Venray se verlangens 2 weken lang: dubbel aantal ^ee\ gratis Bankzegels STNIKOLAAS BANKZEGEL- PROFIJT Begraafplaats Boshuizen .w.a.smets op 1 november in gebruik AUTO. FINANCIERINGEN PERSOONLIJKE LENINGEN Leenenl Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zie uw voordeel en koop in Venray bij VRIJDAG 29 OKTOBER 1971 No. 43 TWEE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS druk en uitgave van den munckhof n.v. venray grotestraat 28 postbus 1 tel. 2727 giro 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 14 et p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 5.85 (bij vooruitbetaling) Elders in dit blad hebben wij uitvoerig aandacht geschonken aan de bestaande verlangens van de Venrayse kerkdorpen en wat daarvan in vervulling is gegaan. Hieronder treft U de stand van zaken aan in Venray-kom, aan de hand van de verlangens die in het begin van dit jaar tot uitdrukking kwamen. DESSELKE Vraag: Kunnen de verschillende instanties die bij buurtwerk zgn be trokken niet bij elkaar worden ge bracht. Het feit dat wijk- en dorpsraden ai bij elkaar komen, toont al aan dat men elkaar gevonden heeft. Het spe cifieke buurtwerk komt in Desselke op gang, waarbij de gemeente, voor zover ze daarbij betrokken wordt of is, nog geval voor geval bekijkt of medewerking gegeven kan worden. Vraag: Aanleg trapveldje en plaat sing van barak op terreinen tussen Overloonseweg en Beekweg. De barak is intussen geplaatst en het terrein ligt klaar. Vraag: Verschijnt Venray van A tot Z. Hiervoor is acquisitie aan de gang. Doch de grote veranderingen bijv. in wegenplannen (Lollebeek) zijn rem geweest. Vraag: Kan niets gedaan worden tegen lange wachttgden in apotheek. Hierover is kontakt geweest met bétrokken apotheker. Uitbreiding van bestaande apotheek wordt overwogen waardoor onnodige wachttijden be perkt zullen worden. Vraag: Kan ook in Venray zgn. wijkhulp niet totstandkomen en ge subsidieerd worden. Het ministerie is proeven aan het nemen hiermede in enkele (grotere) plaatsen in Nederland. De bevindin gen en resultaten van deze proeven moeten afgewacht worden vooraleer er een algemene regeling dienaan gaande gaat komen. Vraag: Kunnen er geen voetgan gers-oversteekplaatsen gecreëerd werden op het Desselke. Dat kan, mits de wijkraad voor stellen hiervoor indient bij de sectie verkeersmaatregelen. Die voorstellen zijn tot heden niet ontvangen. Vraag: Kan de wijkraad rekenen op medewerking van gemeente bg aanleg van speelveldjes in verschil lende delen van het Desselke. Gezien de resultaten is die mede werking goed geweest. Vraag: Komt het plan van de Gebr. Lerou rond de Hoge Beek tot uit voering. Dit op zich zeer fraaie plan bracht te grote kosten met zich 30 tot 40.000). Wel is al met de Wijkraad overlegd om te komen tot meer par keer plaatsen in de Tolstraat. Vraag: Kan aan de Hoge Beek geen brievenbus komen. De PTT voelt hier niets voor, maar heeft wel de brievenbus nabij het Schuttersveld vergroot. Vraag: Kan vuilstorten achter ben zinestation niet voorkomen worden. Hierover is met beheerder overleg geweest en de oude wrakken zijn op geruimd. Vraag: Benaming en huisnumme ring Deken Berdenstraat veranderen. Hieraan is nog niets gebeurd. Vraag: Roetoverlast van champig nonkwekerij in de Hoenderstraat. Is opgelost omdat deze champig- non'kwekerij verdwenen is en maga zijn geworden is van het schoon maakbedrijf De Lelie. VELTUM OUD Vraag: Wat zgn de bevoegdheden van de wgkraad en kan hun werk gesubsidieerd worden. Hierover zijn inmiddels gesprek ken aan de gang gekomen. Een start subsidie is verstrekt,- maar men denkt er aan de werkelijke kosten te gaan subsidiëren. Een en ander is in stu die, waarbij ook gerekend wordt op suggesties van wijk- en dorpsraden zelf. Vraag: Beplanting, verfraaiing en aanleg van speelveldjes. Een en ander heeft moeten wachten op onderhouds- en andere werken. Maar daar waar de zaak klaar was heeft men geplant en gepoot en men hoopt wanneer het gras opgekomen is zandbakken te maken, terwijl al speelmateriaal is geplaatst. Vraag: Waar blijft het winkelcen trum. De grond daarvoor is aan het be treffende makelaarskantoor aange boden, terwijl de toekomstige exploi tant al in het voorjaar goede ver wachtingen had snel te kunen begin nen met de bouw. Het ligt in ieder geval niet aan de gemeente, dat tot heden aan dat winkelcentrum nog niets gedaan is. Vraag: Betere inlichtingen over doorstromingsregeling. Die is