Breng de lente in uw huis met meubelen gordijnen en vloerbedekking van Poesie-albnm gratis bij aankoop van f. 10,-. aan boeken bij: Bij een afscheid Probleem(pjes) in de parochie van de Vredeskerk Boekhandel v.d. Munckhof n.v. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uut tot zondagnacht 2 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11, tel. 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunen, telefoon 1361 of 2300 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag: leters A t.m. G; dinsdag letters H t.m. P; woensdag letters Q t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg fl. 'smaandags tjn. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAP8- GYMNA8TIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal van de St. Jozefschool. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op sondagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1162 VERLOSKUNDIGE (ook op somdag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kugpers verloskundige Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. WONINGZOEKENDEN Spreekuur iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur op het kantoor van de Woning vereniging „St. Oda", Langeweg 61 - tel. 1541 BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. RECTQRAAT VREDEPEEL Zondag: 2e zondag van de Vasten tijd. 7.45 vroegmis t.b.i.; 10 uur hoog mis uirt, dankbaarheid. Door de weëk H. Mis 7.45 uur. Maandag: v. d. zielerust van Anna Kusfters-Weerts. Dinsdag: t.b.i. Woensdag: t.b.i. Donderdag: t.b.i. Vrijdag: Eerste vrijdag. 8.30 gez. H. Mis t.e.v. H. Hart, t.b.i. Zaterdag: 19.30 avondmis v. d. over ledenen van fam. Vogelsangs en Ger- rits. POSTZEGELUCLUB VENRAY E.O. Zondag 27 februari gelegenheid tot postzegelruilen voor de jeugd in de L.T.S. te Venray. Aanvang 10 uur. Maandag 28 februari maandelijkse bijeenkomst van de postzegelclub „Venray e.o." afdeling van de I.V. „Phïlatelica'. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de zaal van café Veerhuis, Hensenius- straat 13 te Venray. VOORZITTER AF De heer H. Wismans, voorzitter van de fokcentrale Venray, reeds meer dan 20 jaren voorzitter van de Limburgse Bond voo Rundveefok- verenigingen en in die kwaliteit af gevaardigde in tal van landelijke or ganisaties, kreeg dinsdag op de jaar vergadering van de Limburgse Bond te horen, dat men niet langer van zijn diensten gebruik wil maken. De heer Wismans, die juist om zijn talrijke funkties de rundvee-fokkerij er aan gegeven heeft, kreeg te horen dat men ilever iemand-had, die er „mid den-in" zit. In d'oorlogsjaren werd jij, barak in d'Endepoel opgebouwd en rondom jou heeft in diie tijd de Arbeidsdienst gesjouwd. Na de oorlog verander je dan in een tehuis voor asiocialen oud-NSBers en zo meer huisden toen in je zalen Hierover schreef men toen vuile stukjes in de kranten Venrays raad schrok daarvan maar wist heel snel van wanten. De barak werd gauw gesloopt naar Venray toe gebracht, daar werd op een nood-patronaat al maanden lang gewacht. Voor een paar jaar, zo zei men is de jeugd nu weer gered en fluks werd het houten ding in de Patersstraat gezet. Die paar jaar zijn uitgegroeid tot bijna 30, ongelogen, en steeds opnieuw is Venrays jeugd barak-waarts heen getogen. Want de barak werd school voor kleuters en voor blagen had als verenigingsgebouw vele en drukke dagen; 't ene was er nog niet uit of d'ander stapte binnen Wat had de jeugd zonder dit ding hier ooit kunnen beginnen? Je keek er soms wel dwars doorheen door kieren en door reten, 't ding werd er ook oud en moe, was tot de naadversleten. Dan werd er met veel geld weer nieuw leven ingepompt tot eindelijk nu de tijd, de tijd van afbraak komt. Een barak past niet meer zo hoort men nu wel zeggen, waarin zal en moet de jeugd nu weer haar matten leggen? Uit dees barak, een ander in luidt iin Venray nog de leuze, de jeugd heeft na 30 jaar nog steeds geen ander keuze. Vaarwel barak „voor een paar jaar" hebt gij uw taak volbracht, maar op de komst van een jeugdgebouw wordt