Venrays raad vergaderde 30% KORTING 2<h KORTING G0MMANS Kacino Night Bar TOP NIGHT AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN LEASING Wel of geen nieuw raadhuis Leenenl VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 No. 51 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS m N MUNCKHOF N.V. VENRAY WCCVRI A n X/fXfXB X/CKIDAY CM rXMQTRCk'FM ADVERTENTIEPRIJS 14 ct. per mm. ABONNEMENTS- 51 TEL. 2727 GIRO 1050652 VV CCADLMU V UUK V C SN IX MI C IN UH3 I IXCIX.CIN PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DE GROTESTRAAT 28 POSTBUi NIEUWE POLITIEVERORDENING BARAK RANK XEROX WOR DT L.O.M.-SCHOOL Eventjes gauxv voor het nieuwe jaar er is, de begroting ter vergade ring brengen, doe daar dan nog even de politieverordening bij, plus een barak van Rank Xerox, plus de straatnaamgeving van Brukske en Bergkwartier, dan krijg je e en menu waarover men letterlijk en figuurlijk zes en een half uur k auwt en herkauwt. Ziedaar het beeld van de zgn. begrotingsvergadering, die uitging als een nachtkaars amdat zelfs het flinkste raadsli r zo'n menu niet verdragen kan Zo vindt U in deze krant de weerslag van een dag praten en ver handelen en zelfs de kerstverhalen hebben moeten wijken voor Ven rays onvermoeide vroede vaderen waarschuwing te geven, zo iemand van de zwarte lijst in zijn zaak aan wezig is en pas bij herhaling ook hem op de bon te zetten. Een slot-opmerking van Drs. DEN BROK ging over het feit dat d'e Ven- rayse verordening zelfs verder gaat dan de Opiumwet. Hij vroeg waar om zulks nodig is. Het blijkt, aldus het antwoord dat verschillende drugs, die thans gebruikt worden, niet met name in de Opiumwet staan. Om die toch te kunnen verbieden is in de Venrayse politieverordening ook aan dacht aan deze verslavende spullen besteed. Maar toen geloofde de raad het wel en werd de nieuwe verorde ning conform het voorstel goedge keurd. Alleen was er de opmerking van VAN VALKENGOED: hoe komen de mensen er nu achter wat in Venray wel en niet kan. Want iedereen wordt geacht de wet te kennen en dit is een wet. De gemeentelijke voorlich ting zal zich met deze materie bezig houden. De resultaten merkt U in de loop van het komend jaar. TIMMERMANS bracht dank aan politiechef en ambtenaren voor de hulp aan de commissie geboden. „Het is een flink stuk werk geweest, waar op men lang heeft ziitten wachten, maer nu is het er danconsta teerde hij tevreden NIEUWE WONING Dank zij welwillende hulp van boe renleenbank en gemeente kan een krotwoning aan de Peel weg in Yssel- steyn nu eindelijk opgeruimd wor den en een nieuwe woning gebouwd worden. De raad verspilde er geen woorden aan. Wel ging men er voor zitten toen de straatnaamgeving van het Brukske aan de orde kwam MUZIEK Het voorstel van B. en W. was om van Brukske de Venrayhe muziekwijk te maken. Voor de woonwijken binnen de ring (de woningwetwoningen) wil de men de namen van componisten nemen, voor de wijken buiten de ring namen van muziekonderdelen en -termen. Daarop brak de storm los. Want de betrokken raadscommissie had van Brukske juist een bloemen- of hees terwij k willen maken, die zodoende aansluit op plan Zuid, met zijn „bo men-straten". Daar refereerde DE BRUYN ook aan die vond dat een heleboel mensen de componisten-na men en die van muziektermen niet eens behoorlijk uit kunnen spreken, laat staan onthouden. Hij vond het een heel ingenieus plan, maar toch te veel van 't goede. Drs. DEN BROK noemde meteen enkele heesternamen, die naar zijn mening even moeilijk