S.YV De „Doorbraak' gaat geld kosten in Ueniay S.V.V. NIEUWS S.V.V. JEUGD S.V. LEUNEN V.C.ROOY BILJARTEN WANDELSPORT DUIVENSPORT S.S.S.Overloon EXCELSIOR TAFELTENNIS Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VI VETERANEN VRIJDAG 14 JANUARI 1972 No. 2 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Maandagavond werden belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken in de doorbra ak tussen Schoolstraat en Grote straat over het voormalige pand Hanraets, dat zijn vastelaovend- betiteling van „Schaaipedje" intussen nog altyd behouden heeft. En die belanghebbenden zyn, wat men zo fraaie noemt, de aanbelen- dende percelen, waarvan de ei genaren gedurende 30 jaren via baat belasting een groot deel van die doorbraak en zijn „aankleding" mogen gaan betalen. BAATBELASTING Het heeft dan wel lang geduurd, maar de zelfstandige ondernemers, die in samenwerking met de commis si e van openbare- werken ook deze vergadering belegd hadden, zijn in tussen er wel achter gekomen, dat doorbraken en de vorming van win kelcircuits, wandelpromenades en stadsverfraaiïng voor een deel door hen betaald zal moeten worden via baatbelasting. Men heeft lang geloofd dat Den Haag of Maastricht dat allemaal wel zou betalen, maar men is er intussen achter dat men zelf voor gulle Sin terklaas zal moeten spelen. Zo ook bij deze doorbraak. Die is er nu eenmaal en de zaak zal moeten worden versierd. WAT ER KOMT Er hing een tekening, waaruit blijkt dat men aan de kant van Van Opbergen en Van Haaren een 7 meter brede weg wil maken van siertegels (40 x 40) in verschillende kleuren. De rest, die aan de kant van Ariaens en zaal Wiilhélmöaia overblijft, en dat zijn ongeveer 3 meter, daar maakt men een groen strook van, die even tueel door de gemeente kan worden verkocht. Wanneer een en ander gerealiseerd zal worden hangt af van de urgentie die de raad hieraan geeft en de goed keuring van G.S. WAT HET KOST De bestrating kost 67.000, Daarbij komt de aankoop van pand Hanraets voor 70.000,en verder riolering en wat dies meer zij 24.000. Daar gaat dan vanaf 22.000,voor de groenstrook, zodat te betalen over blijft 139.000,—. De gemeente wil daarvan 85% ver halen op een twintigtal winkeliers in de Schoolstraat en Grotestraat, hetgeen betekent dat die 30 jaren lang gezamenlijk 10.348,per jaar op tafel moeten brengen. Men heeft de betrokken winkels ingedeeld in 4 klassen, die verhou ding weergeven van wat zij „gebaat" zijn met die doorgang. Die verhou ding was vastgesteld op 100 - 50 - 25 en 12,5, hetgeen betekende dat de eerste klas 2,— per m2, de tweede klas 1,per m2, de derde 0,50 en de 4e 0.25 per m2 gebouwd en on gebouwd, jaarlijks kreeg te betalen. PROTEST Reeds eerder hadden de betrokke nen gesteld, dat zij het niet juist vonden dat de gemeente hier het wet telijk toegestane „volle pond" van 85% van de winkeliers vraagt. Zij zijin er in diezelfde mate mee gebaat als het publiek en de Venrayse ge meenschap en men had het dus billij ker gevonden, als die percentages op 50 - 50% gebracht waren. Deze avond bleek dat zowel B. en W. als de financiële commissie dat standpunt niet deelden en bleven bij de 85%. „Dat is te doen gebruikelijk" werd het voornaamste argument- Wel had men de