X y Commissie moet adviseren over naturistenkampeerterrein TAPTOE VENRAY STRAAT FESTIVAL VENRAY Volkspetitionnement in Venray MODESHOWS HET IS ZOVER Verscheuren WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING NIEUWS Grotestraat 93 Brandweer wedstrijden HYPNOSECURSUS 7 september 21.00 uur Kris Kras Kwis TROS 4$ MOLEN HILHORH DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1985 Nr. 36 HONDERDENZESDE JAARGANG S PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 30 ct per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 12,50 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 17,— Zaterdag 7 september, 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur Zondag 8 september 12.30-17.00 uur Bekende manequins en dressmen showen voor U onze internationale collekties in mode en schoenen in ons modehuis. Najaarsmode van top tot teen Volgende week zaterdag worden voor de 14e maal brandweerwedstrijden gehouden bij Rank Xerox, dat bij dergelijke gelegenheden wordt omge doopt tot Renkhuizen. Twaalf ploegen, uit Limburg, Bra bant en Zeeland zullen aan deze wedstrijden deelnemen. Het zijn intus sen oude bekenden en aan elkaar gewaagde rivalen. De eerste ploeg start al om 9.00 uur terwijl de laatste ploeg om 16.00 uur moet aantreden. Na afloop zal om 18.00 uur de prijsuitreiking plaatsvin den door mevr. H. Sonneborn. De brandweercommandant van Rank Xerox G. de Groot heeft met zijn team weer een realistisch scenario bedacht en uitgewerkt. De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Hypnose organiseert binnenkort in Venray HYPNOSECURSUSSEN Toepassingsmogelijkheden: o.a. stress, migraine, leer- en concentratiemoeilijkheden. Inl. bij het secretariaat TEL. 040-113680 DIEFSTAL AUTO'S EN MOTOR In de afgelopen week werd de politie van Venray geconfronteerd met diefstallen van auto's en een motor. Vanaf de parkeerplaats bij het station werd een Volkswagen kever gestolen. Die werd in Roermond onbeheerd aan getroffen. De bedrading was doorver bonden. Kennelijk heeft de dader de laatste trein gemist en daarom die. diefstal gepleegd. Op de Stationsweg werd een Volvo stationcar gestolen. Die diefstal werd door twee personen gepleegd. Getuigen dachten dat garagepersoneel werd afge haald. Die auto werd later in de buurt van de Maasheseweg onbeheerd aange troffen. Een zoekaktie naar de mogelij ke daders had geen resultaat. Vrijdag werd vanaf een parkeerplaats bij de Honingklaver een Honda motor gestolen. Van die motor ontbreekt nog ieder spoor. In de bossen van de Vredepeel werd een personenauto onbeheerd aangetrof fen. Die auto bleek in Waalwijk ont vreemd te zijn. De eigenaar heeft zijn auto inmiddels weer terug. RESTAURANT In de Keulsche Pot Fondue-, Gourmet- en specialiteiten restaurant. Voor informatie of reservering: TEL 04788 1774 H0LTHESE0IJK 2 0VERL00N Vandaag, donderdagavond, gaat de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting proberen enkele advie zen samen te stellen inzake de. bezwaar schriften tegen het geplande naturisten kamp in het bosgebied de Ossendijk. KAMPEERPLAATSENPLAN Men zal zich herinneren dat in mei van dit jaar het gemeentelijk kampeer- plaatsenplan ter tafel kwam. Dat plan zou moeten dienen als richtsnoer voor 't verblijfsrecreatieve beleid in onze ge meente in de komende jaren. Naast de bestaande kampeerplaatsen in onze gemeente, de