"Entertainen maar ook winnen" "Niet elke club die geen hoofdklasse speelt is per definitie armzalig" Hoe voetbal een feest kan zijn Betrokkenheid met de omgeving UW PEEL EN MAAS Voorzitter Wiel Michiels niet bang voor degradatie SV Venray is het gesprek van de dag. De dreigende degradatie uit de hoofdklasse is een geliefd onderwerp aan de tap, op de markt en op verjaardagen. 'Een stad als Venray moet toch gewoon hoofdklasse spelen', houdt iedere voetbalkenner van de koude grond z'n toehoorders voor. Het feestjaar 1995, waarin SV Venray de vijftigste verjaardag viert, lijkt er door te worden overschaduwd. Voorzitter Wiel Michiels is echter noch door het ene, noch door het andere feit van z'n stuk gebracht. Een eventuele degradatie noemt hij 'een in het beleidsplan ingecal culeerd risico'. Net als het jubi leumjaar in het beleid van SV Venray slechts één van de momen ten is. Belangrijker dan feestwe- ken, kampioenschappen of degra datie is een financieel en organisatorisch gezonde club, waar jong en oud met plezier kan voetballen. Een voetbalclub is meer dan alleen het eerste elftal, zo redeneert het bestuur. Van de ruim 900 leden spelen er immers nog geen twintig in het eerste. In het in 1993 opge stelde beleidsplan krijgen jeugd (500 leden) en de lagere elftallen dan ook ruime aandacht. SV Venray heeft ook een sociale functie, zo heet het. Hetgeen niet wil zeggen dat SV Venray niet graag op het hoogste amateurniveau meedraait. Maar niet met afgedankte profspe lers en met geld gelokte top-ama- teurs van andere clubs. Dat noemt Michiels de verkeerde ambitie. Hoofdklasse prima, maar dan met een team waarvan het hart wordt gevormd door spelers uit de eigen jeugd. "En als dat dit jaar betekent dat we een stapje terug moeten doen, het zij zo. Niet elke club die geen hoofdklasse speelt is per se armzalig. Het kan geen kwaad beleidsmatig een beetje meer te relativeren". BASIS VERSTERKEN In het beleidsplan gaan prestatief en recreatief voetbal hand in hand. Ze moeten elkaar aanvullen en ver sterken, een ondergeschikte rol voor de lagere teams past niet in die gedachtengang. De teams die pres tatie-voetbal spelen staan zelfs keu rig opgesomd in het plan: heren 1 en 2, dames 1 en bij de jeugd de eerste elftallen van A, B, C en D. Dat was het, met uitzondering van het derde herenteam. In dat elftal ontmoeten de spelers die op weg zijn naar de selectie de oude rotten, die een stap je terug doen. Maar een club is meer dan alleen maar voetballen. Voordat de bal rolt moet er heel wat gebeuren. Ook aan dit aspect besteedt het beleidsplan ruime aandacht. Zet het beleid in sportief opzicht na twee jaar al zoden aan de dijk -75% van eerste elftalspelers komt van de eigen jeugd- met de bemensing van de organisatie wil het nog niet zo luk ken. Bestuurders en kaderleden staan niet te trappelen om de SV Venray-kar te trelbxn. En dat terwijl een uitbreiding van de 'human resources' bitter hard nodig is om de huidige smalle basis te versterken. Michiels kan zo een aantal oorzaken opnoemen waardoor dit speerpunt van beleid nog niet van ae grond komt. Onderwaardering door de eigen voetballende leden is er één: 'Waar doe ik het in godsnaam voor'. De afnemende verenigingsmentali teit is een ander. "Te veel leden zijn voetbalconsumenten", zegt Michiels. SLAG GEMIST De belangrijkste doelstelling van het beleidsplan is gelukkig wel gehaald: SV Venray is financieel weer een gezonde vereniging. En dat was enkele jaren geleden, bij het aantreden van Michiels anders. Na enkele mooie jaren met Arkel als hoofdsponsor had SV Venray het vervolgens twee jaar zonder moeten doen. Met ingang van het seizoen '92-'93 nam Inalfa het hoofdspon sorschap over. Maar daarmee was de club financieel nog niet gezond: "SV Venray was, zeker in die tijd, teveel afhankelijk van de hoofd