De 10.000ste ziet Abraham GEZINSBIJDRAGE .smets gemeentelijke notities en mededelingen Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN LEASING H H Zakenlieden VAN ERP Verhoging abonnements gelden DOE HET NU GIRO 11.74.863 VRIJDAG 31 DECEMBER 1971 No, 52 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOORAL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) VENRAYSE MENSEN Op het moment dat we zo langzaam maar zeker de balans voor 1971 op gaan maken en b.v. al uitkijken naar de 28.000e inwoner, viert de 10.000e zijn vijftigste verjaardag en krijgt Abraham te zien HENRICUS JULIANUS VERMEULEN kijkt een tikkeltje verwonderd als we hem op zijn vijftigste verjaardag in zijn bungalow op de Kempweg be zoeken. Hij ziet er ook niet op zijn voordeligst uit, want hij is, wat hij zelf noemt: snotverkouwen Maar hij kan inderdaad het spaar bankboekje nog laten zien, dat de toenmalige burgemeester van Venray zijn vader Gradje Vermeulen op 29 december 1921 aanbood1, omdat hij de 10.000ste inwoner was komen aan geven. Een jonge zoon, de 11e uit een gezin dat zou uitgroeien tot 12 kin deren. Het is een bescheiden feestje geworden, daar op de Vlakwaterweg 10, waar, wat achteraf, zijn geboorte huis stond. De 26,die de gemeente zijn 10.000ste inwoner schonk, moch ten niet eerder dan op zijn 21ste ver jaardag van het spaarbankboekje af gehaald worden en veldwachter Jans sen kwam ieder jaar controleren of ze er nog opstonden en of de rente wel bijgeschreven was. Op zijn 21ste ver jaardag, midden in de oorlogstijd, wa ren die 25,aangegroeid tot 42,73 en die z'ijn toen opgegaan aan wat pakjes „zwarte" shag REJMPKES MAKEN Wat had toen een jongen voor kan sen, komende uit een gezin van 6 jon gens en 6 meisjes? „Geen", zegt Har ry Vermeulen, „want onder school tijd moest je al meewerken en de schooldeur was ternauwernood ach ter je dicht gevallen of je stond in de cartonnagefabriek van Laurensse om eirerraampjes te maken. Je moest mee verdienen om dat grote huishou den op de been te houden. Er werd je niets gevraagd je moest. Hij had in zoverre nog geluk, dat hij daar aan de machines kwam staan, maar dat verhinderde niet dat als het minder vlot ging met de eieren, hij net zo hard' de straat opvloog als de anderen. „Het was daar feitelijk sei zoen-arbeid'en dat betekende dat je b.v. 's winters nog al eens in de kou buiten Stond". Maar achter het Vlakwater begon nen de bossen, waren de konijntjes en ook daar wist Vermeulen dan wel raad mee. „UitkeriingMan, laat me niet lachen. Als je werkloos werd, kreeg je net zo veel gteun, dat je niet dood ging, maar er van leven kon je ook niet. En aangezien ik geen kostwinner was, kwam ik nergens voor in aan merking." Met de oorlog valt ook de carton nagefabriek langzaam maar zeker uit. Vermeulen gaat kabels aanleggen naar de beide arbeidskampen, die in Venray komen. Als dat werk af is en hij intussen een beetje gewend is aan de „schop" gaat hij werken aan het afwateringskanaal in de Twist, op zijn fiets met een volband. Dan krijgt hij de boodschap dat hij voor de „Ar- beitseönsatz" naar Duitsland moet. Er eens-tussen-uit komen stond hem wel aan, maar de Krupp-fabrdeken in Es- behalve vakantie- sen bleken alles verblijven. „Je was nog minder in tel dan een hond en toen de bombardementen op Essen begonnen moest je eerst wach ten tot de Duitsers in de schuilkelders zaten en dan mochten wij 800 MARK heeft hij nog tegoed van mijnheer Krupp, voor bomschade, want liefst 3 keer verloor hij zijn hebben en houwen bij die bombardementen. Hij wordt nog altijd stil als hij aan die tijd terugdenkt. Eind 1943 houdt hij het niet langer uit en wandelt te voet van Essen naar Venray. Man ik had joekels van blaren onder mijn voe tenMaar in Twistede werd hij door de politie gesnapt en ging hij voor een maand het kamp in. Weer terug naar Krupp, waar hij dan eindelijk eens Urlaub krijgt en prompt onderdook. Dat betekende 'n schuilplaats in de bossen bouwen en verder de hele dag op je quivive zijn, want de