r\ Wij leveren Esso motoroliën1 die geschikt zijn voor Neduco 1 januari in Venray van start 500 jarig bestaan Willibrordusgilde Geysteren wordt feestelijk gevierd g.w.a.smets AUTO. FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zangertjes VRIJDAG 19 NOVEMBER 1971 No. 46 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG IS VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 2S POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050152 ADVERTENTIEPRIJS 14 c«. p«r mm ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 5J5 (bij vooruitbetaling) Neducoscoop, het bedrijfsperiodielc van Neduco Industriële Woning bouw N.V. uit Helden-Beringe, heeft in het laatste, juist versche nen, numer bevestigd dat de over name van J. P. A. Nelissen Beton alhier nu gevolgd wordt door het in produktie brengen van de nieu we Neduco-unit in Venray. Per 1 december a.s. wordt proefge draaid, per 1 januari hoopt men volop in bedrijf te zijn. Deze „Venray" unit zal de produk tie van dit industriële woningbouw bedrijf met 30°/o vermeerderen, mede door de zeer moderne automatische apparatuur, die hier geïnstalleerd is en wordt. Toen Neduco zijn plannen klaar had voor uitbreiding van de produk tie, bestond de mogelijkheid de Be- ton-industrie in Venray over te ne men. Dat betekende dat men de be schikking kreeg over de bestaande kern van geschoold personeel, dat een deel der bestaande gebouwen en installaties direct beschikbaar was, dat ruimte voor opslag en uitbrei ding voorhanden was en dat men kon profiteren van de know-how van de vroegere Betonindustrie wat betreft spanbeton, die in de toekomst ook zeker in de woningbouw toegepast gaat worden. Dat is de reden dat Ne duco besloot zijn uitbreiding niet in Beringe te plannen, maar onder te brengen in het complex van J. P. A. Nelissen aan de Stationsweg. NIEUWBOUW In de bestaande fabriekshal is een volledig nieuwe, vol-geautomati- seerde betoncentrale geïnstalleerd, met een topcapaciteit van 60 m3 be ton per uur. Voor deze fabriekshal is een nieuwe mengsilo gekomen (200 ton), die 25 meter hoog is. Nieuw gebouwd is 43 meter lange verhardiingshal, waarin de gevulde mallen 5 uur aan een temperatuur van 50 - 60 graden worden blootge steld. Ook hiervoor is de hieuwste methode gekozen van verwarmde olie, die hogere temperaturen kan le veren dan stoom. Daarna komen de elementen ook in de nieuw gebouwde los- en controle hal (een nieuw gebouw van 65 m. lengte, 16 m. breed en 13 m. hoog) van waaruit ze buiten opgeslagen worden via kranen. Men hoopt het komende jaar te komen tot een produktie van 13.000 elementen per jaar (25.000 m3 beton) ofwel tot 60 elementen per dag. Is de bedoeling dat aanvankelijk slechts vloer-elementen gemaakt gaan wor den, men kan ook overstappen tot de vervaardiging van gevel-elementen. Men denkt voor deze produktie een 60-tal mensen nodig te hebben, die in februari in dag- en nachtproduk- tie komen te staan. Men verwacht niet dat al deze mensen uit de regio Venray te kunen aantrekken, reden waarom men ongeschoold personeel werft in Joego-Slavië die ter zijner tijd weer zullen worden onderge bracht in het voormalige hotel De Keizer. Daarnaast blijven in de „oude" span-afdeling ook nog een dertigtal mensen werkzaam. Men is nu bezig met de montage van het vrij uitgebreide machinepark, waarbij de allernieuwste snufjes op het gebied van de industriële woning bouw worden toegepast. De totale investering schat men op ruim 3 miljoen. WINKELCENTRUM IN VELTUM VAN START Het lang verwachte winkel centrum in plan Veltum gaat nu verwezenlijkt worden. Lang gewicht, niet altijd stil gezwe gen, maar nu hoopt men bin nen 14 dagen - 3 weken toch de eerste schop in de grond te steken voor dit winkelcentrum aan de Veltumse Kleffen en Haamakerstraat, waar sinds jaar en dag de open vlakte wachtende was op het reeds lang geplande en toegezegde winkelcentrum. De aannemingsmy Bruns Bonke is wachtende op de laat ste vergunning om de plannen van 't architectenbureau Gebr. de Vries te gaan verwezenlij ken. De bouw is een opdracht van het makelaarskantoor Zee- len uit Venlo, onder supervisie van de bouw- en beleggingsmy Babema N.V. in De Bilt. Bekend is al dat Supermarkt Creemers ruim 600 m3 