voorjaarskleding Gesprek mei Minister Udink Wat betekent voor U...? Uit Peel en Maas Ai veel nieuwe gemeentelijke notities en mededelingen Politierechter Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN modehuis ^UUl^UL t Je merkt het elke week Je moet de wasserij erbij hebben VRIJDAG 25 FEBRUARI 1972 No. 8 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. psr mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Plaatsgebrek was oorzaak, dat wij vorige week te weinig aandacht konden besteden aan de ministeriële opening van Venray Beton N.V., waarover U elders meer zult lezen. De Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening drs. B. J. Udink heeft bij die gelegenheid onze verslaggever de mogelijkheid gegeven hem enkele, vragen te stellen. Vragen allereerst over zijn ope ningsrede, waarin hij stelde dat bij de traditionele bouw weinig van produktiviteitsstij ging te merken is, reden waarom de bouwprijzen door de stijgende loon- en materiaalkos ten ook blijven stijgen. De verwach ting als zou in de zgn. elementen- bouw of industriële woningbouw een ander en gunstiger beeld te zien geven, was niet uitgekomen. Ook in deze sector blijven, aldus de Minister, de bouwkosten stijgen Dit in tegenstelling tot wat de di recteur van Neduco vertelde, die stel de dat in 1971 bij een stijging van kosten van levensonderhoud van 12- 13°/o de kosten van industriële bouw bij Neduco slechts 7°/o gestegen wa ren. Een duidelijk winstpunt derhal ve voor industriële bouw WIE HEEFT GELIJK Waar juist de geringere kosten van belang zijn voor de industriële bouw, vroegen we de minister hoe hij over deze zaak feitelijk wel dacht. De minister bleef er bij, dat tot heden in doorsnee de kosten in de PROJEKT KERKOPBOUW GAAT IN UITVOERING De laatste twee maanden is reeds verschillende malen .ge schreven over wat de naam meegekregen heeft: projekt kerkopbouw. Toch kan het nog gebeuren dat, als in de Venrayse Carnavalsoptocht dit projekt uitgebeeld wordt, vele mensen zich afvragen waar dit weer op slaat. Deken Theunissen als opper, Latten als uitvoerder en ook de leek draagt zijn steentje bij. Steigerpalen en stenen worden meegesleept. Gaat men dan toch nog nieuwe kerken bou wen, of moet er gerestaureerd worden? Gaat het om kerken bouw of om kerkopbouw? Als op het einde van deze week in 540 huisgezinnen een brief bezorgd wordt, met namens de pastores van het deke naat Venray een vriendelijke uitnodiging of Jan of Mientje, pa of moe medewerking willen geven aan dit projekt, dan zal het waarschijnlijk niet lang meer iets zijn waar maar weinig over gesproken wordt. Het projekt Kerkopbouw gaat dan eindelijk de straat op, de huisgezinnen in. Meer dan één jaar is binnenskamers aan deze zaak gewerkt en de laatste twee maanden hebben 150 mannen en vrou wen zich met deze zaak bezig gehouden, zichzelf bekwaam gemaakt om zich tot een goed medewerker te scholen. WAT WIL MEN DAN? Bij dit projekt gaat men eerst eens duidelijk in kaart bren gen hoe de verschillende leeftijdgroepen staan tegenover kerk en parochie, wat leeft er aan verwachtingen, waar lig gen de teleurstellingen, hoe staat men tegenover zijn eigen gedoopt-zijn, wat is de konkrete betekenis van Jezus van Nazareth? Het is hierbij belangrijk dat niet alleen de kerk-getrouwe mensen zich uitspreken maar ook zij die het niet meer zien, die in die kerk teleurgesteld zijn. Ja,juist de mening van de teleurgestelden kan voor die kerkopbouw, voor die kerk opbouw, voor die kerkvernieuwing van wezenlijk belang zijn. De namen van de personen naar wiens mening en beleving men gaat vragen, zijn daarom willekeurig uit de karthoteek getrokken. Als u er ook bij bent, dan ontvangt u dezer dagen een uitnodiging om met een van bovengenoemde 150 personen, die zich hierop goed voorbereid hebben, een persoonlijk gesprek te hebben. Uw eerlijke mening wordt gevraagd en daarom zal de enquête verder ook anoniem behandeld worden. WAT GAAT MEN ER MEE DOEN? Is dat alles bedoeld voor een proefschrift van een theologie student? Neen, echte wetenschap wil men er niet mee be drijven. En ook niet het zoveelste