PEEL EN MAAS "Jerusalem" 70 jaar 1915-1985 1/4 triathlon JUWGUGR VGRUNDGN VENRAY STRAATFESTIVAL VENRAY de aüemiemvste Seiko-mode. Dakvenster plaatsen? Voor kleine en grote drukwerken van den Munckhof b. v. Grotestraat 68 - Venray - natuurlijk mag U bellen: 82727 in oktober a.s. wordt door de scho lengemeenschap Jerusalem het zeventig jarig bestaan van de school gevierd. De geschiedenis van de school is voor het allergrootste deel de geschiedenis van de zusters Ursulinen in Venray. De orde van de zusters Ursulinen viert ove rigens dit jaar het feit van de stichting 450 jaar geleden in Italië. Maar ook het kloosterleven in Venray heeft een zeer lange geschiedenis. Zr. Dorothée Bouwels, die rectrix was van de school van 1948-1970 heeft in 1978 een boekje geschreven over deze geschiedenis, getiteld: Op Jerusalems Grond. De stroom van het gebeuren. Met haar toestemming volgen deze en volgende vier weken fragmenten uit haar boekje. I. De oorsprong van het kloosterleven in Venray (15e eeuw). II. De komst van de Ursulinen naar Venray (1838). III. De opkomst van het onderwijs door de Ursulinen (1843-1915). IV. Van Gymnasium tot scholenge meenschap (1915-1970) Deze fragmenten geven een beeld van de lange en bewogen historie van Jeru salem. De Jubileumcommissie van Jerusalem DE OORSPRONG VAN HET KLOOSTERLEVEN IN VENRAY De kroniek van het klooster vertelt het verhaal vanaf 1422: „Zo gebeurde het dat Lijsbeth de Haen, Alijt Henselmans en Berdt Buys- sen hun bezit bij elkaar legden en van Jan Wonder de hofstede kochten, gelegen bij de grote kerk, ongeveer op de plaats waar lang de ingang van het klooster is geweest. Goert van de Voerle bracht ook zijn 13-jarig dochtertje, Metken, naar de hofstede". Het nieuwe leven is begonnen: klein als een zaad, een vlokje gist, een vonkje vuur. Zij koesterden geen grootse plannen deze eerste vier vrouwen. Samen brachten zij hun dagen door met bidden en werken. Met weven trachtten zij in hun levens onderhoud te voorzien, zoals de devo- ten in die tijd algemeen deden. Zij stelden geen hoge eisen aan dat levens onderhoud. „Wanneer zij zouden gaan eten", zegt de kroniek, „hadden zij dik wijls geen brood. En zo ging zuster Peterke Poelmans naar de buren om een brood te lenen. Ze durfde niet te bekennen dat ze zo arm waren en zei maar dat ze geen meel konden krijgen. Ze durfde niet te zeggen dat ze geen korrel rogge in huis hadden." Ofwel zij gingen langs de tuinen en heggen, plukten brandnetels of ander groen, waar ze moes van kookten. Het huisraad was al even armoedig en schaars. Blijkbaar was alle bezit uitge geven aan de hofstede. Bedden waren er niet. Zij sliepen in het stro of in „alden boegen van karren". Daarbij waren ze gehaat bij de weversdie zich door deze vrouwen in hun bestaan bedreigd voelden. Hadden zij een glas te veel op, dan moesten de zusters het ontgelden. Ze sloegen op deuren en vensters, scholden en tierden en gedroegen zich „of sie die susteren worden ghevreten hebben". Het scheen de „susteren" in het Godshuis niet te deren. Steeds meer vrouwen sloten zich aan bij de eerste vier. Binnen een paar jaar, nog vóór dat Metken van het Veulen werd aangenomen, waren er reeds 15 of 16 zusters. Er scheen kiemkracht te zijn in de kleine groep. Het waren vrouwen die een allesbehalve duf en gezapig bestaan leidden, want hun leven werkte aanste kelijk. De vonk sprong over op andere jonge vrouwen, die kozen voor een zusterschap, een nieuwe ruimte, waarin zij van en aan elkaar leerden wat het zeggen wil, de liefde van God te beant woorden met „héél hun ziel en al hun krachten". Het mag verwondering wekken, dat vijf eeuwen voor de emancipatie van de vrouw en de feministische beweging, vrouwen gingen samenwonen, niet als kloosterlingen maar als leken. Dat was een nieuwigheid die men in het dorp en ook nauwelijks in de kerk ver droeg. Men zag in haar niet meer en niet minder dan ketters. Hoe arm zij ook waren, hoezeer ook vervolgd, de vrede was haar deel, want onder elkaar bloeide de liefde. Zo verbreidde zich de faam van het „kloos ter" van Ray tot in de verre omtrek. Ook de kapelaan van de adellijke nonnen van Nieuwklooster