Mohammed Hamdane ging naar Mekka bij Bartels ligt een gratis behangboek voor u klaar bartels behang VERLICHTING gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Venrayse Marokkaan maakte de pelgrimstocht van zijn leven Elektro Jacobs I VRIJDAG 25 FEBRUARI 1972 No. 8 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG [ES VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Wat voor de christen een bedevaart naar Rome was of is, nog van veel groter gewicht is een Mekka-reis voor de Moslim. Staat niet in het heilige boek van de Moslims, de Koraan, dat het maken van de pelgrimstocht naar het Huis van God een plicht is, welke de mensen (die daartoe de mogelijkheden kunnen vinden) aan Allah verschuldigd zijn? En is het Huis van God, de Kaaba, niet te vinden in Mekka, het Rome voor de Moslim Men keek een beetje vreemd op, toen men Hamdane uit zijn Dafje zag stappen. Zijn kleding stak wel wat vreemd af tussen onze dagelijkse „klofjes". Hij scheen een vreemd soort regenjas te dragen en een pya- mabroek. Maar men liep er aan voor bij, want het was duidelijk een gast arbeider en men laat die mensen zich kleden zoals zij dat willen. Vreemd was het en bleef het ech ter, ook toen hij door mede-gastarbei ders werd gelukgewenst. Want zoveel begrepen de voorbijgangers er wel uit het drukke gegestikuleer dat er kennelijk iets feestelijks aan de hand was of gebeurd was. En dat was het ook. Want de kaal geschoren Ham dane had de droom van iedere Mos lim in vervulling zien gaan, hij was naar Mekka geweest. ZES JAREN GELEDEN is de nu 39-jarige Marokkaan naar Nederland gekomen. Hij moest toen zijn gezin van 5 kinderen onderhou den uit de opbrengsten van een kan tine, dooh dat was te weinig. Familie van hem werkte in Kerkrade en schreven enthousiaste brieven naar huis, reden waarom ook hij besloot naar het rijke Holland te gaan. En via Kerkrade kwam hij in Venray bij Inalfa terecht, waar hij nu een gewaardeerd slijper is. Mohammed Hamdane is een goed Moslim. Hij rookt en drinkt niet, baadt zich op de voorgeschreven tij den en bidt, wanneer dat nodig is. In de kleine mannen gemeenschap, die hij met 6 andere Marokkanen in tussen gevormd heeft op Broekweg 6, heerst orde en rust als in een klooster. Ze hebben de muren wat bont geschilderd, doch overigens is het daar piekfijn in orde. Ieder kent zijn taak en Hamdane was al voor hij naar Mekka ging, stil erkend als de leider En het is voor ons christenen zelfs wat beschamend als we nu ervaren hce deze huisvader praktisch zijn hele leven lang gedroomd heeft van de bedevaart naar Mekka. Daarvoor heeft hij zich veel ooizeg-i, maar het grote ideaal is dan nu in vervulling gegaan PELGRIM De pyamabroek en regenjas waren zijn pelgrimskleed, de djellaba, de traditionele kleding van Nrd. Afrika. De Islam schrijft zijn volgelingen vijf verplichtingen voor, zoals Intakt schrijft, het personeelsblad van de N.V. Metaalwarenfabriek Inalfa, waaruit we deze wijsheden halen. Op de eerste plaats moet men een paar keer per dag zeggen: Er is geen an dere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Op de tweede plaats moet men vijf keren per dag bidden. Op de derde plaats heeft men de morele verplich ting om per jaar 2,5% van alle waar devolle bezittingen als geld en siera den aan de armen te geven. Deze „belasting" kent de Moslim als Zakat. Op de vierde plaats moet men de negende maand van het Islamitische maanjaar (de Ramadan) vasten. Een maanjaar is een jaar van ruim 354 dagen en bevat de 12 omlopen van de maan om de aarde. En op de vijfde plaats moet de Mos lim, die zulks kan doen, een pelgrims tocht naar Mekka maken. En ook ten aanzien van die pel grimstocht zijn er weer verschillende voorschriften. De pelgrim moet: a. Moslim zijn; b. Vrij zijn (d.w.z. hij mag geen slaaf zijn); c. Volwassen