Begroting 1972 gemeente Venray Plannen voor '72 .w.a.smets AUTO-FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN Openbare school WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BESTE BLAASKAPEL VRIJDAG 5 NOVEMBER 1971 No. 44 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG res VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050852 ADVERTENTIEPRIJS 14 et por mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) De begroting 1972 voor de gemeente Venray is uit. Een sluitende begroting en dat is iets wat in deze tijd steeds zeldzamer gaat worden. Een sluitende begroting, mede dank zij grote rijksuitkeringen tot een bedrag van 1,2 miljoen, wat de totale rijksuitkeringen brengt tot een hoogte van 8 miljoen guldens. Voeg daar nog bij de meeropbrengsten van de uitkering lager onderwijs van ruim 8 ton, andere sub sidies en uitkeringen, dan krijgt de gemeente Venray t.o.v. 1971 1,8 miljoen meer in kas. Met deze op het oog behoorlijk verruimde financiële mogelijkheden blijkt men echter slechts in staait een post onvoorzien op te voeren, die nog geen anderhalve ton groot is en dus bijzonder weinig soulaas geeft. EEN VERGELIJKING MET 1971 toont wel aan, waaraan deze meer dere inkomsten nu opgaan. Meer-inkomsten c.q. minder uit gaven t.o.v. 1971 vinden we bij de volgende posten: Uitkeringen rijk 1.803.300, Besparing rente 364.500, Leges secretarie 11.000, Bouwvergunningen 75.000, Staangelden kermissen 12.500, Straatbelasting 75.000, Rioolbelasbing 10.000, Risico-reserve 52.700, Waterschapslasten 45.000, Soc. Werkvoorzienings- bijdrage 130.000, 1.579.000,— Meer-uitgaven c.q. minder-inkom- sten t.o.v. 1971: Salarissen 473.000, Kapi'taalslasten 214.000, Uitgaven aan materiaal 20.900, Gemeentewerken 303.300, Politie 71.800, Brandweer 50.100, Straatverlichting 18.500, Bus VenrayStation 30.000, Vakonderwijs 10.000., Exploitatie lagere scholen 62.400, exploitatie bijz. onderwijs 17.700, vervoerskost gymnastiek onderwijs 14.500, Leeszaal 42.000, Sportpark 11.500, Subsidie Jong Volw. Werk 16.900, Cultureel Centrum 25.700, Muziekschool 50.300, Soc. zaken en maatsch. werk 314.000,— Ontwikkelingsorgaan Noord-Limburg 10.300, Kosten inning belastingen 29.200, Straataanlegbelasting 100.000, Bijdrage quartaire wegen 50.000, Bebossing 40.000, Vermakelijkheidsbelasting 13.000, Begrotingstekort 439.387, 2.429.487,— Men ziet dat op deze manier wei nig speelruimte overblijft. Zo is het bepaald geen wonder dat ondanks een sluitende begroting B. en W. niet bijzonder enthousiast 1972 tegemoet gaan. De speelruimte is inderdaad te klein gezien de ontwikkeling en de wensen, die in Venray nog leven. Zo zal het parool voor 1972 onher roepelijk worden dat we de buikriem wat harder aanhalen en menige wens maar opschuiven tot betere tijden Dat bij de inkomstenpost nu de straat-aanlegbelasting defintief van de baan is, zal sommigen plezier doen, doch de ton, die men als in komstenpost daarvoor in vorige ja ren geraamd had, zal op de een of andere marnier toch tevoorschijn moe ten komen. B. en W. geven al aan, dat dit komt in de vorm van baatbelastingen en verhoging van de hondenbelasting en de precariorechten. WAT ZIJN DE PLANNEN Wat zijn desondanks nog de plan nen van Venrays gemeentebestuur in 1972? In de memorie van toelichting zijn de volgende punten te vinden t.a.v. de RUIMTELIJKE ORDENING Een toekomstvisie voor Venrays naaste omgeving zal binnenkort de raad worden voorgelegd. Dat gebeurt ook met de plannen voor het recreatiegebied Vlakwa ter, het woongebied de Braban der en het open gebied De Hiept. Het bestemmingsplan het Brukske zal worden vastgesteld. Voor Landweert zal een zgn. vlek- kenplan gereed komen. Dat is iets niews, waardoor een deelsgewijze ontwikkeling echter bevorderd wordt en meer flexibiliteit in een bepaald plan verkregen kan wor den. De herziening van bestemmings plan West 2 (voor wat