Venrayse raad vergaderde voor Modelaarzen, Boots en Pantoffels, Tassen naar Groningen was voor Venray KLASSE-OVERHEMDEN ftfefnlOTnl moden J.UU \}D IP In Flinkf portie grond verkopen Vuilnis kost geld slechts een vergissing AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN Leenenl VRIJDAG 26 NOVEMBER 1971 No. 47 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS 1 N MUNCKHOF NV. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFMRAY FM OMCTRFIfFM ADVERTENTIEPRIJS 1« cL p.r mm. ABONNEMEN 5 1 TEL. 2727 GIRO 105M52 WttKbLAU 'UUK V t IN KAT t IM Urlal Kt Kt IN PR|JS pER HALFJAAR SAS (bij vooruitbetaling) VOOR AL UW DRANKEN MAAR 860 WONINGZOEKENDEN REINTJES had zich er over ver wonderd, dat in enkele maanden tijd het aantal woningzoekenden was te rug gezakt van bijna 1100 naar goed 850. WETHOUDER SCHOLS vertelde dat van de ene kant veel doorstro ming plaats heeft gevonden, maar dat men van de andere kant alle adressen nog eens nagegaan was. In tussen bleken verschillende inge schrevenen ofwel zelf gebouwd te hebben ofwel zelf een oplossing voor hun woningnood gevonden te hebben. Daarom nu dit nieuwe cijfer, dat naar zijn mening toch nog ernstig genoeg is. GRONDAANKOPEN De grondaankopen kregen geen commentaar. Zo keurde raad goed de aankoop van 4.74 ha in de Spurkt van H. Valckx, Spurkterdijk 12 voor de wa terzuiveringsinstallatie. Kosten 140.850,—. GRONDVERKOPEN Datzelfde gebeurde bij de grond- verkopen. Aan het bouwbedrijf J. Raedts werd 568 m2 bouwgrond ver kocht aan de Herenpasweg te Oos trum voor 25,per m2. He;t bouwbedrijf W. van Gend kocht 459 m2 bouwgrond op de hoek West singelKempweg voor 30,- per m2. Van de Ven Automobielbedrijf NV kocht 2940 m2 achter de bestaande garage voor 22,50 per m2. Th. P. Jansen, St. Ursulastraat 40 kocht in plan De Brier 1250 m2 voor 2,50 per m2 om aldaar een kleding bedrijf te kunnen bouwen. De verkoop van gronden aan de Langeweg voor 265.265,(8850 m2- en aan de Hubertusweg voor 160.000 (7280 m2- aan het verzekeringsmaat schappij 't Hoge Huys in Alkmaar kwam voor de tweede keer in de raad. Ged. Staten hadden namelijk hun goedkeuring aan het eerste ver- koopbesluit onthouden, omdat ze uit de betreffende stukken niet op kon maken of die verkoop o.m. leidde tot verlies op de plannen van West 1 en zo ja, of dat verlies dan gecompen seerd werd door de verkoop in Vel- tum. Met andere woorden, Ged. Staten nodigde de gemeente uit om eerst maar eens de nacalculatie van plan West op tafel te brengen. Maar toen dat plan verwezenlijkt werd, had men in Venray nog geen grondbedrijf en is een en ander in de normale gemeentelijke boekhouding terecht gekomen. Om daar allemaal de betroken cijfers uit te vissen kost maanden tijd en dat terwijl men al volop aan het bouwen is. Dat is de reden dat het college thans een brief retour zendt met de mededeling dat als G.S. met alle ge weld op die nacalculatie staat, die er wel over enkele maanden zal komen, doch dat men omwille van de voort gang van het werk toch wel graag op voorhand de nodige goedkeuringen van dit raadsbesluit wil hebben. Deze gang van zaken kon verschil lende raadsleden maar matig beko ren Zo vroeg VAN VALKENGOED zich af, waarom die nacalculatie in al die tijd niet op de proppen is kun nen komen. Nu levert het ontbreken daarvan grote moeilijkheden op. De VOORZITER vertelde nog eens dat de uitgaven en inkomsten uit dit plan verantwoord zijn in de gewone dienst. Die cijfertjes er allemaal uit te peuteren is een heidens werk. Men heeft indertijd begrepen, dat men die fout niet meer moet maken en heeft het grondbedrijf opgericht, dat nu a la minute kan vertellen hoe b.v. de situatie is in Veltum en gaat worden op het Brukske. Doch voor plan West zijn ze niet direct op tafel te krijgen. Maar zelfs als dat kon, wat heeft dat op het ogenblik voor zin. Het verkochte