[E2 De 33e verjaardag van de Piëlhaas Wij leveren Esso motoroliën die geschikt zijn voor Wat gebeurt er nou? FILMVORMING De toekomst voor de boer Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Manifestatie Buiten-Spel Venray verplaatst naar mei 1973 VRIJDAG 14 JANUARI 1972 No. 2 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS OS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Het 33-jarig bestaan van de V astelaovesvereniging De Piëlhaas be gon zondag om 11 uur en vond om 11 uur zijn einde. Dat betekende 12 uren vastelaovesgeweld in V enray, optochten, muziek, recepties, boerenkool met worst en een b al na I Het begon allemaal met een net- gemutste Raad van XI in de voorste banken van de St. Petrus Banden- kerk. In de preek wenste kapelaan Latte de 33-jiarige Piëlhaas geluk met dit jubileum, maar na de eucharis tieviering, waarin Deken Theunissen voorging, kreeg Vorst Jan zijn kans. Hij haalde het voorwoord aan, diat 33 jaren geleden Deken Berden schreef, toen Venray zijn eigen en eerste vas- telaovend ging vieren. Daaruit bleek duidelijk de bezorgdheid van deze geestelijke leider over het hele vas- telaovend-gebeuren. Nu na 33 jaren vroeg Vorst Jan zich af of die be zorgdheid er inderdaad moet zijn. Of is het zo, vroeg hij zich af, dat in die drie vastelaovesdagen de mensen eens wat spontaner en eerlijker te genover elkaar staan GEMEENTEHUIS Bij de ontvangst door het college van B. en W. van de jarige vereni ging bracht burgemeester Schols zijn gelukwensen over. Gelukwensen, waarin hij ook de ere-gasten mevr. Wijnen en de heren L. Sala, J. van HeySter, P. Hoedemaekers, J. Colsen, P. Janssen en C. Pijls betrok, die de „afvaardiging55 vormden van dege nen, d'ie in 1939 met het vastelaoves- feest in Venray begonnen zijn. Hij wenste de Piëlhaas, die dezelfde fi nanciële zorgen heeft als de gemeen te, dat hij desondanks de moed niet zou verliezen en in staat zou mogen zijn met hetzelfde elan van het ver leden ook in de toekomst verder te gaan. De voorzitter herdacht in een korte rede al degenen, die gewerkt hebben voor de organisatie van Venrays vas- telaovend, doch door de dood hun fa milie en de gemeenschap ontvallen zijn. Maar ook tot de levenden was hij dankbaar voor hun inzet, waarbij hij vooral dacht aan degenen, die steeds opnieuw achter de schermen hun be langrijk steentje bijdragen tot dit feest. INITIATIEFNEMERS Vorst Jan was de geschiedenis in gedoken en had ontdekt diait de vas- telaovend feitelijk te danken was aan de vereniging voor vreemdelingen verkeer, wiens feestcommissie niet alleen de Oda-feesten had georgani seerd en de Mariafeesten, maar die ook het initiatief namen voor een ge organiseerde vastelaovesviering in Venray. En dat ze dat konden bewees wel het feit, dat men in praktisch drie weken de hele carnaval rond had, waarbij Con Pijts als eerste Prins fungeerde. Ook hij herdacht graag wat de he ren Wijnen en Tillemans als voorzit ters in het verleden hebben gedaan om de Piëlhaas door menige storm heen te helpen, waarbij vooral Vorst Karei met ere genoemd werd. Nadat de officiële plaquette, spe ciaal gemaakt voor dit feest, aan het college en de eregasten was aange boden, was er een gezellig samenzijn in restaurant Vlakwater, waar mevr. Wijnen in de bloemen werd gezet. VENRAYS JEUGD gaf intussen het goede voorbeeld door de foyer van de schouwburg te bezet ten voor hun „dansmiddag". Ze kre gen wat snoep aangeboden en toen kon het er dan op los gaan. Als altijd werd dat weer een feest voor oog en oor, temeer waar velen zich verkleed hadden en in volle overgave aan het hossen en springen waren. Om 3 uur begon in Prinsenhof de verjaardagsreceptie, die wat moeilijk op gang kwam, maar waarop het la ter een gezellige