betreft het gebied rond de Hoopweg) ligt in middels al ter visie. Dat plan heeft de naam Vlakwater gekregen. Voor Veltum 2, dus het gebied over de Weg in den Berg, komt ook een zgn. vlekkenplan. Voor uitlopend daarop zal al'het gebied van de huidige camping het zgn. Bergkwartier ter vaststelling wor den aangeboden. Men wil daar de grond al bouwrijp maken voor 55 woningen. Ten aanzien van het centrumplan wil men in 1972 met een finan cieel haalbaar plan op tafel ko men. Sociale woningbouw zal behalve in Venray-kom nog plaats hebben in Leunen en Oostrum, waarvoor de plannen in 1972 zullen wordep ingediend. Een algehele herziening van het agrarische gebied in het zgn. „Bui tengebied" wordt nagestreefd. Het plan voor het zomerhuisjes terrein zal als onderdeel daarvan de raad in 1972 bereiken. WONINGBOUW Voor 1972 leggen B. en W. een omineus bouwprogramma aan de raad voor. In uitvoering zijn thans 656 wo ningwetwoningen in Brukske, 37 wo ningen in Molenklef en de bouw van 230 premieverhuurwoningen in Ven ray en Oirlo. In voorbereiding zijn nog vele an dere plannen, waarbij vooral rond de kern van Brukske 107 premie ver huur- en koopwoningen, alsmede 40 premiewoningen in Leunen betrok ken zijn. „Aan de gang blijven" en „door stromen" zijn de parolen voor 1972, BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Venlo Parade 68. Telefoon 18023. Privé 11888. Postbus 412. Venray Prins Bernhardstraat 25, tel. 3135 al verhelen B. en W. zich niet dat de huren steeds hoger worden en d«armede de aanvragen voor huur subsidie. OPENBARE WERKEN Heeft op zijn lijst staan voor 1972: Het gereedmaken van de door braak GrotestraatSchoolstraat. Het inrichten van alle braaklig gende gronden tot parkeerplaat sen in de kom. Bouwrijpmaken van bestemmings plannen. Bestek en tekeningen en begro ting voor waterzuiveringsinstalla tie liggen klaar. Men hoopt nu tot spoedige realisering te komen. Nieuwe werkplaats en magazijn aan de Zuidsingel zullen in ge bruik worden genomen. Over aanleg van aardgas op de kerkdorpen zijn besprekingen gaande, die in 1972 plannen dien aangaande zullen gaan opleveren. De Twistweg, Veulensegrintweg en Paardenkopweg worden nu de finitief verbeterd. Enkele braakliggende terreinen zullen ingericht werden als speel terrein. ONDERWIJS is ook ieder jaar weer een hele hap. De Comissie Scholenplanning heeft goed werk verricht en stroopt nu de mouwen op om in Brukske de scho- lenbouwplanning ter hand te nemen. Een definitieve oplossing voor de lokalennood voor het kleuteronder wijs in Veltum heeft ze nog niet ge vonden. Wel hoopt men dan weer te komen tot de bouw van een 4 klas- sige school. Merselo en Ysselsteyn hebben nu hun kleuterschool, terwijl die van hel Veulen in het komend jaar wordt opgeknapt. Tevens hoopt men die van Leunen met een lokaal uit te kunnen breiden. Over het basisonderwijs zijn in Veltum nog klachten, die echter door nieuwbouw het komend jaar worden opgeheven. Voor Leunen wordt gestreefd naar de bouw van een heel nieuw scholen complex. De stichting van een L.O.M. school, voorlopig ondergebracht bij de ABO De Essel in de Ursulastraat, is een feit. Komend jaar hoopt men te ko men met plannen voor een nieuw schoolgebouw. Dat zal bestaat uit een 9 klassige school annex een handen- arbeidlokaal, een gymnastiekzaal en de nodige nevenruimten. Wat de begroting verder nog te bieden heeft vindt U in andere arti kelen in dit blad. K.V.O. OVERLOON Donderdag 28 oktober had in hotel Deriet de feestvergadering en moe derdagviering plaats. De zaal was goed bezet en er heerste een prettige sfeer. Nadat des voorzitster mevr. Vo- gelsang-Koenen de vergadering ge opend had en iedereen welkom heette, werd aan de feestelijke koffietafel alle eer aan gedaan. De avond werd verzorgd door het damescabaret „De Blikvangers" uit Nijmegen, wat bijzonder in de smaak viel. De feestdag werd besloten met een