panden Grote straat 19 en 21 van klas 2 naar klas 1 gebracht, wat een van de eigenaren deed opmerken, dat zulks zeker was, vanwege de stof, die hij nu al twee jaren gratis, cadeau in huis kreeg uit deze doorbraak. Bovendien had men de verhouding tussen de klassen ver anderd. Die wordt nu 100 - 75 - 40 en 20, hetgeen inhoudt dat de eerste klas wat minder, de overige klassen meer gaan betalen. Hoeveel precies, was nog niet uitgerekend. Met deze boodschap kwam wethou der Scbols in de vergadering in den Engel, waar men nog wel eens duch tig kankerde, dat men zich bij vol dongen feiten had neer te leggen en dat „men" maar besliste over de por- temonnaie van winkeliers, doch hen verder niet nodig had dan om de kleur van de plavuizen goed te keu ren. Maar toen dat gebrom verklon ken was, bleek men toch wel geneigd van dit Schaajpedje iets fatsoenlijks te maken, al zette men wel vraag tekens bij de vestiging van dagwin kels in de groenstrook. Men ziet die er nog niet PIKANT Een pikant tintje kreeg het debat toen gevraagd werd waarom de schouwburg niet, even zo goed als de andere buurtwinkels baatbelasting moet betalen. Ook dat gebouw is gebaat met een kortsluiting naar de Grotestraat, zo werd gesteld. Het bleek niet te doeri gebruikelijk dat een voorziening ten algemene nutte, zoals de schouwburg er een is, der gelijke aanslagen krijgt opgelegd. Maar uit de vergadering werd toen ev enduidelïjk gesteld, dat dat dan misschien wel voor een deel klopt, maar anderzijds die schouwburg ook bij tijd en wijle café-danoing is en meermalen in het jaar de winkeliers bekonkurreerd met zijn tapijten-, schoenen-, kleding- en andere shows. Er schijnen verder nog problemen te liggen rond de erfdienstbaarheden en men kan nog niet zo goed zien, hoe het moet gaan met de bevoorra ding van de in de doorbraak te ves tigen winkels, maar het eind Van het lied was dat men toch. al ging praten over bloembakken en te plaatsen vi trines ten teken dat men er zich wel mee verzoend heeft. De vraag of de ze doorbraak meteen het model is van de GROTESTRAAT ALS WINKELPROMENADE kwam ook aan de orde. Er was zelfs een tekening, zij het dan een voor lopige van hoe de Straat ooit worden kan. Maar uit de vergadering kwam duidelijk naar voren, dat men toch enkele punten konkreet wil weten, voordat men hierover al dan niet gunsbig kan beschikken. Weer voor voldongen feiten geplaatst te worden neemt men niet. Op de eerste plaats wiil men weten of de aan- en afvoer van goederen niet gestagneerd of zwaar bemoeilijkt wordt- Wil men het goed doen dan zal b.v. een bedrijfsweg moeten ko men tussen de Grotestraat en de Ju- lianasingel. Zijn de betrokkenen be reid hiervoor grond af te staan en zo ja, wat gaat die kosten en is die weg dan breed genoeg om b.v. tien en meer tonners ruimte te geven Daarnaast wil men vooraf weten wat een en ander in de straat zelf gaat kosten en wat de betrokkenen dertig lange jaren te betalen krijgen. Een ander punt is de parkeergele genheid, die nu al op bepaalde tijden onvoldoende is en zeker in de toe komst nog problemen met zich zal brengen. Ook die zal aangepast moe ten worden. Wil men een aantrekke lijk koopcentrum maken, dan speelt „parkeren" een grote rol. Wethouder Schols stelde dat er verschillende punten aangedragen werden, die inderdaad een nader on derzoek waard zijn. Men zal hierover konkrete gegevens proberen te pak ken te krijgen o.m. door een ver keerstelling in de Grotestraat en door kontakten mat van Gend Loos en andere vervoersmaatschappijen. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe aanwinsten romans: Breillat, C. Een man om gemakkelijk te versier (psy) Duchesne, P. Leven is liefhebben (psy) Geeraerts, J. De troglodieten (nov) Helman, A- Mijn aap schreit (nov) Huizinga, L. Baron te paard (hist) Rinser, L. Juliane (psy) Speelman, E. Marijit (sftr) Susann, J. Dag en nacht Josephine (hum) Thompson, E. De fatale zaterdag (av) Veen, A. van der. Een idealist. POSTZEGEL RUILMORGEN Zondag 16 januari gelegenheid tot postzegelruilen in de zaal van café Veerhuis, Henseniusstraat, van 10.00 tot 13.00 uur. Toegankelijk voor ver zamelaars ouder dan 15 jaar. SPORT Uitslagen zondag 9 januari: Belfeldiia 1Venray 1 53 Helden 2Venray 2 00 Venray 3—RKLVV 2 1—0 Meterik 3Venray 4 11 Venray 5Sparta '18 3 11 Sparta '18 4Venray 7 11 Damesvoetbal: VenraySt. Anna 21 Dat de strijd BelfeldiaVenray 'n beslissend karakter zou krijgen was vanzelfsprekend. Dat de Venray-elf met taktiek, inzet en konditie 't re sultaat van deze ontmoeting in haar voordeel zou kunnen beslissen was ook vanzelfsprekend. Doch bij gebrek aan deze, voor sport zo broodnodige, ingrediënten blijft het resultaat na venant. Het begin van de strijd liet aftas tend voetbal zien waardoor het spel peil van beide partijen min of meer in evenwicht bleef. Hierin kwam verandering toen na 24 minuten 'n toegekende strafschop door Janssen werd benut en daardoor 10 voor Belfeldia aantekende. De kracht van Venray om terug te slaan ontbreekt- Erger nog: het spelpeil zakt. Ook deze keer weer. Belfeldia wist hiervan te profiteren en voerde de score tot 40 op. Met deze, voor Venray, trieste stand ging men aan de thee. Alsof men geïnjecteerd was gaf Venray na rust 'n beter spel te zien. De druk op het Belfeldia doel werd groter waar door de gasten na 'n kwartier spe len, middels Clephas, de stand iets draaglijker konden maken: 41. Het antwoord hierop van Belfeldia was 'n vijfde trefefr, gescoord door Nelissen. Het spel was ten einde, on danks dat Venray nog twee tegen treffers Wist te forceren: 53. Een teleurstellend resultaat voor SW. Nog teleurstellender de laatste plaats op de ranglijst! Wat nu Programma zondag 16 januari: Reuver 1Venray 1 14.30 u. Panningen 2Venray 2 14.30 u. Vriendschappelijk: Oestrum 3Venray 5 13 30 u. Kontriibutie. Zondag 16 januari a.s .van half 11 tot 12 uur in ons club gebouw. Breng je kontributiekaart mee. A.s. vrijdag 14 januari is er weer le'idersvergadering. Dropping D-E-spelers: Zaterdag 15 januari a.s., start om 1.30 uur van af het sportpark. Kienen E-spelers. Zondag 16 ja nuari op de clubmorgen- Inleggeld 0.10 voor de hele morgen. Dropping C-spelers. Vrijdag 21 januari a.s. Start waarschijnlijk van af Lyceum, Leunseweg, om 7.00 uur. Zie publicatie-adres. Zeg thuis even dat het laat wordt. Wij rekenen op zoveel mogelijk medewerking van de leiders. Om in het stille seizoen de onder linge band niet te verliezen, gaan wij a.s. zaterdagavond kienen. Er zijn