zijn; d. geestelijk gezond zijn. Uit financieel oogpunt gezien wordt een moslim in staat geacht de pelgrimstocht te ondernemen, als hij vrij is van schulden. In Hamdane zijn geval betekende dat dat hij allereerst moest zorgen dat hij alles betaald had wat hij aan anderen schuldig was. Daarnaast moest hij minstens 2.000,bijeen hebben om vrouw en kinderen (in tussen 7 geworden) te laten levten. Op de derde plaats moest hij de gelden voor de reis naar Mekka in Saoudie- Arabië bij elkaar hebben. AL-IHRAM: DE HEILIGING De pelgrimstocht begint met Al- Ihram, de heiliging. Die hoopt men te bereiken door het ondergaan van een reinigingsritueel, wat inhoudt: het nemen van een bad, het knippen van de nagels en, voor zover het manne lijke pelgrims betreft, het afscheren van het hoofdhaar. De mannelijke pelgrim wisselt ver volgens van kledingstuk geheel zon der naad, dat rond het lichaam kan worden gegooid. Hierop verklaart de pelgrim, gewoonlijk tot zichzelf, dat hij de intentie heeft om uitvoering te geven aan de oproep van de Heer tot de pelgrimstocht. Gedurende Al-Ihram, die de hele periode van de pelgrimstocht be strijkt, is men verplicht zich volledig van seksuele omgang te onthouden. Bij aankomst in Mekka wordt op nieuw een bad genomen en geeft de pelgrim aldus te kennen dat de staat van heiliging (Al-Ihram) officieel is begonnen: „Dit, Heer, is Uw vrede, rust en veiligheid. Laat mij niet de doodsangst voor Uw straf ondergaan en vergeef mij al mijn overtredingen en zonden". Zodra hij de Kaaba, de heilige Mos kee, ziet, belijdt hij dat God één is en vraagt hij opnieuw om vergiffenis. In de Kaaba staat de zwarte steen. De Moslim gelooft dat deze 9teen door de Engel Gabriël uit de hemel naar de aarde gebracht is. Door de zonden der mensen is de oorspronke lijk witte steen nu zwart geworden. De Zwarte Steen is het doel van iedere pelgrim. Hij raakt die aan en kust hem zo mogelijk terwijl hij de Mohammed Hamdane voor zün pelgrimstocht naar Mekka, neemt afscheid van de personeelschef van Inalfa N.V. volgende woorden uitspreekt: „Nu Heer kwijt ik mij van mijn plicht". Hierna volgen nog versohillende fasen, die wij niet zullen bespreken, omdat dit te ver zou voeren. De pelgrimstocht bereikt zijn hoog tepunt en komt daarbij tevens tot een einde op de tiende dag van de twaalfde maand van het Islamitisch jaar, op de dag namelijk van het aan bieden van de offerande, bij voor keur een ram, die in het algemeen in het Arabisch bekend is als Idul Adha of meer populair als El-Id-El- Kebier. Dat kon Hamdane doen als onze westerse kalender donderdag 27 ja nuari aanwijst. (Dat feest hebben de Mohammedanen hier ook gevierd als het Schapenfeest.) DAFJE In zijn oud Dafje is Mohammed Hamdane op 13 januari, kaalgescho ren en in pelgrimskleed naar Brus sel gereden, naar het vliegveld. Van daar is hij naar Gedda gevlogen en vervolgens per taxi naar Mekka ge reden. Stil en ingetogen zoals het een Mekka-Banger betaamt. Daar heeft hij zijn bedevaart gedaan en zijn schapenoffer gebracht. Dan is hij ver der getrokken naar Medina, waar Mohammed begraven ligt en ook aan zijn graf heeft hij gebeden. Vrijdag 11 februari is de terug tocht aanvaard. Weer naar Gedda en vandaaruit per vliegtuig naar Brus sel. Vorige week woensdag stapte hij nog altijd in pelgrimskleed uit zijn oude Daf op de Broekweg. De reis was ten einde. NIEUW AANZIEN Als Mekka-ganger laat Hamdane nu zijn baard staan. Op zijn meer malen tijdens deze tocht kaal gescho ren scheden kroest weer het zwar te haar. Hij heeft naast voornadm van Mohammed nu een nieuwe naam bij gekregen Hadj, ten teken dat hij in Mekka was. Met nog meer intentie dan vroeger verricht hij nu zijn da gelijkse wassingen en gebeden. Hij heeft nieuwe verplichtingen pp zich geladen van trouw en vredebrenger en staat bij de andere