waren als com ponistennamen. Maar men kwam er zo toch niet uit. Er werd gestemd en 11 bleken voor een Brukske met muziek in, 9 ble ken tegen. BERGKWARTIER is dat stukje Venray dat omsloten wordt door de Kempweg, de Weg in den Berg, een xveg in het verlengde van de Haammakerstraat en de Har- deweg. Terwijl de raadscommissie hier een vogelenbuurt van had willen maken, stelden B. en W. voor hier de straten te noemen naar bergen of bergketens: als Karpaten, Oeral, Vogezen, Eifel, Dolomieten Ardennen enz. enz. En daar begon het fee9t weer op nieuw. De een zei dat hij daar liever de vogeltjes hoorde fluiten de ander dat in het Bergkwartier de namen van bergen juist zinvol zijn. En ook hier werd uiteindelijk naar de stem bus gegrepen. De bergen wonnen van de vogels met 12 tegen 8. Zo kan men binnenkort dus in de Oeral komen wonen. BARAK VOOR DE L.O.M.-SCHOOL De gemeente heeft vlak voor de vergadering het aanbod gekregen om een barak van 11,8 x 34,3 meter te kunnen kopen van Rank Xerox voor 20.000,inclusief vloerbedekking, goodijnen en steenwolisolatie. Dat men dit voorstel nog in deze vergadering bracht, lag aan het feit dat Rank Xerox voor 25 december een beslissing wilde. De commissie van openbare werken had de barak bekeken, die uitstekend geschikt zou zijn als noodoplossing voor de L.O.M.-school. Het is name lijk gebleken dat hiervoor heel wat meer kinderen in aanmerking zouden kunnen komen als er plaats was. Die plaats kan gevonden worden in deze barak, die meteen een 6 klassige school kan herbergen. Men zou ze kunnen plaatsen tegenover 't Bosch- veldeollege. DE BRUYN had 'n summiere op telling gemaakt van de bijkomende kosten, van slopen, weer opbouwen, vernieuwen, verbeteren en verande ren en dacht men dan nog eens zeker f 70.000nodig zou hebben. Dat moest de raad wel bedenken, terwijl hij zich afvroeg of er financierings middelen voor zijn. Men bleek al kontakt te hebben met de inspesctie, die ook achter dit plan staat en dus ook mede zdl zoeken naar financieringsmiddelen. WEGENS SPECIALISATIE OP KOSTUUMS K O L B E R T S PANTALONS REGENJASSEN WINTERJASSEN OP DE OVERIGE ARTIKELEN OOK TEXTIEL (NIET OP DAMESKLEDING) LANGSTRAAT 61 VENRAY UITSTEL De ingekomen stukken hielden o.m. de minder prettige beslissing van Ged. Staten in dat de aanschaf van een DAF auto, de reconstructie van de Merseloseweg en de verbouwing van het pand Stationsweg tot muziek school moet opgeschoven worden naar betere tijden i.e. tot men op de een of andere manier hier geld voor gevonden heeft. Drs. DEN BROK vroeg hoe lang dat wel kon duren, maar daar kon niemand iets zinnigs over zeggen NIEUWE POLITIEVERORDENING 66 volgetypte foliovellen, ziedaar de nieuwe algemene politieverorde ning der gemeente Venray, met toe lichting, die de raad ter goedkeuring kreeg aangeboden. Namens de raad hadden de raadsleden van Oers, Tim mermans en Van Valkengoed en pe tit comité de geheel verordening on der de loep genomen en het waren deze heren, die nu van de VOORZIT TER de op- en aanmerkingen van de raad ter beantwoording kregen toe gespeeld. Opmerkingen die vooral kwamen uit de hoek van Drs. DEN BROK, die er speciaal eens voor was gaan zitten om deze vrij zware en droge materie nauwgezet door te wer ken. Nadat de VOORZITTER nog eens nadrukkelijk gesteld had dat hier mede een belangrijk stuk gemeente lijke wetgeving voltooid was, die de 30 jaren „oude" politieverordening zou gaan vervangen, kreeg de raad het woord. Drs. DEN BROK had vooraf enkele vragen. Het was