TT LEREN JASJES KERKELIJKE DIENSTEN Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VOLOP BIJ RECREATIESCHAP IN BEROEP Rode Kruis Colonne van 5 tot en met 11 mei Gemeenschapsviering Venray Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Vredeskerk Venray Hervormde Gemeente Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Rectoraat Smakt Veel en Maas ook uw weekblad VRIJDAG 3 MEI 1974 No. 18 VIJF EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK- EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 8,50 (bij vooruitbetaling) In aanwezigheid van z'n familie en van vele oud-leidsters en leiders van de verkennerij uit Venray, waaronder oud-akela van Rijswïjck, vierde Piet Muis te Arnhem zijn 40-jarig lidmaatschap bij de verkennerij. Bij die gelegenheid werd hem door Scouting Nederland een hoge onder scheiding verleend n.l. de zilveren Jacobsstaf. Deze werd hem uitgereikt door zijn oud-hopman Colsen uit Venray. In zijn extra vergadering vam don derdag j.l. heeft ook -het Recreatie schap Peel en Maas besloten in be roep bij de Kroon te gaan tegen het besluit van Ged. Staten van Lim burg, dat het recreatieproject Swol- genderheide onder de gemeente Meerlo-Wanssum niet heeft goedge keurd. Deze extra vergadering was op het gemeentehuis van Venray, waar op slechts elf afgevaardigden ver schenen van de bij het schap aan gesloten gemeenten. Drs. F. Schols, ook voorzitter van het recreatieschap wees er op dat de beslissing van G.S. om de plannen rond de Swolgenderheide tegenstrij dige gevoelens heeft opgeroepen, maar ook tegenstelling. Toch meen de hij de leden te moeten adviseren het voorstel van het dagelij les be stuur te volgen, dat na langdurig beraad tot stand is gekomen. Het schap wil nadrukkelijk, aldus drs. F. Schols, in beroep gaan op grond van bestuurlijke overwegin gen. Het besluit van G.S. mist na melijk de nodige zorgvuldigheid, primair t.o.v. de gemeente Meerlo- Wanssum, maar t.o.v. het schap. Hij wees er op dat indertijd reeds met instemming van de provin cie het plan Vallen Swolgen aan wees als een der recreatieve punten in het schap. Tengevolge daarvan heeft de gemeente Meerlo-Wanssum plannen dienaangaande gemaakt en heeft als object o.m. uitgekozen een stuk afgebrand bos, dat Staatsbos beheer zelf niet meer wilde en het advies gaf dat maar te gebruiken voor recreatieve ontwikkeling. Dat alles is gebeurd met medeweten van Ged Staten, die blijkens uitvoerige correspondentie door de jaren heen zelf altijd over de recreatieve ont wikkeling van die heide geschreven hebben, terwijl ook de planologisch dienst i.v.m. bestemmingsplannen zich in diezelfde zin uitliet. Nu in eens is men 180 graden omgedraaid en wordt zonder zwaarwegende ar gumentatie een afwijzing van dat plan doorgegeven. Dit kan o.m. t.a.v. de rechtszekerheid bedenkelijke ge volgen hebben. Vanuit de vergadering werd ge vraagd of het bestemmingsplan bui tengebieden, wat het schap eerst daags op tafel gaat brengen, niet de oorzaak kan zijn van deze „omme zwaai". Daarin wordt immers de be trokken heide aangeduid als „groen gebied". Drs. Dittrich, voorzitter vain de commissie, welke de spelregels voor de buitengebieden opstelt, wees er op dat de betrokken commissie inderdaad bepaalde gebieden om schrijft als zgn. groengebieden, maar dat betekent alleen dat men daarin slechts volgens nauwkeurig vast te stellen regels mag bouwen. Het is aan de verschillende in het schap samenwerkende colleges van B. en W. in dat begrip „groenge bied" bepaalde verfijningen aan te brengen en b.v. de bestemming recreatiegebied