sponsor. Subsponsors waren er niet, buiten de hoofdsponsor zorgden alleen de reclameborden, de entree gelden, de kantine en de contributies voor de inkomsten. Beleidsmatig stond alles in het teken van het eer ste elftal: voetballen in de hoofd klasse leek het enige dat telde. Maar feitelijk had SV Venray in de jaren na het kampioensjaar 1989 een te grote broek aan, die de club slechts met moeite wist op te houden", oor deelt Michiels. Hij vervolgt: "Nadat we in 1989 kampioen waren gewor den hebben we de aansluiting met de concurrentie volledig gemist", oordeelt Michiels. "De ontwikkelin gen in de hoofdklasse gingen in de richting van betaald amateurvoetbal. Van buitenaf werden spelers aange trokken. De ene club beperkte zich tot het versterken van de zwakke plekken in het team, anderen koch ten een compleet elftal van oud profs en mislukte semi-profs bij elkaar. Begrijp me niet verkeerd, Venray heeft daar zelf op beschei den schaal ook aan meegedaan. Al in de vijftiger jaren haalde Servatius personeel naar Venray omdat ze goed konden voetballen. Zolang het niet gaat om een wassen neus en de speler daadwerkelijk iets aan het bedrijf toevoegt is dat uiteraard niet zo'n probleem. En zolang de spon sor zich niet met de opstelling bemoeit. Maar SV Venray had en heeft de financiële middelen niet om aan het circus mee te doen. En los daarvan, het huidige bestuur wil dat niet", aldus de voorzitter. DERBY'S De club financieel gezond maken was dus het eerste doel dat Michiels zich stelde bij z'n aantreden. "Daarvoor hebben ze me ook gevraagd", zegt hij. "Ik ben er niet op uit om de populairste voorzitter uit de geschiedenis van SV Venray te worden". De situatie van Venrays grootste vereniging is drie jaar later inderdaad een stuk rooskleuriger, maar nog niet helemaal naar wens van Wiel Michiels. Met name de inkomsten uit sponsoring wil hij nog opkrikken en in de breedte uit bouwen. "Onze relatie met Inalfa, de hoofdsponsor, en kledingsspon- sor A&S Intersport is erg goed. Beiden hebben hun contract inmid dels verlengd. Maar we zijn nog te zeer afhankelijk van een te gering aantal sponsors. Het aantal subspon sors moet omhoog. Toen ik hier begon hadden we er zelfs helemaal geen. Nu hebben we er weliswaar ruim twintig, maar dat aantal zou eens zo groot moeten zijn". Onder meer de industriële bedrijven laten het vooralsnog afweten, constateert de Venray-voorzitter. Om er bespie gelend op te laten volgen: "In die zin hoeft degradatie helemaal niet ongunstig te zijn. De winkeliers en regionaal georiënteerde onderne mingen zien liever derby's tegen Wittenhorst en Vierlingsbeek. Mensen uit Halsteren komen hier toch niks kopen". ACHTERSTAND 'Een ander heikel punt voor de ver dere gezonde groei van SV Venray is de gebrekkige accommodatie. Te weinig velden, te weinig kleedloka len, die bovendien kwalitatief onvoldoende zijn. Ledenstops, met name bij de jeugd, zijn het gevolg. "Venray loopt achter bij de regio. Dertig jaar geleden had SV Venray de mooiste accommodatie in de omgeving, nu sukkelen we ergens achteraan". De club verwijt de gemeente dat er niet is ingespeeld op de sterke groei van de verenigin gen en dat er te weinig onderhoud aan het park is gepleegd. Enkele weken geleden stuurde SV Venray een accommodatienota annex brandbrief naar de gemeente. Daarin vraagt de voetbalclub de gemeente om een snelle uitspraak: of uitbrei ding van het complex met de naast gelegen velden van scholengemeen schap Boschveld College en de huidige atletiekbaan of verplaatsing van het hele complex naar een ande re lokatie. "Je kunt als gemeente niet steeds maar weer de lasten dras tisch blijven verhogen, zonder er iets voor terug te geven. De sport verenigingen mogen niet het vol gende slachtoffer worden. Daartegen dienen we ons met alle kracht te verzetten. De accommoda