Paul van Vliet kreeg de Gulden Humor 20% KORTIHG 10% KORTING GOMMANS b' b' b' cc ie&kamfi- Hctities Steekuitdiehand AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN Goede inzet van Vastelaovend 1972 VRIJDAG 3 DECEMBER 1971 No. 48 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG \B PEEL EN MAAS jg DRUK J*. VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFNRAY FN DM^TRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 14 cl p.r mm. ABONNEMENTS- GROTES7 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1«5MS2 CCIXULMU T v^l\ TCISI\MI CIH VI IJ I nCIVCIS PRIJS PER HALFJAAR J S.IS (bij vooruitbetaling) Venray heeft het vastelaovesseizoen 1972 daverend ingezet. Als gastheer van de bij de Federatie van Limburgse Carnavalsverenigin gen, met hun Vorsten, Prinsen en Raden van XI. Als gastheer ook van de cabaretier Paul van Vliet, die in Venray de elfde gouden plak kon kGmen halen die door dezelfde Federatie ieder jaar op nieuw wordt uitgereikt aan een verdienstelijk Nederlander. Uitge reikt in een pronkzitting, die er zijn mocht OP HERENKLEDING OP TEXTIEL (Wegens specialisatie) LANGSTRAAT 61 i'i' V* i1'1 <>i> ei1 t1'1 ('i» o ('i' i'(' ('i' V1 V' V' i!(' VENRAY H ONTVANGST Maar voor het zover was had het vastelaovesbestuur er al enkele, kwa de uren opzitten. Rond half vier arri veerden de Vorsten en Prinsen, ver schillende burgemeesters van de aan gesloten gemeenten, afgevaardigden van de reeds vroeger onderscheide nen: de heren Gabriël Beckers en Jo- han Kaart in de foyer van de schouw burg en men had het zo druk met handen schudden en vastelaovesgroet brengen, dat het „feestvarken!" Paul van Vliet al hoog en droog binnen was, voordat hij feitelijk werd opge merkt. Hij leek een beetje beduusd, maar de goede man had er een nacht voorstelling opzitten, slechts enkele uren kunnen slapen en toen holderde bolder naar Venray toe. En daar had hij nauwelijks tijd om zijn jas recht te trekken, want de ca lèches stonden al voor en met de hof kapel voorop ging het naar Venrays gemeentehuis, waar burgemeester drs. Schols de trotse „ontvanger" was van zoveel koninklijke dwaasheden. Burgemeester drs. Schols wees er in zijn begroetingswoord op dat hem opgevallen was dat juist uit Zuid Limburg zoveel berichten van ver hindering gekomen waren. „Men heeft het daar schijnbaar te druk met herindelenkonkludeeride hij, „of vindt men de weg van Maastricht naar Venray te lang.... Laat het voor hen een troost zijn, dat de weg van Venray naar Maastricht een heel stuk korter is Hij betreurde het dat de andere bond van carnavalsverenigingen in Limburg op diezelfde dag in Roer mond ook e engroots feest organiseer de, waardoor sommige autoriteiten verstek moeten laten gaan. Een har telijk woord van welkom richtte hij tot Paul van Vliet, die nu kennelijk over zijn eerste schrik heen was. Drs. Schols vond het bijzonder prettig dat de hoge onderscheiding van de Gul den Humor juist in Venray zou wor den uitgereikt aan deze jonge cabe- retier, die feitelijk dagelijks datgene doét, wat vastelaovend wil doen, na melijk de mensen uit de gewone sleur van het dagelij lose leven halen,'hen eens heerlijk laten lachen. Daarom is deze onderscheiding een werkelijk verdiende en dat hij die zou krijgen in het jonge en vooruitstrevende Ven ray vond hij als burgemeester van die plaats een extra felicitatie waard. VOST JAN die in tegenstelling wat we reeds eer der schreven, de feitelijke leider van deze dag was, liet Paul van Vliet ho ren, dat hij niet de enige is, die men sen aan het lachen kan maken. Ken nelijk weer geïnspireerd' door de raadzaal van Venrays