overzicht beo €31 A.FK vastelaoves program IlLSPli E ifflïMKOT1 J. 1 HEUWS AUTOSCHADE? kenmerk voor vakwerk Voor mensen die het graag goed doen NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur W. BLOEMEN, arts Stationsweg 15 tel. 1465 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur P. CORVER, arts Oosrteingel 6 telefoon 1393 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Mej. Zr. Stanislas Tel. 04763-394 te Lottum Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Zuigelingenbureau kom van 2-3 uur Maandag: leters A t.m. G; dinsdag letters H t.m. P; woensdag letters Q t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 5. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERSCHAPS- GYMNA8TIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. BETER BEWEGEN VOOR OUDEREN Vrijdag van 14.45 tot 15.45 uur voor groep 1 en van 16.00 tot 17.00 uur voor groep 2 in de gymnastiekzaal van de St. Jozefschool. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE (ook op somdag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kujjpers verloskundige Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 GARAGE WEEKEND-SERVICE van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Automobielbedrijf A. Linders Zuidsingel - telefoon 1593 WONINGZOEKENDEN Spreekuur iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur op het kantoor van de Woning- vereniging „St. Oda", Langeweg 61 - tel. 1541 BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. 15 januari Streupersbal in Prinsenhof 16 januari Knientj'esavond in „Vlakwater" 22 januari Circus Mök in de schouwburg 28 januari Vorstenhal in Prinsenhof 4 februari A.P.K.-bal in „Vlakwater" 5 februari Prinsenbal in Prinsenhof 12 februari Hofbal in de schouwburg 13 februari Vastelaovend FIETSER AANGEREDEN Op de kruising ZuidsingelOude Oostrumseweg verleende de bestuur der van een personenauto, de 19-ja- rige P. de W. geen vrije doorgang aan de 66-jarige fietser P. B. uit Venray. De fietser bekwam lichte verwondin gen, terwijl de fiets zwaar en de auto licht beschadigd werd. POLITIE VERBALISEERDE COLPORTEURS Sinds enkele dagen wordt Venray afgestroopt door colporteurs welke op de goedgeefsheid en heit medege voel van de Venrayers rekenen. De colporteurs in dit geval Hedmon- ders bieden een stofdoek te koop aan voor een bedrag van 4.95. Zij vertellen dat een gedeelte van de verkoop bestemd is voor de invaliden en gehandicapten van Venray. Zij zijn in het bezit van een kaart met foto van de stichting tot instandhou ding van een sociaal doel in de Jor- daan in Amsterdam. Een Venrayer wonende in de Eiken laan vertrouwde dit zaakje niet en nam kontakt oP met de recherche. Het blijkt dat de Stichting in de Jordaan bestaat, maar en in hoeverre deze iets met de colportage van de stofdoeken te maken had, kon ons niet worden medegedeeld. Bij navraag was de afdeling Ven ray van de bond van Invaliden en ge handicapten niet op de hoogte dat een deel van de opbrengst voor huin afde ling bestemd zou zijn- De zegsman van deze bond raadde echter ieder af van die colporteurs te kopen, omdat er zoveel rondlopen die op