hier altijd nog gewacht. LICHT GEVAL VAN NEKKRAMP Maandag wend op het pensionaat van Jerusalem een licht geval van nekkramp ontdekt bij een 17-jarige interne leerlinge. Op advies van de huisarts is de betrokken leerlinge overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze, gezien het hier niet ging om een ernstig geval, niet in quaran taine is opgenomen. De schoolleiding heeft mede op advies van de betrok ken arts de interne leerlingen enke le dagen eerder met weekendverlof gestuurd, waarvan men ze maandag a.s. teug verwacht. Men heeft de leerlingen op school van de situatie op de hoogte gesteld, waarbij wel aan de leerlingen ge vraagd is als zij last zouden krijgen van koorts, hoofdpijn, braak- en mis- selijkheidsverschijnselen, zich direct te melden. Ook de vijfde klas van het gym nasium, waarop de betrokken leer ling zat, heeft geen antibiotica of iets dergelijks hoeven in te nemen. Men heeft het alleen deze week wat rus tiger aan gedaan op deze school, die overigens het bericht van dit ziekte geval vrij laconiek heeft opgenomen. INSTALLATIE SECRETARIS GEM. ARCEN EN VELDEN In Arcen werd maandag aan het begin van een raadsvergadering tot secretaris vna de gemeente Arcen en Velden geïnstalleerd de oud-Venray- naar de heer H. J. Swinkels. De heer Swinkels, die reeds 10 jaren als amb tenaar in Arcen werkzaam is, is als zodanig door de raad benoemd per 1 maart 1972 als opvolger van de heer H. A. J. Arts, dlie met pensioen Burgemeester Linders prees de heer Swlinkels in zijn kort installatie- woord als een rustig en deskundig ambtenaar, die als hoofd van de af deling financiën in het verleden reeds aangetoond heeft zijn manne tje te staan. Hij noemde het besluit van de raad om de heer Swinkels te benoemen een bijzonder wijs besluit. Mevrouw Swinkels, die eertijds ook werkzaam was op het gemeentehuis van Arcen-Veliden kreeg een boeket bloemen aangeboden. Bijzonder op prijs werd gesteld dat de heer de Lang Evertsen, de voor ganger van de heer Arts, ook bij deze installatieplechtigheid aanwezig was. RIKKEN IN LEUNEN Op de laatst gehouden rikwedstrij den werd de volgende prijzen be haald: 1. dhr. Steegs 524 pnt. 2. dhr. Janssen 522 pnt. 3. dihr. Janssen 514 pnt. 4. dhr. Bistervels 462 pnt. 5. dhr. Pijpers 434 pnt. Middelprijs mevr. Simons 360 pnt. A.s. maandag 28 februari is er weer riksken in café Martens te Leunen, aanvang 8 uur. GEMEENTERAADS VERGADERING Dinsdag a.s. is er wederom de maandel ijkse gemeenteraadsverga dering. Ze begint om 7 uur. O.m. staan de volgende punten op de agenda Aanvullend krediet voor de af bouw van een gedeelte van de brandweerkazerne en de dienst gebouwen van gemeentewerken. Dit punt is al eerder aan de orde geweest, doch toen door de raad terug verwezen, omdat de tijd van bestudering te kort was. Verkoop van grond aan P. Naus, Julianasingel 27. De bezoldiging van het gemeente- personeel. De aanschaf van een schaftwagen ten behoeve van de A.C.W. arbei ders ad 3.000, De verandering van het plein aan de Deken Berdenstraat ad 7.000. Verkoop kavel bouwgrond aan C. Cremers, Gussenstraat 1 in Leu nen. Ruiling van gronden aan de Schoolstraat i.v.m. de bouw van nieuwe apotheek. Verlenen van voorschotten op de vergoeding aan het lager onder wijs voor 1972 en de vaststelling van die vergoedingen over 1971. Aanschaf schoolmeubelen e.d. voor de kleuterschool van de Christus Koningparochie. Idem voor de kleuterschool van de Zusters Ursulirven. Vernieuwing riolering in de St. Antoniusstraat ad 25.500, Parkeerplaatsen rond Hoge Beek a raison van 14.000, Verbetering van de pleintjes tus sen Westsingei en Past. v.d. Gaet- straat ad 16.500, Vaststelling bestemmingsplan Vlakwater. Vaststelling bestemmingsplan Bergkwartier Verplaatsing camping Vlakwater en uitvoering van openbare wer ken voor het plan Bergkwartier ad 633.000,—. Betere verwarming van de kleu terschool in zuid. Verandering van de inrichting van de basissohool in Merselo. Aanschaf schoolmeubelen basis school Lucia. BERMBRANDJE Venrays