Oude Barrier aan de Maasheseweg, de Berkhorst aan de Zeilbergweg en de Koepas te Oirlo, noemt de gemeente nog een achttal plaatsen waar mogelijk in de toekomst kampeerplaatsen/campings ingericht kunnen en mogen worden. Afgezien van deze campinglokaties vermeldt het plan ook nog enkele (bestaande)kamphuizen en plaatsen waar in groepen gekampeerd kan wor den. Verder een tweetal plaatsen waar natuurkamperen mogelijk zou zijn. Dit laatste niet te verwarren met naturistisch kamperen.... OSSENDIJK Waar wel naturistisch kamperen - in je nakie dus - zou mogen plaatsvinden, is een perceel bos aan de Ossendijk, na bij de Midden Peelweg. Zowel in de gemeenteraad als in Mer- selo en Ysselsteyn gingen protesten op tegen deze lokatie. Enerzijds omdat dit 13 ha. grote bos- en natuurgebied uit sluitend bestemd zou worden voor een vrij kleine vereniging. Anderzijds om dat het publiek en vooral de jeugd aan stoot zou kunnen nemen aan dit soort kamperen.... Dit dus in tegenstelling tot de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en de commissie voor sport, jeugd en recreatie. Beide commissies gingen namelijk begin juni al akkoord met de door de gemeente ge dachte kampeerplaatsen. BEZWAARSCHRIFTEN Volgens de spelregels moest de ge meente een gedeeltelijke herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied in Fantasievol en lekker tafelen Anders dan andersl 's maandags gesloten SPECIALITEITEN RESTAURANT 't ttttiu pastorieltc Venrayseweg 5 Overloon tel. 04788-1733 voorbereiding verklaren om reclaman ten de gelegenheid te geven ingevolge de wet AROB hun bezwaarschriften in te dienen. Het resultaat was een negental bezwaarschriften die bij de gemeente zijn binnengekomen. Alvorens op deze bezwaarschriften een beslissing te nemen, stelt de raad de bezwaarden in de gelegenheid hun standpunten ook nog eens mondeling, nader uiteen te zetten of te motiveren. Zij zijn daartoe uitgenodigd op de ver gadering van hedenavond. Daar treedt de commissie ruimtelijke ordening c.a. op als hoorcommissie, daarbij on dersteund door de commissie sport c.a. Zij gaan uiteindelijk de raad adviseren of de ingediende bezwaren ontvankelijk zijn èn of ze gegrond zijn. BLOEMLEZING Uit de bezwaarschriften die vanavond aan de orde worden gesteld, hebben we een kleine bloemlezing samengesteld: een landbouwer aan de Meerselse- peel reclameert, omdat zijn in dit gebied gelegen agrarisch bedrijf in zijn huidige uitvoering en bij toekomstige uitbrei dingen, door het naturistenkamp kan gehinderd worden. Een claim tot scha deloosstelling ziet hij dan ook als alles zins gerechtvaardigd; dezelfde landbouwer komt ook nog voor bij een vijftal, dat gezamenlijk protest. Zij zijn van mening, dat het prachtige gebied zwaar aangetast gaat worden door verkeers- en lawaaidrukte; het landelijk karakter gaat verloren; er zal overlast voor de veestapels en onrust ontstaan. Het naturistisch kamperen, zo stellen zij verder, druist in tegen ons van oudsher katholiek geloof in een zo ker kelijke streek als deze; een landbouwer uit Merselo recla meert omdat hij vreest dat het uitoefe nen van zijn bedrijf bij een eventuele camping nog moeilijker wordt, door de voorschriften die daarmee samenhan- gen. Hij doelt hiermee op het houden van vee en het uitrijden van mest. Hij adviseert de gemeente nog maar eens te denken aan het Vredeskamp dat