de goed geefsheid van het publiek rekenen. „Juist dergelijke bedelakties schaden de goede naam van onze organisatie", aldus deze zegsman. De Hetmondse colporteurs waren niiet in het bezit van een door of na mens de burgemeester van Venray afgegeven ventvergunning. Zaterdag morgen werden zij aangehouden en procesverbaal opgemaakt. Er kan niet genoeg worden gewaar schuwd tegen colportage waarvan 'n deel voor het goede doel is. Landelijk wordt er ook voor gewaarschuwd. De stiohtd.ng heeft niets te betekenen, -immers een stichting kan iedereen oprichten. Men hoeft maar een deel af te staan aan het doel. In het geval van de te koop aangeboden stofdoek kon een stuiver per doek al voldoen de zijn om aan de stichtingsvoor- waarden te voldoen. Het grootste ge deelte van het bedrag komt in han den van de colporteurs en het bureau welke de verkoopaktie voert. Wij zullen de laatsten zijn om te stéllen dat de verkoopmethode van de Helmonder geen eerlijke zaak zou zijn. Maar als men gehandikapten en invaliden wil steunen kan men beter zijn gave overmaken aan het adres van de plaatselijke penningmeester, dan is het gehele bedrag te besteden voor de gehandicapten- DIEFSTAL DOUGLASBOMEN Ten nadele van de gemeente Ven ray werden in de gemeentebossen een aantal Douglasdennen afgezaagd en meegenomen. De rechrche neemt aan dat een eigenbouwer de meestal rechte stammen van dit dennensoort nodig heeft voor steigerhout- BOJEMA Op het Boschveldcollege wordt herdacht dat het schooiorkest 5 jaren geleden door Pater Falco Franken werd opgericht. Op vrijdag 14 jan. gaat men dat herdenken met een re ceptie vn half 8 tot 9 uur, waarna dan de opvoering plaats heeft van de mini-opera Jolanda. Zaterdags wordt een „hoofse avond" nagebootst, in het kader van dit lustrum, dat men, ondanks de niet bijster gunstige financiële situatie, toch feestelijk hoopt te maken. ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS Op donderdag 20 januari zal een algemene vergaderng worden gehou den van de Vereniging van Zelfstan dige Ondernemers om half 9 in Hotel Kemps. Op deze vergadering komen statuten en huishoudelijk reglement aan de orde, alsmede het jaarverslag, dat getuigt van vele aktiviteiten. Er is vooraf reeds gelegenheid tot vragen stellen, die op deze vergade ring aan de orde zullen komen. WEER WEG Nadat vorig jaar reeds de offerblok van de kerststal op het schouwburg plein door onbevoegden gelicht was, had men dit jaar de betreffende of ferblok aan een zware ketting vast gelegd. Toen men dit jaar de kerst stal ging Slopen, bleek de offerblok (zware melkbus) en de ketting ver dwenen De buit zal wel tegengevallen zijn, want nu hadden bevoegden op gezet te tijden de offerblok reeds gelicht- FAZANTHAAN IN WINKEL Woensdagimddag vloog een fazant haan door een bovenraam de winkel binnen van bloemisterij van Ham aan de Julianasingel. Na veel moeite gelukte het om het dier weer de vrij heid te geven, meit achterlating van veel' vernielde bloemen en andere at tributen. De schade beloopt enkele honderden guldens. BOTSING TUSSEN DRIE AUTO'S Op de Maasheseweg vond een bot sing plaats waarbij drie personen