aanbieding autoshop Piëlhaas Festiviteiten SFECIME PHILIPS Scholen misère DAMMEN Filmdiscussie Woning- vereniging Comitee generaal boerenleenbank Struepersbal Zitting optochtcommissie Konijntjes eten Circus Hök in onze boekenopruiming vele koopjes kom kijken en vraag er naar boekhandel vd munckhof nv grotestraat 28 Nieuws van het Vastelaovesfront Recreatie - onderzoek Gemeente Venray Afscheid Mej. M. Veldhuizen drukwerk f 125 f 175 f 180 Marktstraat 3 Venray Telefoon 04780-2603 Pouwels warenhuis Uitslagen van maandag j.l. ge speelde bondswedstrijd: Venray Mierlo. NoyensN.O.G.K. 2—0 Tijssenvan Bommel 11 VerkoeyenSchuurman 02 SchildersMeyer 20 SchellGoemans 20 ZaalJo van Montfoort 20 ClaessensJan v. Monitfoort 20 KennisH. v. Montfoort sr. 20 GerititsH. v- Montfoort jr. 20 Janssen Th.Lennaerts 20 Totaal uitslag 173 Huishoudelijke competitie groep B: PeetersKroh 11 Janssen Th.Gerrits 02 LiebrandBaltussen 02 Janssen Lov. d. Vorle 02 v. OordThiélen. 02 LiebrandJacobs 02 Voor degenen die nog niet weten, dat we over een maand al tegen vas- telaovend aan zitten, is het misschien goed te realiseren dat er op het vas telaovesfront al hard gewerkt wordt aan de organisatie van een en ander. ZATERDAG Zo is er zaterdag het struepersbal dn Prinsenhof. Nu eens een bal op zaterdagavond, waar men te gast is van het bestuur van de Piëlhaas. Een bal dat vorig jaar insloeg, ook al om dat datzelfde bestuur nogal royaal in de konijntjes zat en die ook rijkelijk uiitdeellde. En dat zal ook dit jaar wel weer gebeuren. Trouwens over die konijntjes dadelijk nog meer. Er zijn verder nog vastelaovesbals in Castenray, Veulen en in Leunen kan de jeugd terecht. ZONDAG is het te doen in Ysselsteyn (prinsen- bal1), Leunen (vorstenhal) en Oirlo (mökkenlbal). In Venray zelf biedt de Raad van XI een etentje aan in restaurant Vlakwater. Vanaf 7 uur kan men daar teroht en men verwacht daar juist nu eens wat ouderen om een portie heerlijk toebereide wilde ko nijn te gertieten en verder de avond gezellig bij elkaar en met elkaar door te brengen. MAANDAG heeft Merselo zijn inmiddels beroemd geworden zitting. De Karmenaad-vi- site wordt opgeluisterd door de Fide- len Rosentaler, de Heidense Hofzan gers en buutreedners. Op deze zitting die om 7 uur begint, zal Prins Cor 1 afscheid nemen. Dat is het voor dit weekend- Voor komende weekend staat vrijdag de zitting in Oostrum op het program ma, terwijl nu reeds de voorverkoop open staat voor Oircus Mök, dat za terdag 22 januari zijn tenten opslaat in de schouwburg. De vriendelijke uitnodiging van het oudercomité van Coninxhof om eens naar een open avond te komen, waar gesproken zal worden over het wel en wee van deze school, geeft naar buiten uit althans de schijn of ouders zo lekker betrokken worden bij het onderwijs. Doch is dat wel zo De agenda van deze vergadering geeft misschien al het antwoord. Men zal er spreken over de problematiek rond de scholenbouw. Dat daar problemen bij bestaan, is intussen iedere ouder wel duidelijk. Maar bij de planning en financiering van nieuwe scholen hebben de ouders niets te maken, dat doen andere in stanties. Het zijn wel de kinderen en hun ouders, die er de dupe van zijn. Een ander onderwerp is op die avond, de te grote klassenbezetting en het lokalengebrek. Ook daar heb ben ouders niets anders te doen dan te konstateren dat zulks inderdaad het geval is, want ze kunnen er geen lokaal bij bouwen Maar weer zijn het de ouders, die hiervan de dupe zijn. Dat blijkt ook uit de volgende punten, waari men het zal hebben over een uitgeschoven lesrooster waarbij men denkt van 8 tot 13 uur en van 13 tot 18 uur, ook op woensdagmiddag. Uit de aard der zaak is juist in Vélfcum het aantal dames dat nog meewerkt in de diensten- of indus triële sector vrij groot- Jonge gezin nen, die voor dikwijls