van dit centrum gehuurd heeft. Voor de overige 7 winkeleenheden hebben zich reeds kandidaten gemeld bü het makelaarskan toor, dat voor dit centrum graag nog een drogist, een kapper, een bloemenzaak, een doe-het- zelf-winkel, een snackbar of petit-restaurant hoopt aan te trekken. Het geheel overdekte cen trum, waarboven geen wonin gen meer komen, doch een kan toor van het technisch bureau van den Heuvel, komt mede als gevolg van het heuvelachtige terrein hoger te liggen dan de daar lopende wegen. Toch zal men dit centrum goed kunnen bereiken via bre de trappen en hellende banen, terwijl men voldoende goed be reikbare parkeerterreinen en -stroken in nabijheid heeft ge pland. Men hoopt het nieuwe centrum begin 1973 te kunnen openen. JONGEMAN UIT DEURNE STAK BROMFIETS IN BRAND Zondagavond stak de 23-jarige in woner van Deurne J. v. H. de voor café Hulsman op het Henseniusplein geplaatst bromfiets van M. E. uit Heide in brand. De bromfiets werd hierdoor totaal verwoest. De politie wist de Deurnenaar aan te houden. Na opmaking van procesverbaal ter zake brandstichting is hij huiswaarts gezonden. VRACHTAUTO'S BOTSTEN FRONTAAL OP MIDDEN PEELWEG ONDER YSSELSTEYN Maandagmorgen omstreeks kwart over zes was het op de Midden Peel- weg bij de kruising met de Bakelse- dijk onder Ysselsteyn een enorme ra vage toen een vrachtauto met aan hangwagen door onverklaarbare oor zaak aan het slingeren geraakte en via de berm in een sloot terecht kwam. Het uitstekende gedeelte van de aanhangwagen kwam cp de weg terecht juist op het moment dat een vrachtauto uit tegenovergestelde richting naderde. Een botsing was onvermijdelijk. Zowel de vrachtauto met aanhangwagen als de andere vrachtauto werden totaal vernield. De vrachtauto met aanhangwagen was beladen met enkele duizenden kippen, welke her en der, al dan niet kakelend, in de bossen vluchtten. De andere vrachtauto was beladen met bloemen en planten en was op weg naar de maandagse markt te Ven ray. De kappen waren voor de slacht bij Friki te Boxmeer bestemd. De bestuurder van de met kippen beladen vrachtauto was de 19-jarige J. J. uit Boxmeer, terwijl de vracht auto met planten bestuurd werd door de 27-jarige H. H. uit Voorhout. De ze moest met een ribbenfractuur en inwendige kwetsuren naar het zie kenhuis worden vervoerd, terwijl zijn bijziter een kaakfractuur opliep. Na medisch behandeld te zijn, kon deze naar huis worden vervoerd. Door de enorme chaos moest het wegverkeer worden omgeleid. tfr-J Vrjjdag 19 november: 19.00 repetitie voor het hele koor. zendag 21 november: 10.15 hoogmis. Maandag 22 november: 18.45 - 20.00 uur repetitie le en 2e stem. Dinsdag 23 november: 18.0b uur gymavond. Woensdag 24 november: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren. Donderdag 25 november: 18.30 uur le stem 19.10 uur le stem. Willen alle jongens die thuis nog partituren hebben liggen, deze mee nemen naar de eerstvolgende repe titie. Denken we nog aan overgooiers over onze schoenen. In verband met de drukte voor concerten met Kerstmis en daarvoor, kunnen de repetities zeker op maan dag en woensdag wat uitlopen. Reeds nu is men in de heerlijkheid Geysteren volop bezüg met de voor bereidingen van de feestelijkheden rond de viering van 500 jaar St. Wil librordusgilde. Deze feestelijkheden zullen zich niet beperken tot 10% van de inwoners van Geysteren, die lid zijn van dat gilde, dat met zijn prachtige aloude uniformen het visi tekaartje is van het gildewezen in ons land en ver daarbuiten. Maar iedereen zal daarbij betrokken wor den, temeer daar van vrijwel ieder gezin van Geysteren een persoon lid is van het gilde, of het nu de Baron is of de eenvoudige bosarbeider. Men loopt mét plannen het gehele dorp om te toveren zoals het was in de tijd van het ontstaan van het gil de, nu 5 eeuwen terug. Van alle de len van ons land, van België en van uit Duitsland zullen gildebroeders optrekken met al hun pracht en praal naar Geysteren. Alle festiviteiten eigen aan een gil- defeest zullen daar rond het week einde van 24 en 25 juni plaats vin den. Zo zullen de vendeliers tegen de prachtige achtergrond van de na tuur, waarmede Geysteren zo rijk gezegend is, het aloude vendelen kun nen beoefenen. De gildetrommen