te geven. Dat is geen zaak van de betrokken commissie. Op grond van deze overweging kan G.S. dus nooit zijn ommezwaai verdedigen. De aanwezigen besloten z.h.st. tot een beroep bij de Kroon, waarin o.m. gevraagd wordt naar een weten schappelijk ondrzoek naar de na tuurwetenschappelijke waarde van het betrokken gebied. Zoals bekend is ook de gemeente Meerlo-Wanssum in beroep tegen dit besluit van G.S. gegaan. Zaterdag vonden in de Rodahal van Kerkrade de provinciale Rode Kruiiswedstrijden plaats, waaraan uit de afdeling Venray een ploeg deelnam, bestaande uit 2 helpers en 2 helpsters. De opgave was om op te treden nadat een ernstige windhoos over 'n camping was getrokken en verschil lende ernstig gewonden daar had achtergelaten. Onder het toeziend! oog van de jury, bestaande uit een arts, ver pleegkundige en een EHBOers moes ten de deelnemers en gewonden zo goed' en zo snel mogelijk helpen en hen naar een ziekenhuis laten ver voeren. Uit het grote deelnemersveld kwam de Venrayse ploeg als achtste tevoorschijn, een goed resultaat voor deze nog jonge groep. De geoefendheid van de colonne is noodzakelijk omdat in werkelijk heid ook zulke rampen kunnen ge beuren en dan van het Rode Kruis daadwerkelijke en deskundige hulp verwacht wordt. Zondag 5 mei a.s. is er om half elf in de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a een eucharistische tafelviering. Celebrant: kap. Sj. Verdonschot. De diens/t draagt als titel: „Tekens voor onderweg". Vierde zondag van Pasen. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. Martinus van Mil, Wilhel mina van Miil-Hendriks en zoon An- toon Hendrikus Poels. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. Sjang Arts vwg. buurtver. St. Jozef; 9.30 greg. hoogmis, int. Wilhelmiina Claessens tot bijz int.; 11 uur ned. hoogmis, int. Louis en Maria Claes sens Jan van Kessel; 18 uur gel. mis, int. overl. fam. Truyen-Cox H. Ebberink. Maandag: 8 uur Catharina Poels- Kellenaers en Mechtilda Poels als sticht.; 9 uur Wiel Custers, overled. ouders Willem Swinkels, echtg. en zoon Harrie; 19 uur Jan Thomassen Bertus Sanders vw oude buunt. Dinsdag: 8 uur Hendrikus Poels; 9 uur Broeder Wim Wijnhoven; 19 uur fam. Aben-vd Mond overled. fam. Janssen-Huybers en Ara. Jans sen. Woensdag: 8 uur Arnold Verbey- en; 9 uur notairis Linssen alls sticht.; 19 u Hendrik Keijsers J. Sehwag- höfer als jrd. (van moeder). Donderdag: 8 u José Kremar-Vul- linghs; 9 uur Antoon van Osch. Vrijdag: 8 uur geen mis; 9 uur Lambert Cleven en Petronella van Rijs wij k-Stiphout; 14 uur 50-jarig huwelijk H. van Kessel-Versieyen 16 uur 25-jarig huwelijk van den Munckhof-Strijbos; 19 uur R. Ver- blalkt en echtg. Herman Jeuken. Zaterdag: 8 uur voor een oorlogs slachtoffer; 9 u Wilhelmina Claes sens; 19 uur Wilhelmina Zijp-Ste vens fam. Munninghof-Kusters. Huweljjk Maria van Oort Venhorst en Petrus Gommans; Yvonne Janssen Julianasingel en Jac Derks, Grave; Maria Titulaer, Grubbenvonst en Jan Bastiaans. Overloonseweg; Theodora van Laar, Vredeskerk en Wilhelmus Hendriks, Ambrosiussitr. Maria Hendriks, Overloon en Henk van Veghel, Noordsingel. Akolieten Zaterdag 4 mei: 19 uur Jacqueline Clephas en Jos Bexkens. Zondag 5 mei: 8 uur Peter Pelzer en Willy vd Vorle; 9.30 Jackie van Els en Mary Pelzer; 11 uur Edith Lucassen en Paul vd Heuvel; 18 u. Maria Oudenhoven. Misdienaars Zondlag: 18 uur Peter Janssen en Theo Janssen. Maandag, dinsdag en woensdag 8 uur Roeland Dobbelaer en Henny Fasotte; 19 uur Sjraar Bouten en Ronald Rongen. Donderdag en zaterdag: 8 uur Eddy Wijnhoven en Frans Vermeu len. Vrijdag: 14 uur Richard de la Roy en Patrick Aben; 16 uur Jackie Ou denhoven en Godfried! Hendricx; 1'9 uur Frankie He'ijnen en Vian van de Berg. 3e zondag na Pasen. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; 10.15 hoogmis gezon gen door de Zangers van St Frans; 18.00 Avondmis. Dinsdag: 4e dinsdag van de An- toniusnoveen. 19.00 Avondmis met voorbeden voor eigen en aanbevolen intenties. Vrijdag: 19.00 avondmis om Gods zegen te vragen over de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zon dagsviering. Mededelingen: 1. Zondag 5 mei eerste zondag van de maand; extra kollekte voor de eigen kerk. Welke we sterk aanbevelen in uw mildadigheid. 2. Uw gezinsbijdrage kunt U altijd overmaken op giro 11 74 863 t.n.v. gezinsbijdrage Venray. Vergeet u er niet bij te zetten voor welke parochie diie gezinsbijdrage is. Met naam en adres. Of u kunt die gezinsbijdrage storten in de kist 'achter in de .kerk. Zet er buiten op, gezinsbijdrage Paterskerk en binnen in uw naam en adres. Mis-intenties; Zaterdagavnod' zingt ons Dames koor. Zaterdag: 18.30 overl. ouders Lu cassen en P. Florentius. Zondag: 7.30 van Loenen Thielen; 9.00 Jacomina Verheijen-Spee (kin deren); 10.15 H. Voesten (v.d. buurt); 11.45 Jan Lenssen en overl familie Lenssen-Botden; 18.00 overl. fam. Coopmans- Custers Maandag: 8.00 Antoon Luijpers; 8.00 zijaltaar voor de parochie; 19.00 overl. ouders. Dinsdag: 8.00 overl. fam. Roelofs- Lichteveld; 800 zij-altaar Elisabeth Wijnhoven-Roelofs; 19.00 overl. ou ders Hermus-van Oers. Woensdag: 8.00 Mechelina Clevers- Maessen; 8.00 zij-altaar t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en St Gerardus; 19.00 Karei Wijnen. Donderdag: 8.00 Antoon Luijpers; 8.00 zij-altaar Petrus Cornelissen; 19.00 Peter Smedts en overl. kinde ren. Vrijdag: 8.00 overl. fam. Baltussen- Lichteveld; 8.00 zij-altaar overl. broer; 19.00 gezinsmis; Harry Lens sen. Zaterdag: 8.00 overl .ouders Swin- kels-Michels en dochter Geertruda; 8.00 zij-altaar gelovige zielen (offer bus. Dienbeurten Akolieten en Misdienaars 5 tot 11 mei Zaterdag: 18.30 Hans v. d. Beke- rom Pim de Vos. Zondag: 7.30 Frans Jeuken, Eric Cornelissen; 9.00 Ronny Clevers, Walter Blaaupot; 10.15 Henny Cle phas, René van Hooren; 11.45 Peter Claessens, Mare Cornelissen. Misdienaars: Zondag: 18.00 Marcel Hendricx en Ludwig Ars. Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 Maarten Arts, Henk Janssen; 19.00 Gerard Stoks. Wieke Aarts. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 8.00 Leo Janssen, Jan Meijer; 19.00 Mar cel Hendricx, Leo Mandors. Vierde zondag van Pasen. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Met het dameskoor zingen we neder landse liederen. Zondag: 8.00 leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van de familie van T.ilburg- Muijsers; 9.00 leesmis voor overl. Petrus Thijssen en Hendricus Maas- sen. Met het kinderkoor zingen we nederlandse liederen; 10.00 hoogmis voor overl. Jan Duijkers (buurt). Met het kerkelijk zangkoor zingen we de vaste latijnse gezangen. 11.30 leesmis voor overl. ouders Theuws- Reijniers; 18.30 avondmis voor overl. Thijs van de Waeter. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. familie Arts-Stevens en kinderen; 19.00 avondmis vooir overl. Jacques Mommen en ouders. Dinsdag: 8.00 leesmis voor overl. familie van den Heuvel-B arents; 19.00 avondmis voor overl. Antoon Jans. Woensdag: 8.00 leesmis tot zekere intentie (v. H.); 19.00 avondmis voor overl. familie Philipsen-Michels. Donderdag: 8.00 leesmis voor overl. familie Jansen-Manders; 19.00 avondmis voor overl. familie Jans- sen-de ruijn en dochter Anna. Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. Antoon Dijkmans (Bejaardenvereni ging); 19.00 avondmis voor overl. Lies Koenders-Spee. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. familie (L.)19.00 avondmis voor overl. fam. v. d. Bekerom-Wijnen. Mededeling: - De eerste zaterdag van de maand (4 mei) willen we bijzondere aan dacht schenken aan de verering; van de H .Maagd Maria. Daarom zal het dameskoor „Venrode" dan enkele Maria-liederen zingen in de mig van zeven uur. Akolieten- en Misdienaarslijst voor de week van 5 mei Zondag: 8 uur J. Jacobs en A. Jansen; 9 uur T. Aben en F. de la Roy; 10 uur M. Dicker, W. Hermans en R. v. Wijk; Half 12 A. Theuws en A. Hawinkels; Avondmis half 7 J. Ingenpas en H. Willemse. Week I: 8 uur J. v. d. Weiden en M. Kappel; Avondmis 7 uur; P. Reijnders en P. Goossens. Week II: 8 uur M. de Lauw en L. Schaeffers; Avondmis 7 uur H. Ver- linden en P. Loonen. Zondagmorgen kerkdienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert, aanvang half tien. Predikant is Ds. Beens. Tijdens de dienst kinderoppas voor de kleuters en kinder-neven- dienst voor de groteren. Dan is er om elf uur weer dienst in de Hervormde Kerk te Blitters- wijck, waar evenals in Venray aan de uitgang een extra-kollekte ge houden wordt voor het algemeen diaconaal werk. 4e zondag in de Paastijd. 9.00 uur H. Mis waaronder eerste H. Com munie der kinderen. De eerste ban ken zijn gereserveerd voor de oud'ers. 10.30 gest. gez. jrd. overl. fam. Sie- bers, Camps, Nijssen. Maandag: 8.00 Theo Camps en Anna Verhoeven. Dinsdag: 8.00 gest. gez. jrd. Ge rard v. d. Voort en echtg. Woensdag: 8.45 overl. fam. Broek- mans-Bovée. Donderdag: 8.00 Jean Zegers; 20 u. Kringbedevaart van de L.V.B. kring Venray. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. Mart. Hendrix en Anna Gertr. Janssen; 15.00 huwelijksmis voor het bruids paar Koenders-van Oyen. Zaterdag: 19.00 Pierre Jacobs Fer Camps. 3e zondag na Pasen 8.30 Hoogmis maandd. Teng Classens; 10.00 Hoog mis int. Ellis. Paulina Colberts-van Cleef. Maandag: 8.00 H. Mis. Dinsdag: 8 .00 H. Mis; 189.00 Ma- rialof t.e.v. meimaand. Woensdag: 8.00 H. Mis. Donderdag: 8.00 H. Mis. Vrijdag: 15.00 Hoogmis b.g.v. 25- jarig huwelijksfeest Vogelzangs-Jeu- rissen. Zaterdag: 19.00 Hoogmis jaard. Jan Linskens, Elis. Heiligers en Michael. Jaard. fam. Nelissen-Ewals. Week van 4-11 mei. Misdienaars: Jac. Classens en Henk Vollenberg, Jac en Bennie Wismans; Hoogmis: Jan en Willie Vollenberg. Zaterdag: 19.00 zlg. Lei Heidens. Zondag: vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag. 8.00 zlg. Pierre Janssen; 10.00 zlg. Hendrik Dinghs. Maandag: 7.30 overl. fam Ver hoe ve n-Houb en Dinsdag: 7.30 int. fam. Maes-Bae- ten. Woensdag: 7.30 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 7.30 overl. fam. Tielen- Smits. Vrijdag: 7.30 ter ere van O.L. Vrouw. Zaterdag: 19.00 zlg. Hendrik Dinghs. Mededelingen: 1. Zaterdag en zondag bijzondere kollekte voor onze eigen kerk, omdat het de eerste zondag van de maand is. 2. Donderdagavond om 20 uur repe titie van het kerkelijk zangkoor. 3. De bedevaart van onze parochie naar Tienray zal plaats vinden op 19 mei. Dan zal er om tien uur in Tienray voor onze parochie de Hoogmis worden opgedragen. Vierde zondag van Pasen. 