grote lasten staan en waar man en vrouw samen proberen die lasten te verkleinen door samen te gaan werken. En vooral bij de gehuwde dames is dat dan passen en meten om de kinderen niets te kort te laten komen en ook manlief op tijd zijn natje en droog je te geven. Zo'n uitgeschoven lesrooster kan er eschter oorzaak van zijn, dat ge maakte afspraken met werkgevers daaromtrent nu ineens weer over hoop gehaald moeten worden. Papa komt .iv.m. zijn werk om 12 uur eten, een uur later komen de Minderen bin nen marcherenDan maar opwar men jongens Maar het kan weer niet anders en dus We leven in een tijd waarin men het woord „welzijn" overal hoort. Maar juist dat welzijn wordt door dergelijke dingen toch wel geweld aan gedaan. Men zal begrip moeten hebben voor de moeilijkheden, waar mede de betrokken autoriteiten zit ten, die voor palnning en scholen bouw dienen te zorgen, maar wil men ook eens begrip hebben voor de men sen, die het aangaat. Waarom is het nodig dat Mnderen 's middags naar huis gestuurd wor den, omdat de onderwijzers zo drin gend moeten vergaderen? Dat ge beurt dikwijls zonder tijdige voor aankondiging, zodat bij gehuwde, doch nog werkende dames de Mnde ren voor de gesloten deur komen, aldus een veel gehoorde klacht. Waarom is het nodig dat de ene school vakantie heeft tot 4 januari, de andere tot 10 januari, waarom krijgt de ene school een week vrij met car naval, waarom de andere drie dagen. Waarom vallen lessen zo maar uit? Waarom gaat de ene school uit om 4 uur, de andere om half 5 en de vol gende om 5 uur De onderwijzers vinden het dood gewoon dat onder het vrij kwartier hun kopje koffie klaar staat, maar van schoolmelk heeft men schijnbaar nog nooit gehoord Aldus een bloemlezing Machten, die zich beslist niet tot Coninxhof be perken- Ondanks alle oudercomité's schijnt het onmogelijk, zeker voor wat de kom betreft, tot een behoorlijke co ördinatie te komen van lesuren, va kanties, vrije tijd enz., waarbij men nu ook eens denkt aan de ouders, het huishouden, de problemen, waarmede een werkende vrouw wordt gecon fronteerd. Het aantal werlkende da mes is thans nog vrij Mein t.o.v. de gezinnen, waar de huisvrouw de ge hele dag thuis is. Doch die tijd is aan het veranderen. En daar zal ook de school rekening mee te houden hebben. Het vreemde is dat de scholen wél tot een gezamenlijk administratie kunnen komen, maar de autonome schoolbesturen verder rustig hun eigen gang gaan. En de stem van de ouders heeft weinig weerMank. Ze hebben te veel nog te accepteren wat hen door besturen, door onderwijzers, door verkeerde planning en door ge brek aan financiën gewoon wordt voorgeschreven Het zou dienstig zijn als zowel schoolbesturen als oudercomité's hierover eens wat meer nadachten en ook die problemen eens wat meer onderkenden. Het weizijn van vele Mnderen en hun ouders zal er alleen maar door bevorderd worden Vrijdag 14 januari: 19.00 uur repetitie voor het hele koor- Zondag 16 januari: 10.15 uur hoogmis. Maandag 17 januari: 18.45-20.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 18 januari: 18.00 uur gymavond. 18.45 uur spellenavond. Woensdag 19 januari: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 20 januari: 18.30 uur le stem. 19.10 uur: 2e stem- VRACHTAUTO TEGEN PERSONENAUTO Op de Deurneseweg vond een vrij wel frontale botsing plaats tussen een vrachtauto en een personenauto. Ge zien de omstandigheden viel het toch nog mee, al liep de 22-jarige bestuur ster van de personenauto mej. E. K. uit Venray een hersenschudding en 'n geschonden gezicht op. De vracht auto werd bestuurd door de 19-jarige M. v- L. uit Helmond. RIKKEN De uitslag van de laatst gehouden rikwedstrijden ten bate van de jeugd van de Christus Koningparochie was als volgt: 1. Mevr. Lenssen 562 pnt. 2. Mevr. Janssen, Veulen 488 pnt. 3. Hr. J. Janssen 