TAPTOE VENRAY ZATERDAG7 SEPTEMBER fe'. m was Taptoe Venray 1985 Historie MMSK St. Petrus Banden Muziekvereniging O.B.K. Rhenen w r - t ïjmmr, u )f B 1 Drumfanfare VIOS Mijdrecht TAPTOE VENPAU Drumband van de Kerkelijke fanfare „St. Oda" Merselo Drumband D.S.V. Haarlem VOORVERKOOPADRESSEN TAPTOE VEN RAY Zaterdag 7 september a.s. is het weer zover, voor de 11e maal in successie wordt in Venray de Taptoe georgani seerd. De voorverkoop voor deze taptoe start vandaag donderdag 5 september bij de volgende adressen: Sigarenmagazijn CPM Janssen Grote Markt 22. Sigarenmagazijn Maan Pa- lerslraai 5a. VVV kantoor Gröte Markt Ola ijs Chopinstraat 64 Sigarenmagazijn van Dijck, Langstraat 26 PRIJS Prijzen toegangsbewijzen soort plaats voorverkoop kassaverkoop Zitplaats volwassenen 6,50 7,50 Zitplaat 65+ 5,00 6,00 en kinderen tot 12 jaar Staanplaats volwassenen 5,00 5,00 staanplaats 65 2,50 en kinderen tot 12 jaar. 2,50 2,50 De muziekvereniging bestaat al sinds september 1900. Pas in 1960 werd naast het bestaande Fanfare orkest het lamboerkorps opgericht. 2 jaar later werd het uitgebreid met een groep signaalhorens. Om het geheel compleet te maken werd de vereniging in 1970 uitgebreid met een majoreltenpeloion. Toen in 1978 werd besloten om over te gaan naar ventiel instrumenten in een Es-Bes bezetting en ook de slagwerk- groep uit te breiden, deed ook het showwerk zijn intreden binnen VIOS. Thans beschikt de Drumfanfare VIOS uit Mijdrecht over een korps van ongeveer 50 personen. Het repertoire van VIOS is veelzijdig: van een selektie populaire melodieën tot pure swing. Van James Last tot de A-banda. Een repertoire waarmee VIOS vele successen heeft geoogst in zowel binnen» als buitenland. De drumfanfare VIOS komt binnen de KNF uit in de Ere Divisie afdeling show, en zal op zaterdag 14 september a.s. op het Concours te IJmuiden proberen haar positie te bevestigen. Zij verzorgen een 40 tal optredens per jaar waaronder dit jaar het bloemencorso te Katwijk, de taptoes te Bodegraven, Zevenhoven, Leidschendam en natuurlijk hun eigen Taptoe in Mijdrecht. Tijdens de Taptoe te Venray verzor gen zij hun eigen gilde-show op muziek van Floris de V In naam van Oranje, „Holland ze zegge" en ,,de Zilver vloot". Gestoken in schitterende kos tuums brengen zij een wervelende show. Aan taptoe Venray 1985 werken de volgende korpsen mee: Drumband van Kerkelijke Fanfare ,,St. Oda" Merselo, deze vereniging zal het voorprogramma van de taptoe verzor gen Tambour-, Show-, en MajorettenKorps „Lucia" Beek Drumband Door Sportiviteit Verkregen Haarlem VIOS Mijdrecht Muziek en Majoretten ShowKorps „St. Petrus Banden" Venray. Het Taptoe-signaal zal worden ver tolkt door Dhr. Bruno Lucassen van de Koninklijke Harmonie Euterpe". De aanvang van de Taptoe is om 21.00 uur, het voorprogramma start om 20.30 uur. De Taptoe wordt gehouden op zaterdag 7 september. Taptoebal Na afloop van de Taptoe wordt in de foyer van de schouwburg het „Taptoe bal" georganiseerd met medewerking van de Venrayse „Hofkapel" onder leiding van Herman Stevens. Op dit bal is iedereen van harte uitgenodigd. Jarenlang bestond er ook in Venray een jongelingen vereniging met als verzamelnaam „Hel Patronaat", hier van maakte o.a. de wandelclub „Am- bulo" (ik wandel) deel uit. Deze club werd altijd „muzikaal" begeleid door enkele tamboers. Binnen de gelederen van het patronaat werd het plan opgevat een drumband op te richten. Na vele voorbesprekingen was het in 1959 zover en kon de oprichtingsver gadering gehouden worden. Aan de wiegen van de drumband, die de naam kreeg van de parochiekerk „St. Petrus Banden", stonden de heren Stevens, van Opbergen en kapelaan Heymans. Zodoende was er weer een loot aan het aloude Patronaat gekomen. Besloten werd buiten de trommen en de jachthoorns ook