auto's betrokken waren. De eerste auto, bestuurd door de Venrayer J. S. stond voorgesorteerd en de auto die daar achter kwam aanrijden, be stuurd door zijn plaatsgenoot C- V. kon tijdig tot stilstand worden ge bracht, maar dé achter de tweede auto rijdende personenauto zag de Stoplichten te laat en mede door het natte wegdek botste deze tegen wa gen nr. 2, die vervolgens tegen de eerste auto opreed. Het bleef bij ma teriële schade. WEER INGEBROKEN IN TEXTIELZAAK Voor de tweede maal in korte tijd is ingebroken in de textielzaak van de firma B.-T. in de Grotesitraat. Ook deze keer Wisten de onbevoeg den zich door verbreking aan de ach terzijde toegang te verschaffen. Een bedrag van ca. 50,(kassageld) wordit vermist, daarnaast een aantal dameskledingstukken. Over het juis te schadebedrag kon in verband met het onderzoek nog geen mededeling worden gedaan. J. LITJENS BOXMEER KAMPIOEN 2e KLASSE LIBRE Bij de kampioenschappen voor de 2e Idasse lïbre van het district Oos- Brabant, die vorige week in café Martens te Leunen gehouden werden, werd na een spannende strijd J. Lit- jens uit Boxmeer kampioen. W. van Brakel uit Holthees werd 2e; W. Hendriks, Venray 3e; J. Dries- sen, Venray 4e; H. Kuppen uit Mill 5e en H. Lenssen, Venray 6e. De gewestelijke kampioenschappen worden in Mill gehouden op 25, 26 en 27 februari. GETUIGEN GEVRAAGD De politie zal dankbaar de waar nemingen van eventuele getuigen vernemen over de oorzaak van de kettingbotsing, waarbij vijf auto's op de Maasheseweg schade opliepen. Dinsdagmiddag omstreeks kwart over vïjf reed een personenauto, waarvan de identiteit nog niet ach terhaald kon worden vanaf het in dustrieterrein de Maasheseweg op. Een personenauto, welke uit de rich ting Maashees kwam, kon de Maas heseweg oprijdende auto nog ontwij ken door tijdig te stoppen. Ook de achter deze rijdende auto kon nog net zijn auto tot stilstand brengen, maar de derde auto kon dat niet, deze botste tegen de nog stilstaande en de ze auto schoof verder door. Enkele seconden later eenzelfde situatie en weer werden twee auto's gekraakt. Persoonlijk letsel geen, maar wel gro te materiële schade. ONVOLDOENDE OPGELET Op de kruising Witte Vennenweg met de verlengde Wansumseweg werd onvoldoende opgelet, waardoor een botsing ontstond tussen de perso nenauto, bestuurd door de 34-jarige P. B. uit Heerlen en de personenauto, bestuurd door de 41-jarige E. G. uit Goch. De eerste wagen stond stil om de richting Oostrum in te rijden maar moest wachten voor het tegemoetko mend verkeer. Juist op het moment dat hij wilde aanrijden kwam uit de richting Wamssum de andere auto. Bedde bestuurders bemerkten elkaar te laar, maar het bleef bij materiële schade. VOORLOPIG OVERZICHT van de loop der B1QLK (1970) Bevolkingscijfer peir 1 januari 1971 Vermeerdering: mn vr tot. geboorten 242 (263) 243 (263) 485 (526 vestiging 959 (984) 876 (873) 1835 (1857 enne 138] 1201 1119 2320 (2383^ Vermindering: overlijden: 139 (105) 108 (129) 247 (23j vertrek: 658 (565) 651 (560) 1309 (1125; 797 759 1556 Verschil tussen vermeerdering en vermindering) Voorlopig bevolkingscijfer op 1 jan. 1971 