zoals altijd, weer vele en ook prachtige prijzen te winnen- Alle SW'ers, ook de dames en onze do nateurs zijn welkom. We beginnen om 8 uur in het res taurant op het sportpark aan de Oostsingel. Uitslagen zondag 9 jan.: Ollandia 1Overloon 1 12 Overioon 2Sambeek 2 81 Milsbeek 6Overloon 3 3—3 Programma 16 jan. senioren: Odiliapeel 1Overloon 1 14.30 u. Overloon 2Stormv. '28 3 14.30 u. Overloon 3St. Hubert 2 12.00 u. Uitslagen: Leunen 1Resia 1 12 EWC 3Leunen 2 3—4 Leunen 3—RKLVV 4 3—0 Griendtisveen 2Leunen 4 00 Lottum AlLeunen A2 45 DIS AlLeunen A comb. 26 Leunen BIResia BI 62 Oefenprogramma zondag 16 jan-: Merselo 2Leunen 3 12.00 u. vertrek 11.15 uur Leunen 4Cuyk comb. 12.00 u. Zaterdag 15 jan. (oefenprogramma): Ysselsteyn B2Leunen B2 2.00 u. vertrek 1.00 uur Leunen B3Venray B5 2.30 u. Leunen ClYsselsteyn Cl 1.30 u Leunen C2Ysselsteyn B3 1.30 u. Zaterdagmorgen worden 3 elftallen verzocht op een extra training van 3 jeuglCiders10.30 El; 11.00 E2; 11.30 D3. Voor de namen zie aankondiging olublokaal. Kontnibutie betalen in de kantine: maandag 17 jan. 19.30-20.00 D en B; dinsdag 18 jan. 19.30-20-00 senioren en A-jeugd; woensdag 19 jan. 19.30-20.00 senioren en C-D jeugd. WinterprogrammaSenioren, A- jeugd met dames: Vrijdag 14 jan. dropping, vertrek 19.30 uur café Kusters. Vrijdag 21 jan.: carnavalsavond om 20.00 uur gemeenschapshuis. Woensdag 26 jan. kienavond om 20 00 uur café Kusters. HOLTHEES SMAKT Uitslagen: Resia 2Holthees 1 25 Holthees 2—EWC 4 afgel. Resia Al—Holthees Al 2—2 Holthees BIOostrum BI 00 Door gelijkspel van A en B elftal, heeft men na strafschoppen te nemen de bekerwedstrijden verloren. Zo verspeelde het A elftal de beker die men het vorig jaar had verdiend. Het gehavend le elftal ging naar Wellerlooi om de inhaalwedstrijd met 4 invallers te spelen. Maar door de geweldige inzet werd verdiend met 52 gewonnen. En vooral het vele publiek gaf onze jongens veel steun, wat we goed konden gebruiken in deze kritieke periode. De training zal op dinsdag en vrij dag gewoon doorgaan en bij slecht weer hebben we de beschikking over de sportzaal. Bij eventueel goed weer a.s. zondag zal men iets dergelijks organiseren. Zie hiervoor publ'ikatie. Hadden de overige teams van VC Rooy nog vrij, voor het eerste da mesteam begon zaterdag j.l. de com petitie weer met een thuiswedstrijd tegen Patrick uit Echt. Het werd een vrij gemakkelijke overwinning voor de beter volleybal spelende dames van VC Rooy. In de eerste set was VC Rooy met 155 duidelijk de ster kere, wat ook in de tweede set tot uitdrukking kwam, want zonder dat Patroick een moment gevaarlijk kon worden, wonnen de Venrayse dames met 152. In de derde en laatste set van deze partij nam VC Rooy de za ken nogal gemakkelijk op, want na een royale voorsprong, wisten de Echter dames met 1111 gelijk te ko men, maar toen begon de aanval weer te draaden aan de VC Rooy- kant en met enkele goede smashes, kwam met 1511 het einde van deze wedstrijd. Het le herenteam speelde zaterdag middag nog een oefenwedstrijd tegen Dynamo uit Grave. Er werden zon der meer vijf sets gespeeld, waarvan VC Rooy er vier op zijn naam schreef, terwijl Dynamo alleen de derde set wist te winnen. De pupillen gingen zondag verder met hun kompetitie, ditmaal