de ge meente ook veel geld kostte. „Heren, waar moet dat heen", zo verzucht hij; een makelaar uit Vught diende een prostest in, omdat hij en nog twee ande re jagers op 't gebied aan de Ossendijk nog twee jaar mogen jagen. Maar afge zien daarvan noemt hij het gebied zowel qua flora als fauna van grote waarde, waarin onlangs nog wandelroutes zijn uitgezet, nota bene ook langs het ge plande naaktcampingtje... Veel van wat de jagers daar hebben verbeterd zal door de recreanten weer teniet worden gedaan; de dorpsraad van Merselo, die niet door de gemeente werd geraad pleegd, geeft feitelijk in zijn request een samenvatting van de reedsgenoemde be zwaren tegen een naturistenkamp aan de Ossendijk. Bovendien verwacht men dat het terrein, nauwelijks of niet afge schermd kan worden, omdat de vereni ging daarvoor geen middelen heeft.^Be- taling door de gemeente noemt men niet acceptabel, omdat andere èn grotere verenigingen de laatste jaren steeds min der subsidie ontvangen; het IVN, het Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie, afdeling Venray-Geijsteren, gaat in zijn rekest vooral uit van zijn zorg voor vogels en ander wild. De Ossendijk en omgeving is broedgebied van buizerd en sperwer. De havik broedt in de onmiddelijke om geving. Ook is het een rustgebied voor reeën. De nu aanwezige wandelpaden - in uitgebreid overleg met andere be langhebbenden uitgezet - vormen in fei te de maximale recreatieve belasting voor het gebied, aldus het IVN; nog een inwoner van Merselo, met gronden langs de Ossendijk, is in de pen geklommen, om zijn onvrede met de campingplannen duidelijk te maken. Hij vreest beperkingen opgelegd te krij gen voor het bemesten van zijn aangren zend perceel en het gebruik van gewas beschermingsmiddelen. Met een cam ping in de buurt zal er wel niet meer ge jaagd mogen worden en dat betekent dan weer dat de wildstand èn de wild- schade zal toenemen. Ten slotte vindt hij het onjuist dat de gemeente voor een HYPOTHEKEN VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 7,6% - 15 jaar vast MODE, TERRASJES, MUZIEK PRESENTATIE |u ANTHONY *1 2» PARKER DEMONSTRATIES, LUCHTKUSSEN ZATERDAG 10.00-17.00 UUR ZONDAG 12.00-16.00 UUR VOOR INLICHTINGEN: VVV VENRAY B WINKELCENTRUM VENRAY 8! tiental van zijn inwoners, zulke grote uitgaven gaat doen. Afrasteren van het gebied kost veel, maar er zal ook be hoefte zijn aan noodzakelijke nuts voorzieningen....; de LLTB brengt eveneens bezwa ren naar voren en onderschrijft die van de Dorpsraad en die van de andere re clamanten die verwachten in de uitvoe ring van hun activiteiten extra belem merd te zullen worden. Hun bezwaar richt zich vooral tegen deze vorm van recreatie en tegen het vermeend belang van een zeer kleine groep waarvoor deze camping wordt opgezet. Ze vragen zich af: wordt met deze camping enig maat schappelijk belang gediend en staan de te maken kosten wel in enige verhou ding tot dat maatschappelijk belang. Tenslotte sluit de rij van reclaman- Zéér groot assortiment Automaterialen en Accessoires. .tegen betaalbare prijzen. (.utomaterialen Helden-Pannmgen Venray. Maasmel (Roermond). Echt ten met een protest van twee Venrayse dames. Zij zeggen: voor 100% tegen een naturistische camping te zijn, zonder dat ze hun stern-tegen nader motiveren. Wij zullen onze lezers volgende week op de hoogte brengen van datgene wat de