1.75 2.95 - 4.75 - 5.95 Je moet de wasserij erbij hebben £ólleêeek Wie (n)iets weet mag het zeggen Slreekkampioenendag weer een groot succes Uit Peel en Maas Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Elektro Jacobs Je merkt het elke week VRIJDAG 14 JANUARI 1972 No. 2 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS OS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Dit is het laatste van een drietal artikelen waarin we geprobeerd heb ben het belang en het nut van „vor ming" en „vormingswerk" aan te geven en daarbij tevens wat duide lijkheid te brengen rond deze begrip pen. Het is toch nog vaak zo, dat het woord vorming een bepaalde bij klank heeft, zo van mensen diie veel of alles weten en dat wel eens aan anderen, die zonodig „gevormd" moe ten worden, zullen bijbrengen. Zo was het vroeger ook vaak, maar inmiddels zijn we wel tot het inzicht gekomen dat niemand alles kan we ten en nog minder het recht heeft aan anderen op te leggen wat volgens hem goed of slecht is. Daarom ook wiil het moderne vor mingswerk slechts die informatie aandragen die de mensen helpt bij het begrijpen van de moderne ont- wikkelingen en bij het bepalen van hun mening. Het wil de voorwaarden scheppen die dat proces van denken, praten en standpunt bepalen zo goed mogelijk helpen bevorderen. Op niets van wat je leest, hoort en ziet via krant, radio of t.v. kun je direkt reageren of vragen stellen die beantwoord worden. Welnu, het (goe de) vormingswerk biedt én informa tie én de gelegenheid tot stellen van vragen én de mogelijkheid tot reage ren op wat beweerd is. Het wil niets opdringen, maar de mensen, de deel nemers zelf hun weg laten bepalen door hen noeuwe inzichten te laten verwerven en hun meningen en op vattingen ter diskussie te stellen en op hun waarden te toetsen. K.P.J.L. KRING VENRAY Zondag 16 januari wordt er een cross-loop gehouden op 't motor crossterrein Janslust, voor alle leden van de K.P.J.L. Aanvang 10 uur. KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25°/q korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick AANBESTEDING Onlangs werd onderhands aanbe steed het Veilingcomplex Veldhoven, onder architectuur van Mens en Pruyn te Vught en voor rekening van de N.NC.B. Eindhoven. De uitslag was als volgt: Fa. Nijssen, Rosmalen 6.118.000,— Firma N.B.B., Best 6.118.000,— Bouwmij Janssen N.V. Venray 6.130.000 Bouwmij Nelissen N.V. Venray 6.5550.000 Bouwmij Nedam, Eindhoven 6.688.000 Bouwmij Struiken, Tilburg 6.695.000 Bouwmij Brabant-Oost, Eindhoven 6.756.000- Dat kan op verschillende plaatsen en op verschillende manieren gebeu ren: binnen verenigingen, binnen be staande of nog op te richten ge spreksgroepen, mensen met een ge zamenlijke belangstelling voor een bepaald onderwerp, en mensen die van meer onderwerpen tegelijkertijd iets willen weten. Dat kan door een deskundig iemand uit te nodigen die een inleiding over een bepaald thema houdt, waarna er verder over gepraat kan worden, dat kan door onder goe de leiding zelf te praten, je kunt er een film of dia's bij halen, samen een artikel lezen of een t.v.-udtzending bekijken, die dan naderhand bespro ken kunnen worden. Erg belangrijk is een goede voorbe reiding en begeleiding diie in sterke mate het sukses van zulke aktivitei- ten bepalen. En daarbij gaat het er in eerste instantie toch eigenlijk om wat meer mens te worden, een klein beet je gelukkiger te kunnen leven in onze hedendaagse, snel veranderende sa menleving. Hierbij wilde de Stichting Samen levingsopbouw Noordelijk Limburg die het vormingswerk met volwasse nen van groot belang acht en daar mee al enige ervaring heeft opge daan U graag van dienst zijn. Mocht U belangstelling hebben, neemt U dan eens kontakt op met een lid van de rayoncommissie in Uw omgeving: Mevr. Wierts, St. Jozef laan 9, Smakt, tel. 04782-300 of dhr. Philipsen, Put- tenweg 24, Ysselsteyn, tel. 04785-290. DUIVENSPORT De achtste streekkampioenendag van P.D.V. De Zwaluw is weer een groot succes geworden. Uit allé delen van Brabant en Limburg waren de duivenliefhebbers naar de kantine van Inalfa in Venray gekomen om daar de parade der kampioenen te bekijken. Een show nog grootser dan andere jaren. Deze streekkampioenendag is een niet meer weg te denken evenement in de regio Oost Brabant en Noord Limburg en is qua opzet uniek in de duivensport. Ook deze keer een su prematie van de Brabanders. De or ganisatie was perfect. Vooral de bonnenverkoop was een fantastisch gebeuren en de leek stond verbaasd met welke inzet daarop ge boden werden. En de veilingmeesters Toon van den Munckhof en Piet Phi lipsen hadden alle eer van hun aan- prijziingen. De opbrengst overtrof die der andere jaren. Op bepaalde uren was de kantine zelfs zo vol dat men moeilijk een weg vrij kon maken om een goed over zicht te krijgen, maar de echte lief hebber gunde zich de tijd en kwam toch aan zijn trekken. Vanzelfsprekend waren de promi nente persoonlijkheden uit de dui vensport uit Oost Brabant