NSB, de mannen van Ommen en de Venrayse politie maakten jacht op je.... Dat hield hij zeven maanden vol; maar toen begon zijn moeder het op haar zenuwen te krijgen telkens als ze maar een uniform daar achter op het Vlakwater zag. Hij ging vrijwillig naar Kevelaer op de zaadfaforiek wer ken, maar bleef in september 1944 thuis de bevrijding afwachten. Die kwam en bracht de evacuatie mee. De famlilllie Vermeulen moest naar Bakel, maar Harry Vermeulen kon via het in Merselo weer opgerich te arbeidsbureau al vrij snel als op perman aan de opbouw van Venray beginnen. „Maar het eerste jaar heb ben we niets anders gedaan dan ge sloopt SOUVENIR Als levend souvenir aan zijn eva cuatietijd zit nu naast hem: zijn vrouw H. A. v. d. Laar, die hij in Ba kel leerde kennen en waarmee hij in 1947 trouwde. „Een woningJa, een oude kamp eer-omnibus, die ik voor 200,dn Helmond had gekocht. Die heb ik met veel moeite thuis ach ter het huis kunnen zetten en daarin hebben we 4 jaren gewoond. Toen kreeg ik een woning op de Groene- woldsepad. Intussen is hij weer terug op de cartonnagefabriek, waar met steeds maar overuren lekker geld te verdie nen was. Dat hield hij 5 jaren vol, maar „toen knapte ik gewoon af. De overuren kwamen er uitHet werd WEER DE SCHOP nu om -de waterleiding mee te helpen aanleggen. Als die klus er op zit, meldt hij zich voor de mijn Maurits, maar dat reizen en trekken is er oor zaak van dat hij zijn kinderen alleen zondags ziet. Dan komt weer krisis en Vermeulen moet de Vredepeel in, die hij mee helpt ontginnen. Later BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Venlo Parade 68. Telefoon 18023. Privé 11888. Postbus 412. Venray Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135 volgt de Meersel'sie Peel en nog later het vliegveld. Zijn ambacht of vak: „In de peel staanzijn gereed schap: de schop Daar tussendoor nog even op de ijzergieterij in Tegelen. Pogingen om bij gemeentewerken onderdak te krijgen baatte de tienduizendste niet en daar is hij nog altijd wat nijdig over. Nu zit hij al een jaar of zes bij het Waterschap en dat bevalt hem goed. Weer in de buitenlucht maar het betekent wel dat je 's winters ook figuurlijk buiten 9taat want dan is er op het Waterschap niets te doen. Die tijd heeft hij besteed aan zijn woning. De woning op de Groene- wc'ldsepad beviel hem niet, was te eng en te klein. De man, die de ruimte van het Vlakwater kende, schodderde net zo lang totdat hij ruilen kon te gen een kleine rijkswoning, ver van de kom, maar wel in het Vlakwater. Die woning stond aanvankelijk prak tisch alleen, maar ligt nu tegen de rand van het Groene Hart. Van dat kleine ding heeft hij een flinke bun galow gemaakt. „Zelfs mijn vrouw heeft stenen staan te poetsen Maar nu zit hij prins-heerlijk. Het doet-het-zelf heeft hem daar wel vruchten opgeleverdMaar nu hij op de drempel staat van zijn vijftig ste verjaardag is hij snot-verkouwen. En de verjaardagsborrel smaakte daardoor maar half. HET OUDE SPAARBANKBOEKJE van 50 jaren terug ligt, vergeeld en wat verfrommeld, op tafel. De tien duizendste inwoner van Venray hoopt de dertigduizendste nog te kunnen be groeten. Maar hoopt dan ook van har te dat hij of zij het in zijn leven wat gemakkelijker zal krijgen dan de tien duizendste. Want werkloosheid, oor log, gebrek en tekorten zijn wel rij kelijk zijn deel geweest, ondanks de bungalow Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD Met het oog op de aanzienlijke stij ging der aan het uitgeven van kran ten verbonden kosten, zijn de Neder landse dag- en nieuwsbladen per 1 januari 1972 genoodzaakt de abonne mentsgelden te verhogen. Ook Peel en Maas ontkomt daar niet aan en moet vanaf die datum de minimum verhoging van 372 ct. per week gaan toepassen. Dit betekent dat het half jaar abonnement f 6.75 zal gaan be dragen. Onze abonnés die een machtiging afgegeven hebben tot automatische afschrijving van hun bank- of giro rekening, zullen dit bedrag in de loop van januari op hun rekening verant woord