hoorzitting van deze avond nog aan nieuws oplevert. DIEFSTAL VELGRINGEN In de nacht van vrijdag op zaterdag werden drie jongemannen aangehouden die gestolen velgringen in hun auto ver voerden. Uit onderzoek bleek, dat deze in Well waren gestolen. Na het onder zoek zijn de knapen, allen uit Bergen, onder aanzegging dat proces verbaal zal worden opgemaakt, huiswaarts gezon den. De eigenaar kreeg zijn velgringen weer terug. Makelaars- en Taxatatiekantoor Zet Uw huis bij ons in de verkoop. Bij geen resultaat geen kosten Stationsweg 7b. Venray, te Komitee van Aanbeveling: T. Den Brok, raadslid; B. Bronkhorst, Franci scaan; H.J.C. van Es; J. Hendriks, raadslid; H. Willems, wethouder; J. Poels, gem. secretaris; J. v.d. Vorle, raadslid; R.A. Keijzer, arts; L.A.M. Keijzer-Bors, arts; F. Schmeetz, arts; J.W.T.M. de Vocht, arts; A.L. Kroft, zenuwarts; Mevr. Kroft-Schaap, arts; Mevr. 1. Weijers, secr. bejaardenvereni- ging; Samenwerking Venray; Wereld winkel; Bouw- en Houtbond FNV; Vrouwentrefcentrum; Partij v.d. Ar beid; Vredesberaad; C.O.C. werkgroep Venray; Vrouwen voor Vrede; P.S.P.; Inter Kerkelijke Vredesberaad afd. Ven ray; P.P.R. en fractie v.d. Vorle. Alle mensen van het Komitee van Aanbeveling zullen het niet altijd met el kaar eens zijn. De tekst van hel Volkspetitionnement onderschrijven zij echter ten volle. Deze tekst luidt: „Aan regering, aan Staten Generaal. Ik keer mij tegen de kernbewapening. U zult rond 1 november een besluit nemen over de plaatsing van kruisraketten op Ne derlands grondgebied. Ik verzoek U dan NEE te zeggen tegen plaatsing". Het volkspetitionnement grijpt onder andere terug op artikel 5 van de Grond wet. Daarin is het recht van petitie (ver zoek) vastgelegd. Evenals bij het hou den van een demonstratie wordt er met het volkspetitionnement dus gebruik ge maakt van een democratisch middel bij uitstek. Een geweldloos middel om poli tieke veranderingen tot stand te bren gen. Dat kan men van kruisraketten plaatsen niet zeggen. Het zijn bovendien alles vernietigende wapens, die de aarde onbewoond zullen kunnen maken. Ver geet niet dat de kracht van explosie, de Bom van Hiroshima vele malen over treft. De explosieve kracht van één kernkop van een kruisraket is een mil joen maal zo groot als de explosieve kracht van het krachtigste explosief uil het verleden: trinitrotolueen. En dat moet op Nederlands grondgebied wor den opgeslagen? Wij vinden van niet. Daarom moeten wij ook alle energie in zetten. Alle energie om hel Volkspetiti onnement tegen plaatsing van kruisra ketten, te doen slagen. Het zal politici aan hel denken en handelen zetten. Hier in Venray is dat al tot uiting ge komen via de nota „Vrede en Veilig heid". Ook nu hebben we gemeentelijke hulp gekregen. De officiële stembussen zijn tot onze beschikking gesteld. Dat de kerken niet achter blijven, moge duide lijk worden, doordat zij deze stembus sen in de kerk zetten. Dit om zoveel mo gelijk mensen de gelegenheid te geven, hun kaart af te geven, als deze niet op gehaald kan worden (builen bebouwde kom). Hoe dat ophalen binnen Venray georganiseerd is? Alle Vredesplatform groepen doen daar aan mee en zeker niet te vergelen een groot aantal vrijwilligers die niet „gebonden" zijn. Ook van de vrijwilli gers zijn echter groepjes gevormd. Dit heeft ertoe kunnen Icidien dat iedere groep één bepaalde sektor van