trompetten aan te schaffen en dit in de naam van het korps tot uitdrukking te laten komen. Voor de aanschaf van al deze instru menten zijn diverse akties gehouden onder de naam „Flora-aktie", Buiten de jaarlijkse donateursaktie werd er enige tijd later weer een grote aktie gevoerd, helikoptervluchten boven Venray. Dit alles resulteerde in 1961 tot de aanschaf van uniformen, beige panta lon, steenrode blazer, wit overhemd, zwarte das en dito baret a raison van 85,- p. stuk, tesamen met het instrumentarium vergde dit een uitgave van 12.000,- In het begin lag de instructie in handen van de heer Bakens, die zich echter wegens ziekte al spoedig terug moest trekken waarna de heer Schellens zijn taak overnam. Daar er in het korps 2 afdelingen waren, blazers en slagwerk, stelde het bestuur voor om voor de tamboers een aparte instrukteur aan te stellen in de persoon van Hub van Eijk. Na enige tijd nam de heer Hoppenbrouwers de De Muziekvereniging Oefening baart Kunst oftewel O.B.K. werd in 1931 opgericht en zal dus het aankomende jaar haar 55 jarig jubileum vieren. Deze vereniging is in de jaren zestig de showkant opgegaan en wij hopen niet onverdienstelijk. De tamboergroep is in de '80 er jaren veranderd in een ritme groep die in 1984 op het topconcours te Barneveld Nederlands kampioen werd in de le divisie slagwerk. De showhar monie zal een NON-stop-show voor U gaan verzorgen o.l.v. de Tambour Maitre instructeur Arie Roelofsen en Hoofdmajorette en tevens instructrice Antoinette van de Linden. Het korps is een graag geziene korps in binnen- en buitenland. Vooral in de karnavalstijd zijn ze een regelmatige bezoeker van onze ooster- en zuider buren. In eigen land treedt men met veel succes op bij diverse taptoes, optochten en bloemencorso's. Bij OBK neemt het onderdeel show een belangrijke plaats in, wat bij een harmonie in Nederland betrekkelijk v\ cinig voorkomt. Dit jaar was OBK te zien bij de televisieuitzendig van de Tros bij de uitzending van het programma „De eerste de Beste" waar OBK het wereldkampioenschap snelblazen rock Around the Clock behaalde. instruktie van de blazers over. Er werd ijverig gerepeteerd, hoewel muziek- lezen er niet aan te pas kwam, alles ging op gehoor en werd „voorgezongen". Niettegenstaande deze soort instruc tie, werd toch deelgenomen aan con coursen in Someren, Oirlo, en Nieuwen- hagen waar het resultaat overal een le prijs was. Na het concours in Nieuwen- hagen konden zij deelnemen aan het Limburgs kampioenschap in de Roda- hal te Kerkrade. Buiten de concoursen werd er vaak een beroep op het korps gedaan om een plaatselijk evenement op te luisteren: karnavalsoptochten, jeugdvierdaagsen, intocht St. Nicolaas en diverse opening en van zaken. De ideeën van het patronaat leefden in de eerste jaren nog volop in het korps, ieder jaar werd dan ook in de vakantie een kamp georganiseerd in Hasselt, Borkel en Schaft, Haan, Bleibour en Villingen. Aangezien de leden het wel een leuk idee vonden om eens in het buitenland op te treden hebben wij aan het verzoek om medewerking te verlenen aan de karnavalsoptocht op 23 februari 1971 te Charleroi (B) gehoor gegeven. Om 8 uur vertrok men en om 12 uur arriveerde het korps ter plaatse. Vanaf 13.30 tot 17.30 heeft het korps daar in de optocht meegelopen, op het laatst bijna op de wenkbrauwen, dat was een prestatie met karnaval die nooit meer is geevenaard. Interessanter was de reis naar Henen Litard, (Fr). In 1972 werd een begin gemaakt met een ombuiging van het korps, om het geheel wat dynamischer te maken werd gestart met een show. Op 17 december traden we met onze le show naar buiten. Het grootse showelement in de vorm majorettes, ontbrak echter, zodat er werd besloten een majorettenpeloton op te richten. 