mohammeda nen in groot aanzien. Hij is immers in de Kaaba geweest, heeft de Zwar te Steen gezien en bad op het graf KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395,— KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick van Mohammed. Zijn kinderen thuis schrijven drin gende brieven dat hij naar hen moet komen om te vertellen van het groot ste avontuur van Zijn levenMaar ze moeten wachten, want de bijeen geschraapte centen van zovele jaren Zijn ze nu op. f 4500, kostte hem de reis wat in Marokkaanse geldswaar de omgezet 13.000,is. Dat is een smak geldMaar Mohammed Had je Hamdane is opnieuw aan het sparen om straks op vakantie te kun nen We vragen hem of hij niet vindt dat hij vrouw en kinderen tekort heeft gedaan door deze pelgrimstocht. Hij is lang genoeg in Nederland om iets van onze westerse mentaliteit te begrijpen. Hij schudt zachtjes het hoofd: Wij niet zijn als jullie Allah's wil is wet. En de wet zegt dat de Moslim naar Mekka moet, als hij dat kan. Ik gezorgd heb dat vrouw en kinderen kunnen leven, ik mijn schulden betaald en ik nu naar Mekka gingGrote eer niet alleen voor mij, maar ook voor vrouw en kinderenIk nu gaan sparen dat ook vrouw naar Mekka kan Daarvoor is hij bereid opnieuw zes jaren naar de vreemde te gaan en vrouw en kinderen slechts 2 of 3 weken per jaar te zien Als westerling sta je daar wel een tikkeltje beschaamd tegen aan te kijken STAANPLAATSEN VOOR KERMISSEN VERPACHT OP HENSENIUSPLEIN Ten gemeentehuize heeft de ver pachting plaats gevonden van de staanplaatsen op de Venrayse ker mis, welke wordt gehouden van 5 t.m. 9 augt stus a.s Evenals vorig jaar worden op de Grote Markt acht en op het Hense- niusplein zestien attracties geplaatst. Door de kermisverpachting vloeit dit jaar 58.636,in de gemeente kas, hetgeen 8.917,méér is dan vorig jaar. In 1970 bedroeg de op brengst van de kermisverpachting 43.739,—. OP DE GROTE MARKT Op de Grote Markt wordien de vol gende attracties geplaatst: Babysport (J. Stuy, Sliedrecht), nougat- en sui- kerkraam (J. Camps, Horst), auto scooter (G. L. Reemer-Janvier, Ber gen op Zoom), kiddy-ride P. C. Ver- heyen, Den Bosch), lijntrektent (A. Verwey, Heerlen), suikerspin (mevr. Lutgens, Roermond), klokkenspel (H. Graat, Uden) en visverkoop (Verdon- schot, Deurne). De volgende kermisattracties krij gen een plaats op het Henseniusplein en een gedeelte van het schouwburg plein: Lunapark (G. J. Reemer-Janvier), draaimolen (N. Broers, Boxmeer), sui- kerkraam (J. Camps, Horst), muziek- express-rupsbaan (P- en N. Leander, Breda), Dracula (F. Poels, Bergen op Zoom), reuzenrad (P. Panbakker, Apeldoorn!), schietsalon (L. Dinge- mans, Haelen), gebakwagen (W. Meurs, Apeldoorn), brievfensport (F. Dauphin, Bergen op Zoom), bull- dozer-schuifspel (W. Muller, Stol wijk), rolbandspel (M. Ropers, Apel doorn), suikerspin (mevr. H. Lutgens, Heerlen), Telstar (J. Schimmelpen- nink, Bergen op Zoom), kindervlieg- tuigmolen (P. Theunissen, Weert), holly-ernes (J. Sipkema, Steenber gen), visverkoop (Verdonschot, Deur ne). OP DE KERKDORPEN Gelijktijdig heeft de verpachting plaatsgevonden van staanplaatsen op de kermissen van de kerkdorpen. (Vervolg z.o.z.) de gloednieuwe collektie 1972 is juist uitWat een rijke kleuren, wat een boeiende dessins Wij selec teerden 52 toppers van goedkoop (f 2,97) tot modem decoratief f 11,50), een effen afwasbare serie in geel, oranje, groen en blauw (f 9,75) en een aantal klassie ke combinaties (f 13,75). Haal vandaag nog zo'n gratis boek bij Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlic U) EEN ENORME KEUZE IN SALON- EETKAMER- SLAAPKAMER EN HALLAMPEN. OOK EEN GEWELDIGE SORTERING IN STAANDE EN WAND-SCHEMERLAMPEN. Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlichting naar C O E N E N Voor verlic

Peel en Maas | 1972 | | pagina 15