Venray bestrijkt: Het centrum: C.O.C. Oranjebuurt: Samenwerking Venray. Desselke en Noord West: Bouw- en Houtbond viertal vrijwilligers „onge bonden". Zuid West: fractie v.d. Vorle. Bomenbuurt De Wieën: Wereldwin kel. Brukske: Partij v.d. Arbeid. Landweert: zevental vrijwilligers „onge bonden". Veltum: Vrouwentrefcentrum met een tiental vrouwen. Molenklef: IKV. Burggraaf/Smakterheide: drie vrijwilli gers „ongebonden". Brabander: Vredesberaad. Leunen: vijf vrijwilligers „ongebonden". Heide-en Veulen: nadere gegevens vol gen. Ysselsteyn: zes vrijwilligers „ongebon den". Merselo: Henk Knol, D'66 met een aan tal vrijwilligers, „ongebonden". Vredepeel: twee vrijwilligers „ongebon den" komen huis aan huis. Smakt: nadere gegevens volgen. Oostrum: mevr. Jeuken met 12 vrij willigers „ongebonden". Oirlo: vier vrijwilligers „ongebonden". Castenray, twee vrijwilligers „ongebon den". In het bejaardencentrum „Het Schut tersveld" verzorgt Mevr. Schuurman hei verspreiden en ophalen van de hand tekening-kaarten. Alle groepen doen hun best, om in de week van 9 tot en mei 14 september alle kaarten op te halen. U kunt hen daarbij ondersteunen. LEG DE KAARTEN MET MAX. 5 HANDTEKENINGEN ALVAST KLAAR. Reeds enkele weken heeft het „Vredesplatform Venray" in dit blad aandacht besteed aan het Volkspetitionnement en opgeroe pen neen te zeggen tegen het voornemen van de regering om in ons land kruisraketten te plaat sen. Dat Volkspetitionnement krijgt komende week zijn beslag. Het „Vredesplatform Venray" brengt in bijgaand artikel nog eens duidelijk zijn standpunt naar voren. Maar... er zijn ook mensen die een eenzijdige ontwapening hele maal niet zien zitten. Ook hun mening vindt U hieronder weer gegeven. Aan U lezer, blijft de beslis sing... Bedenk daarbij dat familieleden in het ziekenhuis ook de gelegenheid zou den moeten krijgen om te tekenen. Geef evt. de kaart bij buren af. De machti gingskaart voor een éénmalige financië le bijdrage van het landelijk Komitee Kruisraketten Nee, kunt U ook meege ven. Iedere gulden is welkom. Andere alternatieven zijn: a. de kaart (met nog steeds max. 5 handtekeningen) in een gemeentelijke stembus doen. Dit kan op de volgende plaatsen tot 22 september: Heide, in de kerk; Oirlo, in de kerk; Oostrum, in de kerk; Smakt, in de kerk; Veulen, in de kerk; Leunen, in de kerk; Castenray, in de kerk; Merselo in jeugdcentrum te genover de kerk; Ysselsteyn, in zaal Roelanzia; Landweert, wijkgezondheid scentrum, Aronskelk 76; Noord-West, brievenbus Bouw- en Houtbond FNV. Burg. v.d. Loostraat 2b; Gemeentehuis Venray; Aktiviteitencentrum Kennedy- plein 1. b. de kaart zelf even voorzien van een postzegel en terug sturen naar het K.K.N. Mocht U dit laatste doen, zou U dan zo vriendelijk willen zijn, het vignet van hel briefpakket, (dat is het Opland vrouwtje voorop), op de voordeur te plakken. De ophalers weten dan dat ze bij U niet hoeven aanbellen. Bij voor baat dank. Het is aan de hand van dit artikel wel duidelijk denken wij, dat dit alles veel werk geeft. Nog steeds geldt het argu ment, vele handen maken licht werk. Mocht U mee willen doen en kaarten ophalen, bent U van harte welkom bij alle genoemde groepen of bij hel kon- takladres N. de Best, Velt. Kleffen 114, 5801 SK Venray. Tel. 86812. Als deze niet thuis is, bel dan gewoon rond etens tijd. PEEL EN MAAS 'n leesbare krant Ieder