tie is het speerpunt van beleid de komende tijd", zo verzekert de voor zitter. "Een goede accommodatie is eveneens een voorwaarde voor een gezond draaiende vereniging", zegt Wiel Michiels. "En dat willen we zijn", besluit hij. PEEL EN MAAS WEEKBLAD Jubileumweekend SV Venray: In het SV Venray-feestweekend op 12, 13 en 14 mei staat voetbal centraal. De jubileumwedstrijd moet een geweldig voetbalspekta kel worden. Jong en oud kan een middag genieten van de kwalitei ten van de grote voetballers uit de historie van het internationale voetbal, die inmiddels als ambas sadeurs van de voetbalsport door Europa toeren. Maar er zijn meer aardige programma-onderdelen waarbij voetbal de boventoon voert. Bijvoorbeeld de voetbalclinic van de gebroeders Miihren. In het ster renteam hadden de namen van Gerrie en Arnold niet misstaan. De Volendammer broers hebben immers jaren op het hoogste niveau geacteerd. Ze gelden nog steeds als technische grootmeesters en hun namen zijn synoniem met sportivi teit en professionaliteit. Münren en Mühren zijn echter op een andere wijze bij het jubileum van SV Venray betrokken: zij vormen het hoogtepunt van een tweedaags spel- spektakel voor de 500 jeugdleden. Dat begint zaterdag 13 mei om 09.00 uur. Voor de junioren zijn er tot 13.00 uur activiteiten als het gatenbord, een voetbalkanon, behendigheidscircuits, boarding- voetbal en de voetbaltoer. Zondag 14 mei zijn er andere aan trekkelijke activiteiten voor de jeugd. Een springkussen voor de jongsten, hometrainers en echte motortrikes voor de wat oudere jeugd. Bovendien staat een voetbal- roadshow en een computershow op het programma. Hoogtepunt is ech ter de M&M Voetbalclinic van de gebroeders Mühren, mede mogelijk gemaakt door A&S Intersport uit Venray. Tussen 10.30 en 13.30 uur kunnen 50 uitgelote jeugdspelers meedoen aan de clinic. Uiteraard geven Arnold en speciaal Gerrie ook enkele demonstraties, maar om de deelnemers niet al te zeer te ont moedigen, is dat beperkt gehouden. TALENT IN DE TENT Tot zover de voetballende activi teiten in het jubileumprogramma. Terecht dat een jubilerende voetbal club daar veel aandacht aan schenkt, maar het sociale aspect speelt ook een rol bij een voetbalclub. Naast het voetbal dus ook een uitgebreide derde helft in het weekend van 12, 13 en 14 mei. Vrijdagavond begint het feest met de karaoke-show. Zangtalent uit eigen club, prominenten uit Venray en goedgebekte vocalisten uit de hele regio zijn welkom op het sport park onder het motto 'Talent in de tent'. Breng familie en aanhang mee voor de noodzakelijke support. Zoals inmiddels bekend liggen voor de winna(alr(es) twee entreekaartjes inclusief Busreis klaar voor de Champioonsleaguefinale Ajax-AC Milan! Wanneer de bezoekers niet zelf zingen, neemt het bekende toporkest La Vita het dirigeerstokje over. Zaterdag staat grotendeels in het teken van de voetbalsport, met de voetbalshow voor de jeugd en de jubileumwedstrijd, 's Avonds wordt dan de receptie gehouden, die geruisloos overgaat in een gezellige feestavond voor de hele SV Venray- familie. Bestuur en jubileumcom missie verwachten alle leden en oud-leden met hun eventuele part ners in de feesttent. DOORZAGEN Zondag 14 mei staat behalve moe der ook de jeugd van SV Venray in het middelpunt. Het avondprogram ma is speciaal voor de A- en B-spe lers bedoeld. In de tent speelt aan tot 24.00 uur de swingende Venrayse band Design, die nauwe lijks verdere introductie behoeft. Voor de jeugdleden is de avond uiteraard gratis, anderen betalen 5,- entree. Overdag is het gezellig op het sportpark: terwijl de jeugd zich ophoudt bij Arnold en Gerrie, kan de rest van het gezin luisteren naar de muziek van muziekmakereej 'Blaos um op' uit Venray. Dit ver maarde orkest maakt een gezellige pot muziek en wie goed oplet kan onder de dertien musicerende leden ook SV Venray-voorzitter Wiel Michiels ontwaren. 