JERUSALEM Religieuzen van de R. OCrsuea, geschiedenis van de Ursalinen in feiten en data 16-9-1838: Acht zusters uit^ Thildonck (bij Leuven) vertrekken o.l.v. Bibiana Verhuighe (overste) per huifkar naar Venray. 20-9-1838: Aankomst in het klooster Jerusa lem te Venray. 1-10-1838 Professor.Fröhling wordt tot rec tor benoemd. 8-12-1838: Opening van het pensionaat (met 4 internen) en een klas voor arme kinderen. 22-4-1839: Opening van een Franse school en een school voor kosteloos onderwijs. 20-8-1840: Eerste inkledjng en professie in het nieuwe Jerusalem. 8-9-1843: Mère Pelagie Jacquotte wordt overste van Jerusalem. 9-7-1851: Behalen van de eerste diploma's voor hulp- en hoofdakte. 11-9-1853: Eerste steenlegging van de kapel door mgr. Paredis, bisschop van Roermond. 3-2-1857: Opening van de Lagere school voor meisjes en de bewaarschool. 9-10-1857: Drie zusters vertrekken naar de missie van Nederlands Oost Indië. 29-6-1864: Consecratie van de kapel. 2-1-1873: Begin van de opleiding voor M.O.- akten o.l.v. prof. de Rijk van het seminarie Hageveld. 19-10-1876: Eerste M.O.-akten Frans, Duits en Engels worden behaald. 22-5-1883: Eerste steenlegging van het nieuwe pensionaat en externaat. 28-1-1885: De overste Mère Jacquotte over leden. 11-2-1885: Mère Félicité wordt overste. 27-8-1888: Brand van Jerusalem, op de dag van de viering van het 50-jarig bestaans- feest. Het oude gedeelte blijft behouden. 3-3-1889: Wederopbouw van het pensionaat o.l.v. de bekende architect Dr. Cuypers. 2-2-1892: Zuster Julienne Quintens, de laat ste van de 8 stichteressen overleden. 10-3-1897: Overlijden van prof. de Rijk, die begraven wordt op het kloosterkerkhof. 19-3-1897: Eerste steenlegging van de boer derij. 1-4-1907: Mère Félicité legt haar ambt neer en wordt opgevolgd door Mère André van Thiel. 30-3-1913: Mère André van Thiel wordt als overste opgevolgd door Mère Dominica Bronsveld. 15-9-1915: Stichting van het gymnasium St. Angela. 1-1-1917: Invoering van de voedselrantsoe nering. 22-10-1918: Oprichting van een centrale gaarkeuken in Jerusalem. 26-7-1921: De eerste zes leerlingen van het gymnasium doen met succes staatsexamen in Utrecht. 14-9-1921: Mère Catharina Mahler wordt tot overste benoemd. 31-3-1922: Ingebruikneming van de nieuwe school voor Lager Onderwijs en MULO aan de Maasheseweg. 17-6-1922 Eerste schoolexamen van het gym nasium wordt een volledig succes. 25-12-1922: Viering van het 500-jarig bestaan van het klooster (gesticht in 1422 door de Kanunikessen van St. Augustinus). 1-9-1928: Omzetting van de MULO in HBS. 5-10-1928: Mère Agnès Blomjous wordt over ste. 27-1-1931: Eerste steenlegging van het nieuwe gymnasiumgebouw. 25-10-1934: Begin van het vierde eeuwfeest van de orde. 25-6-1937: Mère Salesia Mencke wordt over ste. 27-4-1938: Begin van het eeuwfeest. Ursu- linen 100 jaar in Jerusalem. 12-1-1944: Alle schoolgebouwen worden ge vorderd door de „Ausstelle West". 14-10-1944: Jerusalem staat in brand. Vlucht naar St. Servatiu,s. 23-10-1944: Evacuatie naar Weert. 18-6-1945: De lagere scholen in Venray en Leunen hervatten hun lessen. 