rapport dat in de bureau la verdwijnt. Maar deze 150 vrijwillige enquêteurs zullen straks deze gegevens, deze antwoorden per parochie gaan ondervragen, elke groep in zijn eigen plaats. Wat verwach ten de mensen, hier bij ons?" zal het leit-motiv zijn van alle gesprekken en hoe kunnen wij als groep hier iets aan gaan doen? Heel duidelijk wil de enquête slechts een eerste fase zijn, om de verschillende opstelling van de verschillende mensen duidelijker in het vizier te krijgen. Maar daarna be gint het eigenlijke werk, gedragen door mensen die er zicht op hebben gekregen hoe hun plaatsgenoten staan tegen over kerk en evangelie. Door mee te helpen aan een goede beantwoording van de enquête, helpt u mee dat er in uw plaats iets van evange lische broederschap en onderlinge verantwoordelijkheid weer wat duidelijker vorm krijgt. U helpt dan mee aan kerk opbouw. industriële bouw even hard stijgen als in de traditionele bouw. Hij vond dat ook wel begrijpelijk, want de aanloopkosten van industriële bouw (de inrichting van de fabrieken, ma chines, de technische know-how) la gen en liggen zeer hoog en worden natuurlijk in de prijzen verdiscon teerd. Dat Neduco thans reeds zover is, dat ze relatief goedkoper kan wer ken, is een gelukkig feit, evenals het een gelukkig feit is dat men in Ven ray machines heeft staan, die dezelf de produktie halen als in Helden, doch met de helft minder mensen. Daaruit is vast te stellen dat zeker wat Neduco betreft de kaarten vrij gunstig op tafel komen liggen, te meer waar hier mechanisatie en ra tionalisatie vrij ver zijn doorgevoerd. Een ander gelukkig feit is, dat, zoals de voorbeelden in Eindhoven en Veg- hel aantonen, men er in geslaagd is een heel pakket aanbiedingen te doen, waarin voor elck wat wils is. Een en ander is tot stand gebracht dank zij de goede samenwerking met architectlenbureau's en stadsplanning. Dit alles wettigt de verwachting dat niet alleen industriële bouw een stuk aantrekkelijker gaat worden, doch ook goedkoper kan gaan werken. En daarmede kan men in Nederland al leen maar gelukkig zijn. WONINGNOOD In zijn zelfd'e redie stelde de Minis- ter dat vooral in de randstad de wo ningnood nog altijd groot is. We we zen hem er op dat ook Venray toch nog altijd met een voor deze plaats veel ite groot aantal woningzoe kenden zit en dat het vrij lang ge duurd heeft voordat b.v. gestart kon worden met plan Brukske Precies was de minister hiervan niet op de hoogte, doch hij wi9t wel dat Venray, dank zij de industriële uitgroei een spectaculaire ontwikke ling 'kent. „Er is hier een positieve migratie op gang gekomen, die inderdaad wo ningproblemen met zich zal brengen. Het feit dat Venray vroeger 100-150 woningen per jaar kon bouwen, nu echter 600-700 per jaar toont toch wel aan dlat de rijksoverheid niet schril is in de verlening van Woningtoe wijzingen. Dat een en ander mis schien wel eens langer duurt dan ge wenst is, zal ik niet ontkennen, doch het is mijn vaste voornemen via zgn. bouwstromen stagnatie in de toe komst hier en elders te voorkomen en expansie, waar zulks mogelijk is, te bevorderen UITBREIDINGSPLANNEN We wezen drs. Udink er op dat ook andere factoren nog dikwijls belem meringen opwerpen voor de woning bouw. De vrij omslachtige methode, die gevolgd moet worden voor men aan het bouwrijp maken van bestem mingsplan toe is, noemden wij als voorbeeld. „Ook zal ik niet ontkennen, al spe len hier dikwijls factoren bij mee, waar men als buitenstaander wel eens wat te gemakkelijk voorbij loopt. Denkt U maar eens aan de planologie, aan de financiële konse- kwenties e.d. Maar ook hier is mijn departement zoekende om de zaken sneller te laten verlopen en ik heb goede hoop hierover in de nabije toe komst iets meer te kunnen zeggen." CENTRUMPLAN We wezen zijne excellentie nog op een ander feit, dat de uitgroei van Venray van dorp naar stedelijke ag glomeratie afremt en dat is het be ruchte en beroemde centrumplan. Ook daarvan was hij niet op de hoogte, doch hij schrok wel toen we hem vertelden dat men in Venray reedis zeven lange jaren zit te wer ken aan het wachten op een