Reeds 96 jaar voetbal in Venray "Je moet de jeugd iets bieden" hoor, ben ik tevreden" "Als ik 'Jan wat is wér moi' Video SV Venray ten N doop PEEL EN MAAS Jan Bonants van de 'onderhoudsploeg': Jeugdafdeling SV Venray groeit tegen trends in Venray zo overzichtelijk mogelijk weergeeft. De vraag of het een fusie tussen de Valk en Servatius is geweest of de oprichting van een totaal nieu we vereniging zal wel nooit beant woord kunnen worden: noch bij de KNVB, noch in het archief van SV Venray is hiervoor een afdoende bewijs te vinden. Veel speurwerk is destijds verricht door Theo de Haart, die veel materiaal bijeenge bracht heeft om de beginjaren van S.V.Venray zo correct mogelijk weer te kunnen geven. December 1944 vond er een voor voetballend Venray histori sche ontmoeting plaats tussen twee grote rivalen op het groene veld: Jan Goumans van Servatius en Piet Schellen van De Valk maakten een afspraak om samen een wedstrijd te organiseren. Zij verzamelden spelers en voetbalat tributen om in één team te voet ballen tegen de Engelse bevrij ders: dit was feitelijk de eerste officiële wedstrijd van SV Venray, hoewel toen formeel noch niet bestaand. PIEKEN EN DALEN De eerste jaren waren moeilijk voor de rivalen van weleer: meer dere malen dreigde er een crisis, maar het gezonde verstand zege vierde telkenmale. Dat SV Venray Tragisch hoogtepunt in de histo rie vormt het niet promoveren na drie beslissingswedstrijden in en tegen Roermond in.... Hier redt de Roermondse doelman voor de aanstormende Jac. Vennekens. daarna uitgroeide tot een stabiele vereniging blijkt wel uit het gege ven dat er vier voorzitters zijn geweest, die SV Venray minstens acht jaar hebben geleid. In totaal versleet S.V.Venray overigens slechts zeven voorzitters. Het sportieve dieptepunt was zonder twijfel de tiende plaats in de derde klasse D in 1976: SV Venray stond al met één been in de vierde klasse, maar wist met minimaal puntenverschil nog net degradatie te ontlopen. Daarna zijn de sportieve prestaties in een stijgende lijn terecht gekomen met als hoogtepunt het kampioen schap in de hoofdklasse C in het seizoen '88-'89. Dit seizoen zijn de prestaties van het eerste elftal -overigens nog steeds in de hoofdklasse- niet geweldig indrukwekkend. Maar SV Venray houdt niet op bij de herenselectie. Wekelijks voetbal len er zestien herenteams, twee damesteams en bijna veertig jeugdteams. Daarnaast zijn er tientallen kaderleden in de weer om alle zaken in goede banen te leiden. Ook na zesennegentig jaar leeft voetbal in Venray nog volop. De voetbalgeschiedenis van Venray is al diverse malen beschreven: in 1973 was in Peel en Maas een overzichtelijk ver haal van amateur-historicus W.Willemsen te lezen. Dit, door de schrijvers van het "40-jarig- jubileum-boek" in 1985 aangevulde verhaal, is de bron geweest voor dit histo risch overzicht van de oudste en meest populaire sport in Venray. In Peel en Maas van 30 maart 1901 kwam de belangstelling van "enige Heeren" voor de voetbal sport voor het eerst in de publici teit. Het was echter pas in 1906, dat het tot de oprichting van een Spelers van De Valk (rood zwart) en Servatius (rood-wit) in actie tijdens één van derby 's aan de Oostsingel. De foto dateert waarschijnlijk uit het oorlogsjaar 1943. voetbalvereniging kwam: als. naam werd heel toepasselijk De Peelhaas gekozen. Diverse lokaties werden in de beginjaren van het Venrayse voet bal als voetbalveld gebruikt: ter reinen in Veltum, op de Merséloseweg en de Smakterweg boden De Peelhaas (later als Hensenio) tot 1909 de gelegen heid om te oefenen en wedstrijden te spelen. Daarna hielden de Peelhazen het voor gezien. LIMBURGS KAMPIOEN In 1910 kwamen de liefhebbers van het voetbalspel toch weer bij elkaar onder de naam R.K.D.S.O. (Door Samenspel Sterk). In de ruim twintig jaar van het bestaan van