472 pnt- 4. Hr. Buyssen 457 pnt. Middelprijs Hr. Thuyls 386 pnt. A.s. maandag is er weer rikken ten bate van de jeugd, ditmaal in res taurant Vlakwater. Op dinsdagavond 25 januari orga niseert Werkgroep Filmvorming in samenweridng met discussie-groep Fol'iitikon een filmdiscusSie-bij een- komst in de aula van het Boschveld- college. Aanvang 8 uur. Vertoond zal worden de geruchtmakende film Me dium Cool van Harold Wexler. Deze avond is voor iedereen toe gankelijk, dus niet alleen bestemd voor scholieren- Opgave voor deelname privé of groepsgewijze dient te geschieden bij A. Noyenis, Nassaupléin 18 of bij P. Overmeer, Dempseystraat 7, waar te vens nadere inlichtingen worden ge geven. In opdracht van het gemeentebe stuur van Venray en van het bestuur van hett rekreatieschap „Peel en Maas" zal in de periode van 25 fe bruari tot en met 3 maart 1972 een rekreatieonderzoek worden gehou den. Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door 18 studenten van de rekreatdestichting van het Neder lands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Rèkreatie te Breda. In het kader van hun studie zullen zij aan ongeveer 850 inwoners van Venray-eentrum, öirlo en Ysselsteyn vragen stellen over de besteding van de vrije tijd en de behoeften voor toekomstige rekreatieve voorzienin gen. Om na te gaan of de vragenlijst overeenstemt met de werkelijke si tuatie in de gemeente Venray, wordt op donderdag 27 januari a.s. een voorenquête gehou'den bij een 100-tal inwoners van Oostrum. Voor het toekomstige beleid van gemeente en rekreatieschap is een inzicht noodzakelijk in het vrijetijds- gedrag en in de wensen van de be volking ten aanzien van de rekreatie ve mogelij Mieden. Dit is te meer van belang omdat Vemray aan een goed leefklimaat ho ge prioriteit toekent. Een dergelijk sociaal-wetenschap pelijk oderzoek is in Nederland vrij uniek, want in feite is dit de meest zuivere vorm van inspraak. Een zo groot mogelijke medewer- Mng van de bevolking zal het onder zoek alleen maar ten goéde komen. Op woensdag 19 januari a.s. zal mej. M. Veldhuizen afscheid nemen alis hoofd1 van de basisschool St. Cla ra, wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Haar eerste jaren als onderwijzeres wijdde zij aan de jeugd van Venray, toen Zij werkte aan de Ursulaschool onder de Zusters Ursulinen. Daarna werd zij door de pastoor van Maas hees overgehaald om van Standplaats te veranderen en jarenlang gaf zij al haar werkkracht aan de jeugd van haar geboorteplaats. Geheel tot ontplooiing kwam haar plichtsbesef en bekwaamheid toen zij in september 1957, als hoofd, be noemd werd' aan de nieuwe meisjes school St. Clara te Venray. Veel doorzettingsvermogen werd in deze jaren van haar gevraagd. On danks tegenslag in de planning van nieuwbouw, waardoor zij genood zaakt werd onder zeer moeilijke om standigheden haar werk te doen in de noodlokalen van de barak in de Pa- tersstraat, verloor zij nooit de moed. Grote plichtsbetrachting, gedegen kennis in onderwijszaken en gods dienstzin zullen nog jarenlang een stempel drukken op het door haar verrichte werk- Vele oud-leerlingen en ouders zul len op deze dag met dank terug den ken aan de wijze lessen van de juf frouw. Collega's zullen met voldoening te rug denken aan de tïjd, dat zij onder haar bezielende leiding mochten wer ken. Op 19 januari a.s. zal in zaal In den Engel van 16 tot 18 uur voor colle ga's, oud-leerlingen en belangstellen den, gelegenheid zijn afscheid te ne men. W hopen dat mej. Veldhuizen nog vele gelukMge jaren, in goede ge zondheid, met haar zus van een wel verdiende rust mag genieten. KATH. VROUWENGILDE VENRAY Op maandagavond 17 januari a.s. zal dhr. Haans, muziektherapeut op St. Servatius, de dames van 't Vrou- wijgilde nader informeren over: Jazz muziek. Deze avond zal gehouden