was Reuver de ontvangende dub. De VC Rooy-meisjes moesten drie wedstrij den spelen. Van Revoc werd met 2-0 verloren, maar er werd bijzonder verdienstelijk tgeen Flash uit Arcen en Tornado uit Well gelijk gespeeld. Al met al een goed resultaat voor een team wat pas zo kort aan het volley ballen is. Geweldig heeft het VC Rooy- jeugdteam zich geweerd op de dds- tritskampioenschappen in Venlo. Voor speelsters onder de achttien jaar was dit kampioenschap in toer- nooivorm georganiseerd, door de jeugd commissie van het district. Na elf sets werkelijk voortreffelijk vol leybal, moesten de VC Rooy-dames in VCT uit Tegelen hun meerdere er kennen, in een finalepartij die het aankijken volkomen waard was, maar in de tweede en derde set scho ten de krachten van VC Rooy tekort ten opzichte van de veel grotere meisjes van VCT. De eerste set werd na een 84 achterstand met 12-15 door VC Rooy gewonnen, maar in de tweede en derde set kon de aanval van VC Rooy geen vuist meer maken, na bijna 5 uur onafgebroken te heb ben gespeeld. Evengoed bijzonder te vreden gezichten, zowel bij VC Rooy, voor de onmiskenbare vooruitgang die er in zit, en bij VCT voor het be haalde kampioenschap. In de poule had VC Rooy gemak kelijk gewonnen van Tevok en Con cordia, met setstanden van 15-3, 15-7 en 15-1 15-4. In de kwartfinale werd er afgerekend met Tupos uit Baarlo 15-8 en 15-2. Toen kwam er een bij zondere zware kluif in de vorm van Hovoc uit Horst. Misschien hadden de krachten iets meer verdeeld kun nen worden, maar het was een feit dat de mooiste wedstrijd van de dag, tussen Hovoc en VC Rooy werd uit gevochten. Met 2x 156 werden de Horster dames uit de finale gehou den. Dat de finale met 1-2 verloren girng schreven we reeds. Nogmaals een pluim voor het VC Rooy-jeugd- team voor het vertoonde spel. Zaterdag gaat de tweede uitgave van de competitie beginnen. Alle teams veel succes in de tweede helft. Programma zaterdag 15 januari: Dames: VC Rooy 1—VSW 18.30 u. Dames: VC Rooy 2Linne 15.30 u. Heren: VC Rooy 2Valuas 2 17.30 u. Dames: VCSD—VC Rooy 3 16.30 u. Heren: VC Rooy 3Valuas 3 18.00 u. Heren: VC Rooy 4Athos 19.00 u. Heren: VC Rooy 1Ever Ready 20.00 u. Supporters van VC Rooy, op Uw steun rekent V.C. Rooy! Zaterdag 8 en zondag 9 januari werden door de Junioren-commissie van Noord-Limburg teamtoernooien georganiseerd voor Noord-Limburgse junioren. Er werd in vier klassen gespeeld, n.l. Dames, Pupillen, Aspi ranten en Junioren. Onze vereniging werd door vier teams vertegenwoor digd, twee bij de Aspiranten en twee bij de Junioren. Ons Red Stars 1 van de aspiranten, bestaande uit J. Bonants, G. Philip- sen en E. Verblakt, deed het zater dag goed en won zodoende ook 3x met 50. De finale die deze jongens nog moesten spelen begon zondags om 1 uur. Ons 2e team van de aspiranten werd in de poula tweede en kwamen zo in de verliezersronde tercht. Ook zij moesten zondags verder spelen, maar P- Bonants, L. v. d. Heijden en H. v. d. Putten konden het tegen Se ta 1 niet erdden, zij verloren op het nippertje met 54. Bij de junioren wisten H. Bis- schops, T. Bakker en H. v. d. Heijden niet door de poul te komen, wat ge zien de sterkte van hun tegenstanders helemaal niet verwonderlijk was. Ons le team