okto Kerkelijke Diensten VAN0SA VER im van 27 febr. tot en met 4 mrt. Vredeskerk Venray éénpersoons vla in 5 smaken (Vervolg van voorpagina) Op de kennis van Leunen (27 mei t.m. 30 mei) komen de volgende at tracties: autoscooter (G. Reemer-Jan vier), viskraam (Verdonschot), draai molen (N. Broers) en nougat- en sui- kerkraam (J. Camps). Op de kermissen van Oirlo 13 t.m. 16 mei), Heide (17 t.m. 20 juni), Mer- selo (24 juni t.m. 27 juni), Ysselsteyn (1 tm. 4 juli), Castenray (26 t.m. 29 augustus), Veulen (2 t.m. 5 septem ber) en Oostrum (9 t.m. 12 september) komen dezelfde attracties als in Leu nen, met uitzondering van de auto scooter. COLLECTESCHEMA IN DE GEMEENTE VENRAY Door het Centraal Archief wordt jaarlijks een landelijke planning ge maakt voor de collectes, welke in de loop van het jaar in Nederland wor den gehouden. De officiële landelijke collectes worden vastgelegd en aan de gemeenten doorgegeven. In de z.g. vrije perioden kunnen gemeentebe sturen toestemming geven tot het collecteren door b.v. plaatselijke verenigingen en instellingen. Voor dit jaar zijn de volgende col lectes in Venray vastgelegd, waarbij de vergunningen door het college van B. en W. zijn verleend: 14 t.m. 20 februari: Ned. Centrale Praktisch Hulp (Groesbeekse Tehui zen); 13 t.m. 19 maart: Rheumabestrij- ding; 20 t.m. 26 maart: Emmabloemcol- •lecte (tuberculosestrijding) 27 maart t.m. 2 april: Herwonnen Levenskracht (bevordering volksge zondheid) 3 t.m. 9 april: Nederlandse Hart stichting; 17 t.m. 23 april: SAKOR (kinderbe scherming) 24 april ,t.m. 30 april: Intern. Hulp verlening (Novib, Unicef, Unesco); I t.m. 7 mei: Ned. Astmafonds ast- mabestrijding); 8 t.m. 14 mei: Medische Missiezus ters Imstenrade; 28 augustus t.m. 10 september: Kon. Wilhelminafonds (kankerbe strijding) II september t.m. 17 september: Thuisfronten; 18 september t.m. 24 september: reclassering; 25 september t.m. 1 oktober: Prin ses Beatrixfonds (lich. gehandicap ten); 9 tm. 15 oktober: „Licht en liefde" (blindenzorg) 23 t.m. 29 oktober: Zwakzinnigen zorg (landelijke collecte voor de Fed. Soc. Ped. Zorg voor Zwakzinnigen); 30 oktober t.m. 5 november: Ned. Nierstichting; 13 november t.m. 19 november: Nationaal Jeugd Fonds. Om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie ten nadele van de officieel geplande collectes, wordt de bevolking geadviseerd niet te geven aan collectes, welke zonder toestemming van B. en W. worden gehouden. Verenigingen en instellingen, die willen kollekterten in de z.g. vrije pe rioden, kunnen nadere inlichtingen inwinnen ten gemeentehuize afd. I-B. Ledenwerfakties e.d. vallen uiter aard buiten deze regeling. BEKENDMAKING Marktverordening Venray 1971 Burgemeester en wethouders van Venray brengen hiermede ter alge mene kennis dat bij Koninklijk Be sluit van 3 felbruari 1972, no. 14, gode keuring is verleend aan het besluit van de Raad dezer gemeente, d.d. 27 juli 1971, no. 987, tot vaststelling van de Marktverordening Venray 1971. Deze verordening treedt in wer king op derde dag na heden. De Marktverordening Venray 1971 is voor eenieder ter inzage gelegd op afdeling I-B ter gemeentesecre tarie en tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar. Venray, 24 februari 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op he secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: de besturen van de schutterijen St. Anna en Het Zandakker, p.a. Laagheidseweg 9, Venray om ver gunning tot het oprichting, in wer king brengen en in werking houden van een schietinrichting. Adres in richting: Endepoel, Merselo, kadas- straal gemeente Venray, sectie