intussen reeds door de wo- mngvereniging verstrekt. VELTUM NIEUW Vraag: Kan geen asfaltlaag aan gebracht worden op het plein tussen de drive-in woningen. In plaats van asfalllaag is hier een tegelplateau aangelegt. Een en ander in overleg met de bewoners. Vraag: Aanleg bosplantsoen met speelvlakten en banken tussen de flats. In dit najaar en komend voorjaar wordt Veltum afgewerkt door plant soenendienst, waarmede dan de hele bole in orde komt. Dat geldt dan ook voor de tussen de woonblokken ge legen terreinen, waar plantsoenen of speelgelegenheid van gemaakt wordt. Vraag: Wordt de Weg in den Berg neg opgeknapt. Dat is moeten blijven liggen i.v.m. de aanleg van riolering, maar is nu bijna voltooid. Vraag: Hoe werkt de doorstro mingsregeling. Hierover heeft de woningverend- ging de mensen ingelicht. Met ingang van maandag 1 november a.s. zal de nieuwe algemene begraafplaats Boschhuizen aan de Spurkterdgk in gebruik worden genomen. Dit betekent, dat vanaf die datum op het kerkhof rond de Sint Petrus' Bandenkerk geen nieuwe begravingen zullen wor den gedaan in z.g. algemene graven. In afwachting van de formele sluiting van de bestaande begraafplaats waarvan het tijdstip nog onzeker is en in ieder geval eerst aan de orde zal komen na dat in de nabge toekomst de gemeente Venray eigendom, beheer en onderhoud van het kerkbestuur heeft overgenomen zullen vanaf maandag nog wel begravingen kunnen geschieden in graven, waar van kan worden aangetoond, dat hiervoor aan het kerkbestuur voor bepaalde tijd rechten zgn betaald. Overigens kunnen op de nieuwe algemene begraafplaats bestaande rechten worden gecontinueerd, waarbg de stoffelgke resten van degenen, die rond de kerk zgn be graven, kosteloos naar Boschhuizen zullen worden overgebracht. Indien m endit wenst, kan ook de grafzerk of het grafmonument^ naar de nieuwe begraafplaats worden getransporteerd. Het gemeentebestuur is er zich ter dege van bewust, dat het sluiten van een bestaand kerkhof en het in ge bruik nemen van een nieuwe be graafplaats een kwestie is, waarbij traditie en sentimenten een belang rijke rol spelen. Daarom zal alles in het werk worden gesteld om deze zeer ingrijpende verandering zo piëteitvol en soepel mogelijk te la ten verlopen. In eerste instantie zul len geen stoffelijke resten van over ledenen naar de nieuwe begraaf plaats worden overgebracht, zonder toestemming vooraf van de nabe staanden. Van de andere kant hoopt het gemeentebestuur, dat van de zijde van de nabestaanden alle begrip en medewerking mag worden verwacht, omdat op de oude begraafplaats geen ruimte voor begraven meer aanwe zig is en omdat het in de bedoeling ligt in het kader van het Centrum plan op de plaats van het huidige kerkhof een groengebied te realise ren. Zodra met toestemming van de nabestaanden een graf is overge plaatst, zal de vrijgekomen ruimte als groenstrook worden aangelegd. Een zaak, waarvoor het gemeente bestuur alle begrip heeft, is het feit, dat nabestaanden van een op het oude kerkhof begraven overledene, b.v. na de zondagsmis, uit traditie nog even bij het graf willen vertoe ven. Dit zal uiteraard na het in ge- bruiknemen van de nieuwe begraaf plaats ook nog kunnen gebeuren, zo lang men geen toestemming tot het overbrengen van de stoffelijke res ten heeft gegeven. Verwacht wordt echter, dat na ver loop van tijd zoveel graven zullen kunnen worden overgebracht, dat BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK Venlo Parade 68. Telefoon 18023. Privé 11888. Postbus 412. Venary Prins Bernhardstraat 25. Tel. 3135. men de traditie op de nieuwe be graafplaats zal willen voortzetten. BESTAANDE RECHTEN Teneinde continuering van be staande rechten mogelijk te maken, zal overbrenging van deze betrokken graven met hun graftekens op kosten van de gemeente geschieden, zo de rechthebbende nabestaanden zulks wensen. Zonder deze toestemming worden geen graven, waarop een recht van toepassing is voor een bepaald aantal jaren, overgebracht. GELEIDELIJKE OPHEFFING Uit een onlangs verkregen over- Koop i Sinterklaas- boodschappen bij onderstaande Bankzegel-winkels. Dan hebt u dubbel voordeel. Twee weken lang - 1 t/m 13 nov. - krijgt u daar het dubbele aantal GRATIS Bankzegels bij uw boodschappen. U weet wel GRATIS BANKZEGELS IS SPAREN VOOR GELD KONTANT IN UW HAND Sporthuis Ariaens Grotestraat 18 sportartikelen Arts v. Woerkum Marktstraat 4-6 textiel, heren-conf. Baken Schoolstraat 7 