loterij waardoor velen met prijsje voldaan huiswaarts keerden. KATH. VROUWENGILDE AFD. VENRAY Maandag 8 nov. 20.00 uur in de foyer van de schouwburg forum avond met als onderwerp „Het ge zin". Hierbij is een forum samengesteld van drie echtparen. Deze echtparen zijn de heer en mevr. v. d. Hombergh- Bot uit Venlo; de heer en mevr. Gus- sen-Wie uit Leunen en de heer en mevr. de Graaf-Wijnen uit Venray. Dit gehele forum staat onder lei ding van de heer J. Jacobs uit Sit- tard, die als groepsleider zal fun geren. Ook de echtgenoten zijn welkom op deze avond, waarop ook de leden van Adelbert zijn uitgenodigd. Op deze avond zal deken A. Loo- nen afscheid nemen als geestelijk ad viseur van het Vrouwengilde. Maandag j.l. had op de nieuwe begraafplaats aan de Boshuizen de eerste teraardebestelling plaats. Zoals be kend zullen in de loop van de tijd ook de stoffelijke resten van hen die rond de St. Petrus Bandenkerk zyn begraven hier hun laatste rustplaats vinden. Alsnog zal op het nieuwe kerkhof een eenvoudige aula worden opgetrokken. Hoe ziet Venrays gemeentebestuur in de naaste toekomst de bestaans mogelijkheden in de gemeente en streek? De begroting 1972 geeft als gewoonlijk de visie van B. en W. op deze materie INDUSTRIËLE WERKGELEGENHEID Ze wijst er op hoe ondanks een minder gunstige economische ont wikkeling in Nederland in Venray gelukkig de groei van de industriële werkgelegenheid nog sterk toe neemt. Wel wijst ze er elders op, dat men sen, die al wat langer werkloos zijn, ook in Venray moeilijker te plaatsen worden. Maar voor het overige is ook de migratie van vele mensen naar Venray nog altijd een goed te ken. Om die situatie te handhaven en tot verdere uitbouw te kunnen ko men dient volgens B. en W. het in dustrialisatiebeleid in deze hele stveek in handen en daarbij wordt uitdrukkelijk zowel aan dro ge als aan natte industrie gedacht in een hand te komen. Een be stuurlijke instantie dient voor de hele streek het industrialisatiebe leid uit te maken. De gemeen schappelijke regeling werkgelegen heid is daartoe te zwak. Een onderzoek naar de industriële ontwikkeling van Venray zal ook in 1972 de richtlijnen geven voor het toekomstige beleid. WINKELS Over het voorzieningsniveau der winkels is het gemeentebestuur te vreden. De streekverzorgende funktie van Venray neemt daardoor alleen maar toe. Het achterblijven van de hotelaccomodatie wordt betreurd en initiatieven om aan deze behoefte te gemoet te komen, kunnen op de volle steun van het bestuur rekenen. Ook het feit dat in de nieuwe wij ken winkelvoorzienignen achterwege blijven is een doorn in het oog van B. en W. Een onderzoek naar het verzorgingspatroon van de winkels zal misschien enig inzicht geven in de oorzaken daarvan. LANDBOUW Bij de landbouw wordt een duide lijke tendens merkbaar tot opheffing van bedrijven, zelfs van rendabele. Een duidelijk inzicht in de ontwik keling van de werkgelegenheid in deze sector zal noodzakelijk zijn. Voor de Lollebeek constateert B. en W. een afwerking van dit ruilver kavelingsplan en hoopt men op een juridische aflevering van de gron den op 1 januari 1973. De plannen voor de ruilverkaveling OverloonMerselo liggen bij de be trokken provinciale besturen. Men verwacht de stemming over dit plan in 1972. Dan hoopt men begin 1973 te beginnen met wegen en waterlos singen. HERINDELING Om met deze en de vele andere problemen klaar te komen acht het College enerzijds gewenst dat men in 1972 komt tot een uitspraak over de herindeling van de gemeenten in Noord-Limburg. Is daar sprake van een duidelijke concentratie, binnengemeentelijk wil men komen via wijk- en dorpsraden tot een decentralisatie. Hierover wordt door Horst en Venray reeds samen gedacht en men hoopt daar over in 1972 meer te kunnen zeggen, zeker nu men denkt deze raden, die adviesorganen zijn, ook bepaalde be stuurlijke bevoegdheden te geven. Een ander