nieuw centrumplan. Het eerste plan is voor enkele ja ren afgekeurd en nu is men een nieuw aan het opzetten, waaraan spe ciale aandacht gegeven wordt aan een soepelere doorstroming van het verkeer „Stuur het morgen maar in....", zei drs. Udink resoluut, „en ik garan deer u dat Venray dan beslist geen zeven jaren meer hoeft te wachten." Hij wees er overigens nog op dat de procedures voor sanerings- en 'verbeteringsplannen intussen ook 'n stuk eenvoudiger zijn en worden ge maakt („binnenkort zijn hierover nog voorstellen te verwachten", aldus de minister), terwijl men nu ook de no dige ervaring heeft gekregen met de daartoe in het leven geroepen subsi dieregeling. „Dit zal zeker voor mijn staatssecretaris aanleiding zijn om het nieuwe kemplan van Venray met vaart te behandelenaldus de Minister. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND Op maandag 28 februari houden wij onze maandelijkse vergadering, aanvang 20 uur in café In den En gel. De leden welke nog geen ringen hebben besteld moeten dat op deze vergadering doen anders zijn ze te laat om hun jongen te ringen. De rin gen welke in november en december zijn besteld, worden op deze verga dering uitgereikt. Men hoopt weer dat alle leden aan wezig zijn. van 25 februari 1922 Loonsverlaging. Begin Maart kullen de loonen aan de fabriek der N.V. voorheen Gebr. Philips te Maas tricht tengevolge van de malaise in de sigaren-, sigaretten en tabaks industrie verlaagd worden en wel de loonen van 10,tot 30,met 10 pet., daarboven met 15 pet. De oude loonen zullen hersteld worden wanneer de toestand norma ler wordt. Aan 8 personen van het kantoorpersoneel is ontslag aange zegd. Donderdag werd aanbesteed het N.bouwen eener boerderij voor M. De- rickx in het Peeldorp IJsselstein. Uit slag als volgt: G. Verstraelen, Venray 10.649, G. H. Sanders, Venray 10.600, A. Tacken, Oostrum 12.400,- Gebr. Oudenhoven, Venray 11.275,- Zwitserlood, Venray 11.775, Chr. Wijnhoven 12.155, BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis dat op 28 december 1971 bij Ge deputeerde Staten van Limburg is ingediend een verzoek van J. J. P. M. Kersten, Beek 4 te Merselo-Venray, om overschrijving op zijn naam van de bij besluit van Gedeputeerde Sta ten d.d. 1 juni 1970, 4e Afdeling no. B 0792, aan M. J. Bartels, Meerlose- weg 16 te Oirlo-Venray, verleende vergunning tot het ontgronden van het perceel kadastraal bekend ge meente Venray sectie E no. 2784, en tevens om wijziging van voorwaarde 10, verbonden aan meergenoemde vergunning. Het verzoek ligt vanaf 28 februari 1972 tot en met 28 maart 1972 voor eenieder ter inzage op de gemeente secretarie Afd. III-D, Leunseweg 2a, kamer 24. Ingevolge het bepaalde in artikel 5, 2e lid van de Verordening op ont grondingen in Limburg kan eenieder binnen dertig dagen na dagtekening van deze bekendmaking schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging van de aanvraag tot wijziging van de ver gunning indienen, te richten aan Ge deputeerde Staten en in te dienen bij de gemeente Venray. Venray, 25 februari 1972 Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij voornemens zijn aan de raad dezer gemeente het voorstel te doen tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het ge deelte Hagelweg deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend ge meente Venray, sectie C no. 9153 over een lengte van ±70 meter. Het betreffende voorstel ligt met de daarbij behorende tekening, waar op aan het openbaar verkeer te ont trekken gedeelte in kleur staat aan- gegevlen, vanaf 28 februari 1972, ge durende één maand op de gemeente secretarie Afdeling III-D (Leunse weg 2a, kamer 24) ter inzage. Belanghebbenden kunnen geduren de genoemde termijn bezwaren tegen het voorstel indienen bij de gemeen teraad. Venray, 25 februari 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris Voor uw rijbewijs naar Autorijsdioel Wim Claessent Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Pontstraat 8 tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Dallessen Het was een wat spichtige oude jonge juffrouw, met pruik en al, die voor des