IE Gouden bruiloft 20% KORTING 10% KORTING G0MMANS Yenrays raad vergaderde Jeugdsport krijgt andere subsidieregeling smets WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN INGEZONDEN H H. Zakenlieden VAN ERP Kerstpakket voor zieken en bejaarden VRIJDAG 10 DECEMBER 1971 No. 49 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 2POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 195M52 ADVERTENTIEPRIJS 14 ot p«r mm ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR S.IS (bi) vooruitbetaling) STICHTING OPENBARE SCHOOL In zijn sneltrein-tempo we ztfn niet anders meer gewoon di rigeerde burgemeesters Schols maandag de raad door een 12 punten tellende agenda. Komende maandag is er weer een vergadering, waarna ook de raad woensdag weer aan moet treden voor de be grotingsbeschouwing. Ook daarin zit dus de nodige vaart. AANKOOP GROND Voor West 2 heeft de gemeente grond en opstallen nodig aldaar, eigendom van F. M. Linders, Merse- loseweg 91. De raad keurde zonder meer goed dat deze 3680 m2 met op stallen zullen worden aangekocht voor 31.145, VERGOEDING KLEUTERONDERWIJS De vergoedingen voor het kleuter onderwijs voor de jaren 1968 en 1969 zijn thans goedgekeurd door de Mi nister. Voor 1968 bedraagt dat 1.225, per lokaal en 22,50 per kleuter. Voor 1969 zijn die bedragen vastgesteld op 1290,en 23,75. De wet eist dat ook de raad hier zijn fiat aan geeft. Drs. DEN BROK was tot de bevin ding gekomen dat deze bedragen veel te laag liggen. De bevestigde ook Wethouder Mevr. RUTTEN-TIELEN, die niet alleen vond dat het rijk veel te laat kwam met deze vaststellingen, doch dat ze ook te laag zijn, reden waarom er schoolgeld geheven moet worden. Van dat schoolgeld moet het rijk ook nog eens 48,per kleuter hebben, zodat er weinig overblijft als men de school gelden niet verhoogt. En de raad heeft in de begrotingsbeschouwingen er al op gewezen dat z.i. die te hoog gaan worden. Drs. DEN BROK vroeg aktie in de ze, waarop de VOORZITTER beloof de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op dit probleem te atten deren. Mevr. RUTTEN-TIELEN ging ver der nog in op de suggestie van Drs. DEN BROK om te proberen Venray in een hogere klasse te krijgen, wat ook weer meer geld zal opleveren. HANDENARBEID IN CONINXHOF 3.591,25 werd toegewezen aan het schoolbestuur van Coninxbof dat met dit geld een der kelderlokalen gaat veranderen in een handenarbeidlo- kaal. OPENBARE SCHOOL Het verzoek om in Venray te ko men tot een stichting van een open bare school voor gewoon lager on derwijs blijkt te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, die daarvoor zijn gesteld. Het was nu aan de raad om het zgn. principe-besluit te nemen waardoor ook zij achter de stichting van een dergelijke school gaat staan. VAN OERS Stelde dat de raad er natuurlek mee akkoord gaat, doch wiilde toch enkele dingen nog wel duidelijk gesteld zien. De aktie voor deze school is gevoerd in Veltum, maar betekent dat nu ook dat de school in Veltum gaat komen. Een andere vraag, die bij hem was opgekomen (maar die hij ook nu niet beantwoord kreeg) was of deze aktie niet het gevolg was, omdat men be paalde bezwaren heeft tegen de be staande school. Was er door het co mité kontakt opgenomen met onder wijzersorganisaties en was het niet de moeite waard geweest te wachten tot de ontstuimige groei van Venray wat gestabiliseerd zou zijn Ook VAN VALKENGOED zou zich positief achter deze stichting opstel len, maar hij wilde wel waarschuwen dat 't de raad is (en niet 't betrokken comit') die beslist waar die school zal komen. Men zal zich verder moeten realiseren dat het bestuur bij een openbare school niet die inspraak heeft, welke men kent bij het bijzon der lagere onderwijs. De cijfers wij zij uit dat elders juist de openbare school terugloopt, terwijl er in Ven ray een gesticht wordt. En hoe zit het met het comit' zelf, dat heeft nog geen stichtingsvorm. Zowel de VOORZITTER als Mevr. RUTTEN-TIELEN onderschreven dat de school zeker niet wijk gebonden, doch veeleer streek-gebonden zal zijn, wat waarschijnlijk ook in de plaats tot uitdrukking zal komen, die dan zeker niet in Veltum is. Of er dan nog zoveel liefhebbers zijn zal de toe komst moeten bewijzen. Dat er overleg met andere organi saties is