bij Goch, Heer Hendek van de Way en, hoorde van de nieuwe gemeenschap en hij be sloot haar te bezoeken. Misschien zou hij haar van dienst kunnen zijn. Zo is hij de man geweest die de jonge stich ting gedurende twintig jaar heeft geleid. „Hij was in Venray", zegt de kronist, „als een brandend licht" en in heel het diocees werd zijn naam met eerbied ge noemd. We zijn in het jaar 1427. Heer Henrick, een groot vriend en be gunstiger van de geestelijke vernieu wingsbeweging bekend onder de naam van „Moderne devotie" zette stappen om een kerkelijke goedkeuring te verkrijgen voor de stichting. Heer Jan VIII van Heinsberg, bis schop van Luik, onder wie Venray res sorteerde, verleende de gevraagde goed keuring. De zusters kregen verlof in een vergaderingh zonder eigendom, in een rein leven en in gehoorzaamheid, als de apostelen te leven". Heer Henrick bedoelde niet een klooster te stichten, maar een zusterschap van het „Gemene Leven", in de trant van het Meester Geertshuis in Deventer. Bij de zusters was er nog geen sprake van geloften-in- juridische zin. Daar het aantal zusters voortdurend toenam voldeed de gekochte hofstede niet meer. Er moest gebouwd worden. Heer Henrick gebruikte er zijn geld voor. Er kwam een keuken, een refter en een gastenhuis; daarna het „langhuis" met kelder, het huis voor de rector en hulppriesters; tenslotte de kerk met een kerkhof er om heen. Deze bouw duurde ongeveer zes of zeven jaar. Op 4 oktober 1435 werd de kerk geconsacreerd en toegewijd aan de H. Ursula en Gezellinnen. Onder Heer Henrick's leiding en die van Moeder Mechtelt van Angeren, die gedurende meer dan 50 jaar overste was van de zustergemeenschap, groeide er een krachtig religieus leven. De kleine bron was gaan stromen. Waarheen? Naarmate de zusterschap een duidelijk gezicht kreeg dat buiten staanders wist te boeien, groeide ook de belangstelling. Ondanks de eigen kapel, ondanks de omheining rond huis en hof, waren de zusters niet gevrijwaard tegen de alles-doordringende nieuwsgie righeid der Venrayse vrouwen. De kronist vertelt: „De zusters hadden zoveel aanloop van vrienden en buren, dat ze zelfs geen ketel moes konden koken of het werd bekend bij de wereldlijke „wiven". Ja, het werd door hun door die voortdurende toeloop, vrijwel onmogelijk tijd aan gebed te besteden en hun werk serieus te doen. Deze toestand is mede de aanleiding geweest tot de overgang naar het echte kloosterleven, waar het pauselijk slot of de z.g. clausuur een afdoend middel was om die „volkstoeloop" te stuiten. Zo werden de zusters van het „Gemene Leven" in 1467, „Reguliere Kanoni- kessen van Sint Augustinus". Door trouw te blijven aan het wezen lijke vonden zij de kracht tot nieuwe be zieling. Het mag ons verwonderen, dat zij de weg kozen van het kanonieke klooster leven, met geloften, clausuur en koorge bed, terwijl dit in West-Europa alom hervorming behoefde. Of volgden zij de broeders van het „Gemene Leven", die hetzelfde gedaan hadden en het beroemde klooster van Windesheim stichtten, een voorbeeld van kloosterlijke tucht en heiligheid, van de vurig verlangde kloosterhervor ming? De zusterschap van Venray satelde zich onder leiding van het kapittel van Windesheim. Zij nam de regel van deH. Augustinus aan, met zijn grote leidende gedachten voor het leven, waarin vooral nadruk gelegd werd op de inwendige heiligheid. Hij is gebaseerd op die teks ten uit de Handelingen der Apostelen, waarin het leven der eerste Christenge meenten beschreven wordt. De naam van het Begijnenhuis ver anderde ook. Het heette voortaan: „Klooster van deelfduizend maagden en van St. Antonius in JHERUSALEM te Venray". 