RKDSO -met een gedwongen pauze van 1914 tot 1918- behaal de de club roemruchte resultaten met als hoogtepunt in 1912 het kampioenschap van Limburg. Omstreeks 1920 besloten de Uit de oude voetbalschoenendoos: vele sigarenmakers, die Venray destijds telde, om een eigen club te beginnen: D.A.W. behaalde echter nauwelijks successen en in 1922 ging de club alweer in rook op. R.K.D.S.O. ploeterde intussen moeizaam voort tot in 1931 ook voor deze club uiteindelijk het doek viel: financiële zorgen en de concurrentie van enkele nieuwe clubs deden de vereniging uiteen vallen. Die nieuwe aanwinsten waren De Valk, Albatros, Servatius en - enige tijd later- VW. In de vijf jaren dat Albatros bestond, zette de uit patronaatsvoetbal voortge komen club redelijke prestaties neer. VW, eveneens een club van de sigarenmakers, was evenmin als DAW een groot succes en was geen lang leven gegund. DE GROTE TWEE Beter deden de twee grote clubs uit Venray het: de Valk begon in 1926 en in 1929 volgde Servatius en beide partijen gingen in 1945 op in het huidige S.V.Venray. De Valk voetbalde achter de Paterskerk aan de Leunseweg en boekte er uitstekende resultaten: diverse promoties werden behaald alsmede het kampioenschap in de derde klasse. Ook Servatius timmerde aan de weg en werd zelfs kampioen in de tweede klasse. Dit elftal werkte z'n wedstrijden uiteraard af op de velden van het instituut aan de Oostsingel. Grote plaatselijke belangstelling trokken de derby's tussen beide felle rivalen: opval lend was dat de overwinningen in de "vriendschappelijke" duels voor de Valk waren, maar dat in de confrontaties voor de competi tie Servatius zich sterker toonde. Het oorlogsgeweld legde het voetballen in 1944 compleet stil. Wel werd getracht beide kempha nen nader tot elkaar te brengen door het instellen van een zoge naamde contactcommissie, waarin leden van beide verenigingen met hulp van de Limburgse Voetbal Bond gesprekken voerden. Tot een fusie kwam het toen (nog) niet FUSIE OF OPRICHTING? Via veel speurwerk in Peel en Maas, in de Zwijger (een in de oorlogsjaren verschenen blad), in de SVV-er en het geduldig noteren van talloze versies van het 'enige' echte oprichtingsverhaal, kwam de redactie van het jubi leumboek in 1985 tot een door voetballend Venray aanvaard ver haal dat de oprichting van SV f Alle leden en oud-leden A die een uitnodiging hebben ontvangen voor de receptie, zijn met hun eventuele partners daarna van harte welkom op de grote SV Venray-feestavond. j Als er één naam is die de afgelo pen jaren onlosmakelijk verbon den is met SV Venray dan is het wel die van Jan Bonants. Jan, 53 jaar, getrouwd met zijn Rina en vader van een zoon en een doch ter, verzorgt al een aantal jaren het sportpark en is het gezicht van de onderhoudsploeg. Zijn werk is dan ook alleen maar het werk bij SVV. Elk dag. Dag in, dag uit, soms veel, soms weinig. Een kijkje achter de schermen. pioen worden in de hoofdklasse". Als ik Jan Bonants tref is hij net druk bezig een jeugdspeler duidelijk te maken dat -ie niet over het pas ingezaaide veld mag lopen. Met het uitgestoken vingertje erbij is hij net een schoolmeester. De meester van het onderhoud. Al acht jaar geleden begon Jan met het poetsen rondom het hoofd- veld, het vegen van de tribune en noem maar op. De laatste twee jaar heet dat 'onderhoud' en heeft de functie ook wat meer inhoud gekre gen. Behalve het genoemde werk hangt de groep ook de netten op, trekt lijnen, poetst kleedlokalen en regelt dingen bij de gemeente. Behalve Jan bestaat de onderhouds ploeg uit Bert Winckens, Theo en Jan Vorstenbos, Piet Jacobs, Jan Jeuken en Rinus Swinkels. Je ziet ze zowat elke dag op De Wieën. Jan van de Heuvel hoorde ook bij de ploeg. Maar Jan is er niet meer... "Ik mis hem wel", aldus Jan Bonants. "Als het druk is dan zeg ik tegen m'n vrouw 'Ach was