boel werd toen van heinde en verre de verenigingen kwa men. De volledige Zeskampploeg gaf ac te de presence en bood Prins en Raad een serie tribunekaarten aan voor Groningen. Maar ook de bejaardenvereniging meldde zich, de kasteleins, St. Chris- toffel en verschillende personeels verenigingen, naast verschillende particulieren van wie velen hun bes te wensen vergezeld deden gaan van een enveloppe met inhoud. De gezamenlijke -Venrayse vastel- aovesverenigingen verrasten Vorst Jan met een prachtige nieuwe vors- tenketen, die de oudste vorst, Gradje uit Oostrum, aanbood met een leuke speech. Maar ook de vastelaovesclub Nieuwsgierigheidwordtmeestal in ongunstige betekenis met iemand verbonden. Misschien komt dat door de combinatie van gierigheid met nieuws, want nieuws wil juist medege deeld worden en gierigheid betekent: iets voor zich zelf wil len behouden. Daarom kan weetgierigheid wel als goed worden ervaren, want wetenschap is een verrijking en ver dieping van de persoon zelf. Toch zeggen we allemaal vaak genoeg: „Ik ben eens nieuwsgierig hoe dat zal lopen en hoe het daarmee staat", - hetgeen dan wil zeggen, dat we graag iets méér willen we ten over het wél en wee van reeds gekende mensen of ge beurtenissen of aktiviteiten. Zo vroeg iemand onlangs: „Hoe staat het nu met dat pro ject Kerkopbouw?" Die vraag kan alleen komen van iemand die er al iets van gehoord heeft en er ook enige interesse voor heeft, anders vraagt hij er niet naar. Het antwoord op die vraag kon met een weinig-zeggend „Oh, het gaat goed", worden afgedaan. Maar de aanhouder wint, ook bij deze nieuwsgaarder, dus kwam de vraag: „Wat gebeurt er nou precies?" Toen kon ik hem vertellen dat uit alle parochies van het dekenaat een groot aantal mensen (bijna 200) zich hebben opgegeven als enquêteur of enquêtrice, en dat in de komende weken deze mensen samenkomen om nog eens duidelijk de bedoeling van dit project uiteengezet te krijgen en dan de nodige in structies te ontvangen voor de eigenlijke enquête. „En was het gemakkelijk om deze mensen in voldoende aantal bijeen te krijgen?" wilde de vraagsteller nog weten. „Ja, dat is geweldig meegevallen. Soms was nog wel een persoonlijke benadering nodig om de laatste aarzeling weg te nemen, maar het is nu praktisch overal rond." „Bedankt voor de inlichtingen. Nou weet ik weer wat er momenteel in het plan Kerkopbouw gebeurt." Deken L. A. Theunissen van Huize Servatius ontbrak niet op het appèl, evenmin als die van Weert, Si/ttard, Roermond en Horst. Roer mond had zijn hofkapel en Tanzma- riechen meegebracht en Horst zorgde voor 'n uitstekende show met de gar de. Het is een heel gespeech gewor den daar in Prinsenhof, waaraan eerst een einde kwam toen IN DEN ENGEL meldde dat de boeremoes met worst klaar stond. Een prachtig gezicht in die ruime zaal de meer dan vierhon derd bont gepluimde en gemutste gasten, keurig aan tafel, terwijl om beurten de verschillende hofkapellen een nummer ten gehore brachten. Daar kwam de voorzitter van de Federatie van Limburgse Vastel- aovesgezelschappen, de heer Jans sen uit Geleen nog eens extra heen om allen een prettige vastelaovend te wensen, doch ook om Jan Ger- rats alias Matties, de zilveren buut- medaille uit te reiken. Hij had nog meer medailles bü zich. De grote Limburgse onderscheiding kregen uit zijn handen de heren C. Leurs, C. Pqls en W. van den Munckhof. En veel te gauw was voor velen het tijdstip aangebroken dat men zich moest opstellen voor het défilé. De brandende fakkels waren echiter het teken van ventek en met veel plezier meemtehuiis getrokken, waar burge meester drs. F. Schols het défilé af nam met het Federatiebestuur en het bestuur van de Venrayse Piëlhaas. Voor het jubileum-bal