vinden. Die abonné's die hun abonnements geld rechtstreeks overmaken, verzoe ken wij met dit nieuwe bedrag reke ning te houden. Onze overige abonné's zullen in de eerstkomende weken een kwitantie of girokaart krijgen aangeboden. BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt ter voldoening aan artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordennig be kend, dat met ingang van 3 januari 1972 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling lll-D, gebouw Leunseweg 2a, kamer 24, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan „Brukske" met bijbeho rende stukken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. 'Venray, 31 december 1971. De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt ter voldoening aan artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat met ingang van 3 januari 1972 gedurende een maand ter gemeentesecretarie afdeling lll-D, gebouw Leunseweg 2a, kamer 24, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan „Bergkwartier" met bij behorende stukken. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen te gen het ontwerp. Venray, 31 december 1971. De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS NIEUWJAARSRECEPTIE Op Nieuwjaarsdag zullen van 12 tot 13 uur burgemeester en mevrouw Schols nieuwjaarsreceptie houden in de raadzaal ten gemeentehuize. Gelijktijdig zal men dan ook Deken L. Theunissen en de heer J. G. Keers, pastoraal medewerker van de Herv. Kerk, de beste wensen voor het nieu we jaar kunnen aanbieden. ZWEMDIPLOMA'S UITGEREIKT AAN 531 SCHOOLKINDEREN In het gemeentelijk overdekte zwembad te Venray werden van 13 tot en met 17 december dioor 536 schoolkinderen de proeven afgelegd om in het bezit te komen van het zwemdiploma A of B. Voor het A-diploma slaagden 140 jongens en 167 meisjes; voor het B-di ploma 121 jongens en 103 meisjes. Af gewezen werden twee meisjes voor het A-., en drie meisjes voor het B- diploma. Deelgenomen hebben: 334 leerlin gen van het basis-onderwijs te Ven ray; 21 leerlingen van de A.B.O.- school; 31 leerlingen van de LTS te Venray; 10 leerlingen van de Lagere Agrarische school te Venray; 33 leer lingen van het basis-wonderwijs te Wanssum-Geysteren; 11 leerlingen van het basis-onderwijs te Holthees- Smalkt; 13 leerlingen van het basis onderwijs te Maashees; 45 leerlingen van het basisonderwijs te Overloon en 38 leerlingen van het basisonderwijs te Vierlingsbeek. De examencommissie bestond uit de heren G. Mobers M. Wijers en L. Dorssers. De volgende zwemexamens voor de schooljeugd zuillen in juni 1972 wor den gehouden. BEKENDMAKING Houders van bijzondere machtigin gen toh het voorhanden hebben van vuurwapenen en/of munitie worden er aan herinnerd dat een groot aantal machtigingen in de maand januari 1972 hun geldigheid verhezen. Belanghebbenden die menen in' aanmerking te komen voor verlenging van de machtiging(en), worden ver zocht deze tijdig ter verlenging aan te bieden bij afdeling I-B ter gemeen tesecretarie, Grotestraat 1. Venray, 29 december 1971. De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, dat ingevolge het bepaalde in artikel 10 van het Provinciaal Wegenreglement jaarlijks tussen 1 november en 1 maart hagen en struikgewassen staande buiten de bebouwde kom langs een weg in en nabij bochten, alsmede bij de aanslui ting van andere wegen, indien die hagen of struikgewassen het uitzicht over de weg of de aansluitende weg over een lengte van 25 meter langs de wegas gemeten, belemmeren, door of vanwege de rechtshebbenden op die beplanting zodanig moeten worden gesnoed, dat de hoogte van die ha gen of struikgewassen boven de grond waarop zij zijn geplant of, wanneer die grond gelegen is beneden de kruin van de weg waarlangs zij zijn geplant, boven die kruin, niet meer dan een meter bedraagt. Ingevolge artikel 30 van de Alge mene Politieverordening geldt het zelfde voor de wegen, welke binnen de bebouwde kom zijn gelegen. Venray, 29 december 1971 Burgemeester en wethouders van