14 januari 1973 kon men zich aanmelden. Uit een grote toeloop zijn toen een aantal meisjes geselecteerd waaruit op 27 januari officieel het peloton werd gevormd. Het 15 jarig bestaan in 1974 werd gevierd met een twee daags festival in een tent op het Gouden Leeuw terrein. Hieraan voorafgaand werd een Taptoe gehouden met medewerking van OBK Rhenen, van der Zandtvereniging Velp, Eendracht Siebengewald, Herleving Vierlingsbeek, Michael Nijmegen, St. Petrus Banden en Euterpe Venray die de sluitingsceremonie voor haar reke ning nam. Uit deze taptoe is de jaarlijkse Taptoe Venray ontstaan, die nu iedere le zaterdag van september wordt georganiseerd. Ook 1975 is een zeer druk jaar geweest waarin vele malen een optreden werd verzorgd. In december van dat jaar hebben we van onze laatste oprichter Teng Stevens vrij onverwachts afscheid moeten nemen. In zijn echtgenote Mevr. Stevens-Heinen, heeft het korps een waardig opvolgster gekregen, die tot op de dag van vandaag het korps een warm hart toedraagt. In 1977 werd deelgenomen aan het concours te Montfort waar een eerste prijs met promotie werd behaald. Op de daaropvolgende Limburgse kampioen schappen werd ook nog de wimpel behaald. Het 20-jarig bestaan werd op 27/29 april 1979 gevierd met een receptie, festival en früshoppen in de aula van de LTS, daar de weersomstandigheden niet van dien aard waren dat er buiten kon worden opgetreden. In juni gingen de majoretten op concours in Bergen en op 7 oktober in Lobith alwaar de eerste prijs met promotie werd behaald. Op 9 oktober van dat jaar werd het gemeen tehuis officieel geopend door HKH Prinses Beatrix. Met het gehele korps hebben wij deze plechtigheid luister bij gezet. I.v.m. de deelname van Venray aan het z.g. stedenspel werden filmopna men gemaakt nabij de rosmolen die op 16 januari 1981 werden uitgezonden via de TV. Enkele oudere leden vatten het plan op een joekskapel op te richten waarvan het eerste optreden onder de naam „Naatje Pet Band" te beluisteren was bij het 25-jarig huwelijk van het echtpaar Poels-Peters. Hierna is de band verder gegaan onder de naam „Dikke Mik" en heeft in het wereldje van de joekskapellen een goede naam gekregen. Het korps is intussen overgeschakeld naar ventielinstrumenten waardoor het repertoir aanmerkelijk uitgebreid kon worden. Door deze drumfanfare bezetting kon er heel wat levendiger muziek gemaakt worden dan met signaalinstrumenten mogelijk is; met nog meer animo dan voorheen, wierpen de leden zich op het instuderen van nieuwe nummers. Verder werd het korps in 1979 uitgebreid met een minirettenpeloton zodat het thans uit 3 onderdelen bestaat. Gezien het huidige karakter van het korps werd de wenselijkheid geuit e.e.a. in de naam tot uitdrukking te laten komen, zodoende werd besloten het korps om te dopen in „Muziek- en Majorettenkorps St. Petrus Banden", door notaris Kooien werd dit op 8 mei 1981 officieel vastgelegd. Zowel muzi kanten als majoretten werden in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen aan de muziekschool te Venray en aan de door de bond te organiseren opleidingen. Hiervan wordt door velen gebruik gemaakt en we kunnen wel zeggen met goed gevolg. Ook aan de solistenconcoursen wordt met succes deelgenomen: in juni 1983 behaalden Diana v.d. Munckhof m?t Lyra en Twan Driessen op de trom het Nederlands kampioenschap, terwijl in december 1983 het persoonlijk Neder lands kampioenschap majoretten werd behaald door Claudi Linssen; alle kampioenen werd een- receptie aange boden. Bij een uitreiking van de hoogste carnavalsonderscheiding de „Bronzen Pielhaas" aan onze voorzitter Jan van Toor. In januari 1983 werd door het Korps een serenade gebracht tijdens het joekskapellenfestival De drumband van kerkelijk fanfare „St. Oda" uit Merselo werd officieel opgericht in 1968 als onderdeel van de