hem opgevallen dat over processies in dit stuik wetgeving niet gesproken wordt. Zijn die uit de tijd of valt men hier in Limburg niet onder het processieverbod wat men elders wel kent? Dit laatste bleek het geval. Een andere vraag was, waar om in deze verordening niets staat over de doorvoer van gevaarlijke stof fen. Dat blijkt geregeld te ^worden door hogere wetgeving. Een derde vraag was waarom St. Nicolaas uit de verordening is ver dwenen. Het blijkt dat men dit feest voortaan onder andere festiviteiten rekent. Behalve enkele „technische" op merkingen, kwamen ook enkele raad sels tevoorschijn, die men nog zal po gen op te lossen. Zo kon de vraag niet beantwoord worden of het door deze verordening verboden wordt dat een fietser een rolschaatser voorttrekt. Welis duide lijk verboden, hoewel Drs. DEN BROK aanvankelijk anders meende, dat iemand die vergift op zijn fiets voevert, deze niet mag parkeren om een pakje sigaretten te halen. Ook bleek dat een beheerder van een voor het publiek toegankelijke ruimte al tijd het recht heeft iemand uit die ruimte te verwijderen, als die iemand hem om de een of andere reden niet aanstaat. Drs. DEN BROK vroeg verder wie nu feitelijk uitmaakt wat „uit het oogpunt van openbare zedelijkheid kwetsend isDat is des rechters zaak, die uiteindelijk hierover te oor delen zal krijgen Drs. DEN BROK werd verder ge rust gesteld, toen hij in de politiever ordening het verbod dacht te vinden van het mesten van een tuintje op zaterdagen, zondagen of feestdagen. Er staat namelijk duidelijk bij dat dit verbod geldt voor akkers of wei landen en daar rekent men gevoeglijk geen tuintje bij. Het verbod dat kinderen beneden 14 jaren in het openbaar pijp, sigaret of sigaar roken deed Drs. DEN BROK de vraag stellen, wat te doen als de ouders dat goed zouden keuren. Als de ouers van zo'n kind dat werkelijk goedkeuren, kan hij of zij thuis of binnenkamers zijn of haar best doen, doch in het openbaar: neen. Dat men op onbebouwde percelen moet zorgen dat er geen onkruid op komt, deed Drs. DEN BROK vragen of we daarmede de natuur geen ge weld aan doen. Hij werd door de an dere raadsleden gerust gesteld met het spreekwoord: onkruid vergaat niet Dat men zich zonder noodzaak niet op openbare groenstroken mag be vinden, als dat geen sport- of speel velden zijn, vond dezelfde spreker wel wat cru. Maar de VOORZITTER meende dat zulks in de praktijk wel zal meevallen. Maar de politie moet in bepaalde gevallen kunnen optre den. ZWARTE LIJST Artikel 53 bleek bij de commissie uit de raad nog al wat bezwaren op te roepen. Het gaat daarin om de zwarte lijst, waarop bekende drank- misbruikers geplaatst kunnen worden en die niet alleen naar de plaatselijke caféhouders doch ook naar die in de nabuurgemeenten gestuurd wordt. Als zo'n drankmisbruiker in een ca fé wordt aangetroffen, i>s hij niet al leen zelf overtreder, maar loopt ook de caféhouder een bon op. Op de eer ste plaats vond dé commissie dat rondsturen naar andere gemeenten een nogal bedenkelijke zaak. Op de tweede plaats hoeft een caféhouder de betrokken mensen niet te kennen, maar kan desondanks een bon krij gen. En ook dat vond men onjuist. Men besloot nu om de slechts in de eigen gemeente deze procedure te volgen en de caféhouder eerst een PONJEE was zeer verbaasd dat B. en W. tot tweemaal toe het advies van de raadscommissie naast zich neergelegd. Hij vond dat vervelend, maar kreg van de VOORZITTER te horen dat B. en W. toch nog altijd een eigen standpunt mogen