zinnig mens zal tegen kernbewa pening zijn en het liefst al die dingen zo vlug mogelijk de wereld uit hebben. Zo wel in Oost als in West. Natuurlijk is de enige manier om er vanaf te komen, dat beide partijen ze niet plaatsen en weg doen. Eenzijdig afzien van plaatsing in het Westen, haalt de dreiging niet weg. Integendeel, de dreiging wordt dan zelfs groter, omdat de ander, zonder bang te hoeven zijn voor vergelding, ze zou kunnen gebruiken. Plaatsing van kruisraketten heelt lol doel dat geweld te voorkomen. Dat, kan men van eenzijdig-afzien van plaatsing op 1 november niet zeggen. Het petitionnement zegt legen kern bewapening te zijn en verzoekt op 1 no vember „dan" nee te zeggen tegen plaatsing. Wat wil dat zeggen: „dan" tegen plaatsing te zijn. Dat men op een ander tijd er vóór is? Bijvoorbeeld wan neer er niet uitgenodigde gasten over onze grenzen komen, zoals op 10 mei 1940? Wanneer je daar tegen bent, moet je nu juist wel plaatsen. Immers alleen dan durft geen der partijen dergelijke wapens te gebruiken uit vrees voor ver gelding. En alleen dan is er kans dat er door onderhandelingen tweezijdig ont wapend kan worden. Eenzijdige ontwapening, door het niet plaatsen van kruisraketten, ver stoort op een gevaarlijke manier het machtsevenwicht en brengt daarom een gewapend conflict dichterbij. Bij ons in Europa heerst al 40 jaar vrede. Op con tinenten waar de nucleaire dreiging niet aanwezig is. zijn sinds 1945 al meer dan 200 oorlogen geweest, aldus onze oud- premier Piet de Jong. Volgt U de „Churehill-serie" op de Duitse t.v.? Zag U hoe hij al vanaf 1930 waarschuwde legen eenzijdige ontwape ning, omdat hij de aggressie van de dic tatuur vreesde? Zag U hoe ook de beweging van het „gebroken geweertje" toen, de oorlog steeds dichterbij bracht? Zag U hoe na het bezoek van Cham berlain in München, Hitier de indruk had dat Europa zich niet tegen Nazi veroveringen zou verzetten? Dacht U ook aan de tijd van nu? Waarschuwingen tegen de dictatuur worden ook nu vaak afgedaan als louter „vijand-denken". Wekt het volkspelitionnement mis schien de indruk dat wij onze vrijheid niet willen verdedigen? Wat zou het IKV zeggen als ze, zoals Chamberlain in de dertiger jaren, nu te genover Hitler in München zou staan? Natuurlijk, de wapens van nu ver schillen van die van toen. Maar is de laars die Polen, Letten, Esten, Lilouers, Roemenen, Hongaren, Tsjechen, Slo- waken, Oost-Duitsers en Bulgaren ver trapt zo anders? Laten we dat aan de Afghanen vragen, die hadden immers ook geen kruisraketten voordat hun bu ren „op bezoek" kwamen. Het signaal uit de Venrayse nota „Vrede en Veiligheid" heeft men in het Oosten niet willen begrijpen. Ondanks pas op de plaats hier, ging men daar ge woon door met het plaatsen van SS-20 raketten. Het petitionnement schuift echte ontwapening verder uit onze da gen weg. Daarom... teken het volkspetitionne ment niet. Het bevordert de vrede niet en het is gevaarlijk. Niet de kruisraket ten bedreigen ons maar de Russische SS- 20 raketten. Terwijl wij met onze handtekening protesteren tegen hei plaatsen van 48 kruisraketten in Nederland en denken zo de wapenwedloop af te remmen, kie zen we in feite voor éénzijdige ontwape ning. Doorkruisen we de onderhande lingen in Genève. Niet doen. Niet tekenen. Verscheur het kaartje.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 1