H nr. 1238( 2845 en 2937. J. J. M. Janssen, Heidseweg 37, Heide om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in wer king houden van een groentekweke rij waar elektromotoren worden ge bruikt met een gezamenlijk vermo gen van meer dan 2 pk. Adres in richting: Heidseweg 37, Heide, kadas traal gemeente Venrav, sectie D nr. 2763 3717. De Haan Minerale Oliën N.V., Strevelsweg 700, Rotterdam om ver gunning tot het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een inrichting voor het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen. Adres inrichting: Castenraysestraat 11, Castenray, kadastraal gemeente Venray, sectie G nr. 2417. P. Th. Zwiers, Wilhelminastraat 35a, Venray, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën en vetten. In richting: Wilhelminastraat 35, kadas traal gemeente Venray, sedtie C nr. 8995. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenien van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan eenieder persoonlijk of bij gemachtigde in brengen op een openbare zitting te houden op woensdag 15 maart 1972 om 15 uur in het gemeentehuis, Gro- testraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de boven bedoelde zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 25 februari 1972. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De loco-secretaris, A. L. G. JANSSEN GEMEENSCHAPSVIERING VENRAY In het gebouw van de Levens school, Bevrijdingsweg 2a, is er zon dag 27 febr. om half elf een eucharis tische tafelviering. Celebrant: Fr. Meijer. Titel van de dienst: Tot na de zondvloed Week van 27 febr. t.m. 4 maart Tweede zondag in de veertigdagen tijd. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. Peter Duykers Jac. Be- rents vwg. de buurt. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. overl. ouders Verstraelen-van Meyel; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. mevr. Gruintjes-Arts; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Tonny Kennis; 18.00 ge lezen mis, int. Gerrit Gossens. Maandag: 8.00 Petronella van Ma- ris-Verdellen vwg. de bejaarden- bond Grada Greemers-Dijkmans; 9.00 Maria Bistervels-van Meyel en Jac. Bistervels als stichting; 19.00 Jacob van Mil vwg. de buurt Wiel Custers vwg. zijn vrienden. Dinsdag: 8.00 Piet Smits vwg. Spie gelglasverzekering; 9.00 overl. fam. Janssen-Westen; 19.00 Thei Basten Huub Sanders. Woensdag: 8.00 H. Hendriks gez. Janssen en fam.; 9.00 overl. fam. Geurts-Verstegen Jean Remmen; 19.00 overl. ouders Laurensse-Maas- sen Huub Sanders vwg. de buurt. Donderdag: 8.00 Amoldina Aben- v. d. Mond; 9.00 overl. fam. v. Baars- Lesire. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. Vanaf 8.00 uur wordt de zie kencommunie rondgebracht. 8.00 gez. Janssen en fam.; 9.00 overl. ouders Schols-Leers; 11.00 huwelijk van Leeuwen-Claessens; 19.00 mevr. van Maris-Verdellen vwg. de buurt overl. fam. Sijbers-Coppus. Zaterdag: 8.00 Maria Voermans- Janssen; 9.00 overl. ouders Swinkels- Emons; 19.00 overl. fam. Janssen- Deters ouders Arts-Comelissen. Bisschoppelijke Vastenaktie De komende week worden de zak jes huis aan huis bezorgd voor uw bijdrage aan de bisschoppelijke vas tenaktie. Vastenaktie Noordelijk Limburg gaat uw bijdragen bestem men voor de bouw van een gemeen schapshuis en een kraamkliniek in Tanzania en drie gemeenschapshui zen in Kenya. Laat uw bijdrage een steun in de rug zijn bij de bouw van deze projekten. De zakjes kunnen na derhand in de kerk bezorgd worden. Akolieten: Zaterdag 26 febr.: 19 uur Jos Bex- kens en Irene Troisfontaine. Zondag 27 febr.: 8 uur Jos Lau- rensse en Huub Janssen; 9.30 Mar tin Spee en Pieter Jansen; 11 uur Ad Verbeek en Maria Oudenhoven. Misdienaars: Zondag: 18 uur Jacq van Mil en Benoit Lucassen. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. Anton uibers en Antoon Linders; 19 uur Martin Beekers en Wim Seu- ren. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8 u. Marcel Jeurissen en Hans Martens. Vrijdag: 11 uur Gerard Hendriks en Thom. Verleg; 19 uur Frans-Jan van Gerven en Mary Pelzer. PAROCHIE PATERSKERK 2e zondag van de Vasten. H. Mis sen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15 gezongen door de Zangers van St. Frans; 18.00 avondmis. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 19.00 avondmis voor de ge zinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zondags viering. Mededeling: In de week van 27 febr. tot 5 maart zijn de H. Missen door de week 8.00 uur en 's avonds om 19.00 uur, be halve dinsdag en zaterdag, dan zijn de missen op gewone tijd. Zondag 27 februari is de eerste in zameling van de Vastenaktie. Noord- Limburg zorgt dit jaar voor 3 ob- jekten: twee in Tanzania en een in Kenya. Doen we goed wat in de zak jes het wordt goed besteed Wilt U de zakjes voor de Vasten aktie deponeren in de kist voor de gezinsbijdrage achter in de kerk. Bij voorbaat onze dank. De komende weken zullen 3°/o van de gezinnen van de parochie gevraagd worden hun mening te geven over bepaalde aspekten van de kerk, doop, liturgie, parochie enz. We hopen dat de gevraagden hun medewerking zullen verlenen. De bedoeling is van deze aktie: de gelovige gemeenschap aktief te betrekken bij de gebeurte nissen in en rond de kerk. Misintenties Zaterdag: 18.30 Harry L'enssen. Zondag: 7.30 voor de parochie; 9.00 Gradje Custers; 10.15 jrd. Jan Lens- sen; 11.45 Mathias van Houdt; 18.00 overl. fam. Coopmans-Custers. Maandag: 8.00 Anitoon Luijpers; 19.00 Antoon Camps, schoolmis t.e.v. H. Geest. Dinsdag: 7.45 overl. ouders Lem- men-v. d. Sterren; 8.30 ouders en kin deren, waarvan de moeder is over leden; 19.00 Herman Jans Beken. Woensdag: 8.00 Anna Camps-Ver hoeven (v.w. D.O.); 19.00 Gradje Custers (collectanten-college) school mis; overl. fam. Coopmans-Custers. Donderdag: 8.00 Antoon Luijpers; 19.00 Jacobus Opheij (v.w. D.O.), schoolmis voor de gelovige zielen. Vrijdag: 8.00 Anna Josefina Claes- sens-Peters (v.w. D.O.); 19.00 gezins mis, tot zekere intentie (J.), school mis; Peter Bouten en zoon Gerrit. Zaterdag: 7.45 Antoon Verhaagh, overl. ouders en fam.; 8.30 Johannes Hendrikus Seijkens. Dienbeurten Akolieten (27 febr. t.m. 4 maart) Zaterdag: 18.30 Frans en Peter Bo- nants. Zondag: 7.30 Bert Janssen, Luc Janssen; 9.00 Jos Jeuken, Frans Jeu ken; 10.15 Jan Scheliekens, Marco Pop; 11.45 Mari Fleurkens, Ronny Clevers. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18.00 Hans v. d. Bekerom, Henny Clephas. Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 Johnny Janssen, Wolter Blaaupot; 19.00 Peter Claessens, Gerard Stoks. Dinsdag en zaterdag: 7.45 Richard Janssen, Walter Blaaupot. Donderdag: 8 uur Richard Janssen, Walter Blaaupot; 19.00 Loet en Maar ten Arts. DERDE ORDE Willen degenen die van plan zijn deel te nemen aan de verdiepingsdag te Venlo op 22 maart zo goed zijn zich vóór 1 maart op te geven. De bewo ners van Het Schuttersveld kunnen zich opgeven bij mej. M. van Meyel, overige leden (en ook niet-leden) bij mevr. C. Naus-van Gorp, Julianasin- gel 27, tel. 1409. Kosten aan deze dag verbonden zijn 10,de reis niet inbegrepen. Tweede zondag in de Veertigdagen tijd. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Piet Baeten en Harry Swin- kels. In deze avonden moderne lie deren gezongen dcor het jongeren koor. Het orkest van Rank Xerox zal de liederen begeleiden en de jonge ren zullen de teksten zeggen. Het thema van deze eucharistieviering zal zijn: „Leef je voor te slopen, of leef je voor te bouwen? Zondag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Hendriks-Seijkens; 9.00 lees mis voor overl. Harry Daniëls en Jo hanna Daniëls-Jacobs. In deze mis worden nederlandse liederen gezon gen door het kinderkoor; 10.00 hoog mis voor overl. fam. Driessen-Gom- mans. Onder leiding van het kerke lijk zangkoor worden nederlandse liederen gezongen; 11.30 leesmis voor overl. Willem van Waayenburg; 18.30 avondmis voor overl. Anna Stiphout- Jacobs en zoon Leo en voor Adrianus Kuunders en zoon Frans. Maandag: 8.00 leesmis voor overl. Cato Folbers; 19.00 avondmis voor overl. Bennie Thielen <en Corry Geurt j ens. Dinsdag: 8.00 leesmis tot voorspoe dige beterschap (L.)19.00 avondmis voor overl. Herman van As. Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Piet Vermeltfoort (fam. C.); 19.00 u. avondmis voor overl. ouders Lau- rensse-Maessen. Donderdag: 8.00 leesmis tot inten tie van de Limburgse bedevaartgan gers naar Lourdes; 19.00 avondmis voor overl. ouders Theuws-Rijniers. Vrijdag: Eerste vrqdag van de maand, toegewijd aan de verering van het H. Hart. 8.00 leesmis voor overl. fam. Thielen-Hendriks; 15.00 plechtige huwelijksinzegening en eucharistieviering voor het bruids paar Keeris-Groenen; 19.00 avond mis tot intentie van de fam. Drab- bels. Zaterdag: 8.00 leesmis voor overl. mevr. van der Geugten (buurt); 19.0t) avondmis voor overl. Noud van Lin en ouders van Lin-Heijligers. Misdienaarslijst van 27 febr.-4 maart Zondag 27 febr.: 8 uur R. van Wijk en T. Raaymakers; 9 uur P. Kramer en St. Peeters; 10 uur L. Simons, G. Raaymakers en H. Reybroek; 11.30 Henk van Hoof en Henik Peeters; 18.30 Hub Arts en H. Mertens. Week I: 8 uur T. Raaymakers en Henk van Hoof; 19 uur Jan W. de Wit en Jan Smals. Week II: 8 uur Josje Jacobs en Hub Arts; 19 uur Peter Kramer en Pedro Loonen. PAROCHIEKERK OOSTRUM Zondag: 2e zondag van de Vasten. Zaterdag: 19 uur Jan Achten. Zondag: 8.30 Mathijs Arts; 10 uur Hoogmis, Gerard Arts en Cath. Hei dens. Maandag: 8 uur Antoon Verheijen. Dinsdag: 8.00 Leo Hendrix. Woensdag: 8.45 Gerard Mariens (visclub Het Alvertje). Donderdag: 8.00 overl. fam. Jeuc- ken-Niessen. Vrijdag: eerste vrijdag. 8 uur overl. ouders Vermeulen-Bloemen. Zaterdag: 19.00 Jac. Driessen en Henrica Daniëls. PAROCHIEKERK OIRLO Zondag: 8.30 j aard. Jan Peters; 10.00 hoogmis Martin Philipsen. Maandag: 8.00 lsm. voor overlede nen (K.) Dinsdag: 8.00 hgm. ter ere van de H. Brigitta best. door de veever zekering. Woensdag: 8.00 leesmis tot zekere intentie (K.). Donderdag: 8.00 lsm. overl. fam. Claessens-Ewalts-Baten. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.00 lsm. uit dankbaarheid (N.); 19.30 avondmis jaard. Joh. Wol- ters. Zaterdag: 19.00 avondmis Hendrica Thurlings-Tielen. •PAROCHIE CASTENRAY - Week van 26 febr. tot 4 maart. De tweede zondag in de veertig dagentijd. Misdienaars: F ons Dinghs en Jos Emonts; Jac. Wismans en Jos van Kuyck; Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Cre- mers-Verstegen. Zondag: 8.00 overl. fam. Philipsen. 10 uur tot bijz. intentie. Maandag: 8.00 zlg. Gertruda Ram- bags. Dinsdag: 8.00 overl. fam. Verhoe- ven-Houben. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 8.00 bijz. intentie. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 8 uur Hoogmis ter ere van het H. Hart. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 jaar- dienst zlg. Lei Heidens. RECTORAAT VEULEN Zondag: 2e zondag van de vasten. 