Venray, De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS De loco-secretaris A. L. G. JANSSEN UITVOERING WINKELSLUITINGSWET TEN AANZIEN VAN TENTOONSTELLINGEN De laatste tijd valt weer een toe neming te constateren van heit aantal aanvragen om ontheffing uitvoering Winkelsluitingswat ten behoeve van z.g. antiekbeurzen, auto-, caravan- en meubelshows, wel'ke slechts door één ondernemer worden gehouden. Met een dergelijke ontheffing wordt be reikt, dat de ondernemer het bedrijf, dat hij gedurende de normale open stellingstijden van winkels uitoefent, gedurende de tijd, dat andere winkels gesloten moeten zijn, kan voortzet ten. De staatssecretaris van Economie sche Zaken ziet in het verlenen van deze ontheffingen een verstoring van de concurrentieverhouding niet alleen in de gemeente waar een dergelijke beurs of show wordt georganiseerd, maar ook in de omliggende gemeen ten. Buigemeester en wethouders van Venray zullen in de toekomst gelet op het standpunt van de staatssecre taris geen ontheffing meer ver lenen voor een evenement als hier boven bedoeld, wanneer die show of beurs wordt georganiseerd door een individuele ondernemer in de ruimte, waarin hij zijn normale activiteiten pleegt uit te voeren. BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend, dat hij ten behoeve van de buitenlandse gastarbeiders in deze gemeente aan een tweetal vergun ninghouders zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet t.w. A. M. J. Sijbers, Grotestraat 33 (Café In den Engel) en H. M. Volleberg, Hense- niusstraat 20, ontheffing van het al gemeen sluitingsuur heeft verleend op oudejaarsavond '71-'72 itot 02.00 u. Aan bedoelde ontheffing werden de navolgende voorwaarden verbonden: a. van de ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten be hoeve van de buitenlandse gast arbeiders; b. de inrichting moet om 24.00 uur worden gesloten; na 24.00 uur mo gen geen bezoekers meer worden toegelaten; c. de overige bezoekers, niet zijnde gastarbeiders moetien om 24.00 uur de inrichting verlaten. De burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van die gemeente Venray ligt ter 'inzage een verzoek met bijlagen van: H. G. J. van Dijck, Grootdorp 2, Merselo om vergunning ex art. 6a der Hinderwet i.v.m. het uitbreiden/wij- zigen van een varkensfokkerij en -houderij waar mest en meststoffen werden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Grootdorp 2, Merselo, kadastraal gemeente Ven ray sectie B nrs. 3522 3934. P. A. H. Steeghs, Castenrayse- straat 14, Castenray om vergunning tot het oprichten, /in werking brengen en in werking houden van een vee houderij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Castenraysestraat 14, CVastennay, ka dastraal gemeente Venray sectie C nr. 1331. M. Wismans, Bnienshoekweg 12, Leunen om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkensmes- terij en kippenhouderij, waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Brienshoekweg 12, Leunen, kadastraal gemeente Venray, sectie D nr. 2133. J. Th. H. Philipsen, Hoofdstraat 11, Oirlo om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkensmes- terij waar mest en meststoffen wor den bewaard. Adres inrichting Hoofd straat 11, Oirlo, kadastraal gemeen te Venray sectie F nr. 2015. L. J. H. Willems, Zandhoek 11, Oirlo, om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en ,in wer king houden van een veehouderij en varkensmesterij waar mest en mest stoffen worden bewaard. Adres in richting Zandhoek 11, Oirlo, kadas traal gemeente Venray sectie F nr. 2419. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde in brengen op een openbare zitting te houden op woensdag 19 januari 1972 cm 15.00 uur dn het gemeentehuis, Grotestraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bijgemachtigdeop de bovenbedoel de zitting is verschenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 31 december 1971. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. DANK U

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1