hebben. VAN VALKENGOED vond het plan nog zo dom niet. Het is in ieder ge val educatief, maar voelde er meer voor om in het hele plan alleen maar componistennamen te gebruiken. Daar was ook JANSSEN voor. maar TIMMERMANS vond het allemaal In deze begrotingsvergadering kwa men B. en W. hierop uitvoerig terug. DECENTRALISATIE Over decentralisatie van het be stuur naar dorps- en wijkraden wordt samen met Horst overleg gepleegd. Bij dat overleg worden de raden zelf betrokken, maar ook Samenlevings opbouw. Men zoekt naar principiële uit gangspunten waarop dan verder de zaak uitgewerkt zal worden. Van de andeer kant heeft men aan de fraai ste juridische formulering niets, als er niet de mentale instelling is om medeverantwoordelijkheid te kunnen of te willen nemen. Men zal er verder aan moeten den- niets. Met de naamgeving van bloe men en heesters had men logisch aan geknoopt aan plan Zuid. Nu komt men met namen, die het giros van de bevolking niet kent noch onthouden kan. MEVR. POELS-PETERS vond het een uitstekend plan, alsook Drs. DEN BROK zeker toen de VOORZITTER toezegde eventueel nog over de na men als zodanig te willen discussië ren, mits men maar uiitging van mu ziek. JENNISKENS was er niet helemaal kapot van, wamt zA. zou bij sloop juist een heleboel kapot gaan, maar kon zich van de andere kant voorstellen, dat een hele boel kinderen er mee geholpen zouden zijn. Dat meende ook VAN VALKENGOED en VAN OERS, waarop dan de l-aad, rij het met bezwaard hart, omdat het weel allemaal zo overdonderend kwam, ook zij-n fiat gaf. Daarna ging men met frisse moed aan de begroting beginnen. Wat men daarover in tweede instantie te zeg gen had, vindt U elders in dit blad. ken dat dit e enexperiment is, waar voor praktisch geen ervaringsgege vens beschikbaar zijn. OPBOUW '70 wilde die moeilijkhe den niet kleineren. Maar als uitgangs punten konden hi. al twee stellingen geponeerd worden, namelijk dat de wijk- en dorpsraden vooral funktio- neel moeten zijn en moeten kunnen werken, aangepast aan de lokale be hoeften. NIEUW GEMEENTEHUIS De kritiek op de plannen voor nieuwbouw van een gemeentehuis hebben B. en W. fel doen terugslaan. Het nieuwe gemeentehuis moet op zo efficiënt mogelijke wijze voorzien in een redelijke werksituatie voor be stuur en zijn ambtelijke medewerkers. Aan die eis voldoet het huidige ge meentehuis geheel niet. Weliswaar is bij het oude lyceum een stuk nood oplossing gecreëerd, doch die ruim ten zijn slechts tot 1975 beschikbaar. Bovendien brengt deze scheiding veel tijdverlies en communicatie-moeilijk heden met zich. Men wil in de gemeente komen tot een goed aangepaste huisvesting voor het ambtelijk apparaat, waaraan het de laatste 30 jaren geheel ontbroken heeft, en men denkt daarbij aan ruimtelijke voorzieningen, die uitein delijk groot genoeg moeten zijn voor een gemeente van 50 tot 60.000 in woners. OPBOUW '70 bleef bij zijn stand punt dat het in deze tijd niet oppor tuun is de bouw van een nieuw ge meentehuis aan de orde te stellen. Men weet niet wat èr met de herinde ling allemaal uit de bus gaat komen en men kijkt niet of er alternatieven te vinden zijn. Alternatieven, die, daarvan lijkt OPBOUW '70 overtuigd, er wel zijn of gaan komen. De VOORZITTER zei er voor te passen de uitbreiding van het ge meentehuis te maken tot een soort sluitpost. Men stelt eisen aan efficiën- cy, men wenst van allles van de amb tenaren, doch een fatsoenlijk kantoor hebben ze sinds jaar en dag niet en men sukkelt van de ene noodoplos sing