brandweer rukte uit voor een melding van een bermbrandje aan de Heidse Peelweg. Een bewoner van die weg was huisvuil aan het verbranden. Dit vuur sloeg over naar het gras van de berm. De brandweer lieden konden dit bermibrandje des kundig en snel blussen. Er bleek geen schade ontstaan te zijn. BLIKSCHADE Bij de afrit LeunsewegDeurnese- weg werden de voorrangsregels niet in acht genomen, waardoor tussen de personenauto's, bestuurd door de 24- jarige Venrayer G. v. L. en de 20- jarige B. H. uit Overloon een botsing ontstond. Al was de schade aan de voertuigen groot, het persoonlijk let sel viel mee. BOTSING Op de kruising KempwegHel- frichstraat werden de voorrangsregels niet in acht genomen. Het van rechts komend verkeer verkreeg geen voor rang, waardioor een botsing ontstond tussen de pesonenauto's, bestuurd door de 64-jarige H. V. en de 23-ja- rige G. B., beiden uit Venray. Er was behoorlijke materiële schade, maar persoonlijk letsel viel mee. ONDER INVLOED Drankmisbruik was oorzaak dat de personenauto, bestuurd door de 37- jarige M. H. uit Venray op de Over- loonseweg niet meer het rechte spoor hield, maar tegen een lantaarnpaal opbotste. De auto en lantaarnpaal werdlen zwaar beschadigd. De be stuurder en enigste inzittende be kwam geen noemenswaardig letsel. Naast de schade aan zijn auto kan hij nu reeds denken aan de veroor deling ingevolge het bekende arti kel 26. 9-JARIGE LETTE NIET OP De 9-jarige Karei A. lette, toen hij met zijn fiets vanaf een uitrit de Stationsweg wilde_ oprijden, niet op het verkeer. De bestuurder van een personenauto, A. v. R., kon de jon gen niet meer ontwijken. De jongen bekwam een hersenschudding, maar mocht desondanks toch naar huis worden vervoerd. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Deze maand zijn er 121 boeken aangeschaft, o.a.: Böll, H. Melaatsheid. Cook, K. Piper in the market - place (psy) Deighton, L. Bommen los (oorl.) Huxley, A. De deuren der waar neming. Norel, K. Ruurd Westra (B). Richter, H. W. Rose weiss, Rote ort (pol). Schouten, A. De wateren van Finn (C). Updike, J. H. Bech: een boek (psy) Vandeloo, J. De wonderlijke avon turen van Hokus en Pokus (A.) Warani, L. Rijsttafelen. CURSUS IMKEREN In Horst wordt een cursus imkeren gegeven voor belangstellenden uit heel Limburg. De cursus bestaat uit 16 lessen van ieder twee uur. Vier lessen bevatten zuiver theorie, de andere twaalf praktijk. Op de modelbijenstand in de Kas- teelse Bossen te Horst worden de praktijklessen gegeven. Het cursus geld bedraagt slechts 20,De heer J. Verhaegh treedt als cursusleider op. Iedereen, jong en oud, kan eraan deelnemen. Jeugdleden beneden 16 jaar ont vangen bij deelname een bijenvolk van de vereniging. Begin maart wordt er met de theo rie-lessen gestart. Momenteel hebben zich reeds acht belangstellenden ge meld. Opgave zo spoedig mogelijk bij dhr. L. van Rens, Venweg 8, Horst-Hegel- som, tel. 04709-1583 of J. Verhaegh, Vinkenstraat 22, Horst. VEILIG VERKEER Op dinsdag 29 februari zal de af deling Venray van de Bond voor Veilig Verkeer haar jaarvergadering houden in zaal In den Engel. Behal ve de ledien is iedereen welkom op die avond ,waar de regionale consulente Mevr. Saes-Martens uit Roermond o.m. een inleiding zal houden met dia's, maar waarin ook een quiz zal worden gehouden over verkeersre gels, waarmede leuke prijzen zijn te winnen. PAROCHIE OIRLO De parochie van Oirlo blijkt in het voorbije jaar ongeveer 6.000,in geteerd te zijn. Dat moest Pastoor Schoren meedelen op een parochie vergadering, waarin hij, alvorens •naar Maasbree te vertrekken, nog enkele belangijke aangelegenheden wilde behandelen. Een daarvan was de balans van de kerk. Mlen wil po gen de gezinsbijdrage iets hoger te krijgen en daarnaast zal men de kos ten van de mis-inltenties brengen naar 10,en 25,voor een stille of gezongen mis. Verder kon hij meedelen dat blij kens gehouden tellingen het kerkbe zoek in Oirlo vrij fconstant blijft. Tegen jongeren-viering is van de zijde van het kerkbestuur geen be zwaar