bij de junioren wist zonder al te veel moeite in de poule als eerste te eindigen, door met 5-0 en 5-2 te zegevieren over resp. Armada 2 en DVO 1. Na de poule moest men zaterdag nog de halve finale spelen tegen Seta 1. Ondanks dat zij een le klasser in hun team hadden staan, wonnen M. Cuppen, A. v. d. Giessen en F. Bonants met 53. Zondagmiddag ging het er spannen. Er moesten nog vier finales worden gespeeld, waarvan in tweede finales een team van onze vereniging uit kwam. In de aspiranten winnaarsronde speelden J. Bonants, G. Philipsen en E. Verblakt tgen Maasbree 1. Na een gelijk opgaande strijd wist men in de laatste wedstrijd de overwinning vei lig te stellen. De punten werden als volgt binnengehaald: G. Philipsen won lx, J. Bonanits en E. Verblakt ieder 2x. Ons sterkste juniorenteam speelde de finale tegen Hegta 1, dat voorheen reeds van twee sterke tegenstanders, n.l. Armada 1 en NO AD 1, had ge wonnen. M. Cuppen won zijn eerste wed strijd beheerst, alhoewel niet ruim. Daarna speelde F. Bonants zeer ze nuwachtig tegen Hegta's sterkste spe- yler en het was ook niet te verwach ten dat hij die wedstrijd zou winnen. Door A. v. d. Giessen wisten we weer voor te komen, omdat hij door goed spel de kleine H. Linders ruim over klaste. De strijd werd weer open toen M. Cuppen het onderspit moest del ven tegen G. Bouten, die wellicht als de sterkste speler van dit toernooi mag worden beschouwd. Hierna bracht Arie ons weer voor door van neef J. Bouten te winnen en Frans zorgde toen voor 42. Arie verloor toen weliswaar van G. Bouten, maar voor de verdiende 53 eindstand zorgde Martden door in drie games H. Linders te verslaan. Al met al mag Red Stars met deze twee kampioenen trots zijn en hier door blijkt wel dat we o.l.v. de heer uiskens reeds een goede vooruitgang hebben geboekt. A.s. zaterdag begint de competitie weer, de wedstrijden en aanvanguren worden in het clublokaal bekend ge maakt. Uitslagen A klas: Ons Genoegen 1KOT 44 De Burggraaf 1De Pomerans 62 HGM 1BCY 1 6—2 VOP 1OBK 1 8—0 Stand: HGM 1 11—56 VOP 1 10—55 KOT 11—51 BCY 1 11—42 Ons Genoegen 1 1039 OBK 1 10—37 De Burggraaf 1 1030 De Pomerans IQ22 Uitslagen B klas: OBK 2Ons Genoegen 2 82 HGL 2De Burggraaf 2 64 Stand: Los Band 1490 VOP 2 14—81 HGL 1 13—78 t Anker 1 1367 OPM 1 14—65 Biljartic 1 1059 Ons Genoegen 2 1455 OBK 2 12—50 De Burggraaf 2 1445 Uitslagen C klas: HGM 3—HGL 2 4—6 SNA 1—HGM 2 4—6 OPM 2—VOP 3 6—4 Stand: HGM 2 14.-101 BCY 2 14—91 't Anker 2 1279 HGL 2 15—75 OPM 2 15—70 BCY 3 13—62 SNA 1 14—60 Biljartic 2 1359 HGM 3 14—50 VOP 3 14—43 H. v. d. Laar was die enigste deze week die een korte partij speeld, 8 beurten had hij slechte nodig om zijn tegenstander, met een gem. van 24.12 te verslaan. WINTERSERIE Zondag a.s. gaat de 2e tocht van de winterserie van start. We starten om 13.00 uur vanauit café Thielen. Aan deze tocht mag iedreen deel nemen die kan en wil. Trim en blijf fit! DE PEELKRUISERS VENRAY Vrijdag 14 januari half acht jaar vergadering in café Klomp. Uitrei king voetringen 1972. Kontributie en bondskontributie betalen enz. Trouwe opkomst verwacht. P.D.V. DE VREDESDUIF Dinsdag 18 januari buitengewone ledenvergadering. Aanvang 8 uur.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5