was de pu blieke belangstelling jammer genoeg niet groot, maar desondanks heeft Prins Hans ook hier onvermoeibaar het bal geopend en was de stemming er uitstekend, waar het beste bier na tuurlijk ook zijn steentje aan bij droeg. Om 11 uur sloot een vermoeide voorzitter van Haren de deuren en konden Prins, Vorst, Raad van XI en bestuur zich terugtrekken na een zware, maar toch prettige dag HANDEL IN SEXFILMS In oktober j.l. zijn er twee Neder landse films met veel bombarie liefst op zestien plaatsen tegelijk de bios copen ingestormd. En voor het eerst na lange jaren rinkelen alle bioscoapkassa's weer op volle toeren, dankzij de slimheid en handigheid van producent (Rob Hou wer) en regisseurs (Paul Verhoeven en Wim Verstappen). De film „Wat zien ik" gooit daarbij wel de hoogste ogen, omdat deze film van dezelfde soort grollen uitgaat als dat andere keukendrama „Fanfare" (al was de beeldmontage van Haan stra daarin heel wat beter). Een van de hoogtepunten uit fan fare" indertijd was de aanwezigheid van Hans Kaart die met zijn breed voerig zitvlak op en neer wiegde op de rand van de vrachtwagen. We zijn nu heel wat jaartjes ver der vooral /gevorderd" op het sexuele vlak daarom kan er nu volop gelachen worden om het slechts in een wit schort verpakte achter werk van T.V. ster Henk Molenberg, die billenkoek krijgt van Blonde Greet Ronnie Bierman. De hele film is zo plat als ons lieve landje zelf; we zijn een film land zonder waarachtige sex; erotiek weten we helemaal niet te projek- teren. Wij lachen met boeren en win den en alles wat met sex te maken heeft, mag gebeuren op de Walletjes, terwijl de platste sex-blaadjes als verse kadetjes de welig tierende sex- handeltjes uitvliegen. (Gelukkig nog niet in Venray). De klant envan Blonde Greet zijn allemaal abnormale mannen. De Spaanse filmer Bunuel heeft zulke gevallen in zijn film „Dagvlinder" (waarmee Werkgroep Filmvorming indertijd 150 mensen in de zaal kreeg) opgevangen in een veel dieper gra vend en filmtechnisch veel hoger ni veau. Wij Nederlanders zien veel liever een film waar zulke mannen worden getekend in een boertige klucht. Paul Verhoeven is een handig fil mer die in de T.V. serie „Floris" be wezen heeft scènetjes te kunnen ma ken (al is dat nog geen film). Die drukdoenerige beeldopeenvolgingen wekken de indruk dat alles technisch volmaakt is. Stukjes beeld versneden scènes inzomen uitzomen geraffi neerd snel aan elkaar geplakte colse- ups en daar een stel populaire ac teurs in verpakt. Gezichtsuitdrukkingen, bewegingen, woorden rijn allemaal in die voort razende beeldenstorm geperst. Er is niets op tegen dat de heren filmers en handelaren geld wallen verdienen. En gaat U allemaal maar eens kijken hoe dat gebeurt! Wie weet krijgen we dan een groot deel van het Venrayse schouwburgpubliek ook eens in de bioscoop(Wel niet te jong, want als kinderen zo met sex en prostitutie te maken krijgen, wordt hen wel een erg vertekend beeld gegeven). Maar het is wel een trieste omstan digheid dat bijna geen enkele goede film een waarachtig sukses wordt, terwijl dit 'onbenullige en platvloerse gedoe in de vele miljoenen loopt. Heel anders is het weer gesteld met Verstappens „Blue Movie", waar sex van de hoogste orde volgens Vest- dijks theorie der sociale religie wordt beoefend. Dan wordt het pas menens. Daarover wellicht te zijner tijd meer. Werkgroep Filmvorming Venray. DE RUNDVEEHOUDERIJ Het jaar 1971 was voor de rund veehouderij een gunstig jaar, al heeft menige boer door de grote droogte te kampen gehad met ene tekort aan gras. Daardoor was bijvoederen noodzakelijk. In de afgelopen periode is het evenwicht tussen vraag en aanbod op de zuivelmarkt hersteld. De dreigende overschotten zijn ver dwenen