mits men de zekerheid heeft dat een en ander goed wordt voorbe reid. Voor kandidaten voor een nieu we kerkmeester kan men alsnog kan didaten indienen tot zondag a.s. De ontkoppeling van schoolbestuur van kerkbestuur zal in de nabije toe komst plaats hebben. ZONDAG 5 MAART MOTORWEDSTRIJDEN Zondag 5 maart komen ongeveer 130 renners uit de kringen van de KNMV wedlerom naar Venray. Daar zal m enin de klasse 250 cc. voor de senioren en in de klasse 500 cc zowel voor de senioren als junioren, wed strijden organiseren op het intussen wijd en zijds bekende parcours aan de Deurneseweg. Op dit 2 km. grote cirquit kan men weer een spannen de en spektakulaire strijd verwach ten, temeer waar het cirquit veel van de renners en hun motoren vraagt. M.C.V. Janslust heeft door de jaren heen een 'grote ervaring gekregen in de organisatie van dergelijke motor- festijnen en zal ook zondlag 5 maart zorgen dat alles piekfijn in orde is en dat iedere motor-liefhebber inder daad volop aan zijn trekken komt. SCHOOL HEIDE NAAR DE KWARTFINALE De school Heide is met zijn lied „Met zijn allen op vakantie" doorge drongen tot de kwartfinale van het K.R.O. Songfestival. Op woensdag 22 maart gaat de 5e en 6e klas met een bus van de KRO naar Sittard waar ze om 4 uur in de schouwburg het bekroonde lied zul len zingen. Door de geweldige uitbreiding van de parochie, is ook het aantal jeug digen en jongeren aardig toegenomen. Voor de jeugd heeft de stichting „Jeugdbelangen" in samenwerking met de gemeente een heel mooi ge bouw gezet aan de Westsingel. Het probleem is: dat er te weinig leiders en leidsters zijn voor „Jong Nederland" en voor de „Rakkers". Nu wordt er in deze tijd zoveel ge praat over hulp en zich inzetten voor elkaar, dat we durven vragen of er onder de jongeren boven zestien jaar, jongens en meisjes te vinden zijn die leider of leidster willen worden. De genen die er interesse voor hebben, kunnen eens komen praten op de pas torie. Voor de jongeren hebben we regel matig jongerenmissen in de kerk nu weer a.s. zaterdagavond om zeven uur en steeds met de gewaardeer de medewerking van het orkest van de personeelsvereniging van Rank Xerox. Maar er gaat heel wat aan zo'n jon gerenmis vooraf. Om een goede uit voering van deze missen mogelijk te maken hebben we meer koorleden nodig. Het huidige koor is niet groot genoeg om in onze grote kerk boven het orkest uit te komen. De jongeren kunnen dit probleem oplossen door als aktief lid van'dit koor mee te komen zingen. Opgave hiervoor iedere maandagavond van af half zeven in het parochiezaaltje bij de kerk. Ok spelen we met de gedachte om een orkest van de jongeren zelf te vormen. Zijn er liefhebbers, die een instru ment hebben, om hiermee te begin nen? Ed kan er iemand gevonden worden, die dit orkest wil leiden? Dit waren voorlopig onze probleem pjes. We hebben er nog meer, maar 'daarover een volgende keer. Pastoor van de Vredeskerk. BEZOEK GOUVERNEUR Woensdagmiddag heeft de Com missaris van de Koningin in Lim burg Mr. dir. F. van Rooy een werk bezoek gebracht aan de aardappel- verwerkende industrie Nestlé Neder land te Oostrum. Hij was bij dat be zoek vergezeld van Venrays burge meester drs. F. Schols. De gouverneur toonde een grote interesse voor de verschillende pro- duktielijnen van dit bedrijf en had speciaal belangstelling voor de grond stofwinning en de personeelsvoorzie ning. Speciale aandacht kreeg vooral de zuivering van het afvalwater en hij liet zich uitvoerig inlichten over de methode, welke Nestlé Nederland daarbij gebruikt. Natuurlijk bood men hem proeven aan van de produkten, die Nestlé maakt. Bij zijn vertrek vertelde hij ge ïmponeerd te zijn door wat hier in enkele jaren tot .stand is gekomen, maar ook door omvang en inrichting van dit nieuwe en voor geheel Noord Limburg belangrijke bedrijf Centrum voor beter wonen Venray, WilhelminastraatTi, Tel. 04780-2510 GROTESTRAAT - VENRAY Tijdens de BOEKENWEEK van 23 febr. t.m. 4 maart

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2