politierechters-tafel moest verschijrien. Je vraagt je als verslag gever dan altijd af, wat zal zo'n mens nu op haar lever hebben. Het ant woord kwam van de kant van de officier, die de dagvaarding op de zijn bekende wijze aframmelde. De spichtige juffrouw bleek niet meer en niet minder de politie te lijf te zijn gegaan met een schoen. Een schoen die des te gevaarlijker scheen, omdat hij voorzien was van een nog al spitse naaldhak. De verbalisant kwam het allemaal nog eens uitvoeriger vertellen. Ge noemde dame had een kostganger. Een man, die verdacht werd op de bouw, waarop hij werkt, enkele kra nen meegepikt te hebben. En zo kwam de politie bij hem thuis om eens een kijkje te nemen. Maar de kost juffrouw nam dat niet. Ze had tegen de politie gezegd: So demieter op of woorden van derge lijke strekking. Dat is op zich wel niet beleefd maar toch niet zo bar erg. Erger werd het toen de politie haar bevelen niet opvolgde. Want toen trok ze de schoen uit met de naaldhak en onder de kreet: ik sla je de hersens in, begon ze het toch al moede hoofd des politiegents te bewerken. Je kunt praktisch overal op tim meren, behalve op moede hoofden van politieagenten, zeker als ze geen helm op hebben. Het is daar in dat gangetje een hele veldslag geworden tussen politie en kostjuffer, waarbij de naaldhak on vervaarlijk in het strijdgewoel ge zwaaid werd. Het werd zelfs zo dat de politie zich terug moest trekken en versterking moest halen voordat men het gestelde doel kon bereiken. En dat verwonderde de publieke tribune en de politierechter. De spichtige juffer moest haar eigen le- fzing over het verhaal geven. Inder daad had ze een kostganger en inder daad stond op een gegeven ogenblik de politie voor haar deur. „Die eiste brutaal dat ik hen even -in de kamer van de kostheer zou laten, maar ik zei dat ze maar terug moesten ko men als hij thuis was. Ik kan toch moeilijk maar iedereen in andermans spullen laten rommelen", hikte ze nog verontwaardigd. De mededeling dat haar kostganger op het bureau des polities zat, deed haar stelling niet veranderen. „Nu en toen werden ze handtastelijk.kreet de onschuld. De handtastelijkheid bleek dan te bestaan dat de politie gezegd had: Sodemieter opof zo iets derge lijks ten haar toen opzij geduwd had in het smalle halletje van haar huis. En toen had zij op haar beurt geroe pen: Sodemieter jullie op of iets der gelijks en toen de politie door bleef duwen had ze uit pure zelfverdedi ging de naaldhak getrokken en was ten strijde gegaan. De politierechter vroeg of het de zelfde naaldhak was, die ze op de zitting aan had. Met vermonderlijke souplesse tilde ze haar been op en stond als een balletdanseres op een been voor de politierechter te hup pelen, terwijl het -andere met naald hak bijna over de tafel vloog De officier wilde kennelijk des rechters onschuld beschermen en zei streng tegen de juffrouw dat „mijn heer de rechter genoeg gezien heeft. Doet U Uw been maar omlaag. Hij had inderdaad naast vele an dere dingen gezien dat de naaldhak spits en scherp was en noemde het een vervaarlijk wapen Dat vertelde ook een andere ge tuige, die gezien had hoe de juffer er mee gezwaaid en geslagen had. Je zit dan als verslaggever te gok ken, wat het oordeel zal gaan wor den, want ergens vind je diep in je hart dat de juffer toch ook niet alles over haar kant hoeft laten gaan. Maar dan duikt de rechter in het dossier en dan blijkt de lieve onschuld beslist niet de eerste keer met naaldhakken aan de gang te Zijn. Dat komt nu ook op de proppen, de lange straflijst uit het verleden. Het krioelt een beetje van beledigingen, kleine en grote mishandelingen. De onschuld blijkt zo onschuldig niet te zijn En zo wordt tegen alle verwach tingen in 3 weken geëist. De lange straflijst en de twee naaldhak-gaat jes in het hoofd van een der agen ten doen de weegschaal van Vrouwe Justitia wel erg diep doorslaan voor deze vrouwe met naaldhak. En als verslaggever konstateer je weer opnieuw dat je mensenkennis nog maar gering is. WASSERIJ DE PEELPAEEL - VENRAY TELEFOON 1586-2300 KEMPWEG 23a - 24

Peel en Maas | 1972 | | pagina 11