o.a. door de sterke teruggang van het aantal melk- en kalfkoeien binnen de EEG. Veel voornamelijk kleinere bedrijven in Frankrijk en Duitsland rijn gestopt met de melk- produktie. Als een van de vele oorzaken kan gewezen worden op de steeds stijgen de produktiekosten. In dit verband zijn berichten over Duitse boeren, die een jaarsalaris van 30.00,over hebben voor 'n melker erg illustratief. Opmerkelijke ontwikkeling boven dien de steeds kostbaarder wordende produktie van ruwvoer (hooi). Eind 1971 is en dat eveneens ter illustratie een pUblikatie versche nen van vooraanstaande voedingsdes kundigen, waarin gesteld werd, dat door de stijgende „binnenhaalkosten" hooi minstens even duur is als krachtvoer, dat van de fabriek komt. Behalve de melkprijzen zijn ook de vleesprijzen in het afgelopen jaar ge stegen waardoor de interesse voor het mesten van stieren belangrijk is toegenomen. Ook in de rundveehouderij wordt het steeds duidelijker dat schaalver groting noodzakelijk is. De techniek helpt (o.a. door vernuftige systemen van huisvesting) een handje mee om deze omschakeling mogelijk te ma ken. Momenteel bedraagt het aantal ligboxenstallen (dat is zo'n systeem) in ons land ongeveer 2000. DE LEGPLUIMVEEHOUDERIJ Het jaar 1971 heeft zich voor de legpluimveehouders gekenmerkt door een konstamt lage eierprijs. Met name in de tweede helft van vórig jaar is de situatie echter aanzienlijk gunsti ger geworden. In 1968 lag de gemiddelde kiloprijs voor eieren (inclusief BTW) nog op 2,03. Maar door een sterke uitbrei ding van de pluiimveestapel in o.a. Italië en Duitsland daalde die prijs in 1969 naar 1,86 om dn 1970 het dieptepunt te bereiken van 1,47. In 1971 kwam de verbetering in de vorm van een gemiddelde eierprijs van 1,80. Die verbetering is mede het gevolg van de lagere inzet van dieren in Duitsland, Italië, België en Luxem burg in de eerste helft van 1971. Italië is, dat moet gezegd worden, de laatste maanden weer sterk aan het inleggen geslagen. Zet die ten dens zich binnen de hele EEG door dan kan de eierprijs andermaal een minder gunstig verloop krijgen. Maar ook hier geldt, dat de vak bekwame pluimveehouders een lage kostprijs moeten kunnen realiseren om aldus een redelijk inkomen te be halen. In 1968 bedroeg het produktie-aan- deel van bedrijven beneden de 2000 dieren nog 55%. Nu ligt dit percentage nog maar op 30%, terwijl de grotere bedrijven (meer dan 3000 dieren) een stijging doormaakten van 24% naar 60% pro- duktie-aandeel. Voor 1975 wordt ver wacht dat 75% of meer van alle eie ren afkomstig is van nog geen 2000 bedrijven, waar één man de zorg heeft voor 25.000 tot 30.000 dieren! DE SLACHTKUIKENHOUDERIJ Er hoeft niet omheen gedraaid te worden: 1971 was voor de slachtkui- kenhouderij een verre van rooskleu rig j.aar. De prijzen lieten te wensen over en de pseudo-vogelpest speelde menige slachtkuikenhouder parten. De toekomst biedt echter weer rede lijke perspektieven. Met name omdat een interessante konsumptieStijging van pluimvee verwacht mag worden gezien de steeds stijgende prijzen voor rund- en varkensvlees. In 1967 was de Nederlander goed voor een konsumptie van 5,6 kilo per hoofd van de bevolking. In 1970 lag dit cijfer op 6 kilo, maar voor de ko mende jaren wordt een aanmerkelijk grotere stijging verwacht. Ook al, omdat het aantal verkooppunten (ook de slager mag tegenwoordig vers pluimveevlees verkopen) sterk geste gen is. Schaalvergroting (daar is het woord alweer) is ook de slachtkui kenhouder niet vreemd blijkens de cijfers van de „landbouwtelling 1971". Van 1970 tot '71 daalde het totaal aantal bedrijven van 2825 naar 2756, maar daar staa.t een sterke stijging van het aantal dieren per bedrijf te genover: van 10.600 naar ruim 