Vüermans 1695.- frans MEUBELEN Ysselsteynse succesvol op E.K. pony's Weddenschap BOXMEER Raads vergadering Vierlingsbeek Op 19, 20 en 21 juli jl. werden in Rot terdam de Europese kampioenschappen voor pony's verreden. De Ysselsteynse amazone Wilma Lemmens mocht hier aan deelnemen in het onderdeel dres suur. Haar optreden kan in tegenstelling tol enkele negatieve berichten als zeer succesvol betitteld worden. Vrijdag 19 juli werd zij 18e van de in totaal 45 deel nemers uit 11 landen. Daar alleen nog de eerste 12 aanspraak konden maken op het individueel kampioenschap werd er een wedstrijd voor overblijvers op za terdag georganiseerd. Hierbij werd Wil ma 3e. Door deze goede prestatie werd zij opgenomen in het nationale team, waar tevens een individuele wedstrijd aan verbonden was, die verreden werd op zondag. Als beste Nederlandse ein digde Wilma met haar pony Fleur als Europees 5e, terwijl de Nederlandse equipe ook nog na Duitsland en Dene marken het brons veroverde. Wilma en begeleiders Lei Marcellis en Jan Vlem- mix van harte gefeliciteerd. Verder be haalde het Nederlandse springequipe o.l.v. Toine Schoofs uit Velden een 4e Een marktkoopman die op de Jaarmarkt tot vijf maal toe een kistje met perziken had afgege ven aan een 40-jarige Venrayer, deed bij de politie aangifte terzake oplichting. De Venrayer had zich uitgegeven voor de schoonzoon van oud-politieman ,,Pa" Janssen, die tevens oud marktmeester is. Hij vroeg om een kistje perziken; „Pa" zou het 's middags komen betalen. Dat herhaalde zich maar liefst vijf maal, eer de marktkoopman argwaan kreeg en de klant volgde tot aan zijn auto. Dat bleek een grote Mercedes te zijn. Voor de zekerheid noteerde hij het kente ken. Later op de middag kwam „Pa" Janssen op de markt en de marktkoopman vroeg om het geld dat voor de vijf kistjes met perziken afgeleverd aan zijn „schoonzoon". Pa Janssen be streed dat zijn schoonzoon op zijn naam perziken zou gekocht hebben en zeker niet in het bezit was van een grote Mercedes. Daarop volgde aangifte bij de politie terzake oplichting. Het opgenomen kenteken bleek op naam te staan van de 40-jarige Venrayer. Hij werd ontboden op het politiebureau en daar kwam de oplossing. Er was een weddenschap in een café gesloten: dat het makkelijk was om op de Markt goederen te krijgen zonder geld, als men maar met een goede naam zou komen. Daarop werd de goed bekende oud-politieman en oud marktmeester „Pa" Janssen ge kozen en het lukte. De perziken werden in het café verdeeld en opgegeten. Als een kistje leeg was, werd er na de nodige pilsjes te hebben genuttigd weer een nieuw kistje gehaald, totdat de vijf binnen waren. Maar toen maakte de politie ook een einde aan het gratis halen van de perziken. De Marktkoopman werd op het politiebureau ontboden en om een lang verhaal kort te maken: de marktkoopman werd volledig schadeloos gesteld en omdat hij de humor van het geval wel inzag, werd de aangifte terzake oplichting ingetrokken. Hij zal zich wel wachten ooit nog eens fruit af te leveren zonder betaling. VOGELS GESTOLEN Aan de Stationsweg werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit een voliere achter een woning 5 vogels gestolen (Rozelia's). INBRAAK TIJDENS VAKANTIE Tijdens afwezigheid vanwege de vakan tie, werd ingebroken in een woning aan de Blakterweg. Wat er ontvreemd is, kon nog niet worden vastgesteld. De op pas ontdekte de inbraak. De dader of daders hebben schijnbaar tijd genoeg gehad, want zowel de bakoven als de electrische kookplaten waren gebruikt. Maar wat er gekookt of verwarmd was, kon niet worden vastgesteld. VANDALISME Weer werd er een ruit vernield van de Lagere Technische school aan de St. Jo- zefweg. Of het puur vandalisme is, of dat getracht is in het gebouw te komen, kon niet worden vastgesteld. INBRAAK IN WONING In een woning aan de Gentiaan op Landweert werd ingebroken. Met ge weld was toegang verkregen. Ont vreemd werden een mapje met giro betaalkaarten en een portemonnaie met circa 40 gulden. VANDALISME Weer werd het bestuur van de Foeke- pot geconfronteerd met vandalisme. Opnieuw was er een grote ruit van een schoollokaal ingegooid. Een schadepost van 250 gulden. LAGE PRUZEN STIVAL STEENSTRAAT 11 08855 - 71611 Verwacht binnenkort onze speciale en uitgebreide Heel veel extra koopjes Uw schoolboeken moet u echter NÜ bestellen BOEKHANDEL VAN DEN MUNCKHOF Grotestraat 68 Venray Telefoon 04780-82727 Tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering van de gemeente Vier lingsbeek werden o.m. de volgende be sluiten genomen. Een krediet van 2000,- komt be schikbaar voor de aanschaf van een computer voor de lagere school van Maashees. Een agendapunt dat bij verschillende raadsleden vragen opriep. Men vond het eigenlijk te weinig om met één computer te gaan