Jan er nog maar'. Jan werkte keihard en had overal een oplossing voor". GROEIEN "De waardering die je krijgt lijkt onvoldoende", vervolgt Bonants. "Maar dat is niet zo. Het bestuur laat het echt wel merken; sommige leden ook. Maar je ziet vooral iets groeien: de nieuwe kassa, de winkel onder de tribune, de keuken en noem maar op. Oude dingen worden vervangen door nieuwe. Voordat deze poetsploeg in het leven geroe pen werd, was het onderhoud aan onze accommodatie verwaarloosd. Langzaam maar zeker is nu zo ongeveer alles in orde en kunnen we toewerken naar verbetering. Denk maar aan de parkeerplaats vóór de kantine, de hekken om de velden 7 en 8 tegen de honden- en de paar- denpoep. En na het jubiluemfeest wordt het terras aan de voorkant van de kantine afgemaakt. Nee, voldoe ning is er genoeg", aldus Jan. "Als je af en toe in de kantine hoort 'Jan wat is ut wéér moi, dan ben ik tevre den. Ik hoef niet vooraan te staan en ik hoef ook niet elke dag geprezen te worden", meent Jan, die ook de dank van de jeugd ervaart. "Ik word elk jaar trouw uitgenodigd voor de feestavond en dat vind ik fantas tisch!" UIT EN THUIS Behalve onderhoudsman is Jan ook al zes jaar lang penningmeester van de supportersvereniging. Naast het innen van de contributie en het reisgeld voor de busreis bij de uit wedstrijden van Venray 1, bezoekt hij in die hoedanigheid ook de recepties van de kampioenen. 'We gaan naar alle eigen recepties! Of het nou de senioren zijn of de jeugd, we laten ons gezicht zien", zegt Jan niet zonder trots. Supporteren doet hij al veel langer dan zes jaar. Heel vroeger voetbalde Jan, die toen nog Jantje was, zelf bij de jeugd van SV Venray, toen nog 'op Servaas'. Een kameraad van Jan, Harrie Coppus, speelde al met zestien jaar in het eerste en Jan ging altijd mee, ook naar de uitwedstrij den. Later, toen hij verkering kreeg, werd dat wat minder, maar na z'n trouwen ging -ie weer volop, uit en thuis. En dat doet hij dus nog; uit en thuis. En wat brengt de toekomst? Tja, wie zal het zeggen? Gezondheid op de eerste plaats en dan natuurlijk nog lang doorwerken, ook bij SVV. "Er is nog werk genoeg, vooral als de club doorgroeit zoals nu. Vooral de jeugd groeit nog enorm, er is een tekort aan kleedlokalen en velden en dus is er indirect werk voor ons, de onderhoudsploeg", redeneert Jan. "Ja, ik heb gehoord dat er wel talent rondloopt bij de jeugd, dus heeft het eerste ook weer toekomst. Kunnen we hopen dat we nog een keer kam- KOEMAN Is dat ook z'n wens? "Nou het is natuurlijk wel mooi, maar er zijn nog meer mooie dingen. Op vakan tie naar Rome bijvoorbeeld. Dat zegt m'n zoon tenminste altijd, maar we gaan nog steeds naar Barcelona op vakantie, ook dit jaar weer. Dan gaan we naar het stadion om Ronald Koeman aan te moedigen. Fantastisch is dat". Het jubileumfeest moet volgens Jan een mooi feest worden. Een familiefeest met veel mensen. Vroeger was er altijd eerst een mis voor de overledenen in de kerk, maar dat is niet meer. Da's toch jammer, want die mensen die er niet meer zijn hebben de club toch ook groot gemaakt, zij hebben als het ware de fundering gestort van de vereniging. Daar moeten we met z'n allen ook eens aan denken. Mensen als Piet Philipsen, Harrie de Mulder, Jan van den Heuvel en noem ze maar op. We mogen hen niet verge ten. Hun werk moet doorgaan en dat doet het ook". Nogmaals, een mooi feest hoopt Jan, waarop iedereen die SV Venray een warm hart toedraagt aanwezig is. Ze hoeven van hem niet eens hun eigen rommeltje op te ruimen, want dat doet hij dan wel.... 