28 april. Eerste zondag van de maand, bij zondere kollekte voor eigen kerk. Zaterdag: 19.00 lsm. als jrd. v. Jean Holtackers. Zondag: 7.30 lsm. v. Elly Loonen en Elly van Berlo; 9.00 hgm. voor Hairy Goumans; 10.30 lsm. als jrd. voor Gerard Jenniskens. Maandag: 7.30 lsm. v. overl. ouders en kinderen Baltussen-Loonen; 15.00 gouden huwelijk van Kempen-Loch- tens; 19.00 lsm. vi. Hendrik Philip- sen. Dinsdag: 18.30 lsm. v. Wim Weijs en overl. fam.; 19.00 lsm. v. Antoon van Osch en overl grootouders. Woensda:g 18.30 lsm. v. Gerard v. Dijck; 19.00 lsm. v. Henri Direks. Donderdag: 18.10 lsm. v. Anna van Meijel-Versleijen; 19.00 lsm. voor Maria Achten-van Dijck. Vrijdag: 7.30 lsm. v. Wilhelmina Asselberghs-van Helden. Zaterdag: 7.30 lsm. v. Josefine Mi- chels-Kersten en overl. fam. Croij- mans-Peetars; 19.00 lsm. v. pastoor A. de Bot. Misdienaars: 18.30 G. de Kroon; 19.00 H. Mandors. Akolieten: 19.00 S. Reintjes en Th. Bouten; 7.30 J. Voermans; 9.00 R. Beckers, H. en W. Voermans en Th. Loenen; 10.30 W. Cornelissen en L. Reintjes. Kerkmeester: In verband met het bereiken van de leeftijd van 70 jaar heeft de bisschop aan dhr. J. Mar tens eervol ontslag gegeven als kerk meester en hem benoemd tot ere- kerkmeester. Als zijn opvolger werd benoemd dhr. J. Jenniskens, Blan kenberg 9. Gedoopt: Mirjam Heesen. Vastenaktie: De opbrengst van het vastenoffer was 2.221,50. Alle ge- vors hartelijk dank. Iluwelqksafk.: Herman Holtackers en Mien van Tilburg (Merselo). Zondag 5 mei: 4e zondag na Pasen. uur lsm. ter ere van O.L. Vrouw en H. Hart Dr .KL; 10 uur Hgm. jgt. voor zal. Joh. Fr. yan Dongen. Maandag: 8 uur lsm. jgt. voor af- gest. fam. Muysers-Smits. Dinsdag: 4e dinsdag ter ere van de H. Antonius van Padua. 8 uur lsm. ter re van H. Antonius (offerblok). Woensdag: 8 uur lsm. zal. Theod. Jacobs en zoon Leo. Donderdag: 8 uur lsm. jgt. voor zal. Arnoldina Janssen en echtg. Vrijdag: 8 uur lsm. tot bijz. dnt. ter ere van O.L. Vrouw van Lour- des. Zatredag: 7.30 's avonds Hgm. jgt. voor zal1. Joh. Burgers, echtg. en zoon Hubert. Lector 5 mei: H. van Rijswijck. Akolieten: Ger van Staveren, Har rie Drabbels en Mart Classens. Vierde Paaszondag; roepingenzon dag, 5 mei '974. Zondag: De leesmis van 8 uur vervalt. 9.15 vertrekken de eerste Communicanten met hun ouders en de kinderen die de plechtige her nieuwing van de doopbeloften doen, samen met hun ouders vanaf het veld'kapelletje naar de kerk waar de plechtigheid om half 10 begint. De H. Mis is voor de overleden familie leden Swinkels-Litjens. Misdienaars zijn: Geert Achten, Peter Smets, Pie- ter Evers, Geert Gielens, Leon Mi- chels en Marbien Janssen; 10.30 lees mis voor het rectoraat. Misdienaars van de week: Bert Janssen (1) en Henk Michels. Maandag: 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand t.i.v. de familie Derikx-van Vegchel. Dinsd'ag: 7.30 leesmis voor Driek Eibers en Maria Manders. Woensdag: 8 uru leesmis voor Sjef Willems. Donderdag: 7.30 leesmis voor opa en oma van Dijck-v. d. Winkel. Vrijdag: 8 uur leesmis. Zaterdag: 8 uur leesmis; 19.30 uur Avondmis t.i.v. de familie Maas- Janssen. Zaterdag 4 mei: 11 uur worden onze kinderen het vormsel toege diend door Mgr. Bluysen; 14 uur H. Mis voor het 25jarig huwelijkspaar van Veghel-Koenen; 17.30 H. Mis te Holthees voor overl. fam. de Groot- van Well; 19.00 gez. H. Mis voor overL fam. Schlooz en voor fam. Willems. Zondag: 8.30 H. Mis te Holthees voor Mechtilde Beckers-Lensen; 10 uur Hoogmis voor de kinderen die hun eerste H. Kommunie ontvangen en voor Antoon Coppus namens de buurt. Maandag en dinsdag: H. Mis voor overl. ouders van Nooyen. Woensdag: H. Mis uit dankbaar heid aan St. Jozef. Donderdag: H. Mis t.e.v. St. Jozef voor Fien Jansen. Vrijdag: H. Mis voor overl. ouders van Nooyen.

Peel en Maas | 1974 | | pagina 13