donderdag van 16.30 lot 19.30 uur worden ingezien (na telefonische af spraak). Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhy giëne staat tot 26 oktober 1985 beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygyëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de be schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en wor den gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Venray, 26 september 1985 Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 18 september 1985 voor de onderstaan de bouwplannen bouwvergunning ver leend. Zij, die menen door de afgifte van eén of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getrof fen, kunnen op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 2, juncto artikel 13 van de Wet A.R.O.B. daartegen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaar schrift indienen en wel binnen 30 dagen na bovengenoemde datum. Het bouwen van biggenopvan- gruimtes aan de Puttenweg 78 te Ys selsteyn, t.n.v. Maatschap Swinkels, Paardekopweg 13 te Ysselsteyn; Het bouwen van een fokvar- kensstal aan de Timmermannsweg 100 te Ysselsteyn, t.n.v. P.J.M. Verhoeven; Het verbouwen van de school aan de Johan van Stalbergweg 8 te Vrede peel, t.n.v. R.K. Schoolbestuur Vrede peel, Vrede weg 1 te Vredepeel; Het bouwen van 48 premie- huurwoningen aan de Kruidenlaan, Aronskelk en Bingelkruid, te Venray, t.n.v. Nederlandse Stichting voor Ande re Woonvormen, Koningsweg 84 te 's Hertogenbosch. het bouwen van een garage aan het Bergkwartier 14 te Venray, t.n.v. mevr. J.W.T.M. Janssen; het bouwen van een garage aan de Elffellaan te Venray, t.n.v. M.E.M. Gommans, Bergkwartier 13 te Venray; het bouwen van een carport en tuinmuur aan de Horsterweg 4 te Leu nen, t.n.v. P.C.M. van Staveren; het bouwen van een eierlokaal aan de Twistweg 14 te Vredepeel, t.n.v. A.J.C. v.d. Velden. Venray 26 september 1985 De burgemeester van Venray, Vragen...? Wendt u tot de gemeentelijke voorlichter NIEUWE STRAATNAMEN IN MERSELO Bij burgemeester en wethouders zijn de navolgende aanvragen ingekomen om, in afwijking van het geldende bestemmingsplan c.q. vooruitlopend op een in voorbereiding zijnd herzienings plan, bouwvergunning te verlenen voor: hetbouwen van een tochtportaal aan de Vicarieweg 25 te Leunen, t.n.v. P.H.L. Lucassen; het verbouwen van een garage tot praktijkruimte en het bouwen van een carport aan de Hoebertweg 17 te Ven ray, t.n.v. J. de Maat, Pater Don- derdstraat 16 te Panningen; het bouwen van een tuinhuisje aan de Andeslaan 11 te Venray, t.n.v. P. Bovee; het bouwen van een garage/ ber ging aan de Deputé Petersstraat 4 te Oirlo, t.n.v. W. Jacobs. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan deze bouwplannen me dewerking te verlenen. De bouwplannen liggen met ingang van 27 september 1985 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelij ke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij bur gemeester en wethouders worden inge diend. Venray, 26 september 1985 Burgemeester en wethouders van Venray, maken hiermee bekend hun besluit van 18 september 1985, nr. 1147 waarbij aan mevrouw C.J. van den Beu ken (Taxicentrale 10000) te Venray, tot 1 augustus 1986 vergunning is verleend voor de uitvoering als groepsvervoer binnen de gemeente Venray van het te verzorgen vervoer van M.L.K.- en L.O.M.-scholieren op schooldagen van Ysselsteyn, Merselo en opstappunten in Venray-Noord naar de M.L.K.-school aan de St. Ursulastraat en de L.O.M.- Met ingang van 1 oktober zullen een groot aantal straten in Merselo een nieu we naam krijgen. De hier afgedrukte plattegrond geeft daarvan een overzicht. De met zwart aangegeven straten hebben een nieuwe naam gekregen. De pijlen geven het be gin van de „nieuwe" straat aan. Alle nog beschikbare bouwkavels aan de Etnalaan, Everestlaan en Brenner- laan worden in prijs verlaagd, variërend van 14 tot 28 procent. In guldens uitge drukt betekent dit een verlaging van de kavelprijs van 8.000,- tot 22.000,- afhankelijk van de kavel. De kavelprijs ligt nu tussen de 50.000,- en 75.000,- inclusief BTW. Aansluitend op de dalende rente wil het college van burgemeester en wethou ders de aspirant bouwere van een vrije sector woning via deze prijsverlaging een royale helpende hand toesteken. Voor de 11 kavels, waarvan 2 in optie zijn en in grootte variëren van 530 m: tot 880 m-\ geldt verder dat de dakvorm wordt vrijgelaten. Op kavels waar voor heen een vrijstaande eengezinswoning met platdak was toegestaan, kan nu ook een woning met kap worden gebouwd. Overigens dient het ontwerp wel door de welstandscommissie te worden goedge keurd. Bouwen in het aantrekkelijke en bos rijke gebied van Westeinde wordt nu dus extra aantrekkelijk. Wacht niet te lang met informeren naar de mogelijk heden. Voor nadere inlichtingen, afd. Stede- bouw, gemeente Venray, tel. 04780- 83838, toestel 337 of 350.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 11