'Blaos um op' verzorgt de muziek bij het Frühschoppen, dat van 11.00 tot 15.00 uur gehouden wordt. Tijdens het Frühschoppen zullen prominen te en minder bekende Venraynaren firoberen elkaar met houtzagen de oef af te steken. Sjang Vollenberg, bekend van onder meer de Kennedymars, zal de zwoegers vocaal bijstaan en na afloop het gezaagde hout proberen aan de man te brengen. TOERNOOI Een week na het feestweekend worden de twee voornaamste ingre diënten ervan, gezelligheid en spor tiviteit, nogmaals bij elkaar gegooid. Het gerecht dat ontstaat is een fami liedag op de Wieën, waarvan de sportieve verrichtingen van straat-, buurt- en familie-elftallen de smaak makers vormen. Pas na afloop van dit toernooi kan SV Venray het boek van het 50-jarig jubileum -hopelijk tevreden- sluiten en de blik richten op de toekomst. Design zorgt zondag voor een swingend einde van de jubileum feesten. Zakenman René van de Kerkhof over het Europees sterrenteam: René van de Kerkhof, helft van de Helmondse tweeling die in de jaren zeventig furore maakte bij FC Twente en PSV. De stoomtrein davert al jaren niet meer op de rechtervleugel. Tenminste niet als professional. 'Ons René' heeft de grasmat verruild voor een kan toorstoel en een snelle auto. Maar z'n leven wordt nog steeds door het voetballen bepaald, zowel privé als zakelijk. René van de Kerkhof is betrokken bij de spon soractiviteiten van Opel in de voetbalwereld en organiseert wed strijden voor oud-internationals 'worldwide', waarin hij en z'n broer zelf ook graag opdraven. Onlangs was de druk bezette Helmonder enkele keren in Venray voor het regelen van de jubileumwedstrijd tegen SV Venray. Een gesprek. De tijd dat voetballers na hun actieve loopbaan een sigarenzaak begonnen lijkt voorbij, al zijn er misschien uitzonderingen. De mees te oud-voetballers zijn op de een of andere manier 'in zaken'. Vaak zaken die direct of zijdelings met de sport te maken hebben. Zo ook René van de Kerkhof. Hij houdt zich onder meer bezig met de relatiemar- keting van Opel, het automerk dat in Nederland subsponsor is van Ajax, Feijenoord, PSV én het Nederlands elftal. Dat houdt onder meer in dat spelers van de drie vaderlandse top clubs standaard in een bolide van het Duitse merk rond mogen cq moeten rijden. Daarnaast verlangt de sponsor natuurlijk nog wat pro motionele tegenprestaties. Zaken die door het bedrijf van Van de Kerkhof worden geregeld. René heeft zelf PSV en het Nederlands elftal onder z'n hoede. Zowel in Eindhoven als in Zeist kent hij natuurlijk z'n mensen. Verder vervult de voormalige rechtsbuiten een functie als com mercieel directeur bij een accoun tantsbureau in Valksenswaard en doet hij de public relations van een ander bedrijf in die plaats. Sinds kort zit Van de Kerkhof zelfs in de telecommunicatie; hij is firmant in een bedrijf dat geld wil verdienen aan de mogelijkheid dat je via René v.d. Kerkhof is alvast eens "wezen spioneren" bij SV Venray. Amerikaanse aansluitingen de offi ciële PTT-tarieven kunt omzeilen en dus goedkoper kunt bellen. WERELDKAMPIOEN "Ik ben daar toevallig ingerold", zegt René over z'n jongste activiteit, alvorens te beginnen over z'n (zake lijke) betrokkenheid bij het voetbal. Van de Kerkhof organiseert name lijk over de hele wereld wedstrijden voor oud-internationals, ook al uit diverse continenten. "Een wedstrijd of tien per jaar, over de hele wereld", zegt hij. René maakt dan gebruik van een lijst met zo'n 35 vermaarde spelers uit het voetbal verleden. Hun namen en die van de organisaties die graag een werel delftal te gast hebben heeft hij in de loop der jaren vergaard. "Op 18 juni spelen we in Rome met een elftal van spelers uit de hele wereld tegen het team van Italië dat in 1982 wereldkampioen werd. Bij