worden in een zaal van Den Kerkdijk, schouwburg van St. Servatius, om 20.00 uur. VROUWENBEWEGING OOSTRUM Dames jaarvergadering op woens dag 19 januari om 8 uur in het paro chiehuis en NIET in café Verheijen, zoals eerder was gemeld. voor al uw van den munckhol n.v. Overleg is gaande o.m. met het ge meentebestuur van Horst en de wo ningvereniging St. Oda om te komen tot een woningvereniging voor beide gemeenten, die eventueel later nog uitgebreid kan worden met enkele andere Noord Limburgse gemeenten ten westen van de Maas. Men ervaart steeds meer dat de gemeenten n'ie't de eerst aangeweze nen zijn, die moeten zorgen voor woningen. Het is een specifieke taak voor woningcoöperaties, mits dat in- Stitulten zijn van zodanige grootte, dat ze in staat rijn, naast een krachtig bestuur en een goede apparatuur ook een éigen beleid te vormen. Het is o.m. uit dat oogpunt dat thans ver gevorderde besprekingen berig zijn tussen de woning vereni ging St. Oda en het Horster gemeen tebestuur. De woningvereniging hier heeft reeds een eigen staf en eigen service mensen, die zich inzetten voor de 2400 woningen, welke al haar bezit zijn. Daarnaast heeft deze woning vereniging een 600 tal woningen in aanbouw, zodat binnen afzienbare tijd zij over 3000 woningen beschikt. De gemeente Horst heeft meer dan 1 000 woningen gebouwd en in be heer, zodat een eventuele samenvoe ging de nieuw te vormen woningver- eniging reeds over meer dan 4000 woningen kan beschikken. Men meent door een samengaan op de eerste plaats nog betere service te kunnen geven aan de mensen, die een woning wensen, op de tweede plaats een betere en snellere service aan de bewoners van de huizen, maar daar naast ook een sterkere positie te krij gen in het „spel van de woningbouw" t.a.v. kwaliteit, aard en geschiktheid van de woningen. Ook hoopt men hierdoor meer te kunnen profiteren van provinciale en landelijke kontak ten te kunnen komen tot betere bouwstromen. Deze week kwam Venrays raad' in comité generaal bijeen, waarin ze o.l.v. loco-burgemeester G. Schols kennis maakte met 4 van de 5 leden van de Welstandscommissie. Deze heren zetten het doel van het wel standstoezicht uiteen, maar Venrays raad had toch ook nog wel enige kri tische opmerMngen, die met foto's werden onderstreept. Een en ander is aanleiding om in de toekomst dit ge sprek nog eens op te vatten- Verder werd de raad nader geïn formeerd over enkele plannings- sChema's, die men ten gemeentehuize wil gaan invoeren. Bij de gezamenlijke Boerenleen banken in de Gemeente Venray werd in de maand december 1971 een spaaroverschot geboekt van 582.000 (ingelegd werd 3.485 000,en terug betaald 2.2.902.000,Hejt totaal spaartegoed bij deze Banken per 31 december 1971 bedroeg 52.738.000, exclusief de bij te schrijven rente. ZATERDAG 15 JANUARI in Prinsenhof een „lekker bal" waar u konijnjes kunt winnen. ZONDAG 16 JANUARI van half twaalf tot een uur in Hotel de Zwaan. ZONDAG 16 JANUARI om 19 uur in restaurant Vlakwater. Iets voor de „ouderen". Een avond gezellig uit, met een gezellig etentje Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijn Maan in de Patersstraat, en bij Restaurant Vlakwater. ZATERDAG 22 JANUARI om 8.11 uur in de Schouwburg Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijn Maan in de Patersstraat, en bij Sigarenmagazijn Jansen op de Grote Markt. GELDIG TOT EN MET 31 JANUARI 1972 AUTORADIO 12 VOLT MET M.G. 129 NU COMPL. m. SPEAKER EN ANTENNE AUTORADIO 12 VOLT MET M.G. en L.G. „TURNOLOCK" 189 NU COMPL. m. SPEAKER EN ANTENNE AUTORADIO 12 VOLT MET M.G. en F.M. 199 NU COMPL. m. SPEAKER EN ANTENNE GROTE KEUZE IN BORSTELWERKEN zeemleer - sponzen raam- en vloer trekkers - alle poetsartikelen - zeep poeders en schuurpoeders VRAAG HET BIJ - Hofstraat 10 - Julianasingel 2 Venray

Peel en Maas | 1972 | | pagina 6