werken. En hoe gaat dat in de toekomst? krijgen de andere schoolbesturen dan ook die medewerking. Dat werd door wethou der Litjens bevestigd. Voor de sofware zal het schoolbestuur uit eigen middelen moete voorzien. Wel werd gepleit dat de aanschaf zou geschieden in overleg met deOBD. Vernielingen, na een inbraak, in de school te Maashees, werden door de verzekering maar voor een gedeelte ver goed. Voor het restant kon de gemeen schap opdraaien. De raad stelde er 1916,- voor beschikbaar. Geen bezwaar had de raad tegen de garantie van een geldlening door de Stichting Bejaardenzorg. De realisering van het bestem mingsplan Pasveld kan, door aankoop van een stukje grond van de familie Wienen teOverloon, verbeterd worden. Het fietspad Vierlingsbeek-Over- loon was dringend aan herstel toe. De raadsleden hadden geen bezwaar tegen de beschikbaarstelling van 39.758, Ook de vervanging van een vracht auto ad 152.901,— ondervond geen bezwaar; want zo zei de raad, het materieel van gemeentewerken moet goed zijn. Veel lof had de raad over het re constructieplan van de Irenestraat te Overloon. Vooral over de wijze waarop de bewoners daarin waren gehoord én dat met de wensen van die bewoners ter dege rekening is gehouden. De beschik baarstelling van de benodigde 228.180 bleek dan ook een hamerslag te zijn. DASSENBURCHTEN De das komt maar in weinig plaatsen in Nederland voor. In de gemeente Vier lingsbeek zijn enkele dassenburchten. De conventie van Bern beschermt de das. Om dat allemaal nog eens te onder schrijven stelde het gemeentebestuur voor, in de Algemene Politieverorde ning vast te leggen dat de burchten (mo- menteel 18) een betere bescherming krijgen dan nu in de Jachtwet is vastge legd. Er werden tijdens de beraadslagin gen verschillende benamingen gebruikt, zoals dassenburchten, dassenholen, speelruimten en kraamkamers en omdat vanuit de agrarische wereld nog op het laatste moment een aanvulling was ge komen op het voorstel, wilden verschil lende raadsleden eerst tijd voor beraad en afvoering van het voorstel van de agenda om meer geïnformeerd te worden door deskundigen. Hoewel de voorzitter, mede gehoord hebbende het deskundige pleidooi van de heer Bar- tels, geen bezwaar had tegen aanhou ding wérd dat voorstel in stemming ge bracht. De stemmen staakten bij 6-6 zodat dit onderwerp in de volgende ver gadering toch aan de orde moet komen. BOTANISCHE TUIN OVERLOON Uit dit en enkele andere voorstellen kon men vaststellen dat de gemeente Vierlingsbeek niet armlastig is. De Natuurvereniging Overloon ijvert al vele jaren voor de aanleg van een Bota nische Tuin. Dat idee is later overgeno men en sinds kort is er een Stichting Bo tanische Tuin. Dankzij de volle mede werking van het gemeentebestuur heeft de Stichting de beschikking gekregen over een perceel gemeentegrond aan de Stevensbeekseweg. Uitvoering van de eerste fase omvat het plaatsen van af rastering, grondwerk, aanleg van een regeninstallatie en plaatsing vanb een bijenstand. De kosten daarvan worden begroot op 40.401,De raad kon niet anders dan het een vereerd voorstel te vinden en had geen moeite met be schikbaarstelling van 10.000,—. De raad sprak verder de hoop uit dat de stichting nog van velen financiële mede werking zal krijgen, mede omdat een Bothanische Tuin uit educatief en recreatief oogpunt te waarderen is. Ook was de raad blij met de toezegging dat, waar mogelijk, de gemeente nog verder zal helpen. STEUNFONDS Veel lof kreeg het college bij het voorstel tot instelling van een steun fonds. Juist omdat niet alleen uitke ringsgerechtigden, maar allen die in nood verkeren een beroep op dit fonds kunnen doen. Een kleine commissie bestaande uil een Pastor, Maatschap pelijk Werker en Ambtenaar van de ge meente zullen adviezen uitbrengen. De Algemene Bijstandswet is het sluitstuk van de Sociale Voorzieningen, maar er was en is méér nood welke niet door de Bijstand kan worden gelenigd. Door de Onroerend-goed-belasting, de rioolbelating, maar ook andere zaken kunnen inwoners in een noodsituatie terecht komen. Zij kunnen dan uit het steunfonds geholpen worden. De raad gaf gaarne aan het college groen licht om direct te starten. Later zal de raad worden geïnformeerd hoe het Steun fonds loopt en of het aan de verwach tingen voldoet. WERKLOOSHEID In een beleidsnota had het college zijn zienswijze over de werkloosheidspro blemen kenbaar gemaakt. Ook deze notitie kreeg veel lof van de raadsleden. Gewaakt dient echter te worden dat de werkgelegenheidsobjec- len geen werkverschaffingsprojecten worden, die herinneringen zouden oproepen aan de Werkverschaffing van de dertiger jaren. Hei college zal al het mogelijke doen om snel medewerking te kunnen geven aan de start van „Sport Overdag en Klussenwerk".

Peel en Maas | 1985 | | pagina 8