stuk was gepland voor bebouwing en dat gebeurt nu ook DE BRUYN vroeg wie nu opdraait voor het renteverlies. Verder wilde hij weten of het waar is dat door dit alles op dit moment nog geen wonin gen verkocht kunnen worden WETHOUDER SCOLS vertelde dat de koper voor het renteverlies moet opkomen. Inderdaad kan door deze onthouding nog geen woning verkocht worden, reden waarom het college bij G. S. aandringt om een goedkeu ring ondanks het feit dat op dit mo ment geen nacalculatie gegeven kan worden. DE BRUYN vroeg of het niet mo gelijk is dat bij de verkoop van de- Zonder meer werd B. en W. ge machtigd 5 miljoen gulden als tijde lijke kasgeldleningen op te nemen in 1972. Ook mag het college in dat jaar voor 5 miljoen vaste geldleningen aangaan en voor 3 miljoen kredieten opnemen in rekening-courant bij de Bank voor Nederlandse gemeenten. TRAPVELDJES Op verschillende braakliggende terreinen wil de gemeente trapveld jes maken door deze te egaliseren en in te zaaien met gras. Daar denkt men o.a. aan de hoek KempwegWestsingel, het terrein voor de jeugdbarak aan de Westsin- gel, het terrein tussen de Luciascho- len en de Westsingel, de bouwterrei nen op het Biezenvenneke, de hoek LangewegSt. Jozefweg en de hoek LandweertwegAkkerweg. Wethouder SCHOLS was een an dere mening toegedaan en meende dat het een welkome meevaller kan zijn voor bepaalde mensen. Dat was dan ook de reden, waarom de raad er mee akkoord ging. TWISTWEG Tenslote waren er nog vragen van het raadslid REINTJES. Die had tot zijn verwondering gezien dat bij het opknappen van de Twistweg in plaats van de door de raad besloten 5 meter breedte, slechts gegaan werd tot 4V2 meter. Hij wilde weten waarom zulks gebeurt en of men dat misschien ook van plan is bij de Paardenkopweg en de Veulensegrindweg. Uit het antwoord van B. en W. blijkt dat de Twistweg is gegund aan Vissers Wegenbouw voor 268.130,-. In dit bedrag subsidiëren de Cultuur Technische Dienst en de Provincie voor resp. 20 en 50%. Om deze sub sidie te krijgen stellen beide subsi diërende instanties echter als eis, dat het beplantingsplan van Staatsbosbe heer wordt uitgevoerd en de weg op 4°/o meter komt. Dat gebeurt ook bij de Paardenkopweg en de Veulense grindweg. Het feit dat beide instan ties 4°/o m. voldoende vinden, toont wel aan dat men deze wegen niet voor het doorgaand verkeer wil gebruiken, dat door een grotere breedte alleen maar aangetrokken wordt. Ook de vrees dat hier de bomen te dicht langs de weg zullen komen staan en Coach Tino Zandbergen stelde, dat regeren vooruitzien betekent. Van daar, dat hij overtuigd was van een goede Venrayse klassering in Leiden. Hij hoopte van harte, dat iedereen zou blijven meewerken om de Ven rayse deelname financieel mogelijk te maken. „De ploeg baart mij geen enkele zorg, maar de financiën wel", zei hij. Ook burgemeester Schols deed een heel uitdrukkelijk beroep op de we derhelften en aanstaande wederhelf- o.m. het wegdek kunnen beschadigen, sprak het college tegen. De bomen komen 1.75 m uit de weg te staan en het worden eiken, waarvan de wor tels niet bij het wegdek komen. REINTJES gaf de moed niet direct op, want z.i. worden die wegen wel voor doorgaand verkeer gebruikt en dan is een breedte van 4Va m. te wei nig en levert alleen maar gevaren op. Als men die tegen wil gaan, aldus de VOORZITTER, dan moet men de weg 6-7 meter breed maken, maar daarvoor is geen geld. Geld is er wel, als men 4Va m. blijft en dat doet men dan ook braaf. En daarmede was de raadsagenda ten einde en kon men gaan luisteren naar de begrotingsbeschouwingen. Maar daarover vindt U elders meer. HERVqSMDE GEMEENTE Zondagmorgeen begint de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert om half tien. Predikant is de Eerwaarde Heer Bou- man uit Venlo, die na de dienst in de koffiekamer komt kennismaken. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Bliterswijck geen dienst. KERKO KENMOÜE T R E N C O ARROW ÜIS HEEFT 'T SINT GEEFT 'T Joop Ariaens DRUK EN UITGAVE VAN DE GROTESTRAAT 21 POSTBUJ Een volle publieke tribune kreeg maandagavond het fenomeen te zien van een gemeenteraadsvergadering, waarin een voorzitter met sneltreinvaart het ene agendapunt na het andere onder zijn hamer door joeg. Want op de achtergrond stonden de begrotingsbeschou wingen, die nog al wat tijd zouden vragen en dus moest de rest er aan geloven. Men had ternauwernood tijd de bijbehorende stukken tevoorschijn te halen of het punt was al verleden tijd. ze huizen de gemeente geen vinger in de pap kan houden en mee kan praten over de uiteindelijke koop prijs, die hem nu toch behoorlijk hoog toeschijnt. „Dat kan nietaldus de VOOR ZITTER, die toegaf dat misbruik van de noodsituatie in dergelijke geval len niet uitgesloten is. DRS. DEN BROK wilde weten wat hier nu feitelijk allemaal achter zit. G.S. houden een besluit tegen, wat betekent dat woningnood weer ver lengd wordt. Nu komt men met pre cies hetzelfde voorstel, kan niet vol doen aan de wensen van G.S. en wel ke garantie heeft men nu dan dat G.S. het nu wel goedkeuren. De VOORZITTER kon niet vertel len wat achter het eerste besluit van G.S. stak. Wel meende hij dat G.S. dit tweede besluit wel goed zal keu ren omdat het college de bereidheid uitspreekt binnen twee maanden met de gevraagde nacalculatie te komen, al ziet het college zelf de zin er niet van in. VERKOOP PAND WISMANS, MAASHESEWEG Ook de verkoop van pand Wis- mans op de Maasheseweg aan Hen- dricx Bouwmaterialen C.V. voor 150.00,kreeg enig commentaar. Niet zo zeer over de prijs, als wel om de geschiedeniis, die hieraan ver bonden is. Het bleek namelijk dat ene mijnheer Janssen van de daar aan wezige grond graag een stuk had wil len hebben voor zijn tuin. Dat heeft hij netjes gevraagd, maar bij de on derhandelingen met Heradricx bleek deze er weinig voor te voelen. Dat is van gemeentewege aan bedoelde Janssen echter niet eerder meege deeld dan net voor de vergadering. Dat was iets waarvoor wethouder SCHOLS nederig zijn excuses aan bood aan de raad. Als een soort com pensatie kon hij daar nog bij vertel len dat intussen door het (zij het dan late- overleg toch bereikt is dat Jans sen die grond zolang gebruiken kan als hij wil. TIMMERMANS bleef hierover doordrammen en noemde dat geen stijl. De VOORZITTER wilde ook erken nen dat het geen nummertje schoon- springen is geweest van gemeente zijde, maar dat de zaak op de val reep toch voor beide partijen gun stig is geregeld en meende dat dit het voornaamste was De ruil van grond met drs. M. Kuy- pers, Tuinstraat 17, waarbij de ge meente grond voor de trottoir krijgt en Kuypers een stukje tuin meer, ging zonder commentaar onder de hamer door. PACHTEN Op zijn verzoek ontbond de raad de pachtovereenkomst met P. Jacobs, Handrik 1 voor 2,1 ha gemeente grond aan de Testrik. Datzelfde ge beurde met 2,3 ha gemeentegrond aan Kempkensberg, die P. Janssen in de Eisenhowerstraat in pacht had. Deze grond werd doorverpacht aan W. Peeters, Wieënweg 3 voor 160,- per jaar per ha. MACHTIGINGEN Een en ander gaat 8.535,- ten. kos- VAN DER STERREN wilde weten of dit* iets defintiefs is. Hij kreeg te horen, dat als men die terreinen kan verkopen, ze verkocht worden. Drs. DEN BROK vroeg of dan deze kosten aan de kopers worden doorbe rekend, maar kreeg te horen, dat zulks niet eerlijk is. De raad had verder geen bezwaar, alleen wees JANSSEN op de toch wel barre toestand van het complex langs de St. Jozefweg. „Dat is een grote rommeltroep." Wethouder SCHOLS vertelde dat door het gereedkomen van de zgn. keuze-woningen aan de Smakterweg hier opruiming kan worden gehou den. Tot zolang dus nog geduld. Verder vroeg JANSSEN voorzich tig te zijn met