gemeentehuis, vertelde hij op zijn eigen wijze het ontstaan van de vastelaovesviering, al werd daarbij de geschiedenis wel aar dig overhoop gehaald. En natuurlijk moest ook de andere bond de nodige kritiek krijgen, die op dezelfde dag Venray konkurrentie probeerde aan te doen. Ook hij ging op carnavaleske wijze in op de ver diensten van de nieuw Gulden Rid der. Namens de federatie werden dank woorden gesproken voor de buiten gewone ontvangst door het gemeente bestuur en door de Piëlhaas. Venray is de .noordelijkste" vereniging al dus deze woordvoerder, maar „we zijn graag naar Venray gekomen, dat 33 tjiren lang een goed vastelaovend weet te organiseren voor de eigen mensen en voor de hele regio PAUL VAN VLIET vertelde in zijn wedervaren op die dag en was toch een tikkeltje angstig naar Venray gekomen. Hij mocht dan aan het hof geen onbekende zijn, toch had hij nooit van zijn leven te maken gehad met zovele koninklijke hoog- en dwaasheden als hier in Venray. En ook daar moest hij even aan wennen. En wennen moest hij ook aan het carnavalsgebeuren', dat voor hem als stijve hollander iets vreemds en nieuws was. Maar toch was ook hem opgevallen, dat carnaval niets anders is als het zoeken naar de humor, die in het leven van alle dag volop te vin den is, maar weinig gezocht wordt. En juist dat zoeken en weergeven ge beurt door de vastelaovend, maar doet oök hij zelf, die ontdekt had hoe het leven een kwestie van versieren is. Men wordt „versierd" van wieg tot graf. Dat de mensen duidelijk te maken, telkens opnieuw en hen zo de betrek kelijkheid van veel te doen inzien, is z'ijn vak. Dat hij daarmede een gul den plak nog eens zou verdienen, had hij nooit verwacht en hij was daarom zeer vereerd en dankbaar dat de fede ratie hem die grote eer had waardig gekeurd. ZITTING Namens de Federatie bood de Piël haas de gasten een hazen-maal aan in het socio-cultureel centrum Den Kerkdijk op St. Servatius. Dat daar onder elkaar de stemming uitstekend was, hoeft niet nader omschreven te worden. Een goede inleiding op de zitting, waarvoor alle Raden van XI der fe deratie intussen gearriveerd waren, maar die van de kerkdorpen genodigd waren. „Een volle bak'", zo konsta- teerde Vorst Jan op de machtige vors- tenbuhne die zondagavond 't schouw burgtoneel vulde. Daar kon hij be halve de raden van XI ook de burge meesters van Hoensbroek, Eygelsho- ven, Helden, Heerlen en Venray be groeten, alsmede een andere Gulden Humor-drager Jo Hanssen uit Roer mond. Toen de herauten de zitting al plechtig opengeblazen hadden, zag men alle Koninklijke Dwaasheden zitten pronken tussen de zuilen en op de trappen van een goud-witte tem pel. De Dorperblaaskapel uit Helden zorgde voor een machtig muzikaal begin, waarna mevr. Custers-Mulders het Limhburgse Volkslied inleidde dat door de gehele zaal uiteindelijk staande en uit volle borst werd ge zongen. Toen zat ook de stemming in de zaal er lekker in en kónden Frits Basten en Jan Gerrits hun zegje gaan zeggen over de voorzitters van de Fe deratie en de Limburgse bond, die beiden uit Geleen komen beiden Janssen heten, doch niet zoveel kon- takt hebben, dat een samenvallen van beider festiviteiten voorkomen kan worden. Als geestelijk adviseur van beide federaties kwam de heer Koenders uit Horst in de buut en wist ook als zo danig enkele behartenswaardige din gen te zeggen. De Prinsengarde uit Horst was een voorbeeld van accuratesse en ballet kunst, dat we graag door Venray zou den zien overgenomen. Rien Verheugen en de Min-brothers kwamen de zaal vertellen dat onze „pap" feitelijk de gouden humor-plak verdiend had, terwijl de