ons spe len onder meer Platini, Zico en Rummenigge". Later in het jaar wordt in Oostenrijk het WK voor oud-internationals gehouden, dat ook mede door Van de Kerkhof wordt georganiseerd- In René's dikke agenda staan de telefoon- en faxnummers van onder meer Michel Platini, Bobby Charlton en Franz Beckenbauer. Zij zullen er in Venray niet bij zijn, van wege drukke bezigheden of vanwe ge het prijskaartje. "Van Bobby Charlton heb ik nog steeds geen bevestiging, dus ik ga er van uit dat hij niet komt. Die man is vaker op reis dan thuis. Hij is een soort ambassadeur voor voetbalorganisa ties", legt Van de Kerkhof uit. "En Franz Beckenbauer speelt bijna niet meer. Ik heb nog een keer of acht met hem gespeeld". EREDIVISIE Het circuit van oud-internationals is voor Van de Kerkhof meer een hobby dan een financiële noodzaak. "Ik houd er niets aan over", zegt hij. Ook de meeste andere ex-voetbal- Iers hoeven het voor het geld vol gens hem niet te doen. De meesten gaat het niet slecht, zo concludeert Van de Kerkhof als hij de spelers lijst van zaterdag 13 mei afloopt: "Didier Six heeft een vergelijkbaar bureau als het mijne en organiseert ook wedstrijden in Frankrijk, Jean- Marie Pfaff heeft een bedrijf in Nederland. George Best zit in de mode. Hij heeft een paar zaken in Londen. Een aantal traint ook top- amateurteams zoals Jan Peters en Johan Neeskens of zit in de techni sche staf van een profclub zoals Marcel Raducanu. Hugo Hovenkamp heeft een camping in Caliantsoog en wordt de tweede trainer van AZ". "Het gaat om de gezelligheid", vervolgt hij. "Die straalt er vanaf. Op het veld lekker voetballen zon der de druk om te presteren en daar na een gezellige avond". Van de Kerkhof wil echter niets weten van de kwalificatie 'grappen- en grollenteam'. "Winnen komt nog voor de gezelligheid. Goed voetbal, daar komen de mensen voor. We willen de mensen een mooie voet balmiddag bezorgen en daar horen twee ploegen bij die willen win nen". De sportieve drang om te winnen, in combinatie met de geweldige techniek en ervaring, maken dat het team van oud-sterren niet vaak als verliezer het veld verlaat. Zonder een spoor van overdrijving beweert Van de Kerkhof dan ook dat het elf tal zonder noemenswaardige trai ning goed in de huidige hoofdklasse bij de amateurs zou meekunnen. "Als we een paar maanden zouden trainen zouden we in de eredivisie geen slecht figuur slaan", doet René er nog een schepje bovenop. Een blik op de spelerslijst van zaterdag 13 mei leert dat hard lachen om z'n beweringen niet op z'n plaats is. Want de kwalificatie 'oud' slaat vooral op het tweede woord van de samenstelling, 'ster ren'. De spelers zijn geen sterren meer, maar nog steeds begenadigde voetballers en wat heet oud als je op wereldniveau hebt geacteerd en minstens 30 caps achter je naam hebt staan? De oudste van het stel - als hij komt- is Bobby Charlton met z'n 54 jaar. Daarna komen een paar veertigers, waaronder Best. de gebroeders Van de Kerkhof, Hugo Hovenkamp en Johan Neeskens, maar de rest is de vier kruisjes nog niet gepasseerd. Een speler ais AJain Simonsen is pas 37 jaar, net zo oud als Hansi Müller en Ben Wijnstekers. Jantje Peters en Didier Six zijn maar een jaartje ouder en Tony Woodcock is 39. Benjamin bij de oud-internationals is Wim Kieft, die met z'n 32 jaar natuurlijk ook conditioneel voor weinig hoofdklas sespelers hoeft onder te doen. René van de Kerkhof verwacht dan ook dat het publiek zaterdag 13 mei op de Wieën een goede pot voetbal te zien krijgt. Hoofdsponsor Inalfa: Sinds het seizoen '92-'93 is Inalfa hoofdsponsor van SV Venray. Een bedrijf dat in Venray zo'n beetje tot de 'industriële inventaris' behoort, maar ook internationaal een woordje mee spreekt. Sponsoring is voor Inalfa geen modekreet, maar een teken dat het bedrijf zich betrokken voelt bij