en Noord- Limburg aanwezig toen burgemees ter drs. F. Schols van Venray deze achtste kampioenendag officieel kon openen. Hij was daarvoor tussen de soep en de haas van de jubilerende carnavalsvereniging De Piëlhaas naar deze show gekomen omdat hij die pa rade niet wilde missen. Hij verrichtte voor de derde maal die opening. In zijn openingsrede wees burge meester Schols op de goede hoedanig heden welke de duivenliefhebbers hebben, omdat zij hun vrije tijd nut tig besteden, een vrijetijdsbesteding die hen bovendien aan huis bindt. Burgemeester Schols werd nog al eens geconfronteerd met de duiven- liefhbbers als zij voor hun duiven hokken bouwvergunningen aanvroe gen. Hij stond dan versteld over de dikwijls fraaie paleizen welke de dui venmelkers voor hun gevleugelde vrienden bouwen. Burgemeester drs. Schols hoopte dat de parade der kam pioenen een vaste plaats zal blijven innemen in de duivensport, omdat hierdoor de onderlinge band verste vigd zal worden. Voordat burgemeester Schols de officiële opening verrichtte sprak voorzitter Toon Willems de vele gas ten toe, maar bracht vooral dank aan de direktie van Inalfa, want zonder die medewerking zou de kampioe nendag niet dat succes hebben. De kampioenendag zou evenmin succes hebben als niet een zo goede samen werking was met de Phoenix en Oost Brabant. De heer Backus uit Venlo sprak van de goede samenwerking welke er tussen de Phoenix en de organisato ren was en hoopte dat diie samenwer king nog hechter en 9teviger zal wor den. Namens Oost-Brabant sprak de heer van Hout en bracht de rijke va riaties nog eens naar voren, terwijl de heer Smulders namens de keur meesters nog eens het prachtige ma teriaal ophemelde. Voor de Oost Brabantse duivenlief hebbers had hij ook nog nieuws. Er is een samenwerking tot stand geko men tussen de Mid fond en vluchten- commissie. Elf afdelingsconcoursen zullen worden gesubsidieerd, terwijl alle uitslagen in de toekomst via de computer worden uitgerekend. Als de astronauten naar de maan worden ge stuurd per computer, kunnen wij ook de vliegtijden van onze duiven wel per computer uitrekenen. Hij hoopte dat bepaalde tegenstand in de afde ling spoedig overwonnen zal zijn. Voorzitter Willems kon de volgen de prijzen uitreiken van de zichtkeu- ring: le prijs ging naar Jan van Hout, Bergeyk; 2e Ant. van Eist, Mill; 3e J. van Torn, Boxmeer; 4e Chr. Cuppen, Venray; 5e P. Hendricx, Venray; 6e G. Heesakkers, Schijndel; 7e Gebr. v. d. Bungelaar, Boxmeer; 8e J. Jans sen, Ysselsteyn; 9e Fr. Vermeulen Venray; 10e P. Reihs, Belfeld. MEDEDELINGEN VAN DE PLAATSELIJKE COMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELING In de ruilverkaveling „Lollebeek" zijn de kavelgrenzen nader aangege ven door plastic buizen. Deze punten zijn dus bedoeld als grenspunten, dit betekent dat zij de grenzen vastleggen tussen belenden de eigendommen. Om verstoring van deze grenspun ten te voorkomen bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt aangera den bij deze plastic buizen zware houten palen of zichtbare stenen te plaatsen. Hierdoor wordt extra de aandacht gevestigd op de aanwezig heid van de buis in de nabijheid. Uitdrukkelijk zij er op gewezen dat herstel van verwijderde of verstoorde buizen slechts door de Kadaster kan geschieden en wel op kosten van de eigenaren. Indien grenspunten worden ver wijderd of verstoord kan de dader door buurman worden aangesproken tenminste voor de kosten, welke het herstel van het verstoren van de grens met zich meebrengt. Het is derhalve in ieders belang de geplaatste plastic buizen niet te ver wijderen of te verplaatsen en derhal ve wordt aangeraden deze met hou ten palen of grote stenen, in de nabij heid te markeren. van 7 januari 1922 Als eene zeldzaamheid verzocht men ons te willen melden, dat bij P. vanArsen te Oostrum aan den Oirlo- scheweg deze week een varken werd geslacht dat schoon aan den haak het kolossale gewicht haalde van 814 pond. Nederweert. Was het aantal lief hebbers voor veldwachter Woensdag 28 December reeds 70, in drie dagen steeg dit tot ongeveer 120. De kanalisatie van de Maas. Blij kens de voorloopige verslagen wer den bij het afdelingsonderzoek geen bezwaren geopperd tegen het wets ontwerp tot verklaring van het alge meen nut der onteigening, noodig voor den bouw van stuwcomplexen nabij Belfeld, Afferden en Grave ten behoeve van een gedeelte van de ri vier de Maas. Ontslag aan 30 beambten. Om te bezuinigen zijn bij de Staatsmijnen te Heerlen verschillende administra tieve afdeelingen samengevoegd in verband hiermede is aan 30-tal be ambten ontslag aangezegd. Te koop sterke vlugge trekhond met kar en tuig bij J. Hanssen, St. Antoniusstraat. GRANDIOZE BEHANG OPRUIMING GROTE PARTIJ GLOEDNIEUW BEHANG NEUTRAAL SLAAPKAMERPAPIER DECORATIEVE DESSINS KLASSIEK- EN MODERN BEHANG RESTANTEN TOT EN MET 50% KORTING ALLES MACHINAAL AFGERAND bartels WASSERIJ DE PEELPAREL - VENRAY TELEFOON 1586-2300 KEMPWEG 23a - 24

Peel en Maas | 1972 | | pagina 17