zullen te horen zijn terwijl ook de wedstrijden aan de schietstangen zullen plaats vinden. Mogelijkheden zijn er te over dat ieder, die iets zal willen aanschou wen van de schoonheid van weleer, aan zijn trekken komt. Natuurlijk zal de optocht een hoogtepunt zijn met als middelpunt de vele keizers, ko ningen, koninginnen, keizerinnen enz. Men zal het prachtige giidezilver kunnen bekijken, kortom alles wa.t met gilde te maken heeft is daar te zien. De optocht zal voorbijtrekken, niet alleen langs de jury, maar voor al langs de geestelijk en wereldlijke autoriteiten, waarbij verwacht wor den, de bisschop van Roermond en de gouverneur van de provincie Lim burg, het hoofdbestuur van het gil dewezen etc. De schuren van de Spiekert en boerderij Geurts zullen de plaatsen zijn waar gedanst en gefeest kan worden. Hoogtepunt is verder dat in de Wil- librorduskapel een gildemis zal wor den opgedragen en juist de entoura ge van de bossen zal het kleurrijke kledij van de gildebroeders een apart cachet geven. TRADITIES Tradities worden door het St. Wil librordusgilde nog in hoge ere ge houden. Zo trekken de gildebroe ders op de patroonsdag van St. Wil- librord naar de kapel, maar ook tij dens de jaarvergadering zijn er be paalde tradities. Zo is sinds het be staan van het gilde nog altijd de gave van de kasteelheer 80 kg. gerst en 70 kg. rogge, welke gave bij opbal door 2 envan de gildebroeders wordt aan gekocht. Nu werd gildebroeder H. Lomme eigenaar voor 32 gulden van de gerst, terwijl W. Wijnhoven voor 40,— de rogge kocht. Op deze jaarvergadering werd dankbaar herdacht dat men een die pe gildetrom geschonken heeft gekre gen. Dat dit gilde een graag geziene gast is bewijzen wel de uitnodigingen om te verschijnen in Frankrijk, het landjuweel in Tilburg, de Willibror- dusviering in Deurne en niet te ver geten dwe kripggildedag te Sambeek. Demonstraties werden gegeven op kasteel Well. HULDIGING Tijdens de jaarvergadering, welke in gildehuis Baltussen werd gehou den, werden vier gildebroeders door de beschermher baron Weichs de Wenne gehuldigd. Volgens gildebe- grippen, ladus de beschermheer, is 25 jaar een korte tijd, maar het gilde meende toch de voorzitter P. Rein- ders, en de gildebroeders H. Litjens, Fr. Schraven en van Rijswijck te moeten huldigen omdat deze alle vier steunpilaren waren voor het gilde. Dat de gildebroeders er veel voor over hebben, dat de kas van het gilde goed gespekt wordt werd bewezen door het spontane aanbod van vol doende drijvers aan de jachtheer ba ron de Weichs de Wenne voor de te houden drijfjachten. De 10 gulden die men daar meede verdient zal men in de kas van de penningmeester storten. en ander aantal gaf zich op om bos sen ted unnen en het verdiende uur loon eveneens te 9torten in de kas. Weer andreen boden hun hulp aan voor het kappen van 2000 kerstden nen. Ook de 200,loon zal de pen ningmeester in ontvangst kunnen ne men. Verder inkomsten heeft het gilde nog door de pachtontvangsten van de jacht, de bijdragen welke waren bin nen gekomen met de organisatie van aspergewandeltochten en hun kontri- buties die niet aan de lage kant zijn. Maar niet uit het oog mag worden verloren dat alleen al de uniformen een post vormden van 14.000,Om die in stand te houden is dat allemaal hard nodig, evenals het geven van demonstraties daar waar ze gevraagd worden. INTOCHT ST. NICOLAAS De intocht van Stint Nicolaas in Venray wat telkenjare door het al oude St. Nicolaasgilde wordt ver zorgd, zal nu een verhoogd cachet krijgen omdat het volledige Sta Wil librordusgilde van Geysteren haar medewerking zal verlenen. Deze in tocht zal a.s. zondag zondag 21 nov. plaats vinden. Onwillekeurig zal dan bij de ouderen de herinnering boven komen dat Venray zelf twee gildes had. Dat is voor de gildebroeders nog niet voldoende, want als ze de in tocht hebben verzorgd, gaan ze nog even een oude belofte inlossen om de bewoners van het bejaardentehuis Het Schuttersveld te laten genieten van hun pracht en praal. Een mooie geste. Het gildeis uit de Geysterse ge meenschap niet weg te denken. Juist door de aparte sfeer die dit gilde voor Geysteren heeft weten te scheppen en te bewaren. Het zal geen kleinig heid zijn om de feestelijkheden