Cupido's (Vullinghs en Hermans) de vroeger gedecoreerden al zingende de revuè liet passeren. De Cupido's, die verder ook mevra Custers begeleidden. Jan Ruyten jr. gaf een goede imita tie van Paul van Vliet als het kind van Bram en het hofkoor o.l.v. Vic Beerkens blijkt steeds beter „in" te komen. Met de hofkapel o.l.v. Jan Verstegen twee vaste peilers, waarop elke zitting bouwen kan. Maar toen was dan het grote ogen blik gekomen. GULDEN HUMOR Namens de Federatie konden voor zitter J. Janssen uit Geleen en secre taris J. Gansewinkel uit Sittard de bul en de versierselen behorende bij de Gulden Humor aan Paul van Vliet overhandigen. Deze voorzitter wees er op dat er geen controverse bestaat tussen Fede ratie en B.C.L. Integendeel, iedere bond kan gelukkig doen en laten wat hij wil en ook de eigen data vaststel len. Dat zulks dan wel eens beroerd uit kan vallen, mag geen reden zijn om tussen beide bonden te „stoken". Zich wendend tot Paul van Vliet, noemde hij hem de bevorderaar van de levensblijheid. Juist daarom heb ben de Limburgse Carnavalsvereni gingen hem uitgekozen als een waar dig drager van de Gulden Humor. Dat het de elfde onderscheiding is, die door de Federatie wordt uitgereikt, geeft aan deze onderscheiding nog meer glans. DANKWOORD Paul van Vliet noemde deze onder scheiding een hoogtepunt in zijn le ven. Hij had van alles verwacht, maar deze hartelijke ontvangst en al- lesc wat hij die middag had mogen meemaken had zijn verwachtingen verre overtroffen. Zulks was onder deze zitting ook gebeurd, waar hem bijzonder getroffen had het vakman- schep en de inzet vn de vele amateurs die hier een werkelijk leuke avond van gemaakt hadden. Dat hij onderscheiden was als jong kunstenaar en opgenomen was in de rij van vele andere voortreffelijke mensen had hem diep getroffen en hier zou hij zeer dankbaar voor blij ven. Een dank die hij onder woorden bracht met zijn creatie van een boer uit het Noorden, dat een nieuw hoog tepunt van deze avond was. Een ander hoogtepunt was het daarop volgende bal met receptie, waar Paul van Vliet niet alleen hon derden gelukwensen in ontvangst mocht nemen, maar van de verschil lende vastelaovesverenigingen nog omhangen werd met de steeds maar nieuwe oderscheidingen. Het was diep in de kleine uurtjes, voordat het rond de schouwburg weer kalm en rustig werdVenrays vastelaovendseizoen is voor de drie en dertigste maal begonnen. En hoe PRESTATIES De leden van de Venrayse Zes kampploeg hebben het stellige voor nemen zich a.s. zaterdagavond in de Leidse Groenoordhal te weren op een wijze, zoals men nog nooit van hen heeft gezien. Zelfs in Rotterdam niet! Er wordt alles op alles gezet om in Leiden zeer hoge ogen op het score bord te gooien. De trainingsresultaten liegen er dan ook niet om. Piet Theuws, het technische brein achter de Venrayse Ralleycrosswagen, heeft de wagen nog meer geperfectioneerd en Wim Lconen, de onvolprezen coureur heeft het zelfs gepresteerd meer dan eens zijn persoonlijke baanrecord te bre ken. Thea Jaspers, de coureuse, heeft eveneens tijden voor zich op laten schrijven, die de naaste konkurrenten op de baan koude rillingen zullen be zorgen. De drie rolschaatsters zijn in formi dabele vorm. Dat zij intussen al en kele paren rolschaatsen naar de eeu wige jachtvelden hebben geholpen, bewijst alleen maar, da,t zij met een wild enthousiasme trainen, risico's durven te nemen en voor geen klein tje vervaard zijn. De ploegleden, die het spel met de rollende mat moeten spelen, beschik ken over een „geheime taktiek", die niet eerder dan voor de t.v. camera zal worden gedemonstreerd en waar