13-10-1945: Prinses Juliana brengt een kort bezoek aan Jerusalem. 12-8-1946: Koningin Wilhelmina bezoekt en bemoedigt Jerusalem. 16-6-1946: Begin van de sloop van de ruines. 22-10-1947: Alle ruines gesloopt. 1-9-1948: Mère Dorothée Bouwels wordt pre- fecte en rectrix. 14-9-1949: Aanbesteding van de nieuwe ge bouwen. 2-7-1950: Eerste steenlegging van de kapel. KOSTSCHOOL VOOR JONGE JUFFROUWEN, ONDER HF.T HESTCUR DF.R TE VENRAY, Limburg. (Spoorwcglijd Uimwcgcn-Vcnloc P F^O S P E C T U S. <8^1- De Orde der Ursuünen is sedert eeuwen beroemd om hare opvoeding van jonge meisjes, en nog in het jaar 1861 heeft Z. Em. de Kardinaal, Prefect van de H. Congregatie der Ritussen, een besluit van Z. H. Pius IX aangaande het Officie harer Stichteres, de H. angela Merici, bekend gemaakt, en zich gewaardigd, in zijn schrijven te gewagen van de verdiensten der Orde voor die opvoeding. In alle werelddeelen heeft de Orde veelvuldige', bloeiende stichtingen. Door dezen alouden roem aangeprikkeld, en gesteund door zulke verhevene aanmoediging, trachten ook de Ursulincn van Venray het voetspoor harer heilige en eerbiedwaardige voorgangsters te volgen, cn verstand en hart der jonge juffrouwen te vormen tot deugd, orde en werkzaamheid. Een groep pensionaires uit vroegere jaren. 16-8-1951: Terugkeer van alle zusters uit Eysden. 12-6-1952: Aanbesteding van de nog ont brekende vleugels; gegund aan de firma Sondermeijer te Roermond. 21-8-1952: Mère Maria Smit wordt tot over ste benoemd. 1-9-1953: Opheffing van de MULO voor meisjes aan de Maasheseweg. 29-4-1954: 25-jarig bestaan van de MMS. 3-9-1956: Mère Dorothée wordt benoemd tot rectrix en directrice van de MMS. 27-7-1958: Inzegening van het nieuwe orgel. 23-8-1964: Zuster Angelica van de Bereken tot overste benoemd. 1-3-1965: De heer A. F. den Brok tot con rector benoemd. 23-4-1965: De gymnastiekzaal van de Lage re school in gebruik genomen. 15-9-1965: Het gymnasium viert het gouden bestaan. 2-5-1969: Nieuw schoolbestuur voor de Scho lengemeenschap Jerusalem. 21-3-1970: Zuster Dorothée neemt afscheid als rectrix. '1-3-1970: Drs. W. C. M. Schellens benoemd tot rector van de Scholengemeenschtap Je rusalem. 30-10-1970: Toestemming om m.i.v. het leer jaar 1972/1973 te kunnen beginnen met een Atherteumopleiding. 23-3-1972: Eerste oriënterend gesprek van- gemeentebestuur met Jerusalem over een eventuele aankoop van het klooster. 20-4-1972: Perspublicaties maken melding van geruchten dat het klooster Jerusalem over enige tijd gemeentehuis zal worden. 27-11-1973: De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van Jerusalem. 26-6-1974: Officiële overdracht van het kloos ter aan de gemeente. 18-11-1975: Opening van het nieuwe inter naat Sjalom door burgemeester F. Schols. 22-8-1975 Het overgrote deel van de zusters (22 in totaal) verlaat Jerusalem en neemt zijn intrek in Grubbenvorst en Boxtel. 1-5-1976: De zusters verlaten het laatste ge deelte van St. Michel en gaan naar het Freulekeshuus. 10-5-1976: De gemeente verhuist naar Jeru salem. W. Willemsen

Peel en Maas | 1979 | | pagina 9