12.500. Daar één mestronde van eendags- kuikentje tot slachtrijp 7 weken duurt, kunnen er door een dergelijk bedrijf plm. 70.000 slachtkudkens worden afgeleverd per jaar. DE VARKENSHOUDERIJ Tussen 1 mei 1970 en 1 mei 1971 is Het bestuur van de Stichting Ten toonstelling Buiten-Spel te Venray heeft, mede gezien verkregen inzicht in nieuwe perspectieven en mogelijk heden voor deze manifestatie, beslo ten deze te verplaatsen naar mei 1973. Bij de voorbereidingen van deze groot opgezette recreatie-tentoonstel ling werden de deelnemers gecon fronteerd met talrijke onverwachte aspekten binnen het werkthema. Met name aktuele milieuproblemen en re cente methoden voor aktavering van de bezoekers, o.a. door kreatieve zelf- werkzaambheid, zouden alsnog in de plannen dienen te worden verwerkt. Ook het feit dat Venray met succes participeert in de Zeskamp van de NCRV-televisie is mede aanleiding tot het uitstel. Zeskamp vraagt van het thuisfront terecht veel belang stelling, werk en geldelijke steun. Heft bestuur van Buiten-Spel is van me ning, dat het beter is de tentoonstel ling te zien als een vervolg op Zes kamp dan als een parallel lopende aktiviteit. Als medium voor de public relations van Venray kan het recrea tie-evenement in 1973 fungeren als waardevolle follow-up. Van betekenis is voorts in dit ver band het groot opgezette onderzoek inzake vrijetijdsbesteding en behoef te aan recreatieve voorzieningen van de Venrayse bevolking. Dit wordt door een team van het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toe risme en Recreatie te Breda gehou den van 25 februari tot 4 qiaart a.s. Een uitvoerige enquête, waarbij 850 inwoners worden betrokken levert duizenden gegevens d'ie via compu ter-verwerking medio 1972 in een omvangrijk rapport worden vastge legd. Dit sociaal-recreatief onderzoek is in Nederland vrij uniek. Het is in feite de meest zuivere vorm van in spraak. De uitkomst kan in 1973 op Buiten-Spel via een goed visuele pre sentatie een boeiend element vormen. Daarnaast zal het uit deze studie verkregen informatie waardevolle bouwstenen bevatten voor de blij vende recreatieve voorzieningen in het bosrijke gebied, waar de tentoon stelling wordt gehouden. Gebleken is dat belangrijke kaders in Venray grote waarde hechten aan dit aspekt van Buiten-Spel. Mede dank zij het verschuiven van de manifestatie kan het toekomstige park een betere ac comodate krijgen. Aan een professioneel advies bureau is opdracht gegeven de om vangrijke gegevens en kontakten die het bestuur in 1971 heeft gebundeld, nader uit te werken. Eind januari mag een deskundig rapport tegemoet worden gezien met een konkreet plan voor de tentoonstelling en de evene menten die in het kader van Buiten- Spel kunnen worden gehouden. Er resten dan nog vijftien maanden voor de realisatie. de Nederlandse varkensstapel sterk toegenomen. Volgens een steekproef van het CBS van 5.782.000 naar bijna 672 miljoen! Een stijging van 700.000 slaehtvarkens dus. De andere landen binnen de EEG (behalve Frankrijk) zijn niet aan een produktaestijging toegekomen, reden waarom verwacht mag worden dat er in 1972 een goed evenwicht zal bestaan tussen vraag en aanbod. Het jaar 1971 was geen „rijkmaker" voor de varkenshouderij, toch werd de kostprijs op de moderne bedrijven goed gedekt en kon er van gemiddeld zeer redelijke prijzen wor den gesproken. Het jaar dat voor ons ligt mag echter met gerechtvaardigd optimisme tegemoet worden gezien. Esso motoroliën beschermen uw kostbare landbouwwerktuigen op vijf verschillende manieren. Dat geeft zekerheidl Onze service is uw tweede zekerheid. Horst, tel. nr. 04709-1141 (3 lijnen). Tevens ESSO Gas Hoofddealer

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13