Aantal huwelijken in 1971 242 (179 Aanital echtscheidingen in 1971 6 (4) Gevestigd vanuit buitenland Gekomen niet bekend vanwaar Vertrokken naar buitenland Vertrokken onbekend waarheen Aantal vreemdelingen Gevestigde gastarbeiders Vertrokken gastarbeiders Verhuizingen binnen de gemeente: 1142 m +|8vr 208 2 135 5 781 (63) (i) (85a 120 m ir 195 m jr TBC. Of.VO&99 Vrijdag 21 jan. ontvangen we FRED PIEK en ROB DEKENGA in onze soos. Fred en Bob zijn twee oud leden van de Vlaardingse Folkgroep Mothers Pride. Aangezien ze beiden naar een meer professionele aanpak streefden zijn ze samen verder ge gaan. Hun repertoire bestaat uit tra ditionele Engelse Folk, maar ook eigentijds werk en eigen nummers. Bob speelt accordeon, ptiano, gitaar en banjo. Fred speelt gitaar en man doline. Het zangwerk staat echter op de voorgrond. Naast die afwisseling aan instrumenten brengen zij ook nummers onbegeleid, a-capella dus. Geregeld gaan zij naar Engeland om ervaring op te doen, aan reper toire zodoende geen gebrek. Op 21, 22, 23 januari is de kontri- butie-dnning voor het komende half jaar- Bij inschrijving krijg je een sticker gratis. Zaterdag 29 jan. hebben we weer t.v. in de soos (Zeskamp). Met carnaval is de soos normaal open, d.w.z. tot half 1. Op zondag, maandag en dinsdag ook 's middags van half 3 tot 6 uur. Alvast veel ple zier. Waarop zeg Waarofkeu: zicht nogoed het cental a; aanwezig, da' bekende v. m kwaliteiten den opgeiht. I ten op ctsjrst de bekeia gril Gouve®, ce AT0 De-] 31-jarige| een vracli Wan het rijv len overtë land als en w moest irainwf ambulanotnaa vervoerd Door defld P ray is delld 1 gekend a on; den Mutu Hij wd K. Wijned looms enft H. NotenS De plak aan onzeifc tijdens he A Vlakwate De A.P diensten j ris van derstrepi zich inzet aovesvieiifin OUDfflDK Op maa tg 5 schied- e 0u< Venray ejha houden iife s de jaarve ger seumsichtl ko ring aanlorc Pastoor Dttser heer G- vaAss Verder «dt 1972 bekedger de directefvai heer A. zorgen o\ zuivelbei Op 14 januari mag GERARDUS HENDRIX zijn 90e verjaardag vieren. Gelegenheid tot feliciteren van 5 tot 6 uur in zaal van Gassel te Veulen. Kinderen en kleinkinderen Steegsepeelweg 39, Veulen. Op zaterdag 15 januari 1972 hopen onze ouders P. J. VAN DEN BEKEROM W.A.JM. VAN DEN BEKEROM - STRAATMAN hun zilveren huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen Math en Thea Huub Corrie Van 19.00-20.30 uur bestaat ge legenheid tot feliciteren in café-restaurant „Buitenlust", Maasheseweg 76, Venray. Venray, januari 1972 St. Odastraait 18 Met grote vreugde delen wij U mede, dat op donderdag 6 ja nuari 1972 om 1-40 u. 's nachts geboren is onze zoon en broer tje STUN A. P. G. FRANKEN M. C. FRANKEN-PALS Ulco Venray, Rochusstraat 32 TRUUS JENNESKENS Konijnenweg 14, Yisselsteyn en GERARD CAMPS Swolgensedijk 5, Melderslo hebben de eer U, mede na mens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk. De plechtige inzegening zal plaats vinden op zaterdag 15 januari om half 11 in de pa rochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn. Dagadres: Gemeenschapshuis, Ysselsteyn Receptie van half 3 tot 4 uur Toek. adres: Wanssumseweg 13, Oostrum. Voor Uw belangstelling, bij ge legenheid van mijn 65ste ver jaardag en afscheid van St. Anna, betuig ik U mijn aller hartelijkste dank. Adèle Manders Schuttersveld 77, Venray TE HUUR GARAGE Adres bureau van dit blad. Keurige nette jongeman zoekt KOSTHUIS wil 75,kostgeld betalen. Was naar de wasserij. Liefst in Venray of omgeving Brieven onder nr. 22 bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD 2 pers OPKLAPBED Pr. Bemhardetraait 68. TE HUUR AANGEBODEN KAMER Adres bureau dezer. Mevr. Verheugen vraagt voor haar huishouding een HULP voor hele of halve dagen. Mevr. Verheugen, Grotestraat 7, Venray, tel. 1250. JONG ECHTPAAR zoekt KAMERS of VERDIEPING in Venray of omgeving. Brieven onder nr. 21 bureau van dit blad. JONGE VROUW, over veel vrije tijd beschikkend i.b.v. -typemachine, zoekt haar PASSEND WERK- Tel. 04780-1378. H.H VOGELKWEKERS! Wij kopen zaterdag 15 jan. van 1012 uur: kanaries lichte kl 8,- p.st.popjes alle kleuren 3,p.st. Kopen zebravinken, parkieten, jap. meeuwtjes valkparkieten jong 7.50 p.st., op kleur 17.50 p.p. Vogels brengen: H- Denossen, Smakterweg 5, Venray. TE HUUR kleine vierwiel. aangedreven LAADSCHOP voor kippen hokken uit te mesten. Concurrerende prijzen. Tevens te koop: enkele tweedehands TRACTOREN A. J. W. Robben, Smakterweg 3, Venray, tel. 1715. AANGEBODEN NET KOSTHUIS Adres bureau dezer. ADVERTEER >M PEIL RN MAAS BIEDT ZICH AAN voor NAAI- en VERSTELWERK p.a. Kastanjestraat 5- TE KOOP HAANTJES A. Jenniskens-van Ass, Harde- weg 3A, Vlakwater, tel. 2743. Tijdig bestellen. TE KOOP GEVRAAGD tweedehands PLUCHE DIVANKLEED of tweedehands PLUCHE TAFELKLEED Kolkweg 15, Venray, tel. 1805. TE KOOP z.g.a.n- 2 pers. stalen BED TAFELTJE en 2 STOELEN (verchroomd) Tevens antieke MANGEL Hagelweg 23, Venray. Uitslag loterij fanfare „DE VRIENDENKRING" Overloon 840 2868 483 568 2436 1243 2267 683 2373 941 2580 946. Prijzen kunnen worden afge haald bij: H. Wéijmans, Vier- lingsbeekseweg 15, Overloon. TE KOOP TACKELTJE 5 mnd. oud en BANKSTEL t.e.a.b. Hoenderstraat 62. TE KOOP complete SLAAPKAMER met bedstukken i.z.g.st- Akkerweg 13. TE HUUR KAMER met c.v. voor jongedame of verpleegster P. Dijkmans, Langstraat 50, Venray. TE KOOP TULPEN en NARCISSEN Lommen, Laagheidseweg 17. TE KOOP z.g.a.n. modern BANKSTEL wit Etna BIJZETfomuisje en Hobby CIRKELZAAG Akkerweg 19, Venray. GOED TEHUIS GEZOCHT voor 2 kleine HONDJES reu en teef F. van Bergen, Vennenweg 5, Oostrum, tel. 04780-2512. TE KOOP OPEL KADETT 1970 Super L De Hoge Beek 23, Venray. PAARDENSPORT Alles voor paard en ruiter KEEREN Stationsstraat 56, Deume Tel. 04930-2697 TE KOOP 10 kg. SPRUITKOOL 4,— 3 stuks RODE KOOL 1,— B. Baten, Boddenbnoekerloop 15, Oirio. HOTEL „DE BURGGRAAF" Zaterdag 15 en 22 januari a-s. gereserveerd TE KOOP Geregeld aan huis verkrijg baar- BINTJE EET- AARDAPPELEN Langstraat 72. GEVRAAGD HUISHOUDELIJK WERK of iets dergelijks voor twee middagen in de week. Adres bureau dezer. TE KOOP donkergrijze FIAT 1100 i.pr.sit. bouwjr. '65 Tolstraat 26. GEVRAAGD WERKSTER voor 2 of 3 ochtenden per week. Mevr. Corver, Oostsdngel 6. TE KOOP TRACTOR CORMIK en een