woningtextiel Camps Grotestraat 16 juwelier, horloger Claessens Poststraat 8 camping, sport J. Coenen Houtackers en Zn. Hofstraat 5-7-9 luxe-huish., speelgoederen G. Custers en Zn. Langstraat 64 A verwarming- en kookapp., huish. artikelen Ebberink Marktstraat 5 textiel Eigen Haard Eindstraat 13 meubelhandel-woninginrichting Kapsalon Ellen Henseniusplein 12 kapsalon Greefkens J. F. Kennedyplein14 drogisterij Rob van Haaren Schoolstraat 29 woninginrichting Hoedemaekers Henseniusplein 6 drogisterij-fotohandel Drankenhandel Leenen Henseniusstraat 1 slijterij Chocolaterie Lucassen Grotestraat 21 chocolaterie Electro-Martens Schoolstraat 30 radio - tv - electro Van den Munckhof N.V. Grotestraat 28 kantoorboekhandel Nagelhout Grotestraat 5 a electro techn. hureau; radio, gram.platen Poels Grotestraat 26 rijwielbenodigdh., kinderw., speelgoed, babyart. J. Pijpers Eindstraat 1 levensmiddelen, brood, banket L. Schaeffers Patersstraat 14 verf en behang Li, L. Seuren Grotestraat 3 kapsalon Henk Smits Schoolstraat 26 ijzerwaren, gereedschappen, land- en tuinbouwart. Stoffels Julianasingel 3a naaimach., wasautomaten, huish.- en elektr. art. J. Theuws Zn. Jan Hensenstraat 16 schildersbedrijf (behalve op Wijnhoven Henseniusstraat 16 slager zicht blijkt, dat in de periode van 1 januari 1958 tot juli 1971 voor ene periode van tien jaar 111 personen zijn begraven in een z.g. algemeen graf. Op 719 graven is een recht van vijftig jaar van toepassing, terwijl op een vijftiental graven een dertig jarig recht rust, In eerste instantie zullen de stof felijke resten van circa dertig over ledenen, waarvoor inmiddels een be reidverklaring van de nabestaanden is verkregen, in het voorjaar van 1972 worden overgebracht naar Bosch- huizen. De overige graven worden overgebracht in het concreet zich voordoende geval, als de tweede rechthebbende van een graf veel al de man resp. de vrouw van de reeds begravene komt te over lijden. Op dezelfde wijze kunnen ook worden overgebracht andere graven waartoe de wens te kennen wordt gegeven. In alle andere gevallen zul len de termijnen moeten worden af gewacht, waarop de rechten komen te vervallen, zodat zich aldus een gelei delijke opheffing van het kerkhof rond de kerk voltrekt. Met nadruk zij er op gewezen, dat nabestaanden onder geen enkele voorwaarde kunnen worden verplicht het graf van een overleden familie lid te laten overbrengen naar de nieuwe begraafplaats. Verwacht wordt echter, dat men, nadat begraven rond de kerk niet meer kan geschieden na de formele sluiting, de grafrechten toch op de nieuwe begraafplaats wil continueren hetgeen overbrenging van de stoffe lijke resten van de eerst begravene kan inhouden. UNIFORME GRAFTEKENS De gemeenteraad heeft besloten tot het gebruik van uniforme graftekens op de graven van de nieuwe alge mene begraafplaats, al is iedereen vanzelfsprekend vrij al dan niet een girafteken aan te vragen. De keuze is gevallen op natuur stenen staande kruizen van Euville M. B. Deze kruizen kunnen desge wenst via de gemeente worden be trokken. Op de kruizen zullen geen teksten worden geplaatst. De inscripties kun nen worden aangebracht op een na tuurstenen plaat, welke vóór het kruis in een smalle zwarte strook grond wordt gelegd. Aldus ontstaat een gelijkheid van gedenktekens op de nieuwe begraaf plaats. Men is vrij in de keuze van het soort natuursteen voor het lig gende grafplaatje. Eventueel kunnen deze ook via de gemeente worden be trokken. Naast een voor het hebben van een kruis of teken aan de ge meente te betalen recht van 50,— worden ook de kosten van het kruis en eventueel het natuurstenen plaat je door de gemeente in rekening ge bracht. Wenst men geen kruis op het graf, dan kan men volstaan met een staan de natuurstenen balk, waarvoor dan ook een natuurstenen plaatje kan worden gelegd met de gewenste tekst. Op de graven mag volgens de aan wijzingen van de beheerder van de begraafplaats een bescheiden beplan ting worden aangebracht. NIEUWE OUDE BEGRAAFPLAATS Indien nabestaanden verlangen, dat met deze stoffelijke resten van een op het oude kerkhof begravene ook het bestaande grafmonument wordt overgebracht, dan kan dit ge beuren. De herbegraving vindt dan niet plaats in het gedeelte, waarop de uniforme graftekens worden ge plaatst, maar op een gedeelte, dat als nieuwe oude begraafplaats wordt ingericht. Bestaande grafrechten worden ook hier gecontinueerd.

Peel en Maas | 1971 | | pagina 1