't Is de eerste keer dat „Jerusalem" genoemd wordt in de geschiedenis van het klooster. (wordt vervolgd) Op de foto de 3e klas Gymnasium uit 1959. Het schooluniform van weleer was al erg ruim aangepast. Een zwarte rok, een wite blouse en een grijs vest. Zelfs sokjes waren al toegestaan. DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1385 Nr. 36 HONDERDENZESDE JAARGANG Zaterdag 7 september vindt de 1/4 triathlon van Venray Regio plaats, die opgenomen is in de Nationale Kalender van Stichting Triathlon Nederland. Om te zorgen dat alle deelnemers die dag aan niets zal ontbreken leveren die dag de drie organiserende verenigingen de Atletiek Vereniging Venray, Zwem vereniging Spio en Toer en Wielerclub Oostrum 120 vrijwilligers. Verder zullen er die dag 2 artsen, 2 fysiotherapeuten en 6 masseurs aanwezig zijn en zal van de gemeente Venray, politie, politiereservisten, afdeling sportzaken, atdeling Veilig Verkeer en afdeling Gemeentewerken en het VVV mee werken aan deze 1/4 Triathlon Venray regio, zodat deze in de toekomst zal en mag uitgroeien tot een ware manifesta tie Net als bij de deelnemers is het ook merkbaar bij alle meewerkende instan ties, dat de Triathlon een virus is. Als het eenmaal in je zit is hij niet meer te stuiten. Iedereen wil steeds meer meewerken om te zorgen dal er een zo goed mogelijk parcours komt. Zo zal het loopparcours volgend jaar bijna helemaal over verharde wegen lopen en zal het fietspad van de Beekweg verbeterd worden. Een en ander is ook noodzakelijk omdat we het volgende jaar opgenomen zijn in het Super prestige Circuit van Triathlon Neder land. Verdere punten die eventueel bijzondere aandacht verdienen. De toegang tot deze wedstrijd is voor toeschouwers en supporters gratis. Wel vragen wij aan iedereen om de aanwijzigingen van de organisatie en politie strikt te volgen om zo te voorkomen dat er deelnemers gehinderd worden of gevaarlijke situaties ontstaan. De toeschouwers worden verzocht hun auto's te parkeren buiten het gebied van Vlakwater, Hoopweg en Kempweg. Op de Kempweg is die dag alleen eenrich tingsverkeer mogelijk en een parkeer verbod. Voor alle mensen die op zaterdag 7 september zwemlessen vol gen kunnen deze allen via de Westsingel het zwembad bereiken. Het tennispark is te bereiken via de ingang Kempweg (eenrichtingsverkeer) van Elnalaan richting Weslsingel. De triatleten hebben voorrang. De manege is te bereiken via de Deurneseweg Kiekweg. Triatleten voorrang. De trim baan van Vlakwater zal alleen toegang- kelijk zijn voor de triatleten. De buurtbewoners van het parcours in de omgeving Vlakwater, zwembad en Hoopweg worden vriendelijk verzocht de auto te laten staan. Honden a.u.b. aan de lijn. De ruiters mogen niet in dit gebied komen (buiten rijden) tengevolge van problemen met de preparatie van een weggedeelte van de Hoopweg, Hardeweg. Deze punten zijn van belang zaterdag 7 september van 9.00 tot 16.00 uur. Wij, de organisatie en de deelne mers rekenen op uw sportieve mede werking. Als je toevallig in de buurt bent of woont kun je de deelnemers aanmoedigen want zowel voor de eerste als voor de laatste is het een geweldige prestatie om 1 km te zwemmen, 45 km te fietsen en 10,5 km te lopen. Give it a tri boekhandel van den munckhof Is ook dinsdags de gehele dag geopend Zoals reeds enkele weken aangekon digd, wordt komend weekeinde in Ven ray centrum het jaarlijks straatfestival georganiseerd, het ziet er naar uit, dat dit festival grootser zal worden dan ooit tevoren. Het is namelijk mogelijk, dat zo'n kleine 150 deelnemers de verschil lende stands en attracties zullen bezet ten. Dat niet alleen vanwege de grote deelname van de Venrayse winkelstand, maar ook door de deelname van zo'n 40 niet-Venrayse bedrijven. Het circuit Grote Markt, Grotestraat, Henseniusplein, Schoolstraat en Marktstraat zal dan ook wel volledig be zet zijn, temeer omdat de Venrayse Ho reca ook een zevental terrasjes inricht. Bovendien zijn er nog tien Venrayse verenigingen en sportinstellingen aan wezig, die voor hun club reclame gaan maken. ATTRACTIES Natuurlijk is een straatfestival niet compleet zonder muziek en attracties, die „leven in de brouwerij" brengen. Nou, over muziek zal men niet te klagen hebben, want tien joekskapellen, bands en andere muziekkapellen hebben hun medewerking toegezegd aan dit twee da gen durend festijn. Verder zijn er vele attracties voor groot en klein. Allereerst twee grote luchtkussens voor de jeugd - het kinder grimeren tot clowns - een echt wild west dorpje met een saloon, paarden en wa gens, maar ook met een heuse wigwam tent. Hier kan iedereen lassowerpen, bierglazen schuiven, hoedwerpen