facet is, dat ook al met het oog op de niet bepaald flo rissante toestand van de gemeente kas men komt tot een goed moge lijke planning. Het is duidel-ijk dat B. en W. een dergelijke planning voorstaan en dat de raad al op vrij korte termijn hier over meer te horen krijgt. Dat daar bij de wensen uitgaan om te komen tot een uitbreiding van het gemeen tehuis, is duidelijk merkbaar. Men hoopt in 1972 tenminste met de eer ste fase hiervan te kunnen beginnen. Die Fidelen Rosentaler, een for matie van een vijftiental leden van de Merselose fanfare, hebben zich als hobby de laatste drie jaren toegelegd op de bekende Beierse en Tiroolse muziek. Dat ze daarbij, als goede mu zikanten, ook kwalitatief prima werk leveren, bleek afgelopen week end toen deze kapel onder leiding van de heer van Osch deelnam aan de topklasse van de landskampioenen voor blaaskapellen, die in Den Dun- gen werden georganiseerd. Niemand,, miinder dan Sef Pijpers was de voorzitter van de jury, die verder bestond uit Heinz Friezen en Raymond Delnoye. Met heit keuzewerk de mars Tiro- ler Adler werd 169V2 pnt. verkregen. De twee verplichte werken, pol ka's, bestonden uit Sonntagsjager en Frühliche Jugend leverden resp. I68V2 en 170V2 pnt. op. Het totaal van 5O8V2 pnt .werd verkregen en daarmede een eerste prijs, terwijl de jury verder vol lof was over het samenspel, waar voor men bijna een volledige 10 haal de en de directie, die helemaal 10 kreeg. Het landskampioenschap ging naar de Glanenbrügger Muzikanten, een zelfstandige kapel, maar direct daar onder zaten de Rosentalers, die naast het „fanfare-werk" dit soort muziek als hebby maken en dus daarbij zeer behoorlijke resultaten hebben ge boekt. Dat gaat men vieren met een re ceptie op zaterdag 13 november om 8 uur in zaal Arts en we kunnen slechts hopen dat een van de komen de zondagochtend-concerten ook eens door deze blaaskapel verzorgd zal worden. De receptie is om 8 uur. Vrijdagmorgen zal aan het ge meentebestuur worden aangeboden door de betrokken werkgroep de aanvragen voor het stichten van een openbare kleuterschool en een open bare lagere school. De werkgroep Openbare School heeft daarvoor aktie gevoerd in Vel tum en heeft naar haar mening daar genoeg ouders achter zich ge vonden om een aanvrage in te die nen voor een zesklassige lagere open bare school en kleuterschool. Men heeft bij deze aktie de steun verkregen van de Vereniging Open baar Onderwijs uit Amsterdam die de initiatiefnemers met raad en daad bijstaat. Ouders van 110 kinderen, waarvan er 55 over twee jaren de lagere school kunnen bezoeken hebben zich achter deze aktie geplaatst. Venrays gemeentebestuur zal nu deze aanvrgaen moeten onderzoeken waarna de raad binnen drie maanden zal moeten beslissen. In de laatste raadsvergadering heeft burgemeester drs. Schols zijn reeds eerder gedane belofte herhaald dat Venrays gemeentebestuur zijn lo yale medewerking zal geven, als mccht blijven dat voldoende ouders achter het voornemen staan om te komen tot een openbare school. TENTOONSTELLING BEJAARDEN OVERLOON Zaterdag 6 en zondag 7 november a.s. zal er wederom een tentoonstel ling gehouden worden van de vele werkstukjes die onze bejaarden in „Huize Loon" Engelseweg 2 te Over loon, in de afgelopen twee jaar heb ben vervaardigd. Belangstellenden worden gaarne bij deze uitgenodigd deze tentoon stelling te bezoeken. Openingstijden: zaterdag 6 novem ber om 2 uur; zondag 7 november na de Hoogmis. Zoals bekend heeft Rank Xerox 10.000,geschonken aan de gemeente Venray, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebouw en fabrieken. Dit geld wordt besteed voor het maken van kopieën van be staande beelden en wegkruizen in veldkapellen, teneinde de originele voor verval en diefstal te bewaren. De houtsnijder P. Clephas is reeds met het namaken van de beelden begonnen.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1