fanfare. De',,grote"" man'achter deze oprichting was de huidige voorzitter van fanfare „St. Oda" Gerrit Hendriks. Instructeur van deze drumband was dhr. A. van Opbergen uit Overloon die 15 jaar lang met dit korps het ene succes na het andere succes oogste. In 1969 werd voor de eerste keer deelgenomen aan een bondsconcours te Houthem en men behaalde in de tweede afdeling een eerste prijs en promotie. Door het hoge aantal punten kon men in het najaar van 1969 deelnemen aan de Limburgse Kampioenschappen te Treebeek, waar deze drumband tweede werd met een half punt verschil met de Limburgse kampioen. In 1970 promoveerde de drumband van fanfare „St. Oda" uit Merselo te Handel naar de Ere divisie. In deze ere-divisie heef dit korps tot op heden zich altijd zeer goed kunnen bewijzen. Een van de hoogtepunten waar dit korps nog steeds zeer trots op kan zijn, was de deelname aan het WMC te Kerkrade in 1974. Hier werd deelge nomen aan de showwedstrijden met een eigen compositie van instructeur A. van Opbergen. Met dit nummer Happy Brasil genaamd kwam men uit in de derde afdeling en men behaalde hiermee een derde prijs. Een gedeelte van Happy Brasil heeft dit gerenomeerde korps jarenlang tijdens de carnavals-optocht in Venray ten gehore gebracht, wat het publiek zeer appricieerde. De drumband uit Merselo werd ook regelmatig uitgenodigd om optredens te verzorgen buiten de provincie. Zoals o.a. in 1975 met Koninginnedag te Voorschoten, gedurende 6 jaar aan de Gouden Klok-spelen te St. Hubert,waar men deze Gouden Klok in 1980 voorgoed in hun prijzenkast kon zetten. In 1977 en 1978 trad men op tijdens de Jordaan-feesten in Amsterdam. In 1982 nam instructeur A. van Opbergen uit Overloon afscheid van de drumband uit Merselo. Zijn opvolger werd dhr W. van Horck uit Tegelen, onder wiens deskundige leiding de successen worden voortgezet. In 1984 tijdens het Bondsconcours te Venray, behaalde dit korps het hoogste aantal punten in de Ere divisie Sektie A van dit concours,wat hun recht gaf aan deelname aan de Limburgse kampioenschappen. In november 1984 werd te'Blerïck het Eimburgs "kampi oenschap in de Ere divisie sektie A in de wacht gesleept met het hoogste aantal punten van dit kampioenschap. Dit hield in dat men afgevaardigd werd naar de nederlandse kampioenschappen Op deze Nederlandse kampioen schappen werd de drumband uit Merselo in april 1985 van de zeven deelnemende korpsen vierde, wat zon der meer een goed resultaat genoemd mag worden. De drumband van fanfare „St. Oda" uit Merselo telt momenteel 19 leden en is een mixtuur van jongens en meisjes van jong tot „oud". Op de taptoe van Show Korps St. Petrus Banden zal deze drumband voor het eerst optreden in hun nieuwe uniformen Rood Zwart. Wij wensen de drumband van Kerkelijke Fanfare „St. Oda" uit Merselo alle succes toe tijdens hun optreden van onze Taptoe en hopen voor hun op een succesvolle voortzet ting van dit sympathieke korps in de toekomst. Drumband Door Sportiviteit Verkre gen is opgericht 2 januari 1963. Bij koninklijk besluit goedgekeurd op 12-1-1971. Bij de oprichting was het een tamboerkorps maar in de loop der jaren zijn er trompetten en Lyrais bijgekomen De laatste 5 jaar zijn er ook nog trombones, pistons, cornet baytons en een sousafoon bijgekomen. Zij treden veel op in het buitenland zoals Belgie Frankrijk, en Duitsland. Op uitnodiging is Door Sportiviteit Verkregen 8 dagen naar een festival in Montquyon Frankrijk geweest waar werd deelgenomen aan dit Festival. Haarlem heeft heeft twee zustersteden, te weten Osnabrück en Angers, waar door de drumband ook regelmatig wordt opgetreden. In het binnenland zijn zij graag geziene gasten; zij traden onder meer op bij het Haarlems-Bloemen-corso en bij voet balwedstrijden.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 9