8 uur leesmis tot bijz. intentie ter ere van O.L. Vrouw en H. Gerardus (fam. K.); 10 uur Hoogmis zal. Jac. Geurts Wilh. Croymans, spec. Mientje Jen- neskens. Maandag: 8 uur lsm. zal. Anna Wilms-van Lin. Dinsdag: 8 uur lsm. ter ere van de H. Antonius van Padua (fam. Ha- gens). Woensdag: 8 uur lsm. zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Donderdag: 8 uur gest. jgt. Hgm. voor zal. kinderen Willems: Petro nella, Theodorus, Martinus. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 8 uur lsm. voor zal. Cornelis Sege- ren. Zaterdag: priesterzaterdag. 8 uur lsm. voor eigen priesters; 's avonds 7.30 H. Mis voor zal. Frans Linders, Maria van Opbergen en kinderen. Lector 27 febr.: H. van Rijswijck. Akolieten: Harrie Drabbels, Mart, Classens en P. Mulders. HERVORMDE GEMEENTE Zondagmorgen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert om half tien. Predikant is de Eerw. Heer Bou- man uit Venlo. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck geen dienst. Zondag: 2e zondag van de vasten. 8.30 leesmis voor Godfried Puts, best. door de Boerenleenbank; 10 u. Hoog mis voor de parochie; 11.30 jaarget. voor Harry Goumans. Maandag: 8.00 leesmis voor Jacq. Janssen. Dinsdag: 8.00 leesmis voor de fam. Claessens-Michels. Woensdag: 8.00 leesmis v. d. overl. fam. Martens-Peeters. Donderdag: 8.00 leesmis v. d. overl. fam. Vergeldt-Custers. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.00 leesmis ter ere van H. Hart en O.L. Vrouw voor de gene zing van een zieke. Zaterdag: 19.30 leesmis voor Theo dorus Claessens. PARpCHIEKERK MERSELO 2e zondag in de veertigdagentijd. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Thijs Arts. Zondag: 7.30 H. Mis voor de paro chie; 10.00 Hoogmis voor Johanna v. Osch-Janssen; 11.30 gest. lsm. voor Adam van Vegchel en Anna Maria Jacobs. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Si- bertus Muysers en Anna Maria Weijs. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor An toon Arts. Woensdag: 8.00 gest. jgt. voor Wil lem Claassens en overl. fam. Donderdag: 8.00 gest. jgt. v. Lam- bertus van Meyel. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.30 gez. H. Mis t.e.va. H. Hart voor hen die geofferd hebben, te verzorgen door de schoolkinderen; 15.00 pl. huwelijksmis voor het bruidspaar Weijs-van Tilburg. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor overl. fam. Muysers-van Tilburg. Misdienaars: zondag 7.30 Bouten- Wismans; 10.00 van Hoof-Muysers; 11.30 Engels-Pouwels. Week: Bouten-Wismans. „De Stille Omgang 1972" Deze vindt plaats in de nacht van 18 op 19 maart a.s. De intentie is dat de liefdeloze veroordelingszucht, die de kerk verdeelt, in tolerante mild heid veranderen moge. De busprijs is 10.50 incl. risico verzekering, geen fooi. Bovendien is er gelegenheid om 2 koffiebonnen en 1 bon voor spiegel ei met brood te krijgen, samen voor 4,40. Men is niet verplicht deze bonnen te nemen, ze zijn bestemd voor consumpties op de stopplaats op de heen- terugweg. De bus is om 21.38 uur aan de kerk. Men kan zich opgeven op de pas torie tot en met 12 maart a.s. „Echt iets voor mensen die iets Willen doen". RECTORAAT HEIDE Zondag2e zondag van 'de veertig- dagentij d. 7.30 leesmis voor Maria Eibers-Mandors; 10 uur Hoogmis voor het rectoraat. Akolieten: Naud Gielens en Mar tien Derikx. Misdienaars van de week: Frank Gielens en Henkie Michels. Maandag: 8 uur leesmis. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden van Heijster. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden Gielens-Stax. Donderdag: 8 uur leesmis voor Sjef Willems. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand. 8.45 leesmis voor Jacoba Mi chels-Jacobs. Schoolkinderen, denkt aan de eerste vrijdag! Zaterdag: 8 uur leesmis; 19.30 uur avondmis voor Petronella Poels- Wismans. RECTORAAT SMAKT Zaterdag 26 maart: 6 uur (Holthees) avondmis overl. fam. Ermers-Verste gen; 7 uur (Smakt) avondmis tot int. van fam. Wijn'hoven-Braun. Zondag: 2e zondag van de vasten. 7.30 (Smakt) H. Mis Martinus Geurts en Anna Heidens; 8.30 (Holthees) H. Misc overl. fam. de Groot-van Well; 10 uur (Smakt) H. Mis overl. fam. Philipsen-Gellinks. Elke dag 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 t.b.i. Dinsdag: 8.30 uit dankbaarheid. Woensdag: 8.30 t.e.v. St. Jozef. Donderdag: 8.30 voor fam. v. d. Bosch. Vrijdag: 8.30 voor Th. Gooren. 2e zondag van de veertigdagentijd. Zaterdag: 19.00 uit dankbaarheid (J-). Zondag: 7.30 leesmis voor Johan nes Janssen, Johanna Janssen-v. d. Berg en overl. kinderen; 9.00 hgm. als jaard. v. Jacob Koenen en echtgen.; 10.30 lsm. t.i.v. fam. Janssen-Jennis- kens. Maandag: 7.30 gest. jrd. voor Frans Voermans en Anna Kleven; 8.00 uur lsm. voor Gerard Willemse. Dinsdag: 7.30 gest. jrd. v. Maria Litjens-Smits;" 19.00 lsm. v. overl. fam. Geurts-Wismans. Woensdag: 7.30 gest. jrd. v. Johan nes Poels, echtgen. en dochter Jo hanna; 19.00 lsm. v. Maria Achten- van Dijek. Donderdag: 7.30 gest. jrd. voor Pe trus Joh. Goumans, echtgenote en Mathijs Goumans; 19.00 lsm. voor Gertruda van Osch-Kusters. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart. 7.30 lsm. tot int. van fam. Willems- Loonen; 8.00 lsm. voor Wim Weijs; 19.00- lsm. voor Jo van Meijel. Zaterdag: 7.30 lsm. v. overl. fam. Arts-van Cuijök; 8.00 lsm. Henricus Bom, echtgen. en Johanna Beclet; 19.00 lsm. v. Antonia Litjens-Broers. Misdienaars: 7.30 Jacq. Voermans en Johnny Jenniskens; 19.00 Theo Loenen en Theo Bouten. Akolieten: 19.00 Wiel Cornelissen en Jacq. Heidens; 7.30 Peter v. Berlo; 9.00 Frans en Jan Voermans Wzn., Martin van Vegchel en Bert van Hees; 10.30 Harry van Hees en P. Voermans. Lectores: 19.00 Math. Cornelissen; 7.30 mej. G. Reintjes; 10.30 G. Hei dens. Huwelijksafk.: Wim Holtackers en Riny Hagens - Well 3e. REPETITIETIJDEN VOOR HET KOOR „CAPRICCIO" EN HET ORKEST „BOJEMA" Voor het koor: De normale partij repetities op woensdagmiddag zijn weer begonnen. Zondagmorgen 27 februari: geza menlijke repetitie om 11.15 uur. Voor het orkest: Vrijdagavond 25 februari 7.00 uur: Repetitie voor: Hans Bicknese, Hans van Winden, Marian de Rijk, Pie ternel van Winden, mej. Heisper, Monique Wijn, Els Bicknese, An neke Steijlen, Annette Corzilius. Renée Kartodirdjo, Marie-Louise van Winden, Eugenie Dielisse, Noortje Lemmens, Tineke Cuppen, Monique Zanders, Wilma de Bruijn, Ellie Kroonen, Jacqueline Dierx. Zaterdagmorgen 26 februari: 11 uur muziekanalyse voor alle eerste blokfluiten. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo es el segundo domingo del Cuaresma. A las diez y media Misa con cantos en Castellanö y meditación sobre la Busqueda de Dios en la Passión de Nuestro Senor. NOTICIAS CULTURALES El miércoles des las dos y veinte hasta las cuatro y veinte escuela su- plementaria para los ninos; el vier- nes a las 8 de noche curso de holan- dés para los mayores. Hasta la vista el domingo proximo en Smakt! Makkelijk is die nieuwe Okto vla! Ieder z'n eigen smaak. Niks geen vuile borden meer! Gepasteuriseerde vla in vijf smaken: vanille, chocolade, aardbeien,citroen, chipolata. Nu in handige éénpersoons smulklare bekers. Ook om mee te nemen. 'n MaasvaUei produkt

Peel en Maas | 1972 | | pagina 16