geweest, is het college niet bekend. Voor het overige onder schreef men wat VAN VALKEN GOED over deze zaak naar voren had gebracht. Drs. DEN BROK wilde weten wat er nu verder gaat gebeuren. Het blijkt dat in januari a.s. een gesprek zal plaats hebben van de scholenplan ningscommissie met het organiserend comit', terwijl de uitvoering van een en ander verder in handen ligt van B. en W. BULLDOZER De raad ging verder mee met het voorstel van B. en W. om 25.000, beschikbaar te stellen voor de aan schaf van een tweedehands bulldozer. Hiermede wil men zelf het egalisatie- werk op de stortplaats in het Ven- rayse Broek gaan doen. PONJEE waarschuwle voor een goede aankoop en wethouder SCHOLS beloofde dat in zijn oren te knopen. WETHOUDERS De verordening uitkerings- en pen- sioenverordening wethouders werd aangepast aan nieuwe inzichten e.d. TIMMERMANS vroeg zich af, waar in deze verordening steeds gesproken wordt over de weduwe van det wet houder, of dan ook niet eens gedacht kan worden aan de weduwnaar van een vrouwelijke wethouder. Men zal daar nu de jurisprudentie over opslaan. De nieuwe vakantie-uitkerings regeling voor diezelfde wethouders ging zonder commentaar onder de ha mer door, terwijl de wethouders te vreden lachend toekeken. Het nadelig saldo van de begroting 1971 is inmiddels aangegroeid tot 560.000,kon worden terugge bracht tot 77.000,tengevolge van hogere uitkeringen van het Rijk. De raad had hiertegen geen bezwaar. Over de verhoogde hondenbelasting en de nieuwe subsidieverordening voor de jeugdsport en de verhoging van precariorechten leest U elders in dit blad. De nieuwe jeugdsport-subsidie is maandag als 'n Sinterklaascadeau voor alle jeugdigen tot 21 jaren, die in verenigingsverband sport bedre ven, ook bij de raad op tafel ge komen. Daarmede wordt in de toekomst, voor zover de gemeentekas het toe laat, de sportbeoefening door jeug dige personen en andere aktiviteiten van jeugdwerk en jeugd vorming voortaan gesubsidieerd. Een eerste vereiste daartoe is dat betrokken vereniging een keurige en goed overzichtelijke boekhouding voert of gaat voeren, maar dat wordt nog allemaal uit de doeken gedaan door de sportraad en door ambtena ren, die er speciale voorlichtingsbij eenkomsten voor zullen gaan houden. In het kort samengevat komt de subsidie op het volgende neer: a. een vast bedrag van 100,per jaar; b. 80°/o van de kosten van huisves ting, waaronder worden verstaan de kosten van huur, verlichting, verwarming en onderhond van de gebouwen of lokaliteiten, waarin aktiviteiten worden uitgevoerd welke niet in onmiddellijk verband staan met de sportbeoefening; c. 45% van de kosten van deskundi ge leiding; d. 90% van de kosten van leidersvor ming en voortgzette leiderstrai ning tot een maximum van 200,- per persoon en per jaar; e. 50% van de contributies en bij dragen aan eigen landelijke, pro- BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Venlo Parade 68. Telefoon 18023. Privé 11888. Postbus 412. Venray: Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135 vinciale of daarmede gelijk te stel len organen, alsmede aam distriots- en kringverbanden; f. 30% van de kosten van het ver voer voor het deelnemen aan wed strijden, uitgeschreven door de eigen landelijke of daarmede ge lijk te stellen organisatie of haar afdelingen en van andere, voor het bereiken van de doelstelling der j eugdsportvereniging noodzakelij - ke vervoerskosten, zulks ter be oordeling van burgemeester en wethouders; g. 30% van de kosten voor aanschaf fing vn spelmateriaal ten behoeve van de jeugdsportbeoefening; h. 30% van de kosten van activitei ten voor jeugdwerk en jeugdvor ming. Men komt niet voor subsidie in aanmerking indien de contributies niet minstens 1/5 deel van de totale uitgaven der vereniging bedragen. SPORTRAAD Ook de sportraad wordt gesubsi dieerd in de administratie-, de ver gader- en de reiskosten. Verder wordt een jeugdsportfonds voor speciale doeleinden gevormd, waarin ieder jaar 10% van het te geven subsidiebedrag wordt gestort. COMMENTAAR Veel had de raad er niet op te zeg gen. De verordening is in talrijke voorbesprekingen al onder het mes geweest, zowel bij de raadscommis sies als bij de sportraad. MULDERS toonde zich zeer tevre den, doch had nog wat