FIAT WAGEN 1300 A- Pelzer, Langstraat 75, Ven ray. GEVRAAGD NET MEISJE dat zowel in de bediening als in het huishouden wil wer ken. Petit Rest. De Pepermolen, Henseniusplein 15, Venray. AANBIEDING: DAMES- en HERENRLJBROEKEN vanaf 50, KEEREN Stationsstraat 56, Deume Tel. 04930-2697 GEVRAAGD KOSTGANGER Adres bureau dezer. TE KOOP APPELEN (Lombar) 4,per kist. M. J. Aben, Zwarte Klef 1, tel. 1958. TE KOOP WITLOF 0.75 per kg PREI 1,— 5 kg Jacobs, Handrik 1, Merselo. TE KOOP 1 moderne OLEEHAARD 1 OLIEKACHEL 1 OLIETANK inh. 1000 ltr. 1 TRAPLOPER kleur rood Desso br. 58 cm. H. Kessels, Herenpasweg 3, Oostrum. TE KOOP FORD CORTINA GT bouwjaar 1967 St. Ursulastraat 44. TE KOOP GASGEVELKACHEL Trijnesstraat 3, Leurien. Ter overname aangeboden een nieuw en ongebruikte „Unigriversa Electr. Grill" compleet mat toebehoren ad 300,— v. Bolanen, Zuiidsingel 95, Ven ray. TE KOOP PREI 5 kg voor 1, A- Pouwels, St. Servatiusweg 10, tel. 1115. TE KOOP BANKSTEL 175,— Doormanstraat 31. TE KOOP ELECTR. GITAAR met versterker Pr. Bemhardstraait 43, Venray. TE KOOP PEUGEOT BROMFIETS en DAMES VALHEL|M i.zg-ét.z. Kruisstraat 3, na 18 uur- TE KOOP 2 pers. moderne SLAAPKAMER 130 cm. br., oompl. met 3 deurs kast, 2 nachtkastjes, spiraal en polyethermatras, tafeltje en en sprei. 1 teakhouten Wandbureautje 1 butagaskacheltje m. fles KANARIES in o.rood, groen, Borders en Lizards en TURQUOSINE PARKIETEN mannen en poppen. Beukenlaan 21, tel. 2417. P. THEUWS - VENRAY Kruitweg 5 - Telef. 1867 Uw bedrijf voor betere en snellere service I s® Iracün sgLgg: TE KOOP een goed onderhouden WOONHUIS te Óverloon met 8 are tuin grond. Direct vrij te aanvaarden. Te bevragen tel. 04788-568 of 304. TE KOOP z.g.a.n. geëmailleerd BIJZETKACHELTJE OLIESTOOK met tank Merseloseweg 40. TE KOOP wegens vertrek: GEHELE INBOEDEL slaap- en huiskamer, t.v-, ijskast, schrijfkassa, gasradiator, kindieriedikant Patersstraat 24, Venray, tel. 04780-1829. TE KOOP WITLOF H. Kleuskens, Kulutweg 4, Veltum. TE KOOP 5 kg WINTERPREI f 1,— H. van Mil, Landweertweg 26. TE KOOP antieke eikenhouten KABINET KAST Telefoon 1045- TE KOOP GASSTEL 5 pits (voor op ijskast) T.V. TAFEL KAPSTOK STOFZUIGER ELECTR. DEKEN wegens vertrek naar bejaar dentehuis. Zuidsdngel 93. Algehele totale UITVERKOOP!!? De Grootste en Goedkoopste Bontzaak van Nedrland houdt een WERKELIJKE - RADICALE ALGEHELE OPRUIMING. Duizenden korte en lange BONTMANTELS - BONTHOEDEN gaan weg met ongelooflijke KORTINGEN v. 20 t.m- 50°/o. Desgewenst zeer soepele cre- dietservtice. Bont kopen is een zaak van vertrouwen. Een 3 jarig garan tiebewijs is dat vertrouwen waard. Zie etalages voor de HONDERDEN GULDENS VOORDEEL - PAKMEE - WEGGEEF - KOLDER PRIJ ZEN. Dames haast U, nu of nooit!!! Dit kan alleen DE BONTKONING Hooghuisstraat 3: straat schuin t.o. Hema te Eindhoven. Telefoon: 040-6111000. Vrijdag avond tot 9 uur geopend. Komt U per bus - trein - of eigen au)to; bij koop algehele reiskosten vergoeding. TE KOOP NOTEN SALONTAFEL UITTREKTAFEL EIKEN VITRINE KASTJE J. Bergmans, Witzand 5, Mo- leniklef, tel. 3674, Venray. DE STERKE VERF

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2