de beplanting van de verschillende hoeken op de Westsin gel i.v.m. de verkeersveiligheid. Dat werd hem toegezegd. PARKEERTERREINEN De raad werd verder een krediet gevraagd van 23.450voor de aan leg van tijdelijke parkeerterreinen op braakliggende terreinen in de kom. JANSSEN wilde weten hoeveel parkeerplaatsen deze maatregel ex tra oplevert. Een voorzichtige schat ting geeft aan dat hier 300 wagens een plaats kunnen vinden. Toen vond de raad het goed. HEFFING VUILSTORTEN De storting van grof vuil op de stortplaats in het Venrays Broek is norm toegenomen en levert de ge meente extra kosten en lasten op. Vrachtwagens en containers, die voortaan uitsluitend kunnen storten in Venrays Broek, kunnen bonboek jes aanschaffen met bonnen van 6,voor iedere stort. Koopt men dergelijke bonnen niet dan kost het voortaan 2,per wagen. PONJEE vond het een beetje een vreemde zaak. Toen hij jaren geleden een dergelijk voorstel deed, durfde het college er niet aan, omdat men bang was dat men de rommel elders neer zou gooien. Nu ineens moet het. Wat is daarvan de reden?, aldus PONJEE. De VOORZITER vertelde dat het college bekeerd was en had ingezien dat Ponjee's vroegere voorstellen nog zo gek niet waren. En zo is het ge komen De raad ging er prompt mee ak koord BEZITSVORMINGSFONDS Het beziitsvormingsfonds, gevormd uit de opbrengsten van de verkoop door het rijk van de Beedband-aan- delen, kan personen met een beperkt inkomen helpen door het verstrekken vna een renteloze lening van 2400,- bij de aankoop van een eigen woning. De vraag is of de gemeente Venray hier ook aan mee wil doen. TIMMERMANS zag het allemaal zo niet en vond het bedrag, dat in 8 ja ren terug betaald' moet zijn, niet be paald iets om over naar huiis te schrij ven. Met een variatie op de woorden, waarin hij ruim een maand eer der in het socio-center van Rank Xerox tot de Venrayse Zeskam pers had gesproken, verwisselde burgemeester Schols vorige week woensdagavond op dezelfde plaats en voor hetzelfde publiek de woorden „Rotterdam" en „Groningen". „Groningen is voltooid ver leden tijd alleen Leiden is voor jullie ontzettend belangryk", zei hy. „In Leiden wordt scherp op jullie gelet. Zorgen jullie dus voor een mooie St. Nicolaasverrassing." Als gevolg van de in Groningen ge leden nederlaag was de stemming de ze avond niet vergelijkbaar met die avond waarbij naar de Rotterdamse resultaten op de videoband kon wor den gekeken. De Groningse resultaten werden kritisch bekeken om lering te treken uit de in de Martinihal ge maakte fouten. Algemeen was men van oordeel, dat de Venrayse ploeg zich te Leiden in ieder geval weer in de ware gedaante zal presenteren Zeskamp-voorzitter Joos van Ha ren deed een beroep op het thuis front bedoeld werden de weder helften van de ploegleden alle steun te verlenen bij de training van de ploeg. Over Groningen wenste hij niet te praten omdat hij het volste vertrouwen had in de ploeg, die Ven ray ongetwijfeld als Sinterklaas-sur prise de eerste prijs-beker zal bren gen. ten van de ploegleden. „Duw Uw partner in de rug en ga niet aan zijn slippen hangen, waardoor zijn prestaties worden afgeremd. De inzet van de ploeg is meer dan alleen een Venrayse affaire omdat er in verre omgeving sterk wordt meegeleefd met jullie. In het verleden heeft Venray bewezen tot grote prestaties te kunnen komen, wanneer tegen de berg moest worden opgewerkt. De ploeg zal daarom in Leiden zeker la ten zien wat zij waard is. In ieder geval heben de Venrayse Zeskampers met grote interesse het televisiegebeuren, opgenomen op de videoband, bekeken en het vaste voornemen gemaakt in Leiden als een sterke, niet te onderschatten ploeg, aan de start te verschijnen. BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Privé 11888. Postbus 412. Venray: Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1