moeilijkheden met de huisvestingskosten in niet ge meentelijke sportaccomodaties. Daar werd een heleboel omheen gepraat, want de ene meende dat die 80% ge subsidieerd zal worden, doch de an der weer niet. Men vond elkaar on der het motto: laat de zaak nu eens een jaar draaien, dan zien we vanzelf wel of er nog knelpunlten zijn en zo ja, waar die zitten. De verenigingen die zulks wensen, kunnen een afschrift van de verorde ning krijgen. Ook de waterski-club kan voor haar jeugdleden een beroep op deze subsidie doen. Toen VAN OERS aandrong op een goede voorlichting over dit alles, moest het Drs. DEN BROK van het hart, dat ook bij de jeugdsubsidie alle voorlichting gegeven was, die maar mogelijk is, doch dat er van de kant van de verenigingen soms bar weinig interesse was. Men moet ook van die kant eens wat aktiever worden. Tenslotte was er de vraag naar de verantwoording van het jeugdfonds. Die zal ieder jaar door de VOORZIT TER netjes naar voren worden ge bracht. Maandag a.s. herdenkt het echtpaar Vermeulen-van Es in de Pr. Bern hardstraat het feit dat ze voor vijftig jaren in de echt verbonden werden. Op verzoek van het bruidspaar zal wegens familie-omstandigheden dit feit onopgemerkt voorbijgaan en zul len er geen feestelijkheden gehouden worden. Toch willen we even stilstaan bij dit gouden jubileum, want het betreft hier twee rasechte Venrayers, die el kaar 50 jaren vonden. De bruid ge boren aan de Breekweg, de bruide gom aan de Merseloseweg, hebben 44 jaren geleden in „het veld" zoals het toen nog heette, het huis gebouwd, dat oorlog en uitbreiding weerstaan heeft en dat toen alleen liggend, nu is ingesloten door plan Oost. Het huis alleen al bewijst dat ze alle ups and downs van Venray hebben meege maakt. Ber was van beroep sigarenmaker en heeft menig Victor Hogo-sigaar klaar gemaakt in de (toenmalige siga renfabriek van Van Baars. Toen deze fabriek in Venray opge heven werd en naar Cuyk verhuisde, heeft de bruidegom nog enkele jaren gependeld, doch dat beviel hem niet, reden waarom hij zelf thuis voor eigen (rekening sigaren ging fabri ceren. Dat heeft hij gedaan tot 1956, toen hij zich liet saneren. Dat verhin dert niet dat hij zelf en zijn gasten nog altijd een zelfgemaakte sigaar bij hem kunnen roken. Daarnaast heeft hij meer dan 14 jaren gezorgd voor dat postkantoor en telefooncentrale op tijd veirwarmd werden. Hij verzorgde daar namelijk de centrale verwarming, tot die vol automatisch ging worden. Een bekend figuur is Ber lange tijd geweest als kwitantieloper, o.m. voor ons weekblad en hij kan nu nog altijd lekker foeteren als hij optelt hoeveel de belagting wel voor zijn gesjouw en werk moest hebben. Een ding is echter gebleven. Dat is zijn grote liefde voor de jacht. 44 jachtaktes heeft hij op zijn naam ge had en aan die sport heeft hij ook nu nog altijd zijn hart verpand. Alleen vindt hij dat t.o.v. vroeger de wild stand in Venray geweldig achteruit is gelopen. Naast hem heeft altijd trouw zijn vrouw gestaan. In het hiushouden, waarin 4 kinderen groot gebracht moesten worden, maar ook in zijn si- garenhandel en in de verkoop van het wild. Ze zijin beiden nog vitaal en hebben alle belangstelling voor het steeds sneller groeiende Venray, al kennen ze lang niet meer alle mensen, iets wat voor enkele jaren nog wel het geval was. Hun 4 kinderen en 20 kleinkinderen vinden het natuurlijk jammer, even als de buurt, dat dit gouden feest niet echt gevierd zal worden, maar men respecteert het besluit van beide echtelieden. Het gouden bruidspaar verblijft die dag op Hoenderstraat 60. OP HERENKLEDING - COSTUUMS - PANTALONS COLBERTS - WINTERJASSEN E.D. OP ALLE TEXTIEL (wegens specialisatie) LANGSTRAAT 61 VENRAY MILIEUVERVUILING OF MENT ALITEITS VERVUILING? Ongetijfeld wordt geen van de hui dige maatschappelijke problemen zo veelvuldig aan de orde gesteld als de milieuvervuiling. Vrijwel dagelijks worden we via radio- en persberich ten, alsook diverse t.v. programma's met dit probleem geconfronteerd. Diverse programma's en berichten uit genoemde media houden een on verholen kritiek in op overheids instanties en bedrijfsleven, als zouden dezen de shculdigen, op welke wijze dan ook, zijn. Dat overheid en be drijfsleven zich van hun verantwoor delijkheid in deze