bij waarschijnlijk heel televisie kijkend Nederland even de adem zal inhouden. De wielrenners, die een parcours zo langzaam mogelijk moeten afleggen, zullen als de voortekenen niet be driegen voor een lang-uitlopende Zeskamp-uitzending kunnen zogren. De medicinbalstoters hebben een keiharde training achter de rug met een bal, die vele malen zwaarder is, dan de bal waarmee de wedstrijd moet worden gespeeld. Hun resulta ten zijn tot op heden verbluffend. Tenslotte zal de surprisewedstrijd, compleet met Sint en Pieten, de Ven- rayers weinig moeilijkheden in de weg kunnen leggen, want zij hebben getraind op alle mogelijkheden en on mogelijkheden. Verrassingen kunnen zij nauwelijks op hun weg tegen komen. Ook hebben de trainster en trainer hard geschaafd aan het moreel van de ploeg, zodat Venray straks in Lei den aan de start verschijnt met een aantal bepaald niet te onderschatten vechtjassen. VERTREKTIJDEN De Venrayse gladiatoren, die in Lei den de gemeentekleuren gaan ver dedigen vertrekken a.s. vrijdagmid dag cm 1 uur vanaf het gemeente huis (voorzijde). Vele Venrayers zullen ongetwijfeld willen zorgen voor een laatste duwtje in de rug. Direct na afloop van het Zeskamp- gebeuren in Leiden stappen de ploeg leden in de bus. Omstreeks half een denkt men terug te zdjn in Prinsen hof om zich, evenals na het Rotter damse succes, te kunnen onderdom pelen in een daverende feestvreugde als zij tenminste binnen het bereik van de deelname aan het internatio nale „Spel zonder grenzen" zijn ge komen. De supporters vertrekken zaterdag middag om drie uur vanaf het Schouwburgplein met een viertal bussen naar Leiden. Op vertoon van het voorlopige entreebewijs worden in de bus de defiintieve toegangskaarten uitgereikt. Supporters, die op eigen gelegen heid naar Leiden gaan, moeten vóór vrijdagavond in Prinsenhof hun de finitieve entreekaart tegen inle vering van het voorlopige toegangs- bewüs hebben afgehaald. ZESKAMP OLYMPIADE-KANSSPEL De formulieren voor het Zeskamp- Olympiade-kansspel zijn weer in gro te getale de deur uit gegaan in de hoop, dat velen zullen deelnemen om de penningmeester een beetje uit zijn financiële zorgen te helpen. Gezien hetgeen momenteel over de prestaties van de Venrayse ploeg be kend is ,doet men er wel goed aan Venray een goede plaa'ts toe te delen om een behoorlijke kans te kunnen maken op de hoofdprijs van 500, de tweede prijs van 250,en de 3e prijs van f 100,(uit te geven, in waardebonnen). De formulieren moeten, zoals be kend, vóór vrijdagavond negen uur zijn ingeleverd bij Prinsenhof of si garenmagazijn Jansen (Grote Markt). De aan deelname verbonden kosten bedragen 1,per kolom of 2.50 per drie kolommen. HAZEN De Zeskamp-supporters hebben een bijzonder leuke kleine uitgave van de reuze Piëlhaas die trouw aanwezig is bij het Zeskampspectakel in de handel gebracht. Deze getrouwe con- terfeitsels, vervaardigd in arbeids- therapie op „Sint Anna", zijn ver krijgbaar a 5, Tijdens de uitreiking van de Gul den Humoronderscheiding zondag j.l. in de schouwburg aan Paul van Vliet, zijn de hazen grif van de hand ge gaan tot groot plezier van de penning meester. GOED VOORBEELD Zaterdag j.l. werd de Venrayse Zeskampploeg uitgenodigd bij het St. Nicolaasfeest van de personeelsver eniging „AnthenusT' (van Girvil N.V.). De goed heiligman had als surprise een cheque bij zich voor het Zes kampcomité. Onnodig te zeggen, dat deze geste bijzonder werd gewaar deerd. ADHESIEBETUIGINGEN Burgemeester en wethouders van het Zuidlimburgse Linne de ge meente die vorig jaar bij de Zeskamp van de NCRV-televisie zo succesvol was heeft het