de samenleving. Een moderne onderneming anno 1995 houdt zich allang niet meer alleen bezig met produceren, verko pen en winst maken. Een bedrijf heeft ook z'n verantwoordelijkhe den ten aanzien van de maatschappij waarvan het deel uitmaakt. Dat betekent duurzaam produceren, aan dacht voor kwaliteit, een goed per soneelsbeleid, een gezond werkkli maat, maar ook betrokkenheid bui ten het werk om. Als bedrijf je gezicht laten zien wanneer het gaat om zaken die de samenleving leef baar maken. Zaken zoals sport, cul tuur en een bloeiend verenigingsle ven. Inalfa is in Venray en omgeving al vele jaren actief door evenemen ten en verenigingen financieel en materieel te steunen. SV Venray neemt daarbij een bijzondere plaats in, onder meer vanwege het langja rige bestuurslidmaatschap van oud- financieel directeur Merkx. Maar ook de hockeysport draagt het bedrijf een warm hart toe. Plus een trits andere sporten en verenigingen die Inalfa op kleinere schaal steunt, bijvoorbeeld omdat medewerkers van het bedrijf erbij betrokken zijn. "Dat kweekt ook een soort familie band. Het bedrijf wil meer zijn dan alleen maar werkgever", verklaart Twan van Meijel, hoofd P&O van de business unit Inalfa Metaal. Een beleid dat overigens in het bijna 40- jarige bestaan van Inalfa in Venray is ontstaan en niet op een achterna middag is bedacht, voegt Van Meijel er aan toe. NOBEL Inalfa werd opgericht direct na de oorlog door het groothandelshuis Burgman Heybroek. Er was een tekort aan allerlei metaalwaren en omdat de groothandel ze nergens kon inkopen, besloot het Utrechtse handelshuis ze zelf te gaan maken. Omdat bijna alle produkten vervaar digd werden uit aluminium -andere metalen waren nauwelijks te krij gen- kreeg het produktiebedrijf de naam Inalfa (INdustrie ALuminium FAbrikaten). De eerste eigen produkten zijn gordijnrails en breinaalden. Na uit stapjes in de rijwielbranche en de meubelindustrie, legt het bedrijf zich toe op de ontwikkeling en pro- duktie van haarden en kachels, aan vankelijk olie en later gas. In 1956 opent Inalfa de nieuwe fabriek in Venray. Begin jaren zeventig stapt het bedrijf uit de haardenproduktie, vanwege de overcapaciteit in de bedrijfstak en de opkomst van de centrale verwarming en wordt de basis voor het huidige Inalfa gelegd. Het bedrijf gaat de inspanningen verdelen tussen de industriële toele vering en een eigen produkt. Dat laatste wordt het schuifdak. TWEEDELING Anno 1995 is Inalfa is een voor aanstaand producent van aan de lijn ingebouwde schuifdaken. Inalfa Sunroofs bevinden zich in modellen van gerenommeerde automobiel- merken over heel de wereld. Voor de assemblage zijn de afgelopen decennia fabrieken gesticht in Italië en Amerika. Een vestiging in Groot- Brittannië is in aanbouw en onlangs werd een samenwerkingsovereen komst aangegaan met de Zuidkoreaanse fabrikant Daewoo. Op het gebied van de industriële toelevering staat Inalfa bekend als main supplier, een bedrijf aan de top van een netwerk van gespecialiseer de toeleveranciers, met naast eigen fabricage uitgebreide capaciteit op het gebied van ontwikkelings- en projectmanagement. Opdrachtgevers geven een deel van hun produktie in nanden van Inalfa. Onlangs is de organisatiestructuur aangepast aan deze praktijksituatie: voortaan bestaat Inalfa uit twee business units (zeg maar zelfstandi ge bedrijven), Inalfa Metaal en 4 Inalfa Roof Systems. Beiden vallen onder de holding Inalfa Industries. Tot Inalfa Roof Systems behoren de reeds genoemde bedrijven in de Verenigde Staten, Italië en Engeland. De bedrijven in Hamont (België) en PAL-lnalfa in Slowakije vallen onder de Metaal-tak. De hoofdkantoren van alle drie de ondernemingen bevinden zich in Venray. Voor Inalfa Roof Systems is een nieuw kantoorgebouw in aan bouw op het terrein.

Peel en Maas | 1980 | | pagina 46