'Als je 'n verhaal wil schrijven over een terrein waarop Sv Venray zich onderscheidt van andere voet balverenigingen dan moet je de jeugd nemen'. Dit soort raadgevin gen bereikten de redactie uit ver schillende richtingen en dus mag je ze niet in de wind slaan. En wie bij SV Venray over de jeugd praat komt al snel bij Peter Rongen terecht. Sinds z'n achttiende is de pas 40 geworden leraar als jeugdlei der en bestuurder betrokken bij de club. Een gesprek met een nuchtere, maar gedreven man, die vooral kan organiseren en delegeren. De jeugdafdeling van SV Venray groeit en bloeit als nooit tevoren: onlangs werd het 500e jeugdlid inge schreven. De vereniging heeft al ver schillende keren een ledenstop moe ten invoeren omdat de accommmodatie en de velden niet berekend zijn op die aantallen. De groei zit vooral bij de jongsten, de F- jes, en werkt daarna gewoon door. Het afgelopen seizoen speelden 40 jeug- delftallen. De eerste teams van A, B en C spelen landelijke competitie en mogen zich dus meten met de jeugd van profclubs als PSV, Roda en ook het Venlose VVV. En dat terwijl de trend de laatste jaren steeds meer gaat in de richting van de individuele sporten: zonder met iemand rekening te hoeven hou den, sporten wanneer het jou uitkomt. Sport is bovendien slechts één van de vele bestedingsmogelijkheden van de vrije tijd, dus al te veel uren mag het ook niet kosten. Zaterdag 13 mei, voorafgaand aan de jubileum wedstrijd tegen de Ex-International All Stars, neemt voorzitter Wiel Michiels van SV Venray het eerste exemplaar van de videodocumentaire over de histo rie van het Venrayse voetbal in ontvangst krijgt de band overhan digd door de maker, Jac van Sinten. De idee voor een modern historisch document bij het 50-jarig jarig bestaan komt van de jubileumcommissie, die zocht naar een eigentijdse 'opvolger' van het tien jaar geleden verschenen boekwerk over SV Venray. Voor de uitvoering werd Jac van Sinten benaderd, niet alleen zelf verstokt voetballiefhebber én SV Venray-supporter, maar samen met z'n zoon ook professioneel bezig op het gebied van audiovisuele communicatie onder de naam Sinvid Video. Van Sinten kreeg daarbij hulp van de PR-commissie van SV Venray, van wie met name Wim Janssen genoemd mag worden. Na enkele oproepen in kranten èn weekbladen begonnen zij eind vorig jaar met het inventariseren van het beschikbare materiaal. Dikke stapels fotoboeken, kranteknipsels, filmpjes en geluidsbanden werden bekeken en beluisterd. Aan de hand van het materiaal werd het draaiboek opgesteld en na de winterperiode begon nen de opnamen. De film verschaft de kijker een beeld van het voetbal in Venray, vanaf het allereerste begin, rond de eeuwwisseling, tot heden. Hoe heetten de voor gangers van Servatius en De Valk, de twee rivalen die in 1945 SV Venray zouden vormen? Waar speelden ze en hoe ziet het er daar tegenwoordig uit? Het levensverhaal van SV Venray wordt verder belicht aan de hand van interviews met mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt, zoals oud-broeder Willems van Servatius en Leo Beerendonk, één van de succes trainers van de club. Uiteraard komt ook het moderne SV Venray, één van de grootste sport verenigingen in de provincie, uitgebreid aan bod. De videofilm is daarom een document dat in de videotheek van iedere voetballiefhebber, Venraynaar en amateurhistoricus niet mag ontbreken. De professioneel gemaakte documentaire duurt 42 minuten is verkrijgbaar via Sinvid Videopjrodukties, Prinses Marijkestraat 19, Venray, tel. 04780-81161. De V prijs bedraagt slechts 29,95. y TWEE KEER PER WEEK ACTIEF Volgens Peter Rongen, na dertien jaar jeugdleiderschap en zes jaar secretaris van het jeugdbestuur inmid dels sinds drie jaar voorzitter van dit orgaan, is het allemaal een kwestie van de jeugd iets bieden. En dat 'iets' varieert dan van goede training en begeleiding tot een uitgebreid ont spanningsprogramma. Vooral dat laat ste heeft z'n aantrekkingskracht op de jeugd en op de ouders. Ook de dagen dat er niet gevoetbald wordt, bijvoor beeld tijdens de winterstop, heeft SV Venray activiteiten voor haar jeugdle den. Peter