zeskampcomité Ven ray een hart onder de riem gestoken. „Wij willen niet verzuimen U voor deze uitzending van harte succes toe te wensen. Wij hopen, dat U het suc ces van de eerste uitzending zult eve naren en zo de eer van Uw gemeen schap en niet minder van de hele Limburgse gemeenschap zult verde digen" aldus de brief. Waarmee wel wordt bewezen, dat alom in Limburg wordt meegeleefd met de Venrayse ploeg. VIJF GEWONDEN TE VENRAY Vrijdagavond omstreeks half zes stond op de Overloonseweg de per sonenauto, bestuurd door de Venrayer G. voorgesorteerd om een linkse in rit in te rijden. De 35-jarige bestuurder M. A. uit Venray wilde zijn personenauto links langs de voorgesorteerde auto laten passeren, maar op dat moment kwam er uit tegenovergestelde richting de personenauto bestuurd door de 68- jarige Venrayer H. H. De auto's bots ten frontaal tegen elkaar en de ach ter de Venrayse auto rijdende perso nenauto bestuurd door de 39-jarige Mevr. M. H. uit Westerbeek, kon de botsende auto's niet meer ontwijken. Drie bestuurders en twee inzittenden moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden overge bracht. De drie auto's werden totaal ver nield, terwijl de voorgesorteerde auto geen beschadiging kreeg. De ravage was enorm, maar medi sche hulp en ambulances waren spoe dig ter plaatse. AANGEHOUDEN Venrays politie kon dank zij een tip de door de Roermondse politie ge zochte 27-jarige Roermondenaar J. K. aanhouden. Deze werd verdacht van een serie antiekdiefstallen in de regio Roermond. Twee daders van die diefstallen zaten reeds achter slot en grendel. K. werd overgebracht naar Roermond en aldaar ingesloten. MEISJE STAK PLOTSELING DE WEG OVER De 7-jarige E. C. uit Leunen stak met haar fietsje plotseling de Alibion straat over. De bestuurder van de bestelauto A. J. uit Eindhoven tracht te nog het overstekende meisje te ontwijken maar dat lukte ndet. Het meisje werd geschept en moest met diverse verwondingen van lichte aard o.a. hersenschudding, naar het zieken huis worden overgebracht. BROMFIETSER AANGEREDEN Op de kruising Houten Hoek Hoenderstraat werd de 26-jarige P. W., toen hij met zijn bromfiets deze kruising passeerde, aangereden door de personenauto, bestuurd door de 20-jarige Venrayer P. D. De brom fietsberijder bekwam lichte verwon dingen aan linkerbeen en enkel. De bromfiets werd totaal vernield, de auto zwaar beschadigd. MATERIELE SCHADE Op de kruising Weg in den Berg— Veltumse Kleffen vond een botsing plaats tussen de auto's bestuurd door de 43-jarige F. de G. uit Venray en zijn plaatsgenoot de 27-jarige P. A. De rem van een der wagens weigerde. Het bleef bij materiële schade. Op het reeds berucht geworden kruispunt Deumeseweg-Midden Peel- weg te Ysselsteyn vond een botsing plaats tussen twee personenauto's, respectievelijk bestuurd door de 31- jarige D. D. uit Linne en de 25-jarige P. S. uit Venray. Ook hier materiële schade. Lichte schade kon eveneens wor den geregistreerd bij de botsing op de kruising GrotestraatHensenius- plein tussen de auto's bestuurd door de 27-jarige R. uit Helmond en de 21- jarige mej. E. K. uit Venray. Oorzaak onvoldoende opletten. RIKKEN De uitslag van de laatst gehouden rikwedstrijd in restaurant Vlakwater was als volgt: 1. Hr. Thuyls 601 p. 2. Hr. Custers, Leunen 597 p. 3. Mevr. Lenssen 510 p. 4. Hr. Lenssen-Mathijsen 474 p. Middenprijs: mevr. Janssen 438 p. A.s. maandag is er weer rikken ten bate van het jeugdwerk, ditmaal in café J. Michels, Merseloseweg. BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Privé 11888. Postbus 412. Venray Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1