rond het 500-jarig bestaan te verzorgen, maar het St. Willibrordusgilde weet zich gesteund door de gehele 400 le den tellende Geysterse gemeenschap. Vermeldenswaard is verder nog dat cp de jaarvergadering Piet Ku nen en Wim Vennekens het bestuur weer compleet maakten en dat de rere-gildemeester Handrie Venne kens vertelde hoe het vroeger was bij het gilde en hij het jammer vond dat bepaalde tradities welke een kerkelijk verband haden, niet meer in ere waren. En Handrie kon het weten, want hij is meer dan 50 jaar lid van dit gilde en werd voor zijn inbreng in het gilde het .afgelopen verenigingsjaar koninklijk onder scheiden. ZESKAMP-SUPPORTERS Vrijdag 19 november a.s. om 20.00 uur worden op onderstaande adressen de reis-annex entreekaarten verkocht voor de zeskamp-wedstrijd iri Leiden: Sigarenmagazijn Chr. Jansen, Grote Markt; Sigarenmagazijn Maan, Pa- tersstraat 5a; Prinsenhof, Wilhel- minastraat 35a. De organisatie bij de kaartverkoop en reis is ditmaal anders geregeld. Op het gekochte kaartje staat ver meld b.v. A 12. Dat wil zeggen, dat U in bus A op plaats no. 12 zit. Deze plaats wordt U toegewezen door de kaartverkopers met als doel, straks op 4 december georganiseerd en snel te kunnen vertrekken. U blijft dan beaitter van plaats A 12 totdat de bus weer in Venray is gearriveerd. In de bus, straks op 4 dec., is een BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Venlo Parade 68. Telefoon 18023. Privé 11888. Postbus 412. Venray: Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135 comité-lid aanwezig die U op ver toon van de kaart uw plaats toe wijst. Dit comité-lid blijft geduren de de heen- en terugreis in dezelfde bus. Met eventuele vragen kunt U bij de desbetrefende persoon terecht. Hij fungeert tevens als reisleider. Bij aankomst in Leiden is het zaak zo goed mogelijk bij elkaar te blijven, zodat wij gezamenlijk naar binnen kunnen gaan. Mocht het voorkomen, dat een bus door welke reden dan ook, later arriveert dan moeten de reizigers zoeken naar het grootste aantal Venrayse supporters. Deze laatste kunnen gewoon door ietwat ruim te gaan staan, plaats reserve ren. Het comité stelt alles in het werk een gemarkeerde plaats te reserveren, maar lukt dit ondanks alle pogingen niet, dan toch proberen bij elkaar te blijven. Spandoeken en opschriften mogen worden meegenomen, mits de mede reizigers hiervan geen hinder onder vinden of dat door dit opschrift een plaats wordt ingenomen. Reklame mag onder geen enkele voorwaarde worden gemaakt. Het suppoi'tenscomité houdt zich het recht voor twijfelachtige doeken of op schriften in beslag te nemen om te voorkomen dat hierdoor moeilijkhe den kunnen ontstaan met de NCRV- organisatie. Tot slot nog dit. Laten wij met z'n allen onze ploeg steunen door een waardige Piëlhaas te zijn in Leiden. Heja, heja, hup, hup, hup. Venray wint de Zeskamp-cup. Het Supporters-comité Bijgaande ontboezeming van Rector Cox in het parochieblad van Heide n.a.v. de jongste zes kampwedstrijd meenden wij U niet te mogen onthouden: ZESKAMP. Waar zijn we toe gekomen? Wat zijt gij diep gevallen, o Venray, morgenster? Ge trokt zo Schoon op achter de Peel- haas aan! Ik volgde met d'ogen dees vaan! Waar waren al uw krachten, al uw listen? O, ik smolt en kwijnde om uw lot! En wilde komen met medicij nen om U te bedaren. Ge blonkt zo schoon voor het aan schijn van heel het land, mijn vaderland! Ik ben nu met U verlegen. Maar een had het harnas aan, !t was er eentje van de mijnen die de strijdbijl niet neersmeed maar met trotse kam en op vleugelen een acht behaalde. God dank! Er ware anders tak noch wortel overgebleven. Een leven van ellende en verdriet. Ho, ho, het is nog niet te spa! Op, mannen, op, grijp weer d'oiijftak opdat door duizenden tongen uw grootheid worde be zongen. Woensdag klassieke avond. Frank Zappa gaat door. C.C.C. ook, op 8 januari in de foyer van de schouwburg. Op vrijdag 26 november: Dimitri van Toren. Tot ziens. Esso motoroliën beschermen uw kostbare landbouwwerktuigen op vijf verschillende manieren. Dat geeft zekerheid! Onze service is uw tweede zekerheid. Horst, tel. nr. 04709-1141 (3 lijnen). Tevens ESSO Gas Hoofddealer

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1