naar de andere. Men dient te be seffen dat hier ook een stuk levens geluk van honderden mensen bij be trokken is. Men praat over alternatieven, maar wijst er geen aan. Als die er komen dan zullen B. en W. beslist wel over wegen daarvan gebruik te gaan ma ken. Maar men moet niet steeds maar uitstellen in de hoop dat ooit eens een alternatief komt. Zowel JANSSEN als VAN VAL KENGOED onderstreepten dit plei dooi en zagen in heft komend jaar de eerste plannen voor een nieuw ge meentehuis graag tegemoet. EFFICIENC Y- ONDERZOEK De vraag naar een efficiëncy-on- derzoek op het gemeentehuis is al op gelost doordat de gemeente in samen werking met het Centraal Advies bureau de meest doelmatige organi satie heeft opgezet, die men zich maar wensen kan. De vraag van OPBOUW '70 of men de adviezen van dit bureau aan de raad ter inzage zou willen geven, kreeg als arltwoord dat het perso neelsbeleid een zaak is, die onder B. en W. thuis hoort. Men is echter wel bereid een en ander eens met de raad te bespreken. PERSONEELSZAKEN De vorige maal was in de raad ge vraagd hoe de positie was en is van de nieuw benoemde personeelschef. Het antwoord is dat de betrokkene hoofd is van de afdeling personeels zaken, dat op zijn beurt weer hoort bij de hoofdafdeling financiën. Met dit antwoord was OPBOUW '70 riiet tevreden. Want op deze wijze kan de betrokkene geen rechtstreeks beleid voeren. Ook VAN VALKENGOED was het met die „opstelling" niet eens, want op deze wjjze kan er nooit een be hoorlijke'personeelsafdeling komen. Hij had net nodige studiemateriaal daarvoor reeds meegebracht ter ver gadering, maar in verband met de tijd wilde hij daarover later nog wel eens uitvoeriger spreken met het col lege. En daar hield men het dan maar op. OPENBAARHEID Het college bleef bij zijn stelling dat een te vroeg in de publiciteit brengen van zaken, die daarvoor niet in aanmerking komen, schadelijk is. Dat wil beslist niet zeggen dat men de mensen niet de juiste informatie geeft, die nodig is om te komen tot een goed oordeel.i En zonder goed oordeel heeft inspraak geen enkele zin, wordt het zelfs onzin, aldus in het kort samengevat het standpunt van B. en W. Daar kan men lang en breed over vechten, zoals men ook vechten kan over de vraag of de gemiddelde bur ger reeds toe is aan deelname van in spraakprocedures. OPBOUW '70 was van mening van wel, maar de lange duur van deze be grotingsvergadering liet zich gelden en men legde zich dus maar bij deze beweringen neer, waarna dan de VOORZITTER in een „rótvaart" door de feitelijke begroting aan het blade ren ging en na een minuuit en 32 se conden plechtig kon verklaren dat Venrays begroting 1972 door de raad was aanvaard D E U R N E le KERSTDAG met het Intern. Duo HELGAen RONNY zang en orgel (Alleen toegang met Top- night kaart en geopend 's avonds 10 tot 3 uur 's nachts BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Privé 11888. Postbus 412. Venray Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135 Bü het hoofdstuk dat in de begroting 1972 handelt over de bestuur lijke organisatie zijn door raad en met name door OPBOUW '70 aan merkingen gemaakt op sommige plannen van het gemeentebestuur. Dat was allereerst de decentralisatie naar wük- en dorpsraden, die h.i. vlotter moet gaan. Op de tweede plaats wenste men een ef- ficiëncy- en organisatieonderzoek. Op de derde plaats was er de vraag of men nu zo nodig de plannen moet maken voor een nieuw gemeentehuis.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1