bewust zijn valt niet te miskennen; dat de bevolking op haar beurt eveneens milieubewust is, valt te betwijfelen. Want ondanks de vele discussies omtrent genoemd probleem plegen steeds meer lieden zich op de makke lijkste of goedkoopste manier te ont doen van hun afval, getuige het af val langs wegen, de autowrakken na bij een bosrand, de gier in de sloten, de plastic kunstmestzakken her en der verspreid enz. enz.; ieder zal een en ander zonder moeite kunnen waar nemen. Een ergerlijk staaltje van grove on verschilligheid (hetgeen ook aanlei ding is tot dit schrijven) wordt gede monstreerd in de kom van Oostrum, nabij de spoorwegovergang, waar de voormalige Oostrumse Beek bij de omwonenden een grote belangstelling geniet; in die zin dat deze beek veel vuldig wordt gebruikt als vuidstort- plaats. Komt men vanuit Venray Oostrum binnen, dan ziet men aan de rechter zijde van de weg een ware vuilnis belt. Dat hierdoor het aanzicht van een dorp wordt geschonden schijnt voor de vuilstorters evenmin een pro bleem te zijn als de ratten en ander ongedierte, die hierdoor worden aan getrokken. Een schoon milieu zal nog verre toekomst zijn indien een dergelijke vuilstcrt-mentaliteit onder de bevol king gaat heersen. A. Kerkhoff, Leunen Bent U ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan geniet U bij Radio - T.V. VAN ERP gro tere korting dan bij de zogenaamde groothandel, en vergeet niet de VAN ERP SUPER-SERVICE Radio Elektro Koelkasten Televisie Wasautomaten Bandrecorders Bolwaterstr. 15-21, VENLO Detail en gros Putstr. 34-36, SITTARD Zoals ook andere jaren wil len ook dit jaar de Venrayse parochies de langdurige zieken en de bejaarden boven de 80 jaar met Kerstmis een kerst pakket schenken. Daartoe zul len vanaf heden vrijdag en in de loop van volgende week en kele dames koliekteren en zü rekenen daarbtf gaarne op uw financiële bijdrage. Men kan aan deze dames ook de namen en adressen opgeven van de langdurige zieken of de ze gegevens bezorgens voor wat betreft de St. Petrus Banden parochie op het adres Stations weg 8; voor de overige paro chies bü de betreffende pasto rie. Vrijdag 10 december: 19.00 uur repetitie voor alle jon gens die meegaan naar Dortmund. Zaterdag 11 december: 9.00 uur vertrek naar Dortmund bij Garage van Ham. Maandag 13 december: 18.45 - 20.00 uur repetitie voor le en 2e stem. Dinsdag 14 december: 18.00 uur gymavond. Woensdag 15 december: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 16 december: 18.30 uur repetitie alleen le stem. REPETITIETIJDEN VOOR HET KOOR „CAPRICCIO" EN HET ORKEST „BOJEMA" Vcor het koor: Vrijdagmiddag 10 december: 4.15 uur: repetitie voor sopranen en bassen. Zondagmorgen: 11.15 uur: repetitie voor het hele koor. Voor het orkest: Vrijdagavond 10 december: 7.00 uur: repetitie voor alle orkest leden. MUTATIES RESULTATEN BOERENLEENBANKEN Bij de gezamenlijke Boerenleen banken in de Gemeente Venray werd in de maand november 1971 een spaaroverschot geboekt van 762.000 (ingelegd werd 1 2.969.000,- en terug betaald 2.207.000,-). Het totaal spaartegoed bij deze banken per 30 november 1971 bedroeg 52.156.000-. Het totaal aan toevertrouwde mid delen steeg met 1.976.000,tot 78.502.000,—. GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VENRAY EN OMGEVING De Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving houdt de algemene ledenvergadering op maan dag 13 december a.s. om 20.00 uur in Hotel Kemps Henseniusplein 11, Ven ray. Spreker is Ir. J. Hoeksema uit Wa- geningen. Onderwerp: De in de veer tiende eeuw ondargestoven gronden te Venray en omgeving, o.a. te Vel tum. Net-leden zijn op deze vergadering ook van harte welkom. NIEUWE KAPELAAN EN KOSTER AAN DE VREDESKERK Mgr. P. Moors, apostolisch admini strator van Roermond heeft benoemd tot kapelaan aan de Christus Koning kerk te Venray de weleerw. heer H. Verdijck c.s.s.p. Het kerkbestuur van deze parochie heeft tot koster benoemd de heer P. van Deursen. RIKKEN IN LEUNEN Uitslagen 29 november: 1. Dhr. Custers 555 pnt.; 2. Mevr. Janssen 617; 3. M. Janssen 486; 4. dhr. van Ooi 484; 5. dhr. Lucassen 464; middel prijs dhr. Janssen 405. A.s. maandag 13 december is er weer rikken in café Kusters. Aan vang 8 uur.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1