Rongen toont een heel schema van afgehuurde gym- en sportzalen in de wintermaanden. "De F-jes spelen het hele winterseizoen sowieso in de zaal. Ook voor de E's en de D's hebben we een compleet win- terprogramma, met clubavonden en onder andere een Sinterklaasavond. Rond Kerst zijn er voor alle groepen zaalvoetbal toernooien. Het komt er op neer dat ook in de winter elk jeugdlid één of twee keer per week actief kan zijn", vat Rongen samen. Het programma is aangepast aan de leeftijden van de kinderen en de behoeften. Zo zijn er voor de oudere jeugd (C, B en A) geen clubavonden, eenvoudigweg omdat er te weinig interesse voor is. In de zomermaanden gaan de F- en E-spelertjes en de meis jesafdeling op kamp. Sinds vorig jaar gaan ook de B-spelers een weekend op stap. De reis naar Ameland beviel zo goed dat voor deze zomer ook is geboekt. ONTSPANNING EN PRESTATIE Maar hoe interessant het ook alle maal is, de jeugd is toch lid geworden van SV Venray om te kunnen voetbal len. Om die wens wekelijks te kunnen honoreren is een perfecte organisatie nodig, die het geformuleerde beleid op het veld neerzet. Want ook op dit terrein moet je in de visie van het jeugdbestuur iets te bieden hebben. En dat heeft Venray volgens Peter Rongen. Zowel voor de ongeveer 80% van de recreatieve teams als de 20% van de jeugd die in de standaardteams voetbalt. De jeugdopleiding van SV Venray voor de laatste categorie kan de verge lijking met de jeugdopleiding van het betaald voetbal doorstaan. "We beschikken over gelijkwaardig gekwalificeerde betaalde trainers voor de A-, B-, C- en D-selecties. Maandelijks zijn er besprekingen met het technisch kader om op één lijn te komen en nieuwe zaken te ontwikke len". De overige trainers en leiders -in totaal praten we alleen bij de jeugd over een kader van 125 mensen- kun nen namens de club rekenen op een pakket theoretische en praktische scholing in de vorm van cursussen en dergelijke, dat helemaal door SV Venray betaald wordt. REGIOFUNCTIE De kwaliteit van de eigen opleiding heeft tot doel goede voetballers al vanaf jonge leeftijd te begeleiden en op te leiden volgens de eigen SV Venray-ideeën. Met in het achter hoofd de doorstroming naar de selec tie. "Het is ook voor de ontwikkeling van de echt goede speler vaak beter om via de jeugd door te stromen naar Venray 1, daar enkele jaren te rijpen en dan eventueel de overstap naar het betaald voetbal te maken. De ervaring uit het verleden heeft mij dat in ieder geval duidelijk gemaakt", meent de jeugdvoorzitter. Een andere doelstelling van het Ook vroeger kreeg de jeugd van S V Venray al de nodige aandacht. In de jaren en zeventig gingen de Venrayse voetballertjes al op kamp. Links Gerard van Elswijk, jarenlang onder meer als jeugdleider actief. eigen jeugdplan is om juist jeugdig talent uit de dorpen in de omgeving een podium te bieden waarop ze op niveau kunnen voetballen en profes sioneel worden begeleid. Daarvoor is een scoutinggroep in het leven geroe pen, uiteraard bestaande uit oud-voet ballers. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om her en der voetballers weg te plukken. "Zeker niet. Het gaat op basis van goede afspraken en pro cedures en op basis van vrijwilligheid. Voorbeelden van voetballers die uit dorpen in de omgeving komen zijn Harald Heidens (Ovcrïoon) en Cas van Eist (Tienray). Beide spelers zijn via de jeugd van Venray bij de selectie van Venray 1 terechtgekomen. Met trainers en leiding van de seni oren zijn afspraken gemaakt over dc doorstroming van A-spelers, zodat op termijn het doel van jeugdbestuur en algemeen bestuur, een eerste elftal met een regionale uitstraling, met als basis voetballers uit de eigen jeugd, realiteit wordt. "En dan aardig mee draaien in de hoofdklasse", geeft de jeugdvoorzitter het niveau aan.

Peel en Maas | 1980 | | pagina 48