enz. Tevens zal de Ruiterclub pony's ter plaatse hebben voor rondritjes. Ook is een circuit uitgezet voor gekke fietsen, zoals die met de fietsvierdaagse zo'n geweldig succes zijn geweest. En natuurlijk is er een ballonnen wedstrijd, te organiseren door de Spaar bank Limburg, en niet zoals wij vorige week berichtten, door de NMB. De deelname is gratis en de prachtige prij zen zijn nu al in het kantoor van de bank aan de Poststraat te bewonderen. Voor de ouderen een Horseman Hol~ liday, een behendigheidsspel (Hendricx schoenen) en natuurlijk sportde- monstraties (o.a. door Alsporti) op het schouwburgplein zoals boksen, en po- werliften, ook de Nederlands kampioen karate, Jerrel Slaters zal aanwezig zijn. Verder enkele fraaie shows bij de Venrayse modezaken, die intussen bij elke evenement in het winkelcentrum een zekere faam hebben verworven. Tussen de bedrijven door de monstreert „De Hakkespits" oude dan sen in oude Venrayse klederdrachten. Steeds weer een lust voor het oog. Geshowed wordt ook door de AMV- garage, in de foyer van de schouwburg, waar een groot aantal Austin Rovers de gunst van het publiek trachten te trek ken. ZONDAG NIET MINDER DRUK Ook voor zondag slaan er naast de kramerijen, demonstraties etc. nog ver schillende andere „nummers" op het programma. Zo wordt die middag Miss Skoda gekozen. De winnares mag mee doen aan de nationale Miss Skoda ver kiezing. Anthony Parker, die de Miss Skoda verkiezing leidt, presenteert ook de gro te Tros Kris-Kras-Show, met een gewel dige kwis met voor meer dan ƒ3.000,- aan prijzen. Tevens zullen er die middag een aan tal parachutisten van Randstad Uit zendbureau landen in het hartje Centrum-Venray. >/4 TRIATHLON Los van het straatfestival als zodanig, toch nauw er mee verbonden vanwege het attractieve, wordt er op zaterdag door de Atletiekvereniging Venray Re gio, Zwemvereniging Spio en de Wiel- renvereniging TWC Oostrum, samen een 14 Triathlon voor wedstrijdatleten en recreanten georganiseerd. Deze eerste 14 Triathlon van Venray is opgenomen in de nationale triathlon- kalender. De Venrayse traithlonorgani- satie is als enige, samen met Stein, in Limburg lid van de Stichting Triathlon Nederland en heeft al de toezegging ge kregen om volgend jaar in de super prestige circuit te worden opgenomen. De 14 Triathlon zal zich helemaal af spelen in en om het Gemeentelijk zwem bad in Venray d.w.z. het vertrek, het omkleden en de verschillende aan komsten zullen allemaal op hetzelfde punt plaatsvinden. Verder is het de Ven rayse triathlon organisatie gelukt een ideaal en snel parcours te realiseren. Een en ander betekent dat de atleten en begeleiders zich optimaal op de wedstrijd kunnen concentreren. Ook wordt er voor gezorgd dat de triatleten zich na aankomst kunnen laten masse ren. Elders in dit blad komen wij hier nog uitgebreider op terug. Voor meer informatie kun je bellen naar het VVV-kantoor in Venray, tel. 04780-10505 of de Triathlon-Regio, tel. 04787-717. TAPTOE Al enkele jaren valt het Straatfestival samen met de Venrayse Taptoe, op de eerste zaterdag in september. Dat is dit jaar dan al weer de 11e Taptoe, waar mee het Muziek- en Majoretten Show korps St. Petrus Banden telken jare gro te eer inlegt. Nieuw is, dat de Drumband van Fan fare St. Oda uit Merselo het voorpro gramma van deze Taptoe zal verzorgen. Naast St. Petrus Banden treden in de ze Taptoe voor het voetlicht: het Tamboer-, show- en majorettenkorps „Lucia" uit Beek; Drumband DSV uit Haarlem en VIOS uit Mijdrecht. Elders in dit blad wijden wij uitge breid aandacht aan dit muzikaal gebeu ren, als afsluiting van een kille zomer.... Nu kan iedereen het. Met het unieke Woning Plus Ran: handzame alles-in-een pakketten met duidelijke werkschema's. Met het professionele resultaat van de vakman. Maar door zelfdoen de helft goedkoper. Velux dakvenster, eenvoudig van binnenuit aan te brengen Geeft maar liefst 38° b méér daglicht dan 'n dakkapel. Bouwbedrijf J. RAEDTS Zn. c.v. Geopend ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur. za. 9.00-12.00 uur Mgr. Hanssenstraat 57. Oostnim. TeL: 04780-81469/82274.

Peel en Maas | 1985 | | pagina 13